Go to content

INTEGRITETSPOLICY FÖR KIAS WEBBPLATSER

 • Kia Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”) är importör av Kiabilar för den svenska marknaden. Kia säljer och servar bilar via ett nät av Kia-auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

  Kia värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Kia samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av besökare på någon av Kias webbplatser. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 • Kia kan komma att samla in och behandla information om dig via cookies/kakor. Vill du läsa om cookies/kakor, hänvisar vi till information hos PTS.

 • Vilken information samlar vi in?
  När du besöker Kias webbplatser kan du komma att lämna information om dig till oss, såsom när du fyller i vårt frågeformulär, gör en intresseanmälan för provkörning, anmäler dig till Kias nyhetsbrev eller beställer en broschyr. Den information du lämnar omfattar normalt sett:
  • Frågeformulär: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och registreringsnummer
  • Intresseanmälan för provkörning: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsnummer/personnummer (valfritt) och önskemål om bilmodell och återförsäljare
  • Anmälan till Kias nyhetsbrev: namn, e-postadress och telefonnummer (valfritt)
  • Beställning av broschyr: namn, adress, e-postadress och telefonnummer

  Hur använder vi din information?
  Kia behandlar dina personuppgifter när du besöker någon av Kias webbplatser för att kunna hantera:
  • Kundtjänstärenden
  • Intresseanmälningar såsom anmälningar för provkörning och Kias nyhetsbrev
  • Beställningar av broschyrer

  Kia kommer även att använda din information för att genomföra marknadsföringsaktiviteter inbegripet kommunicera relevant information gällande Kias produkter och tjänster och skicka inbjudningar till events och kundenkäter. Om du inte vill ta emot sådan marknadskommunikation kan du kontakta Kia på info@kia.se.

  Vilken är den legala grunden för vår behandling av dina personuppgifter?
  Kia behandlar dina personuppgifter med stöd av olika legala grunder.

  Kia behandlar dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden, intresseanmälningar och beställningar med stöd av en intresseavvägning.

  Kia bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden, intresseanmälningar och beställningar.

  Kia behandlar även dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsaktiviteter med stöd av en intresseavvägning. För att kunna göra relevanta utskick till dig utför Kia analyser på dina personuppgifter. Analyserna resulterar inte i någon djupare insikt om din livsstil, dina personliga preferenser etc. utan endast i en segmentering av Kias databas där dina personuppgifter sparas. Resultatet av analyserna används för att t.ex. erbjuda samtliga webbplatsbesökare i en viss ort en viss produkt eller tjänst. Med beaktande av typen av personuppgifter och det begränsade antalet uppgifter som behandlas bedömer vi att vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra sådana aktiviteter och analyser.

  För att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig via elektroniska kanaler, dvs. e-post, sms och liknande ber vi om ditt samtycke. Du samtycker genom att kryssa i rutan för direktmarknadsföring på vår webbplats. Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Kia på info@kia.se.

  Vilka kan vi komma att dela din information med?
  Vi kan komma att överföra och dela din information med vissa tredje parter. Vi är angelägna om att all sådan överföring och delning sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder.

  Din information kan komma att delas med våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder som bl.a. är involverade i kundtjänstärenden och provkörningsaktiviteter. Din information kan vidare komma att delas med IT-leverantörer inom och utom Kia-koncernen som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster till oss. Din information kan även komma att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events.
  I undantagsfall kan Kia komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket och andra myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller om utlämnandet sker i syfte att skydda Kia eller tredje part mot brott.

  Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

  Var behandlas din information?
  Vi strävar efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kan din information komma överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Kias leverantörer eller deras underleverantörer. Kia kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information. Sådana överföringar sker därför antingen till länder med sk. adekvat skyddsnivå eller med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU kommissionen. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga hos EU.

 • Dataskyddsombud
  Daniel Elander
  E-post: d.elander@kia.se
  Telefon: 08-400 433 00

  Hur länge sparas dina personuppgifter?
  Kia sparar dina personuppgifter för att kunna hantera kundtjänstärenden till dess att ärendet har avslutats. Kia sparar dina personuppgifter för att kunna hantera intresseanmälningar och beställningar i tre månader. För att kunna skicka ut Kias nyhetsbrev sparar Kia dina personuppgifter till dess att du säger upp din prenumeration.

  Vilka rättigheter har du?
  Du har rätt att kontakta Kia för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas.

  Om du är missnöjd med Kias behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
  Kia är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Kia utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Frågor?
  Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Kias behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kia på Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby, Sverige eller via e-post: info@kia.se.

  Denna policy är senast uppdaterad den 21 maj 2018.

KIAS INTEGRITETSPOLICY

 • Kia Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”) är importör av Kiabilar för den svenska marknaden. Kia säljer och servar bilar via ett nät av auktoriserade återförsäljare och verkstäder. När vi i denna policy hänvisar till ”Återförsäljaren” menar vi den Kia-auktoriserade bilhandlare eller verkstad som du har köpt eller servat din bil hos.

  Kia värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Kia samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av potentiell eller befintlig kund hos Kia och/eller Återförsäljaren. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  Denna integritetspolicy omfattar endast Kias behandlingar av information inom ramen för system för hantering av kundrelationer (hantering av offerter, ordrar, finansiering, kundförfrågningar och marknadsföring) samt system för administration av servicearbeten. Kia kan komma att samla in och behandla information om dig i andra sammanhang. Information om detta lämnas i separata integritetspolicyer.

  Vilken information samlar vi in?
  Vid dina kontakter med Kia och Återförsäljaren kan du direkt eller indirekt komma att lämna information om dig till oss, såsom när du bokar tid för provkörning av en bil, begär en offert på en bil, tecknar avtal om köp eller i samband med service- och garantiärenden. Den information du lämnar omfattar normalt sett: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, önskemål om bilmodell och återförsäljare, servicedata, samt fordonsuppgifter.

  Kia samlar också in information om dig som fordonsägare via Transportstyrelsen, Bisnode och Vroom. Den information som Kia samlar in omfattar dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter. I tillägg till dessa uppgifter samlas även information om ditt köpmönster in via Vroom.

  Hur använder vi din information?
  Kia behandlar dina personuppgifter inom ramen för köpar- och ägarprocessen för att kunna administrera och hantera:
  • Provkörningar
  • Offerter
  • Kontrakt
  • Finansiering
  • Försäkring
  • Leveranser
  • Service- och garantiärenden
  • Fordonsåterkallelser
  • Kundenkäter
  • Uppföljning av verkstadsbesök

  Kia kommer även att använda din information för att genomföra marknadsföringsaktiviteter inbegripet kommunicera relevant information gällande Kias produkter och tjänster och skicka inbjudningar till events och kundenkäter. Om du inte vill ta emot sådan marknadskommunikation kan du kontakta Kia på info@kia.se.

  Vilken är den legala grunden för vår behandling av dina personuppgifter?
  Kia behandlar dina personuppgifter med stöd av olika legala grunder.

  Kia behandlar dina personuppgifter inom ramen för köpar- och ägarprocessen inbegripet administration och hantering av provkörningar, offerter, kontrakt, finansiering, försäkring, leveranser, serviceärenden samt uppföljning av verkstadsbesök med stöd av en intresseavvägning. Kia bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera köpar- och ägarprocessen.

  Kia behandlar dina personuppgifter för garantiändamål på avtalsmässig grund då vi har förbundit oss att lämna vissa garantier till dig som fordonsägare. För mer information, vänligen se garantiinformationen som lämnas i samband med att du köper en Kiabil.

  Kia behandlar dina personuppgifter för fordonsåterkallelser eftersom det är en rättslig skyldighet för oss.

  Kia behandlar dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsaktiviteter med stöd av en intresseavvägning. För att kunna göra relevanta utskick till dig utför Kia analyser på dina personuppgifter. Analyserna resulterar inte i någon djupare insikt om din livsstil, dina personliga preferenser etc. utan endast i en segmentering av Kias databas där dina personuppgifter sparas. Resultatet av analyserna används för att t.ex. erbjuda samtliga Kiaägare i en viss ort en viss produkt eller tjänst. Med beaktande av typen av personuppgifter och det begränsade antalet uppgifter som behandlas bedömer Kia att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att genomföra sådana aktiviteter och analyser.

  För att vi och Återförsäljaren ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig via elektroniska kanaler, dvs. e-post, sms och liknande ber vi om ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Kia på info@kia.se.

  Vilka kan vi komma att dela din information med?
  Vi kan komma att överföra och dela din information med vissa tredje parter. Vi är angelägna om att all sådan överföring och delning sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder.

  Kia ingår i en global koncern och vi överför och delar därför din information med Kia Corporation i Sydkorea (”KMC”) som ingår i Kiakoncernen för att KMC ska kunna uppfylla nybilsgarantin som de har förbundit sig att lämna till dig som fordonsägare, säkerställa produkternas kvalité och övervaka säkerheten hos dem, samt utveckla och förbättra produkterna.

  Din information kan vidare komma att delas med Återförsäljaren, partners som är involverade i leverans och försäkring av ditt Kia-fordon samt med IT-leverantörer inom och utom Kia-koncernen som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster till oss. Din information kan även komma att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events.

  I undantagsfall kan Kia komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket och andra myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller om utlämnandet sker i syfte att skydda Kia eller tredje part mot brott.

  Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

  Var behandlas din information?
  Som nämnts ovan överför Kia din information till KMC, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137 938, Sydkorea. Kia vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information. Överföringen sker därför med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU kommissionen. Du har rätt att på begäran få en kopia på standardavtalsklausulerna för att ta del av de villkor som gäller vid dataöverföringen genom att kontakta Kia.

  I övrigt strävar vi efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kan din information komma överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Kias leverantörer eller deras underleverantörer. Kia kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information. Sådana överföringar sker därför antingen till länder med sk. adekvat skyddsnivå eller med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU kommissionen.

  Hur länge sparas dina personuppgifter?
  Kia sparar dina personuppgifter så länge som du är ägare av ett Kiafordon och för en tid om högst 24 månader därefter för att kunna hantera köpar- och ägarprocessen. För att Kia ska kunna utföra garantiåtaganden och fullgöra rättsliga förpliktelser kan dina uppgifter komma att sparas under en längre period, dock inte längre än till dess att garantitiden går ut eller sådan annan tid som Kia har rätt och/eller skyldighet att spara uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning.

  Vilka rättigheter har du?
  Du har rätt att kontakta Kia för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas. Vidare har du rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  Om du är missnöjd med Kias behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
  Kia är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Kia utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Frågor?
  Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Kias behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kia på Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby, Sverige eller via e-post: info@kia.se.

  Denna policy är senast uppdaterad den 19 april 2018.