Go to content

REACH-förordningen

Kia är engagerade i att upprätthålla hållbarhet i allt vi gör, och följa de rekomendationer som gäller vid hälso- och miljörelaterade angelägenheter. Som en del av detta åtagande är vi också engagerade i att främja ansvarsfull tillverkning, hantering och användning av alla våra produkter genom att stödja EU-kommissionens förordning som kallas REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), på svenska: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

  • Vad är REACH?

    • REACH-förordningen, även kallad Reg. EC 1907/2006, infördes av Europeiska kommissionen 2007 och syftar till att säkerställa skydd av människors hälsa såväl som miljön mot de risker som kemiska ämnen medför.
    • Artikel 33 i denna EG-föreskrift anger att konsumenter måste informeras om förekomsten av SVHC (Substances of Very High Concern) alltså särskilt skadliga ämnen, i produkter för att garantera att de används på ett säkert sätt. Följaktligen uppfyller vi här denna bestämmelse genom att göra all relevant information tillgänglig för våra kunder, som de behöver veta om sin specifika bil.
    • Om du vill veta mer om REACH, besök webbplatsen för European Chemical Agency: echa.europa.eu/sv/

  • Identifiering av SVHC:er

    • Baserat på information vilken erhållits från vår leveranskedja och vår egen produktdata, är de SVHC:er som finns i komponentartiklar med mer än 0,1% vikt per volym de som visas i den relevanta ”SVHC-listan” för det specifika fordonet eller originaldelen som du hittar nedan.

Allmän säkerhetsinformation om SVHC
Varje fordon från Kia har en instruktionsbok som innehåller information om säker användning för fordonets ägare eller förare. Kias information inkluderar även säker användning för servicepersonal vid reparation och service av fordon och originaldelar. När SVHC-ämnen finns i delar, med undantag för Specific Safe Use Information (alltså specifik information för delar som kräver extra säkerhet) är de listade ämnena integrerade på ett sådant sätt att potentiell exponering för kunder minimeras och risk för människor eller miljö kan uteslutas så länge fordonet och dess delar används som avsetts, och alla reparationer, service och underhåll utförs enligt tekniska instruktioner för verksamheten och god praxis för industristandarden. Ett fordon som ska skrotas får endast omhändertas på en auktoriserad anläggning. Fordonsdelar ska bortskaffas i enlighet med gällande lagar och lokala myndigheters vägledning.

För att ta reda på vilka av dessa SVHC-ämnen som finns i din Kia, kolla nedladdningslänken under respektive Kia-modell:

Tidigare modeller enligt nedan: