Go to content

KIA CONNECT LEGALA DOKUMENT

 • Användarvillkor - KIA-konto

  1 Användarvillkor - KIA-konto

  1. Inledning
  1.1. KIA vill erbjuda dig tjänster som gör din KIA-upplevelse så säker, lätt och glädjefylld som möjligt. Därför lanserar KIA ett konto ("KIA-kontot"), som kan användas för att använda tjänster som tillhandahålls av KIA och/eller externa företag. Dessa tjänster omfattar onlinetjänster, appar och andra mjukvarutjänster.
  1.2. Om du har några frågor om KIA-kontot, kan du ringa vår kundtjänst på +46 840 044 300.

  2. Användarvillkor
  2.1. Genom att kryssa i en box i acceptansförfarandet, accepterar du dessa "Användarvillkor"
  och ingår avtal med Kia Connect Connected GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland (hädanefter "KIA", "vi", "oss" eller "vår") för att skapa och använda ett unikt KIA-konto (som beskrivs närmare i avsnitt 3 nedan) för tillgång till och hantering av relaterade tjänster, som närmare beskrivs och är föremål för "Särskilda användarvillkor". Sådana Särskilda användarvillkor kan begränsa användningen av tjänsterna och/eller kan kräva att KIA-kontot kopplas till ett eller flera KIA-fordon. I händelse av konflikt mellan dessa Användarvillkor och tillämpliga Särskilda användarvillkor, ska de Särskilda användarvillkoren ha företräde. 2.2. Du får bara använda KIA-kontot om du uppnått lagstadgad minimiålder.
  2.3. Om din enhet inte är utrustad med de senaste tekniska funktionaliteterna eller om dessa inte lever upp till kraven för dessa Användarvillkor, är vi inte skyldiga att tillhandahålla dig ett KIA-konto.
  2.4. Användningen av KIA-kontot kan kräva internettillgång eller tillgång till andra telekommunikationstjänster. Dessa Användarvillkor omfattar inte telekommunikationstjänster som kan krävas för att använda KIA-kontot. Dessa är föremål för separat avtal (inklusive avgifter) med leverantören av telekommunikationstjänsterna.

  3. KIA-konto
  3.1. Du får bara använda tjänsterna med ditt KIA-konto. Ett KIA-konto är ett unikt, personligt
  och icke-överlåtbart konto enligt vilket KIA beviljar dig tillgång till vissa tjänster. 3.2. Användning av KIA-kontot är gratis.
  3.3. För att få tillgång till vissa tjänster, kan du behöva länka/koppla ditt KIA-konto till ett eller flera KIA-fordon. Detta beskrivs i de tillämpliga Särskilda användarvillkoren.
  3.4. Den information som du lämnar för att skapa ett KIA-konto ska vara korrekt. Informationen som samlas in i samband med KIA-kontot omfattar: ditt namn, din epostadress, ditt födelsedatum, ditt telefonnummer, lösenordet, det faktum att du har accepterat dessa Användarvillkor, PIN-kod för verifiering, bil-ID och aktiveringskod.
  3.5. KIA-kontot ska skapas för användning enligt dessa Användarvillkor. Vi kan kontakta dig på den e-postadress som du lämnat när du registrerade ditt KIA-konto i samband med KIA-kontot om det behövs.


  4. Ändringar av Användarvillkoren
  Vi kan komma att från tid till annan göra skäliga ändringar i Användarvillkoren eller funktionaliteter i KIA-kontot. Vi kommer att informera om ändringar via e-post eller på annat sätt. Om du inte motsätter dig ändringarna skriftligen (t.ex. via e-post, fax) inom 4 veckor efter meddelandet, anses ändringarna överenskomna. Vi kommer uttryckligen att meddela dig om rätten att motsätta dig ändringarna och konsekvenserna av att vara passiv.

  5. Användarbegränsningar
  5.1. Du får inte använda KIA-kontot i strid med bestämmelserna i dessa Användarvillkor.
  5.2. Dessutom får du inte använda KIA-kontot på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och förordningar, såsom immateriella rättigheter eller trafikbestämmelser. Användning som hotar säkerheten för KIA-kontot, såväl som användning som kan äventyra eller skada KIA:s eller tredje parts tekniska infrastruktur eller andra kunders användning av KIAkontot är också förbjuden. Dessutom får du inte skada, förstöra eller annars inkräkta på KIA-kontot eller införa virus, "maskar", sabotageprogram, spionprogram, "trojaner" eller annan skadlig kod eller program som kan skada driften av KIA-kontot.
  5.3. KIA-kontot kräver ett lösenord. Du ska välja ett lösenord som är lämpligt ur säkerhetssynpunkt i förhållande till tredje parter. Vi kan sätta upp regler för vad som ska räknas som ett lämpligen säkert lösenord. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och inte röja det för någon tredje part. Om du misstänker att en tredje part har fått obehörig tillgång till ditt lösenord, ska du omedelbart byta lösenord. Om du misstänker att en tredje part har fått obehörig tillgång till KIA:s tjänster via ditt KIA-konto, vänligen kontakta vår kundtjänst (se avsnitt 1.2) omedelbart.

  6. Upphovsrätt
  6.1. Allt innehåll i KIA-kontot är egendom som tillhör KIA, dess direkta eller indirekta dotterbolag eller närstående bolag (i fortsättningen gemensamt kallade för "KIA Grupp") eller tredje parter och är skyddat enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning där alla rättigheter förbehålls. Alla rättigheter till KIA-kontot, den bakomliggande mjukvaran, innehållet och dess arrangemang ägs av KIA Grupp och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, sprida eller kommersiellt utnyttja KIA-kontot på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), modifiera, uppvisa, vidareleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda KIA-kontot i något offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt tillstånd.
  6.2. Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en beviljad licens eller annan rätt att använda bilder, varumärken, KIA kännetecken eller logotyper som alla är egendom som tillhör KIA Grupp. KIA Grupp förbehåller sig rätten avseende dess skyddade information och material till KIA-kontot och kommer att utöva sådana rättigheter i den utsträckning tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning tillåter.

  7. Användarinnehåll
  7.1. KIA gör inte anspråk på äganderätt för innehåll som du gör tillgängligt via KIA-kontot, och inget i dessa Användarvillkor begränsar dina rättigheter att använda sådant innehåll.
  3

  8. Ansvar
  8.1. KIA:s kontraktuella och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande: a) KIA ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella kontraktuella förpliktelser;
  b) KIA ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av några andra tillämpliga åtaganden om vårdplikt.
  8.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska gälla avseende tvingande lagstadgat ansvar, särskilt avseende ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning KIA har utfäst en specifik garanti.
  8.3. Avsnitt 8.1 och 8.2 gäller på samma sätt avseende KIA:s ansvar för nedlagda kostnader. 8.4. Du är skyldig att vidta rimliga ansträngningar för att förhindra och minimera skador.

  9. Dataskydd
  9.1. För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med KIAkontot hänvisar vi till vår Integritetspolicy - KIA-konto. Specifik information om behandling av personuppgifter förknippad med andra tjänster än KIA-kontot finns i integritetspolicyer för respektive tjänst.

  10. Avtalstid
  10.1. Du kan använda KIA-kontot från och med den dag du registrerade dig för KIA-kontot.
  10.2. Du kan upphöra med att använda KIA-kontot när som helst. I så fall upphör dessa Användarvillkor att vara tillämpliga.
  10.3. Vi förbehåller oss rätten att permanent eller tillfälligt blockera och/eller återkalla användningen av KIA-kontot vid fall av väsentliga överträdelser av dessa Användarvillkor och, vid fall av väsentliga överträdelser av Användaren av dessa Användarvillkor, att säga upp Användarvillkoren.

  11. Övrigt
  11.1. Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på föremålet för användning av KIA-kontot och har företräde framför alla föregående avtal, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med hänsyn till dess föremål.
  11.2. Användares avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor ska bara styra användningen av KIA-kontot om det uttryckligen accepterats skriftligen av oss.
  11.3. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör genom att meddela användaren med 6 veckors skriftlig varsel. I detta fall har dock användaren rätt att avsluta avtalet inom en månad efter det att skriftligt och korrekt meddelande har mottagits, vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av avtalet till det företag som avses ersätta KIA. Vi ska uttryckligen informera användaren om denna rätt till uppsägning i det ovan nämnda skriftliga meddelandet. v08-08-2019

 • KIA Connect Integritetspolicy - KIA-konto

  För att kunna tillhandahålla dig samtliga funktionaliteter som är förknippade med Kia-kontot, behöver Kia behandla vissa uppgifter.

  1. Personuppgiftsansvarig
  Kia Connect Connected GmbH, en tysk legal enhet med kommersiellt registreringsnummer HRB 112541 och med officiell adress på Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Germany, hädanefter "KIA", "vi" eller "oss" är ansvarig för behandling av alla personuppgifter enligt vad som anges nedan.

  2. Kontaktuppgifter
  Om du har frågor etc. om eller i samband med denna Integritetspolicy eller om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter (se 6 nedan), vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan eller:
  Kia Connect Connected GmbH
  E-postadress: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +46 840 044 300
  Som ett alternativ kan du också kontakta vårt Dataskyddsombud:
  E-post: dpo@kia-connect.eu
  Post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  3. Syfte och rättslig grund för behandling
  Vi behandlar dina personuppgifter, som du tillhandahåller i samband med att du registrerar ditt KIA-konto och vid fortsatt användning av ditt KIA-konto. Syftet med vår behandling är att hantera ditt KIA-konto (från det att du loggar in till eventuellt upphörande av KIA-kontot), för att tillhandahålla dig samtliga funktionaliteter som följer med KIA-kontot, för att säkerställa och ge dig tillgång till våra tjänster för vilka det krävs ett KIA-konto och för att meddela dig om uppdateringar av KIA-kontot.
  Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är det faktum att den här behandlingen krävs för att ingå eller genomföra vårt avtal med dig såvitt avser KIA-kontot (Art. 6 (1) b) EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"), eller att behandlingen är baserad på KIA:s berättigade intressen (Art. 6 (1) f) GDPR).
  Ytterligare behandling för särskilda telematiktjänster är föremål för separata integritetspolicyer för respektive tjänst.
  Vänligen notera att vi bara behandlar dina personuppgifter för andra ändamål om vi är skyldiga därtill på grund av rättsliga skyldigheter (till exempel överföring till domstolar eller åklagarmyndigheter), om du har samtyckt till respektive behandling eller om behandlingen annars är laglig enligt tillämplig lag. Om behandling för andra ändamål äger rum kan vi tillhandahålla dig ytterligare information.

  4. Kategorier av personuppgifter
  De uppgifter som samlas in i samband med KIA-kontot omfattar ditt namn, din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt mobiltelefonnummer och lösenord, det faktum att du accepterat Användarvillkoren, PIN-kod för verifikation, bil-ID och aktiveringskod.
  5. Mottagare och kategorier av mottagare av personuppgifter All tillgång till dina personuppgifter hos KIA är begränsad till sådana personer som behöver få del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dina personuppgifter kan behandlas för respektive ändamål av de mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan:
   Privaträttsliga tredje parter – Närstående eller icke närstående privaträttsliga aktörer andra
  än oss själva som ensamma eller gemensamt med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.
   Personuppgiftsbiträden – Vissa tredje parter, oavsett om de är närstående eller inte, kan komma att få del av dina personuppgifter för att behandla dessa på KIA:s vägnar enligt de lämpliga instruktioner som krävs för respektive ändamål med behandlingen.
  Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för kontraktuella skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, och för att enbart behandla personuppgifterna enligt vad de instruerats.
   Personuppgiftsbiträde för KIA-kontot är Hyundai Autoever Europe GmbH,
  Kaiserleistraße 8a,, 63067 Offenbach am Main, Germany.

   Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare, och liknande tredje parter som är offentligrättsliga aktörer enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag.

  6. Gränsöverskridande dataöverföring
  Vissa av mottagarna av dina personuppgifter kommer att befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea, där dataskyddslagarna kan ge en annan skyddsnivå jämfört med lagarna i din jurisdiktion och där det inte finns något lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen. För dataöverföringar till sådana mottagare utanför EU/EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder, särskilt genom att ingå avtal om överföring av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen (t.ex. Standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EG)) med mottagarna eller genom att vidta andra åtgärder för att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå för personuppgifterna. En kopia av respektive åtgärd som vi använt finns att tillgå via vårt dataskyddsombud (se 2 ovan).

  7. Lagringstid
  Dina personuppgifter lagras av oss och/eller våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och under den tid som krävs för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att de inte längre kan hänföras till dig (om vi inte behöver behålla dina uppgifter för att följa lagliga eller regulatoriska krav för vilka vi är föremål, t.ex. kan personuppgifter som finns i avtal, kommunikation och brev till affärsförbindelser omfattas av lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till tio år). Om tillämpligt, kan andra personuppgifter i princip raderas 5 år efter upphörandet av det relaterade avtalsförhållandet mellan dig och oss).

  8. Dina rättigheter
  Om du har lämnat samtycke för behandling av personuppgifter kan du återkalla det när som helst med framåtverkande effekt. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingar som ägt rum före det att återkallandet skedde.
  Enligt tillämplig dataskyddslag kan du ha rätt att: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; begära dataportabilitet, och motsätta dig behandling av dina personuppgifter.
  Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet. För att utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss enligt vad som anges i 2 ovan.
  8.1 Rätt till tillgång: Du kan ha rätt att begära bekräftelse från oss avseende ifall personuppgifter som rör dig behandlas och, i förekommande fall, begära tillgång till personuppgifterna. Rätten till tillgång inkluderar - bland annat - rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Detta är dock inte en absolut rättighet och andra personers intressen kan begränsa din rätt till tillgång.
  Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ifall du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.
  8.2 Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som handlar om dig. Beroende på för vilka ändamål behandlingen sker, kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
  8.3 Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter som handlar om dig, varvid vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.
  8.4 Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I förekommande fall kommer de aktuella personuppgifterna att markeras och behandlas endast för särskilda ändamål. 8.5 Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att ta emot personuppgifter som handlar om dig och som du har tillhandahållit, i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att föra över sådana uppgifter till en annan enhet utan att vi hindrar detta.
  8.6 Rätt att motsätta dig behandling: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att, på grunder som hänför sig till din specifika situation, när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara tvungna att upphöra med att behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som handlar om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som detta är kopplat till sådan direkt marknadsföring. I förekommande fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana ändamål.
  8.7 Rätt att lämna instruktioner om hur uppgifter ska förvaras och kommuniceras efter din död: Du har rätt att lämna särskilda besked avseende förvaring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet därmed. Du kan också ingå

  generella överenskommelser med tredje part som rättidigt ska meddela oss om dina instruktioner. v08-08-2019

 • KIA Connect Användarvillkor - Huvudenhet

  1. Omfattning
  Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för användning av Kia Connect och KIA Live via fordonets huvudenhet ("Tjänsterna") som tillhandahålls via Kia Connect Connected GmbH, med organisationsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefonnummer: +46 840 044 300, email: info@kia-connect.eu ("KIA"; "vi"; "oss"; "vår") till användaren av Tjänsterna ("Användaren" eller "Dig"). Om du har några frågor om eller i samband med dessa Användarvillkor kan du kontakta vår kundtjänst:

  Kia Connect Connected GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Tel: +46 840 044 300

  2. Användning av Tjänsterna
  2.1. För att använda Tjänsterna behöver Användaren inte anmäla sig. För information om därtill kopplad data och behandlingen därav, vänligen se vår Integritetspolicy - Huvudenhet.
  2.2. Köpeavtalet för fordonet och avtalet avseende tillhandahållande av Tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren är legalt separata affärstransaktioner och avtal. Fullföljandet av ett av avtalen ska inte ha några implikationer för det andra avtalet. Under vissa omständigheter, kan detta resultera i att Användaren fullföljer köpeavtalet för fordonet utan att kunna använda Tjänsterna. I den motsatta situationen, t.ex. i händelse av en omvänd transaktion av köpeavtalet för fordonet, kan avtalet för tillhandahållande av Tjänsterna för det berörda fordonet sägas upp enligt punkten 9.4.
  2.3. Alla avtal mellan KIA och Användaren ingås med det lokala språket och på engelska. Efter respektive avtals ingående, kommer avtalstexten att tillhandahållas Användaren och därefter lagras av oss men kommer inte längre att vara åtkomlig för Användaren, förutom om Användaren begär det.

  3. Tjänsterna
  3.1. Tjänsterna omfattar följande separata tjänster som beskrivs närmare i respektive servicebeskrivning för den aktuella tjänsten och som härmed inkorporeras i dessa Användarvillkor:
  a) KIA Live
  KIA Live gör det möjligt för Användaren att få tillgång till följande funktioner:
   Trafik: Live trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituation; Online Navigering gör det möjligt för Användaren att navigera till dennes önskade destination baserat på kombinationen av realtidstrafikdata och historisk trafikinformation.
   Live intressepunkter (Points Of Interest/POI:s): Information om närliggande POI:s baserat på aktuell position;
   Väder: Lokal väderinformation;
   Parkering: Parkering på eller utanför gata baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande scrollmarkering, närliggande stadskärna;
   Elbil POI:s (bara för Elbilar och Plug-In Hybrid Elbilar): Information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position;
   Handlare POI: position för Kia-handlare baserat på närliggande aktuell position; och
   Kamera/riskzon (om lagligt i ditt land): Systemet varnar för områden där olyckor är särskilt vanliga samt varnar Dig för olycksdrabbade platser eller fartkameror.
  b) Online Röstigenkänning
  Online Röstigenkänning gör det möjligt för Användaren att använda röststyrning för att få tillgång till och kontrollera Tjänsterna och ta fram och sända textmeddelanden via en uppkopplad mobil enhet. Online Röstigenkänning fungerar i en onlinemiljö. Användarens röstinformation och GPS-data-kommer att samlas in och lagras för att utföra och förbättra Online Röstigenkänningstjänsten.
  3.2. Vissa av Tjänsterna tillhandahålls med hjälp av underleverantörer.
  3.3. Följande Tjänster kräver insamling och behandling av positioneringsdata (GPS-data): KIA Live och Online Röstigenkänning. Utan insamling och behandling av positioneringsdata kan respektive Tjänst(er) inte tillhandahållas/användas.
  3.4. Vidare kommer vi att analysera och förbättra Tjänsterna för att utveckla nya mobilitetsoch mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att säkra våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa ändamål, analyserar vi automatiskt data baserad på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar.

  4. Upphovsrätt
  4.1. Allt innehåll i Tjänsterna är egendom som tillhör KIA, dess direkta eller indirekta dotterbolag eller närstående bolag (i fortsättningen gemensamt kallade för "KIA Grupp") eller tredje parter och är skyddat enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning där alla rättigheter förbehålls. Alla rättigheter till Tjänsterna, den bakomliggande mjukvaran, innehållet och dess arrangemang ägs av KIA Grupp och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, sprida eller kommersiellt utnyttja Tjänsterna på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), modifiera, uppvisa, vidareleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda Tjänsterna i något offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt tillstånd.
  4.2. Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en beviljad licens eller annan rätt att använda bilder, varumärken, kännetecken eller logotyper som alla är egendom som tillhör KIA Grupp. KIA Grupp förbehåller sig rätten avseende dess skyddade information och material till Tjänsterna och kommer att utöva sådana rättigheter i den utsträckning tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning tillåter.

  5. Användares skyldigheter
  5.1. Du är skyldig att följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Tjänsterna.
  5.2. Vidare får Du inte missbruka Tjänsterna samt att Du åtar dig att följa de skyldigheter som anges nedan:
  a) Du får inte använda det SIM-kort som används för Tjänsterna: (a) för röstöverföring (inklusive Röst över IP / VOIP); (b) för att bereda Dig tillgång till allmänt adresserbar destination (d.v.s. publik IP-adress) inklusive genom användning av proxy, gateway eller routing; (c) på något sätt som innebär att det görs försök att penetrera säkerhetsåtgärder oavsett om intrånget resulterar i förvanskning eller förlust av data eller inte; (d) på något sätt som använder Tjänsterna eller mjukvara relaterad till internetsänd chatt, peer to peer-fildelning, bit torrent, eller proxyservernätverk; (e) på ett sätt som involverar spamming, massutskick av obeställda email eller kommersiella meddelanden eller upprätthållandet av en öppen mailserver (SMTP); eller (f) på något sätt som gör att nätverket skadas.
  b) Du får inte publicera några resultat av något benchmark- eller prestationstest av SIM-kortet, nätverket, Tjänsterna eller komponenter därav till några tredje parter. c) I den utsträckning Du använder SIM-kortet för tillhandahållande av Tjänsterna, informerar vi Dig om följande: 4G/LTE-tjänsterna (som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör) är endast tillgängliga på kompatibla enheter (d.v.s. huvudenheten) som stödjer den specifika 4G/LTE-frekvensen hos det specifika roamingnätverket. Där 4G/LTE-tjänster inte kan tillhandahållas, kommer 2G eller 3G-tjänster att tillhandahållas i mån av tillgång till, och huvudenhetens kompatibilitet med, sådana nätverk.

  6. Gratis Tjänster
  Tjänsterna tillhandahålls gratis under en period om sju år räknat från den dag då fordonet såldes till dess första ägare, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder ikraft. Vi förbehåller oss rätten att föreslå ytterligare tjänster i framtiden enligt separata användarvillkor.

  7. Upptid
  7.1. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avaktivera tillgång till Tjänsterna helt eller delvis av tekniska och säkerhetsmässiga skäl (t.ex. i händelse av säkerhetsluckor) eller andra viktiga skäl.
  7.2. Tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna kan vara föremål för restriktioner med hänsyn till den senaste tekniken utom vår kontroll. Detta handlar särskilt om tillgänglighet till disponibla datauppkopplingar som tillhandahålls av flyttbara medium. I enskilda fall kan bristande tillgång till nätverket leda till att Tjänsterna inte blir tillgängliga eftersom nödvändig dataöverföring inte är möjlig. Dessutom kan tillfälliga kapacitetsstörningar förekomma under kort tid till följd av belastningstoppar för Tjänsten, trådlösa och trådbundna nätverk och internet.
  7.3. Störningar kan också uppstå på grund av force majeure, inklusive pandemier och epidemiska sjukdomar, strejk, lockouter och myndighetsbeslut, och på grund av tekniska och andra åtgärder (t.ex. reparation, underhåll, programvaruuppdateringar, och utbyggnad) som krävs för våra system eller för leverantörer av nedströms- eller uppströmstrafik, innehållsleverantörer och nätverksoperatörer, vilka är nödvändiga för lämplig eller förbättrad prestanda hos Tjänsterna.
  7.4. I de fall tillgängligheten till Tjänsterna avaktiveras, begränsas eller störs såsom beskrivs i detta avsnitt 7, kommer vi, i den utsträckning det är möjligt, att kontakta Dig på förhand för att informera Dig om detta och ge Dig en förklaring om anledningen till avaktiveringen, begräsningen eller störningen.

  8. Dataskydd
  8.1. För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållande av Tjänsterna hänvisar vi till vår Integritetspolicy - Huvudenhet. 8.2. Användaren ska informera andra användare/förare av fordonet att Tjänsterna är aktiverade. Användaren ska särskilt informera sådan annan användare/förare om de behandlingar som beskrivs i Integritetspolicy - Huvudenhet och om det faktum att Tjänsterna kräver att positioneringsdata (GPS-data) samlas in och behandlas.

  9. Avtalstid, upphörande
  9.1. Rätten att använda Tjänsterna börjar den dag då fordonet säljs till den första ägaren, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder ikraft, och upphör automatiskt efter sju år.
  9.2. Avtalet gällande tillhandahållandet av Tjänsterna och därmed rätten att använda Tjänsterna kan sägas upp av Dig till slutet av ett kvartal när som helst med 6 veckors uppsägningstid.
  9.3. Endera parts rätt att säga upp på grund av avtalsbrott påverkas inte.
  9.4. Vidare, i händelse av återgång av köpeavtalet för ett fordon, återköp eller annat återkallande av fordonet av den relevanta handlaren, i händelse av upphörandet av ett leasingavtal, vid försäljning av fordonet till en tredje part, vid stöld, såväl som i fall av total förstörelse som inte går att reparera, har endera part rätt till uppsägning av Tjänsterna för det aktuella fordonet. Uppsägningen blir giltig så fort en part mottar meddelande om uppsägning. Ifall av försäljning eller äganderättsövergång till fordonet till en tredje part, ska Användaren radera den data som lagras i fordonet.
  9.5. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera och/eller återkalla användningen av Tjänsterna vid fall av väsentliga överträdelser av dessa Användarvillkor och, vid fall av väsentliga överträdelser av Användaren av dessa Användarvillkor, att säga upp avtalet.

  10. Ändringar av Användarvillkoren
  10.1. KIA förbehåller sig rätten att göra rimliga ändringar i Användarvillkoren och/eller av Tjänsterna. Användaren kommer att meddelas av oss om ändringar av Användarvillkoren och/eller av Tjänsterna. Om Användaren inte motsätter sig dessa ändringar skriftligen (t.ex. via e-post eller fax) inom 4 veckor efter mottagande av meddelandet, anses ändringarna vara överenskomna. Vi kommer uttryckligen att meddela Användaren om rätten att motsätta sig villkoren och konsekvensen av att vara passiv.

  10.2. Om Användaren motsätter sig, förbehåller vi oss rätten att, med 6 veckors uppsägningstid, säga upp alla rättigheter att använda påverkad(e) Tjänst(er) till att upphöra vid utgången av ett kalenderkvartal.

  11. Övrigt
  11.1. Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på föremålet för användning av Tjänsterna och har företräde framför alla föregående avtal, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med hänsyn till dess föremål.
  11.2. Användares avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor ska bara styra användningen av Tjänsterna om det uttryckligen accepterats skriftligen av oss.
  11.3. Tillägg och ändringar till Användarvillkoren såväl som meddelanden som krävs för dess verkställande ska vara skriftliga (inklusive e-post, fax) för att vara giltiga. Kravet på skriftlighet kan bara upphävas skriftligen.
  11.4. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör genom att meddela Användaren med 6 veckors uppsägningstid. I detta fall har dock Användaren rätt att avsluta avtalet inom en månad efter det att skriftligt och korrekt meddelande har mottagits, vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av avtalet till det företag som avses ersätta KIA. Vi ska uttryckligen informera Användaren om denna rätt till uppsägning i det ovan nämnda skriftliga meddelandet. För undvikande av tvivel anges att denna rättighet inte påverkar din rätt att säga upp Användarvillkoren och därmed rätten att använda Tjänsterna när som helst med 6 veckors uppsägningstid så som beskrivs i avsnitt 9.2.

  12. Kundtjänst / Klagomål
  12.1. Användare kan använda de kontaktuppgifter som anges ovan i avsnitt 1 för frågor eller klagomål.
  12.2. KIA kommer inte att och är inte skyldig att delta i förfarande för alternativ tvistlösning vid tvistlösningsorgan för konsumenter. Europakommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistlösning online, avsedd för att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina tvister utanför domstol http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13. Ingen ångerrätt
  Användaren har ingen ångerrätt. Detta gäller även om Användaren är en konsument, eftersom Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt.

  14. Ansvar
  Följande ansvarsbestämmelser gäller för Dig i respektive land där Du har ditt hemvist:
  Belgien 14.1 I den största utsträckningen som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktuella och utomkontraktuella ansvar, oavsett rättslig grund (oavsett om detta är garanti, avtal, skadestånd, försumlighet eller något annat, inklusive latenta/dolda fel), för förluster och skador som uppstår genom eller i samband med tillhandahållande av Tjänsterna eller någon försening eller avbrott i tillhandahållandet av Tjänsterna, begränsas enligt följande:
  (i) Kia ska ansvara upp till det belopp som förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktuella skyldigheter;
  (ii) Kia ska varken ansvara för brott mot några icke-väsentliga kontraktuella skyldigheter eller för några lätt försumliga brott mot någon annan tillämplig vårdplikt; och
  (iii) Kia ska inte ansvara för några speciella, indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till, förlust av användning, data, förtjänst eller besparingar, av möjligheter, goodwill såväl som för anspråk från tredje man (även om Kia har informerats om möjligheterna till sådan skada).
  14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för (i) något tvingande lagstadgat ansvar (såsom ansvar för defekta produkter), (ii) ansvar för personskador eller dödsfall orsakat av någon handling eller försummelse från Kia, (iii) något ansvar för bedrägeri eller grov oaktsamhet, eller (iv) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. Dessutom ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en specifik garanti.

  Frankrike 14.1. KIA:s kontraktuella ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande: a) KIA ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av avtalsförpliktelser;
  b) KIA ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Tjänsterna;
  c) KIA ska inte ansvara för några skador orsakade av force majeure (d.v.s. en händelse utanför KIA:s kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets ingående).
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat skadeståndsansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller uppsåtlig misskötsel, ansvar för felaktiga produkter och ansvar för personskador. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning KIA har utfäst en specifik garanti. 14.3. Avsnitt 14.1. och 14.2. gäller på samma sätt avseende KIA:s ansvar för nedlagda kostnader.
  Italien 14.1. KIA:s ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande:
  a) KIA ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella avtalsförpliktelser; b) KIA ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig vårdplikt;
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning KIA har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller exkludera KIA:s ansvar för (i) dödsfall eller personskador till följd av KIA:s vårdslöshet eller vårdslöshet hos KIA:s anställda eller försäljare; (ii) grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel; (iii) åsidosättande av skyldigheter som härrör från regler om allmän ordning; och för (iv) alla andra sådana situationer för vilka KIA:s ansvar inte får begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lag.
  14.3. Avsnitt 14.1. och 14.3. gäller på samma sätt avseende KIA's ansvar för onödiga kostnader.
  14.4. Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
  Nederländerna 14.1. I den utsträckning tvingande tillämplig lag tillåter det, ska KIA inte på någon som helst grund, ansvara för skador som uppkommer ur eller i anslutning till avtalet för tillhandahållandet av Tjänsterna eller Tjänsterna i sig. Det föregående ska inte gälla för de fall något ansvar uppkommer till följd av grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel från KIA:s verkställande ledning.
  14.2. Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
  Norge 14.1. KIA:s kontraktuella och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:
  a) KIA ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella kontraktuella förpliktelser;
  b) KIA ska inte vara ansvarig för visst vårdslöst åsidosättande av någon annan tillämplig vårdplikt;
  c) KIA:s ansvar ska vara begränsat till NOK 5,000 per händelse.
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, inklusive ansvar enligt den norska produktansvarslagen. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning KIA har åtagit sig en specifik garanti. Polen
  14.1 Kia ska inte vara ansvarig för faktisk förlust och/eller förlust av vinst, om inte detta har orsakats av Kias uppsåtliga överträdelse.
  14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för något tvingande lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för uppsåtliga överträdelser, ansvar enligt den polska Produktansvarslagen (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar för farliga produkter enligt den polska civilkoden (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) och ansvar för försumligt orsakade personliga skador.
  Republiken

  Irland 14.1 Kia ansvarar gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakats av Kia. Om Kia inte efterlever dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för förlust och skada som du lider och som är ett förutsebart resultat av att Kia har brutit mot detta avtal eller misslyckats i att vidta vederbörlig noggrannhet och kompetens, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, att både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa. 14.2 Kia utesluter eller begränsar inte på något sätt sitt ansvar till Dig ifall det vore olagligt att göra detta. Detta omfattar ansvar: för död eller personskador som orsakats av Kias försumlighet eller försumlighet av dess anställda, företrädare eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.
  14.3 Kia ansvarar inte för affärsförluster. Vi tillhandahåller bara Tjänsterna för privat användning. Om du använder produkterna för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål, ska Kia inte ha något ansvar gentemot Dig för utebliven vinst, förlorade affärer, verksamhetsavbrott, eller förlorade affärsmöjligheter.

  Slovakien
  14.1 I den utsträckning som är tillåten enligt Slovakisk lag, ska Kias kontraktuella och lagstadgade ansvar för skador (särskilt faktiska skador och utebliven vinst), oavsett av dess rättsliga grund, vara begränsat. Kia ska ansvara för skador bara upp till ett belopp som motsvarar skador som Kia förutsett, eller som Kia kunde ha förutsett skulle kunna bli ett möjligt resultat av Kias brott mot dess skyldigheter, vid tidpunkten för genomförandet av kontraktet, med beaktande av all fakta som Kia visste eller borde
  ha vetat genom att iaktta vederbörlig hänsyn. 14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar. Dessutom ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har åtagit sig en särskild garanti. 14.3 Användaren är skyldig att vidta rimliga ansträngningar för att förhindra och minimera skador. Spanien 14.1. KIA begränsar inte sitt tvingande lagstadgade ansvar, inklusive men inte begränsat till ansvar för uppsåtlig försummelse och ansvar för personskador orsakade av vårdslöshet.
  14.2. Avsnitt 14.1. gäller på samma sätt avseende KIA:s ansvar för onödiga kostnader.
  Storbritannien 14.1. KIA är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av KIA. Om KIA inte förmår efterleva dessa Användarvillkor, ska KIA ansvara för de förluster och skador som Du lider och som är förutsedda resultat av att KIA bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa.
  14.2. KIA friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av KIA:s vårdslöshet eller vårdslöshet hos dennes anställda, försäljare eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig representation; för åsidosättande av dina juridiska rättigheter i relation till Tjänsterna inklusive rätten att erhålla Tjänster som är tillhandahållna med rimlig kunskap och omsorg. 14.3. KIA är inte ansvarig för affärsförluster. Vi tillhandahåller endast Tjänsterna för privat användning. Om Du använder produkterna för något kommersiellt, affärsrelaterat eller återförsäljningssyfte, har KIA inget ansvar gentemot Dig för utebliven vinst, affärsbortfall, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

  Sverige
  14.1. KIA ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada, om inte KIA har orsakat förlusten eller skadan genom uppsåtlig misskötsamhet eller grov vårdslöshet. 14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas på tvingande lagstadgat ansvar, i synnerhet ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den svenska lagen om produktansvar (Produktansvarslagen) och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som KIA har utfäst en specifik garanti.
  14.3. Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende KIA:s ansvar för onödiga kostnader. 14.4. Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador. Tjeckien 14.1 Kia:s kontraktuella och lagstadgade ansvar för skador som orsakats av ringa vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas som följer: a) Kia ska ansvara upp till ett belopp som motsvarar förutsebara skador för den här typen av avtal på grund av brott mot avtalsrättsliga förpliktelser; b) Kia ska inte ansvara för någon indirekt skada som kan uppstå från användningen av Tjänsterna. 14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt, skada som drabbar en individs naturliga rättigheter eller ansvar för felaktiga produkter. Dessutom, ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas i förhållande till svagare parter enligt vad som anges i Avsnitt 433 (3) i den tjeckiska civilkoden och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en särskild garanti.
  14.3 Avsnitt 14.1 och 14.2 ska tillämpas på motsvarande sätt i förhållande till Kias ansvar för onödiga utgifter.
  14.4 Användaren är förpliktigad att vidta rimliga ansträngningar för att förhindra och minimera skador. Tyskland 14.1. KIA:s kontraktuella och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:
  a) KIA ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella kontraktuella förpliktelser;
  b) KIA ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av några andra tillämpliga åtaganden om vårdplikt.
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska gälla avseende tvingande lagstadgat ansvar, särskilt avseende ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning KIA har utfäst en specifik garanti.
  14.3. Avsnitt 14.1. och 14.2. gäller på samma sätt avseende KIA:s ansvar för nedlagda kostnader.
  14.4. Användare åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
  Ungern 14.1 I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktuella och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer:
  (i) Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktuella skyldigheter; (ii) Kia ska inte vara ansvarigt för brott mot någon ickeväsentlig kontraktuell skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig vårdplikt; och (iii) Kia ska inte vara ansvarigt för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador).
  14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas ifall och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller utesluta Kias ansvar för (i) död eller personskada som resulterar från Kias vårdslöshet eller Kias anställdas eller företrädares vårdslöshet; (ii) uppsåt; (iii) brott mot skyldigheter som härrör ur allmänna ordningsregler; och (iv) andra fall där Kias ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag.
  Österrike Kia ska inte vara föremål för något ansvar annat än (1) ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt och (2) ansvar för vårdslöst orsakad kroppslig skada eller död.
  15. Tillägg enligt lokal lagstiftning Tabellen nedan innehåller specifika tillägg enligt lokal lagstiftning för det land i vilket Du har ditt hemvist.

  Belgien 4.1 sista meningen justeras enligt följande: Utan att det påverkar tillämpningen av tvingande rättigheter enligt tillämplig lag, har du inte rätt att återskapa (helt eller delvis), överföra (på elektronisk väg eller på annat sätt), ändra, förevisa, åter överlämna, licensiera, länka eller annars använda Tjänsterna för några offentliga eller kommersiella ändamål utan vårt föregående tillstånd. 11.4 första stycket justeras enligt följande: Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, antingen helt eller delvis till en annan leverantör av tjänsten med sex (6) veckors uppsägningstid till Användaren, och detta utan ditt föregående samtycke under förutsättning att denna överlåtelse inte minskar dina garantier såsom konsument.
  13. justeras enligt följande:
  Användaren godtar uttryckligen att utförandet av kontraktet påbörjas, med dennes samtycke, från och med den dag på vilken han/hon registrerar sig för KIA-kontot och accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed att han/hon förlorar sin rätt att ångra sig, enligt Artikel Article VI.53,13° i Belgiens ekonomiska Law Code.
  Nederländerna För 10.1 görs följande tillägg:
  Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. Användaren kommer att meddelas av oss om eventuella ändringar av dessa Användarvillkor och/eller Tjänsterna. Sådana ändringar kommer att träda ikraft 6 veckor efter att Användaren tagit emot meddelande därom.
  Polen 13. justeras enligt följande: Användaren har ingen ångerrätt. Detta gäller även ifall Användaren är en konsument, eftersom användningen av Tjänsterna består av tillhandahållande av digitalt innehåll som inte spelas in på varaktigt medium av Kia till Användaren. Om Du är en konsument, bekräftar och godkänner Du, genom att använda Tjänsterna, att du samtycker till en omedelbar start på Kias fullgörande och att Du inte har någon ångerrätt. Tjeckien 12.2 kommer att utgå och ersättas som följer: Om Du är en konsument, har Du, utöver att framställa anspråk vid Tjeckiska domstolar, eller domstolar i andra jurisdiktioner, där så är tillåtet enligt tillämpliga lagar, också rätt att hänskjuta tvisten till alternativt tvistlösningsförfarande för konsumenttvist som uppstår ur eller i samband med det avtal som styrs av dessa Användarvillkor. Du hittar den aktuella listan över godkända alternativa tvistlösningsorgan såväl som ytterligare information om det tillämpliga förfarandet för alternativ tvistlösning (ADR) på webbplatsen för Tjeckiska myndigheten för handelsinspektion: https://www.adr.coi.cz. Du kan också framställa klagomål online till en ADR via onlineplattformen för alternativ tvistlösning (ODR) som finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13. kommer att utgå och ersättas som följer:
  Användaren bekräftar och samtycker uttryckligen till att utförande at avtalet avseende tillhandahållandet av Tjänster påbörjas, med hans/hennes samtycke, från och med dagen då vilken Användaren accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed bekräftar att han/hon förlorar ångerrätten, enligt Avsnitt 1837 (l) i den tjeckiska civilkoden.
  Ungern Dessa Användarvillkor avtalas i elektronisk form. Användarvillkoren ingås vid aktivering av Tjänsterna med "JAG SAMTYCKER"-knappen. Användarvillkoren anses inte ha upprättats skriftligen och du kommer att kunna lagra dem och få tillgång till och mångfaldiga Användarvillkoren på ditt datamedium eller på elektroniskt medium. Vi kommer att tillhandahålla tekniska möjligheter för att identifiera och rätta inmatningsfel genom elektronisk behandling innan något rättligt bindande ställningstagande görs. Avsnitt 12.2 gäller inte ifall du är en konsument. v29-04-20

 • KIA Connect Integritetspolicy - Huvudenhet

  1. Inledning
  Denna Integritetspolicy till Kia Connect Connected GmbH ("KIA", "vi" eller "oss") med organisationsnummer HRB 112541, gäller för den insamling och behandling av personuppgifter som sker i samband med tillhandahållande av Kia Connect genom bilens huvudenhet. Vi på KIA värnar om din integritet och kommer bara att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetsrättslig lagstiftning. Vi kan komma att ändra eller göra tillägg till denna Integritetspolicy när som helst. Sådana ändringar eller tillägg kan särskilt vara nödvändiga på grund av implementering av nya tekniker eller vid lansering av nya tjänster. Vi kommer att publicera ändringarna på vår webbplats och/eller i bilens huvudenhet.

  2. Personuppgiftsansvarig
  Kia Connect Connected GmbH är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tillhandahållande av Kia Connect.

  3. Kontakt och Dataskyddsombud
  3.1 Om du har frågor om eller i samband med denna Integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta vårt kundcallcenter:

  Kia Connect Connected GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +46 840 044 300
  3.2 Som ett alternativ kan du också kontakta vårt Dataskyddsombud:

  E-post: dpo@kia-connect.eu
  Post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  4. Syften, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter I samband med Kia Connect samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som insamlingen och behandlingen är nödvändig för att ingå eller genomföra Kia Connect-avtalet (Art. 6 (1) b) GDPR), eller för att tillvarataga våra berättigade intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). För ytterligare information om de enskilda Kia Connect-tjänsterna, vänligen se respektive tjänstebeskrivning i Kia Connect:s Användarvillkor. De (person) uppgifter som beskrivs nedan i detta Avsnitt 44 samlas in direkt från bilens huvudenhet och behandlas i samband med Kia Connect-tjänsterna. Vi kommer vidare att analysera och förbättra Tjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att skydda våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa syften, analyserar vi automatiskt uppgifterna baserat på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar. Den information som beskrivs nedan i detta Avsnitt 4 krävs för att tillhandahålla Kia Connect-tjänsterna. Utan respektive information, kan Kia Connect-tjänsterna inte utföras.
  Vi behandlar bara dina personuppgifter för andra ändamål om vi är skyldiga därtill på grund av rättsliga skyldigheter (till exempel överföring till domstolar eller åklagarmyndigheter), om du har samtyckt till respektive behandling eller om behandlingen annars är laglig enligt tillämplig lag. Om behandling för andra ändamål äger rum kommer vi att tillhandahålla dig ytterligare information, där så är lämpligt. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i samband med Kia Connect-tjänsterna om vi inte på annat sätt uttryckligen har meddelat dig om sådant automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

  4.1 KIA Live
  KIA Live gör det möjligt för dig att få tillgång till följande funktioner:
   Trafik: Live trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituation. Online Navigering gör det möjligt för Användaren att navigera till dennes önskade destination baserat på kombinationen av realtidstrafikinformation och historisk trafikinformation.
   Live intressepunkter (Points Of Interest/POI:s): Information om närliggande POI:s baserat på aktuell position
   Väder: Lokal väderinformation
   Parkering: Gatuparkering baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande scrollmarkeringar, närliggande stadskärna
   Elbil POIs (bara för Elbilar och Plug-In Hybrid Elbilar): Information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position
   Handlare - platser av intresse(POI): position för närliggande Kia-handlare baserat på närliggande aktuell position
   Kameror/meddelanden om riskzoner (om det är lagligt i det land du befinner dig): Systemet tillhandahåller varningar i områden där olyckor är särskilt vanligt förekommande och varnar Dig för olyckor, olycksdrabbade sträckor eller fartkameror För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter för att ingå eller utföra avtalet: GPS data (position), servicebegäran och svar för serversökningar POI-data om handlare, bränslerelaterad information, parkeringsrelaterad information, fartkamerainformation, stationsinformation för elektriska fordon (EF), väderinformation), trafikinformation, distansenhet (km, mil, meter), språkinställningar, information om telekomoperatör, unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN), Förar-ID, Service-ID), telefonnummer, datum och lokal tid, version av internetprotokoll, navigationsenhetsinformation (t.ex. hårdvaruversion, mjukvaruversion), ruttinformation (t.ex. startpunkt, inställningar, mål, uppskattad tid).
  Dessutom kommer GPS-data (position) och Service-ID att samlas in och lagras i upp till 93 dagar för att förbättra KIA Live-tjänsten, baserat på vårt berättigade intresse. Mer information om det balanstest som ligger till grund för intresseavvägningen är tillgänglig på begäran.
  4.2 Online Röstigenkänning
  Online Röstigenkänning gör det möjligt för dig att använda röststyrning för att få tillgång till och kontrollera KIA Live-tjänster och ta fram och sända textmeddelanden via en uppkopplad mobil enhet. När Kia Connect aktiveras i ditt fordon aktiveras Online Röstigenkänning som en grundinställning. När Online Röstigenkänning används, kommer dina personuppgifter att behandlas i en onlinemiljö.

  För detta ändamål samlas följande kategorier av personuppgifter in för att ingå eller utföra avtalet: röstinspelning, GPS-data (position), unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN), Service-ID).
  Den inspelade röstinformationen överförs tillsammans med GPS-datan och Service-ID:t till vår relevanta tjänsteleverantör. Vår tjänsteleverantör för Online Röstigenkänning är Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederländerna (biträde) ("Cerence") och dess underbiträden, som kan befinna sig i länder utanför EU/EES, som kanske inte tillhandahåller ett adekvat skydd för behandling av personuppgifter. Cerence transformerar röstinformationen till text, och tolkar informationen semantiskt (där så är nödvändigt), och skickar därefter tillbaka resultatet till fordonet.
  Dessutom kommer röstinformation och GPS-data att samlas in och lagras i upp till 90 dagar för att tillhandahålla och förbättra Online Röstigenkänningstjänsten baserat på våra berättigade intressen. Mer information om balanstest för detta finns tillgängligt på begäran. Du kan förhindra överföring av dina personuppgifter (d.v.s. röstinformation) till Cerence genom att avaktivera Online Röstigenkänning via de respektive inställningarna på din huvudenhet. Genom att avaktivera Online Röstigenkänning kan funktionaliteten av röstigenkänningen begränsas eller hindras.

  4.3 Meddelandecenter
  Meddelandecentret gör det möjligt för Användaren att ta emot meddelanden från Kia på huvudenhetens skärm.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter för att ingå eller utföra avtalet: unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid.
  4.4 Betjänad Parkering Läge
  När detta läge är aktiverat och fordonet körs av en annan person, kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet (vänligen se Avsnitt 4 i Integritetspolicyn - Kia Connect App). Denna information visas också på huvudenhetens skärm.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig: unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN)), status för Betjänad Parkering Läge (aktiveringsstatus, betjänad parkerings start- och sluttid, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning).

  5. Dina rättigheter
  Om du har lämnat samtycke för behandling av personuppgifter kan du återkalla det när som helst med framåtverkande effekt. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingar som ägt rum före det att återkallandet skedde.
  Enligt tillämplig dataskyddslag kan du ha rätt att: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; begära dataportabilitet, och motsätta dig behandling av dina personuppgifter.
  Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. Vänligen notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslag.
  5.1 Rätt till tillgång: Du kan ha rätt att begära bekräftelse från oss avseende ifall personuppgifter som rör dig behandlas och, i förekommande fall, begära tillgång till personuppgifterna. Rätten till tillgång inkluderar - bland annat - rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Detta är dock inte en absolut rättighet och andra personers intressen kan begränsa din rätt till tillgång. Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ifall du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.
  5.2 Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som handlar om dig. Beroende på för vilka ändamål behandlingen sker, kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
  5.3 Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter som handlar om dig, varvid vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.
  5.4 Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I förekommande fall kommer de aktuella personuppgifterna att markeras och behandlas endast för särskilda ändamål. 5.5 Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att ta emot personuppgifter som handlar om dig och som du har tillhandahållit, i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att föra över sådana uppgifter till en annan enhet utan att vi hindrar detta.
  5.6 Rätt att motsätta dig behandling: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att, på grunder som hänför sig till din specifika situation, när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara tvungna att upphöra med att behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som handlar om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som detta är kopplat till sådan direkt marknadsföring. I förekommande fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana ändamål.
  5.7 Rätt att lämna instruktioner om hur uppgifter ska förvaras och kommuniceras efter din död: Du har rätt att lämna särskilda besked avseende förvaring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet därmed. Du kan också ingå generella överenskommelser med tredje part som rättidigt ska meddela oss om dina instruktioner.

  6. Mottagare och kategorier av mottagare
  All tillgång till dina personuppgifter hos KIA är begränsad till sådana personer som behöver få del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
  KIA kan komma att överföra dina personuppgifter för respektive ändamål till de mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan:
   Privaträttsliga tredje parter – Närstående eller icke närstående privaträttsliga aktörer andra än oss själva som ensamma eller gemensamt med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.
  I syfte att kunna tillhandahålla Kia Connect behöver vi överföra personuppgifter (t.ex. till våra personuppgiftsbiträden - se nedan). För denna tekniska tjänst förlitar vi oss på telekommunikationstjänster som tillhandahålls av leverantörer av telekommunikationstjänster (för närvarande Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Tyskland).
   Personuppgiftsbiträden – Vissa tredje parter, oavsett om de är närstående eller inte, kan komma att få del av dina personuppgifter för att behandla dessa på KIA:s vägnar enligt de lämpliga instruktioner som krävs för respektive ändamål med behandlingen. Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för kontraktuella skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, och för att enbart behandla personuppgifterna enligt vad de instruerats.
   Personuppgiftsbiträden för det tekniska tillhandahållandet av Kia Connect är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland och Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea
   För KIA Live och Online Röstigenkänning, använder vi ytterligare personuppgiftsbiträden.
   För Online Röstigenkänning: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederländerna (biträde).
   Personuppgiftsbiträdena för callcentertjänster är närstående till KIA, som befinner sig inom EU/EES.
   Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare, och liknande tredje parter som är offentligrättsliga aktörer enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag.

  7. Gränsöverskridande dataöverföring
  Vissa av mottagarna av dina personuppgifter kommer att befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea eller USA (t.ex. underbiträden till Cerence), där dataskyddslagarna kan ge en annan skyddsnivå jämfört med lagarna i din jurisdiktion och där det inte finns något lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen. För dataöverföringar till sådana mottagare utanför EU/EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder, särskilt genom att ingå avtal om överföring av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen (t.ex. Standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EG)) med mottagarna eller genom att vidta andra åtgärder för att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå för personuppgifterna. En kopia av respektive åtgärd som vi använt finns att tillgå via vårt dataskyddsombud (se 3.2 ovan).

  8. Lagringstid
  8.1 Dina personuppgifter lagras av KIA och/eller våra tjänsteleverantörer enbart i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och enbart under den tid som krävs för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När KIA inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att de inte längre kan hänföras till dig (om vi inte behöver behålla dina uppgifter för att följa lagliga eller regulatoriska krav för vilka vi är föremål, t.ex. kan personuppgifter som finns i avtal, kommunikation och brev till affärsförbindelser omfattas av lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till tio år).

  8.2 Där det inte finns lagstadgade eller regulatoriska lagringstider, raderas eller anonymiseras i regel alla personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av Kia Connect omedelbart efter att den aktuella Kia Connect-tjänsteåtgärden har slutförts, med följande undantag:  Anmälnings- och inloggningsdata lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. i upp till sju år)
   Online Röstigenkänning: Röstinformation och GPS-data (se 0 ovan) lagras i upp till 90 dagar
   KIA Live: GPS-data och Service-ID (se 4.1 ovan) lagras i upp till 93 dagar
  8.3 Återställande av konto: Ditt konto kan återställas genom att ange respektive preferens (t.ex. i fordonets huvudenhet). I så fall kommer alla personuppgifter som är kopplade till ditt konto att raderas, om inte lagringstider enligt ovan tillämpas (se 8.1 ovan). Vid återställande av konto, kommer du att loggas ut från UVP och kommer att behöva göra en ny anmälan eller att logga in med andra användaruppgifter om du vill använda Kia Connect.

  9. Offlineläge (Modem av)
  Du kan välja att aktivera ett Offlineläge genom att ange respektive preferens. Om Offlineläge är påslaget kommer alla Kia Connect-funktioner att bli obrukbara och inga personuppgifter, och i synnerhet inga positioneringsdata (GPS), kommer att samlas in för Kia Connect och en Offlinelägesikon kommer att visas överst i huvudenhetens skärm i fordonet.

  10. Rättsliga lokala tillägg
  Följande rättsliga lokala tillägg gäller:
  Belgien För den lagringsperiod som anges i avsnitt 8.1 gäller följande i Belgien: personuppgifter som är kopplade till det kontraktuella förhållandet i avtal, kommunikation eller kommersiella brev kan sparas under upp till tio (10) år räknat från när det kontraktuella förhållandet mellan dig och Kia upphörde. Om sådana uppgifter är relevanta för administrativa eller rättsliga förfaranden, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram till dess att eventuella återkrav inte längre kan göras gällande. Kontaktuppgifterna till den belgiska dataskyddsmyndigheten är följande:
  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brussels
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  Email: contact(at)apd-gba.be

  Italien Oavsett om något i denna integritetspolicy anger något annat, ska följande gälla i den utsträckning vilken italiensk lag gäller för behandlingen av personuppgifter: (i) under inga omständigheter kommer KIA behandla dina personuppgifter för profilering utan ditt samtycke; (ii) om Du är en befintlig kund och har försett KIA med din email, och utan att det påverkar din rätt att invända enligt avsnitt 5.6 ovan, kan KIA göra marknadsföringsutskick till dig via email avseende produkter och tjänster som liknar de produkter och tjänster som Du tidigare köpt: (iii) med hänvisning till lagringstider, kommer KIA att behålla personuppgifter som behandlas för marknadsförings- och profileringsändamål, om något, under 24 respektive 12 månader, såvida inte den italienska dataskyddsmyndigheten ger KIA rätt att behålla dem under en längre period. Kontaktuppgifterna till den italienska dataskyddsmyndigheten är följande:
  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  Email: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel: (+39) 06 696771

  Nederländerna Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:
  Den allmänna lagstadgade lagringstiden avseende bokföringssyften är 7 år i Nederländerna. Notera att denna lagringstid kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med KIAs berättigade intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist).

  Polen Avsnitt 5.6 ska ändras enligt följande: Rätt till invändningar: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att invända, av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst, mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan vara tvungna att inte längre behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, om du har lämnat samtycke för sådana ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring. I så fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss.
  Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:
  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. är den normala lagstadgade lagringstiden för allmänna bokföringsändamål 5 år från utgången av föregående räkenskapsår i Polen. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om det krävs enligt tillämplig lag och/eller om det är nödvändigt för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av en hotande eller pågående förhandling)).
  Kontaktuppgifterna till den polska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  Email: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakien Kontaktuppgifterna till den slovakiska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovak Republic
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Spanien Avsnitt 5.1 avsnitt 2 ska ersättas med följande:
  Du har rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som begärs av dig inom sex månader så vida det inte finns legitima skäl för begäran, får vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.
  Avsnitt 8 ska ersättas enligt följande: 8.1 Dina personuppgifter lagras av KIA och/eller våra tjänsteleverantörer, uteslutande i den utsträckning det är nödvändigt för uppfyllandet av våra åtaganden och uteslutande för den tid som är nödvändig för att uppnå syftena för vilka personuppgifterna samlades in, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. När KIA inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att blockera dem och när preskriptionstiden har löpt ut (t.ex. personuppgifter som framgår av avtal, kommunikationer och affärshandlingar kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till 10 år), kommer vi att radera dem från våra system och/eller arkiv och/eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras genom dem.
  8.2 När ingen lagstadgad lagringsperiod är tillämplig gäller, som regel, att alla personuppgifter som behandlas i samband med Kia Connect blockeras och därefter raderas eller anonymiseras omedelbart efter det att den separata Kia Connect-tjänsten har fullgjorts, med undantag för följande:
   Anslutnings- och inloggningsuppgifter lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. upp till sju år)
   Online Röstigenkänning: Röstinformation och GPS-data (se 4.2 ovan) lagras i upp till 90 dagar
   KIA Live: GPS-data och Service-ID (se 4.1 ovan) lagras i upp till 93 dagar
  8.3 Avslutande av konto: Om du väljer att avsluta ditt konto (t.ex. genom att ange respektive preferens i bilens huvudenhet) kommer alla personuppgifter relaterade till ditt konto att blockeras och därefter raderas såsom beskrivits ovan. Ungern Avsnitt 8.1 ska ersättas med följande:
  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 8 år för räkenskapsinformation från utfärdandedatum). Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas. Kontaktuppgifterna till den Ungerska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Phone: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Österrike Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:
  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 7 år. Denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om det krävs för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av en hotande eller pågående förhandling)). V29-04-2020

 • KIA Connect Användarvillkor - Kia Connect App

  1. Omfattning
  Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för användning av denna app ("Kia Connect-appen") som ger dig möjlighet att använda vissa Kia Connect-tjänster ("Apptjänsterna") via Kia Connect-appen. Apptjänsterna tillhandahålls via Kia Connect Connected GmbH, med organisationsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefonnummer: +46 840 044 300, email: info@kia-connect.eu ("Kia"; "vi"; "oss"; "vår") till användaren av Apptjänsterna ("Användaren" eller "Dig").
  Om du har några frågor om eller i samband med dessa Användarvillkor kan du kontakta vår kundtjänst:
  Kia Connect Connected GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Tel: +46 840 044 300

  2. Användning av Apptjänsterna
  2.1. Du kan använda Apptjänsterna med ditt Kia-konto. För att få tillgång till Apptjänsterna, kan det krävas att du kopplar Kia Connect-appen till ett eller flera Kia-fordon.
  2.2. För information om därtill kopplad data och behandlingen därav, vänligen se vår Integritetspolicy - Kia Connect App.
  2.3. Användningen av Apptjänsterna kan kräva internettillgång eller andra telekommunikationstjänster. Dessa Användarvillkor omfattar inte telekommunikationstjänster som kan krävas för att använda Apptjänsterna. Dessa är föremål för separat avtal (inklusive avgifter) med leverantören av dina telekommunikationstjänster.
  2.4. Köpeavtalet för fordonet och avtalet avseende tillhandahållande av Apptjänsterna i enlighet med Användarvillkoren är legalt separata affärstransaktioner och avtal. Fullföljandet av ett av avtalen ska inte ha några implikationer för det andra avtalet. Under vissa omständigheter, kan detta resultera i att Användaren fullföljer köpeavtalet för fordonet utan att kunna använda Apptjänsterna. I den motsatta situationen, t.ex. i händelse av en omvänd transaktion av köpeavtalet för fordonet, kan avtalet för tillhandahållande av Apptjänsterna för det berörda fordonet sägas upp enligt punkten 9.5.
  2.5. Alla avtal mellan Kia och Användaren ingås på flera språk. Efter respektive avtals ingående, kommer avtalstexten att finnas tillgänglig för Användaren i Kia Connect-appen.

  3. Apptjänsterna
  3.1. Kia Connect-appen möjliggör tillgång till följande Apptjänster som beskrivs närmare i tjänstebeskrivningen för respektive Apptjänst och som utgör del av dessa Användarvillkor (de tjänster som faktiskt är tillgängliga kan variera beroende på fordonsmodell, konstruktionsdatum och trimnivå - för ytterligare information, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som tillhandahålls ovan i avsnitt 1):
  3.1.1. Hemskärmskarta och sökfält
  3.1.2. Fjärrstyrning av klimatanläggning
  3.1.3. Fjärrladdning
  3.1.4. Fjärrstyrd dörrkontroll
  3.1.5. Skicka till bil
  3.1.6. Hitta min bil
  3.1.7. Mina resor
  3.1.8. Fordonsstatus
  3.1.9. Fordonsrapport
  3.1.10. Fordonsdiagnostik
  3.1.11. Fordonsvarning
  3.1.12. Tjuvlarm
  3.1.13. Överföring av Användarprofil
  3.1.14. Last Mile Navigation
  3.1.15. Betjänad Parkering Läge
  3.1.16. Varning för Låg Batterinivå
  3.1.17. Statusmeddelanden för Fordon
  3.1.18. Varning för Baksätespassagerare
  3.1.19. Varning för Tomgång
  3.2. Följande Apptjänster kräver insamling och behandling av positioneringsdata (GPS-data): Hemskärmskarta och sökfält, Fjärrstyrning av klimatanläggning (endast elektroniska fordon), Fjärrladdning, Fjärrstyrd dörrkontroll, Skicka till bil, Hitta min bil, Mina resor, Fordonsstatus, Fordonsrapport, Fordonsdiagnostik, Fordonsvarning, Last Mile Navigation, Betjänad Parkering Läge, Varning för Baksätespassagerare, Varning för Tomgång och Tjuvlarm. Utan insamling och behandling av positioneringsdata kan respektive Apptjänst(er) inte tillhandahållas/användas. 3.3. Vidare kommer vi att analysera och förbättra Apptjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att säkra våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa ändamål, analyserar vi automatiskt data baserad på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar.

  4. Upphovsrätt
  4.1. Allt innehåll i Apptjänsterna är egendom som tillhör Kia, dess direkta eller indirekta dotterbolag eller närstående bolag (i fortsättningen gemensamt kallade för "KIA Grupp") eller tredje parter och är skyddat enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning där alla rättigheter förbehålls. Alla rättigheter till Apptjänsterna, den bakomliggande mjukvaran, innehållet och dess arrangemang ägs av Kia Grupp och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, sprida eller kommersiellt utnyttja Apptjänsterna på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), modifiera, uppvisa, vidareleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda Apptjänsterna i något offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt tillstånd.
  4.2. Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en beviljad licens eller annan rätt att använda bilder, varumärken, kännetecken eller logotyper som alla är egendom som tillhör Kia Grupp. Kia Grupp förbehåller sig rätten avseende dess skyddade information och material till Apptjänsterna och kommer att utöva sådana rättigheter i den utsträckning tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning tillåter.

  5. Användares skyldigheter
  Du är skyldig att följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Apptjänsterna.

  6. Gratis Apptjänster
  Apptjänsterna tillhandahålls gratis under en period om sju år räknat från den dag då fordonet såldes till dess första ägare, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder ikraft. Vi förbehåller oss rätten att föreslå ytterligare tjänster i framtiden enligt separata användarvillkor.

  7. Upptid
  7.1. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avaktivera tillgång till Apptjänsterna helt eller delvis av tekniska och säkerhetsmässiga skäl (t.ex. i händelse av säkerhetsluckor) eller andra viktiga skäl.
  7.2. Tillhandahållandet och användningen av Apptjänsterna kan vara föremål för restriktioner med hänsyn till den senaste tekniken utom vår kontroll. Detta handlar särskilt om tillgänglighet till disponibla datauppkopplingar som tillhandahålls av flyttbara medium. I enskilda fall kan bristande tillgång till nätverket leda till att Apptjänsterna inte blir tillgängliga eftersom nödvändig dataöverföring inte är möjlig. Dessutom kan tillfälliga kapacitetsstörningar förekomma under kort tid till följd av belastningstoppar för Apptjänsterna, trådlösa och trådbundna nätverk och internet. 7.3. Störningar kan också uppstå på grund av force majeure, inklusive pandemiska och epidemiska sjukdomar, strejk, lockouter och myndighetsbeslut, och på grund av tekniska och andra åtgärder (t.ex. reparation, underhåll, programvaruuppdateringar, och utbyggnad) som krävs för våra system eller för leverantörer av nedströms- eller uppströmstrafik, innehållsleverantörer och nätverksoperatörer, vilka är nödvändiga för lämplig eller förbättrad prestanda hos Apptjänsterna. 7.4. I de fall tillgängligheten till Apptjänsterna avaktiveras, begränsas eller störs såsom beskrivs i detta avsnitt 7, kommer vi, i den utsträckning det är möjligt, att kontakta Dig på förhand för att informera Dig om detta och ge Dig en förklaring om anledningen till avaktiveringen, begräsningen eller störningen.
  8. Dataskydd
  8.1. För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållande av Apptjänsterna hänvisar vi till vår Integritetspolicy - Kia Connect App. 8.2. Användaren ska informera andra användare/förare av fordonet att Apptjänsterna är aktiverade. Användaren ska särskilt informera sådan annan användare/förare om de behandlingar som beskrivs i Integritetspolicy - Kia Connect App och om det faktum att Apptjänsterna kräver att positioneringsdata (GPS-data) samlas in och behandlas.
  9. Avtalstid, upphörande
  9.1. Du kan använda Apptjänsterna från och med den dag då du registrerar ditt Kia-konto och accepterat dessa Användarvillkor.
  9.2. Rätten att använda Apptjänsterna börjar den dag då fordonet säljs till den första ägaren, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder ikraft, och upphör automatiskt efter sju år.
  9.3. Avtalet gällande tillhandahållandet av Apptjänsterna och därmed rätten att använda Apptjänsterna kan sägas upp av Dig till slutet av ett kvartal när som helst med 6 veckors uppsägningstid.
  9.4. Endera parts rätt att säga upp på grund av avtalsbrott påverkas inte.
  9.5. Vidare, i händelse av återgång av köpeavtalet för ett fordon, återköp eller annat återkallande av fordonet av den relevanta handlaren, i händelse av upphörandet av ett leasingavtal, vid försäljning av fordonet till en tredje part, vid stöld, såväl som i fall av total förstörelse som inte går att reparera, har endera part rätt till uppsägning av Apptjänsterna för det aktuella fordonet. Uppsägningen blir giltig så fort en part mottar meddelande om uppsägning. Ifall av försäljning eller äganderättsövergång till fordonet till en tredje part, ska Användaren radera den data som lagras i fordonet.
  9.6. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera och/eller återkalla användningen av Apptjänsterna vid fall av väsentliga överträdelser av dessa Användarvillkor och, vid fall av väsentliga överträdelser av Användaren av dessa Användarvillkor, att säga upp avtalet.
  10. Ändringar av Användarvillkoren
  10.1. Kia förbehåller sig rätten att göra rimliga ändringar i Användarvillkoren och/eller av Tjänsterna. Användaren kommer att meddelas av oss om ändringar av Användarvillkoren och/eller av Apptjänsterna. Om Användaren inte motsätter sig dessa ändringar skriftligen (t.ex. via e-post eller fax) inom 4 veckor efter mottagande av meddelandet, anses ändringarna vara överenskomna. Vi kommer uttryckligen att meddela Användaren om rätten att motsätta sig villkoren och konsekvensen av att vara passiv.
  10.2. Om Användaren motsätter sig, förbehåller vi oss rätten att, med 6 veckors uppsägningstid, säga upp alla rättigheter att använda påverkad(e) Apptjänst(er) till att upphöra vid utgången av ett kalenderkvartal.

  11. Övrigt
  11.1. Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på föremålet för användning av Apptjänsterna och har företräde framför alla föregående avtal, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med hänsyn till dess föremål.
  11.2. Användares avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor ska bara styra användningen av Apptjänsterna om det uttryckligen accepterats skriftligen av oss.
  11.3. Tillägg och ändringar till Användarvillkoren såväl som meddelanden som krävs för dess verkställande ska vara skriftliga (inklusive e-post, fax) för att vara giltiga. Kravet på skriftlighet kan bara upphävas skriftligen.
  11.4. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör genom att meddela Användaren med 6 veckors uppsägningstid. I detta fall har dock Användaren rätt att avsluta avtalet inom en månad efter det att skriftligt och korrekt meddelande har mottagits, vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av avtalet till det företag som avses ersätta Kia. Vi ska uttryckligen informera Användaren om denna rätt till uppsägning i det ovan nämnda skriftliga meddelandet. För undvikande av tvivel anges att denna rättighet inte påverkar din rätt att säga upp Användarvillkoren och därmed rätten att använda Apptjänsterna när som helst med 6 veckors uppsägningstid så som beskrivs i avsnitt 9.3.

  12. Kundtjänst / Klagomål
  12.1. Användare kan använda de kontaktuppgifter som anges ovan i avsnitt 1 för frågor eller klagomål. 12.2. Kia kommer inte att och är inte skyldig att delta i förfarande för alternativ tvistlösning vid tvistlösningsorgan för konsumenter. Europakommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistlösning online, avsedd för att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina tvister utanför domstol http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13. Ingen ångerrätt
  Användaren har ingen ångerrätt. Detta gäller även om Användaren är en konsument, eftersom Apptjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt.

  14. Ansvar
  Följande ansvarsbestämmelser gäller för Dig i respektive land där Du har ditt hemvist: Belgien 14.1 I den största utsträckningen som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktuella och utomkontraktuella ansvar, oaktat dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, skadestånd, vårdslöshet eller något annat, inklusive latenta/dolda fel), för förluster och skador som uppstår genom eller i samband med tillhandahållande av Apptjänsterna eller någon försening eller avbrott i tillhandahållandet av Apptjänsterna, begränsas enligt följande: (i) Kia ska ansvara upp till det belopp som förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktuella skyldigheter;
  (ii) Kia ska varken ansvara för brott mot några icke-väsentliga kontraktuella skyldigheter eller för några ringa försumliga brott mot någon annan tillämplig vårdplikt; och
  (iii) Kia ska inte ansvara för några speciella, indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till, förlust av användning, data, förtjänst eller besparingar, av möjligheter, goodwill såväl som för anspråk från tredje man (även om Kia har informerats om möjligheterna till sådan skada).
  14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för (i) något tvingande lagstadgat ansvar (såsom ansvar för defekta produkter), (ii) ansvar för personskador eller dödsfall orsakat av någon handling eller försummelse från Kia, (iii) något ansvar för bedrägeri eller grov vårdslöshet, eller (iv) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. Dessutom ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en specifik garanti.
  Frankrike 14.1. Kias kontraktuella ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande:
  a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av avtalsförpliktelser;
  b) Kia ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Apptjänsterna;
  c) Kia ska inte ansvara för några skador orsakade av force majeure (d.v.s. en händelse utanför Kias kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets ingående).
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat skadeståndsansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller uppsåtlig misskötsel, ansvar för felaktiga produkter och ansvar för personskador. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti.
  14.3. Avsnitt 14.1. och 14.2. gäller på samma sätt avseende Kias ansvar för nedlagda kostnader.
  Irland 14.1 Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakats av Kia. Om Kia inte efterlever dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för förlust eller skada som Du lider som är en förutsebart resultat av att Kia har brutit mot detta kontrakt eller på grund av vårt misslyckande i att vidta rimlig aktsamhet och omsorg, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar antingen om det är uppenbart att den kommer att inträffa eller, vid tidpunkten för kontraktets ingående, både vi och Du visste att den kunde inträffa. 14.2 Kia utesluter eller begränsar inte på något sätt sitt ansvar mot Dig ifall detta vore olagligt. Detta innebär ansvar: för död eller personskada orsakad av Kias vårdslöshet eller Kias anställdas, företrädares, eller underleverantörers vårdslöshet eller för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.
  14.3 Kia ansvarar inte för affärsförluster. Vi tillhandahåller bara Tjänsterna för privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har Kia inget ansvar gentemot Dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, affärsavbrott, eller förlust av affärsmöjligheter. Italien 14.1. Kias ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande:
  a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella avtalsförpliktelser;
  b) Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig vårdplikt;
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller exkludera Kias ansvar för (i) dödsfall eller personskador till följd av Kias vårdslöshet eller vårdslöshet hos Kias anställda eller försäljare; (ii) grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel; (iii) åsidosättande av skyldigheter som härrör från regler om allmän ordning; och för (iv) alla andra sådana situationer för vilka Kias ansvar inte får begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lag.
  14.3. Avsnitt 14.1. och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kias ansvar för onödiga kostnader.
  14.4. Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
  Nederländerna 14.1. I den utsträckning tvingande tillämplig lag tillåter det, ska Kia inte på någon som helst grund, ansvara för skador som uppkommer ur eller i anslutning till avtalet för tillhandahållandet av Apptjänsterna eller Apptjänsterna i sig. Det föregående ska inte gälla för de fall något ansvar uppkommer till följd av grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel från Kias verkställande ledning. 14.2. Användaren är skyldig att vidta rimliga ansträngningar för att förhindra och minimera skador.
  Norge 14.1. Kias kontraktuella och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:
  a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella kontraktuella förpliktelser; b) Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av någon annan tillämplig vårdplikt;
  c) Kias ansvar ska vara begränsat till NOK 5,000 per händelse. 14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, inklusive ansvar enligt den norska produktansvarslagen. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning Kia har åtagit sig en specifik garanti.
  Polen
  14.1 Kia ska inte ansvara för faktisk skada och/eller förlust av vinst, om inte detta har orsakats av Kias uppsåtliga misskötsel. 14.2 Förutnämnda ansvarsbegränsningar ska inte tillämpas för något tvingande lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för uppsåtlig misskötsel, ansvar enligt den polska Produktansvarslagen (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar för farlig produkt enligt den polska Civilkoden (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) eller för ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Slovakien
  14.1 I den utsträckning som är tillåten enligt tillämpliga slovakiska lagar, ska Kias kontraktuella och lagstadgade ansvar för skador (särskilt faktiska förluster och förlorad vinst) ska, oavsett dess rättsliga grund, vara begränsat. Kia ska ansvara för skador endast upp till det belopp för sådana skador som Kia förutsett, eller som Kia kunde ha förutsett såsom en möjlig följd av Kias bristande uppfyllelse av dess skyldigheter, vid tidpunkten för fullgörandet av kontraktet, med beaktande av alla de omständigheter som Kia visste eller borde ha vetat genom att utöva vederbörlig omsorg.
  14.2 Förutnämnda ansvarsbegränsningar ska inte tillämpas för något tvingande lagstadgat ansvar. Dessutom, ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en specifik garanti.
  14.3 Användaren är skyldig att vidta rimliga ansträngningar för att förhindra och minimera skador.
  Spanien 14.1. Kia begränsar inte sitt tvingande lagstadgade ansvar, inklusive men inte begränsat till ansvar för uppsåtlig misskötsel och ansvar för personskador orsakade av vårdslöshet.
  14.2. Avsnitt 14.1. gäller på samma sätt avseende Kias ansvar för onödiga kostnader.
  Storbritannien 14.1. Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår efterleva dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för de förluster och skador som Du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa.
  14.2. Kia friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av Kias vårdslöshet eller vårdslöshet hos dennes anställda, försäljare eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; för åsidosättande av dina juridiska rättigheter i relation till Apptjänsterna inklusive rätten att erhålla Apptjänster som är tillhandahållna med rimlig kunskap och omsorg.
  14.3. Kia är inte ansvarig för affärsförluster. Vi tillhandahåller endast Apptjänsterna för privat användning. Om Du använder produkterna för något kommersiellt, affärsrelaterat eller återförsäljningssyfte, har Kia inget ansvar gentemot Dig för utebliven vinst, affärsbortfall, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

  Sverige
  14.1. Kia ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada, om inte Kia har orsakat förlusten eller skadan genom uppsåtlig misskötsel eller grov vårdslöshet.
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas på tvingande lagstadgat ansvar, i synnerhet ansvar för uppsåtlig misskötsel, ansvar enligt den svenska lagen om produktansvar (Produktansvarslagen) och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.
  14.3. Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kias ansvar för onödiga kostnader.
  14.4. Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
  14.1 Kias kontraktuella och lagstadgade ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas enligt följande:
  a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av avtalsförpliktelser;
  b) Kia ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Tjänsterna.
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller uppsåtlig misskötsel, ansvar för skador på en individs naturliga rättigheter eller för ansvar för defekta produkter. Dessutom, ska sådan ansvarsbegränsningar inte tillämpas i förhållande till svagare parter i den mening som anges i Avsnitt 433 (2) av den tjeckiska civilkoden samt om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti.
  14.3. Avsnitt 14.1. och 14.2. gäller på samma sätt avseende Kias ansvar för nedlagda kostnader.
  14.4 Användaren är skyldig att göra skäliga ansträngningar för att förhindra och minimera skador.
  Tyskland 14.1. Kias kontraktuella och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:
  a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av åsidosättande av materiella kontraktuella förpliktelser;
  b) Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av några andra tillämpliga åtaganden om vårdplikt.
  14.2. De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska gälla avseende tvingande lagstadgat ansvar, särskilt avseende ansvar för uppsåtlig misskötsel, ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Vidare ska sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. 14.3. Avsnitt 14.1. och 14.2. gäller på samma sätt avseende Kias ansvar för nedlagda kostnader.
  14.4. Användare åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
  Ungern 14.1 I största möjliga utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktuella och utomkontraktuella ansvar, oaktat dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, kontrakt, skadestånd, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda fel), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Apptjänsterna eller någon försening eller avbrott i tillhandahållandet av Apptjänsterna, ska vara begränsat enligt följande:
  (i) Kia ska ansvara upp till det belopp som förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktuella skyldigheter;
  (ii) Kia ska varken ansvara för brott mot några icke-väsentliga kontraktuella skyldigheter eller för några ringa vårdslösa brott mot någon annan tillämplig vårdplikt; och
  (iii) Kia ska inte ansvara för några speciella, indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till, förlust av användning, data, förtjänst eller besparingar, av möjligheter, goodwill såväl som för anspråk från tredje man (även om Kia har informerats om möjligheterna till sådan skada).
  14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller exkludera Kias ansvar för (i) dödsfall eller personskador till följd av Kias vårdslöshet eller vårdslöshet hos Kias anställda eller försäljare; (ii) uppsåtlig misskötsel; (iii) åsidosättande av skyldigheter som härrör från regler om allmän ordning; och för (iv) alla andra sådana situationer för vilka Kias ansvar inte får begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lag. Österrike Kia ska inte vara föremål för något annat ansvar än (1) ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt och (2) ansvar för oaktsamt orsakad kroppsskada eller död.

  15. Rättsliga lokala tillägg
  Tabellen nedan innehåller specifika rättsliga lokala tillägg enligt det land där Du har ditt hemvist. Belgien 4.1 sista meningen ändras enligt följande:
  Utan att det påverkar tvingande rättigheter enligt tillämplig lag, får du inte mångfaldiga (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), ändra, visa, överlämna, licensiera, koppla eller annars använda Apptjänsterna för något offentligt eller kommersiellt ändamål utan vårt föregående tillstånd.
  11.4 stycke 1 ändras enligt följande:
  Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal antingen helt eller delvis till en annan tjänsteleverantör genom att ge 6 veckors varsel till Användaren, och att göra detta utan ditt godkännande under förutsättning att denna överlåtelsen inte minskar dina garantier som konsument.
  13. ändras enligt följande:
  Användaren samtycker uttryckligen till att verkställandet av avtalet börjar, med dennes godkännande, från den dag då han/hon registrerar sig för KIAkontot och accepterar de här Användarvillkoren och därmed bekräftar att denne förlorar sin ångerrätt, i enlighet med artikel VI.53,13 ° i den belgiska ekonomilagen.

  Nederländerna
  Avsnitt 10.1 kompletteras enligt följande:
  Kia förbehåller sig rätten att göra rimliga ändringar i Användarvillkoren och av Apptjänsterna. Användaren kommer att meddelas av oss om ändringar i dessa Användarvillkor och/eller av Apptjänsterna. Sådana ändringar träder ikraft 6 veckor efter att Användaren har mottagit meddelandet.
  Polen

  13 Användaren har ingen ångerrätt. Detta gäller även ifall Användaren är en konsument, eftersom användningen av Kia Connect-appen och Apptjänsterna består i tillhandahållande av digitalt innehåll som inte är lagrat på beständigt medium av Kia till Användaren. Om Du är en konsument, bekräftar och godkänner du att genom att ladda ned Kia Connect-appen, samtycker Du till att Kias fullgörande påbörjas omedelbart och att Du inte har någon ångerrätt.
  Tjeckien 12.2 raderas och ersätts med följande: Om Du är en konsument, har Du, utöver att ha rätt att framställa krav i tjeckiska domstolar eller i andra jurisdiktioner, där så är tillåtet enligt tillämpliga lagar, också rätt till alternativt tvistlösningsförfarande av konsumenttvister som uppstår på grund av eller i samband med avtalet som regleras av dessa Användarvillkor av ett godkänt alternativt tvistlösningsorgan. Du kan hitta aktuell förteckning över godkända alternativa tvistlösningsorgan såväl som ytterligare information om tillämpligt förfarande för alternativ tvistlösning (ADR) på Tjeckiska Handelsinspektionsmyndighetens webbplats: https://www.adr.coi.cz. 12
  Du kan också framställa ett klagomål online för alternativ tvistlösning via onlineplattformen för alternativ tvistlösning online (ODR):
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  13. raderas och ersätts med följande:
  Användaren samtycker och godkänner uttryckligen att fullgörande av avtalet såvitt avser tillhandahållande av Tjänsterna inleds genom hans/hennes godkännande, från och med den dagen på vilken Användaren accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed bekräftar att han/hon förlorar sin ångerrätt, enligt Avsnitt 1837 (l) i den tjeckiska civilkoden.
  Ungern Dessa Användarvillkor avtalas i elektronisk form. Överenskommelse om Användarvillkoren träffas när Tjänsterna aktiveras genom "JAG GODKÄNNER"-knappen. Användarvillkoren anses inte vara skriftligen upprättade och du kommer att kunna lagra, få tillgång till, ta del av och mångfaldiga Användarvillkoren på ditt datamedium eller på elektroniskt medium. Vi kommer att tillhandahålla tekniska medel för att identifiera och rätta inmatningsfel genom elektronisk behandling före det att någon rättsligt bindande förklaring görs.
  Avsnitt 12.2 tillämpas inte ifall du är en konsument.
  Tjänstebeskrivningar 1. Fjärrstyrning
  1.1. Fjärrstyrning av klimatanläggning (endast elfordon): Apptjänsterna gör det möjligt för Användare att fjärrstyra och schemalägga luftkonditionering för sina elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen.
  1.2. Fjärrladdning (endast elektriska och laddhybridfordon): Apptjänsterna gör det möjligt för Användaren att fjärrstyra inledning och avbrott för laddningen av ett elektroniskt eller laddhybridfordon fordonets batteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect-appen.
  1.3. Fjärrstyrd dörrkontroll: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att låsa/låsa upp fordonets dörrar genom vissa användargränssnitt. Användaren kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att uppfylla flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där Användaren kanske inte minns ifall han/hon låste fordonet korrekt, och göra det möjligt att genomföra detta ordentligt på distans. 1.4. Överföring av Användarprofil: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att kontrollera och ändra fordonsinställningar i Kia Connect-appen. Användaren kan göra backup av information om inställningar och tillämpa det för sitt fordon.
  2. Geografiskt Informationssystem (GIS)
  2.1. Skicka till bil: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att skicka en Point of Interest (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för Användaren att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.
  2.2. Hitta min bil: Apptjänsten som gör det möjligt för Användaren att lokalisera fordonet. Fordonets placering kommer att visas i Kia Connect-appen.
  2.3. Mina resor: Apptjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.
  2.4. Last Mile Navigation: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att fortsätta att navigera till sin slutdestination genom att använda sin smartphone efter att ha parkerat sitt fordon. 2.5. Betjänad Parkering Läge: När detta läge är aktiverat och fordonet körs av en annan person, kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet.

  3. Fordonsinformation
  3.1. Fordonsstatus: Apptjänsterna visar följande information för Användaren i Kia Connect-appen:
  3.1.1. Dörrstatus
  3.1.2. Bagage-/huvstatus
  3.1.3. Klimatstatus
  3.1.4. Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elfordon).
  3.1.5. Bränslenivå
  3.1.6. Status för sätesvärmare och ventilation
  3.1.7. Fönsterstatus
  3.1.8. Status för soltak
  3.1.9. 12V batteristatus
  3.1.10. Ljusstatus
  3.2. Fordonsrapport: Användaren får en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten innehåller information om fordonsdiagnostik och information om körmönster. Användaren informeras om förhållanden som kräver underhåll eller reparation såväl som information om omständighetens allvarlighetsgrad, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.
  3.3. Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av diagnostisk Apptjänst. Vid tändning, genomförs en automatisk diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om det upptäcks någon funktionsstörning, kommer Användaren att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såvitt avser allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.

  4. Varning & Säkerhet
  4.1. Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett varningssystem. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen. 4.2. Tjuvlarm (endast för fordon som är utrustade med tjuvlarm): Tillhandahållande av ett larmsystem. Närhelst tjuvlarmet tjuter, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen. 4.3. Varning för Låg Batterinivå: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst 12V-batteriets laddningsstatus understiger en viss nivå, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  4.4. Varning för Baksätespassagerare: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst det upptäcks rörelse i baksätet, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  4.5. Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fordonet är i parkeringsläge medan motorn är påslagen och en dörr är öppen, kommer Avnändaren att få ett varningsmeddelande som visas i Kia Connect-appen

 • KIA Connect Integritetspolicy - Kia Connect App

  1. Inledning
  Denna Integritetspolicy till Kia Connect Connected GmbH ("Kia", "vi" eller "oss") med organisationsnummer HRB 112541, gäller för den insamling och behandling av personuppgifter som sker i samband med tillhandahållande av Kia Connect tjänster ("Apptjänster") genom Kia Connect-appen. Vi på Kia värnar om din integritet och kommer bara att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetsrättslig lagstiftning.
  Vi kan komma att ändra eller göra tillägg till denna Integritetspolicy när som helst. Sådana ändringar eller tillägg kan särskilt vara nödvändiga på grund av implementering av nya tekniker eller vid lansering av nya tjänster. Vi kommer att publicera ändringarna på vår webbplats och/eller i Kia Connect-appen.

  2. Personuppgiftsansvarig
  Kia Connect Connected GmbH är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tillhandahållande av Apptjänsterna.

  3. Kontakt och Dataskyddsombud
  3.1 Om du har frågor om eller i samband med denna Integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta vårt kundcallcenter:

  Kia Connect Connected GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +46 840 044 300
  3.2 Som ett alternativ kan du också kontakta vårt Dataskyddsombud:
  E-post: dpo@kia-connect.eu
  Post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  4. Syften, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter
  I samband med Apptjänsterna samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som insamlingen och behandlingen är nödvändig för att ingå eller genomföra avtalet för att tillhandahålla Apptjänsterna (Art. 6 (1) b) GDPR), eller för att tillvarataga våra berättigade intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). För ytterligare information omApptjänsterna, vänligen se respektive beskrivning i Kia Connect:s Användarvillkor - App. De (person) uppgifter som beskrivs i Avsnitt 4 nedan samlas in direkt från Kia Connect-appen och behandlas i samband med Apptjänsterna.
  Vi kommer vidare att analysera och förbättra Apptjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att skydda våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa syften, analyserar vi automatiskt uppgifterna baserat på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar. Den information som beskrivs i Avsnitt 4 nedan (med undantag för VCRM data) krävs för att tillhandahålla Apptjänsterna. Utan respektive information, kan Apptjänsterna inte utföras.

  Vi behandlar bara dina personuppgifter för andra ändamål om vi är skyldiga därtill på grund av rättsliga skyldigheter (till exempel överföring till domstolar eller åklagarmyndigheter), om du har samtyckt till respektive behandling eller om behandlingen annars är laglig enligt tillämplig lag. Om behandling för andra ändamål äger rum kommer vi att tillhandahålla dig ytterligare information, där så är lämpligt. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i samband med Apptjänsterna om vi inte på annat sätt uttryckligen har meddelat dig om sådant automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.
  Om någon annan person använder Kia Connect-appen och är kopplad till samma fordon som din Kia Connect-app, kan en sådan användare se fordonets platsdata genom att använda Kia Connect-appen (vid användning av tjänsten "Hitta min bil") även om du använder fordonet vid den aktuella tidpunkten. Detta är bara möjligt inom tre kilometers radie från fordonets aktuella position. Den andra användaren kan dock inte få tillgång till dina rutter i realtid.
  4.1 Registrering för Kia Connect-appen
  För att använda Kia Connect-appen krävs det att du registrerar dig. För att upprätta en länk mellan slutanvändarens enhet på vilken Kia Connect-appen är installerad och respektive bil krävs verifikation.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att ingå eller fullgöra avtalet: e-postadress, namn, lösenord, födelsedag, mobilnummer, PINkod för verifikation, bil-ID, aktiveringskod.
  4.2 Inloggning
  För att använda Apptjänsterna behöver du logga in. Efter inloggning, kan du lägga till dina fordon och använda Kia Connect-tjänsterna.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: e-postadress och lösenord.
  4.3 Hemskärmskarta och sökfält: Kartan på hemskärmen gör det möljigt för dig att se din aktuella position. Hemskärmens sökfält gör det möjligt för dig att söka efter Points of Interest (POI).
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data, söknyckelord, språkinställningar för smartphone. 4.4 Fjärrstyrning av klimatanläggning: Apptjänsterna gör det möjligt för dig att fjärrstyra och schemalägga luftkonditionering för ditt elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen. För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda).
  4.5 Fjärrladdning: Apptjänsterna gör det möjligt för dig att fjärrstyra inledning och avbrott för laddningen av det elektriska fordonets batteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect-appen. För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, laddningsstatus, information om reservladdning, laddningstid, stickproppsinformation)
  4.6 Fjärrstyrd dörrkontroll: Fjärrstyrd dörrkontroll (FDK) gör det möjligt för dig att låsa/låsa upp fordonets dörrar genom vissa användargränssnitt. Du kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att uppfylla flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns ifall du låste fordonet korrekt, och göra det möjligt att göra detta ordentligt på distans. För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/fönster/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, växel-/sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja.
  4.7 Skicka till bil: Apptjänsten gör det möjligt för dig att skicka en Point of Interest (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för dig att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data, information om VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, Point of Interest (POI) data, söknyckelord, språkinställningar för smartphone..
  4.8 Hitta min bil: Apptjänsten som gör det möjligt för dig att lokalisera fordonet. Fordonets placering kommer att visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel.
  4.9 Mina resor: Apptjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel, kördata (avstånd, medeloch maxhastighet, sammanlagd bränsleförbrukning, elförbrukning, körtid, uppvärmningstid, medelkörsträcka).
  4.10 Fordonsstatus: Apptjänsterna visar följande information för dig i Kia Connect-appen:
  (a) Dörrstatus
  (b) Bagage-/huvstatus
  (c) Klimatstatus
  (d) Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elfordon)
  (e) Bränslenivå
  (f) Sätesvärmare
  (g) Fönsterstatus
  (h) 12V batteristatus
  (i) Ljusstatus
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, elektronisk fordons- (EV) informationstatus.
  4.11 Fordonsrapport: Du får en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten innehåller information om fordonsdiagnostik och information om körmönster. Du informeras om förhållanden som kräver underhåll eller reparation såväl som information om omständighetens allvarlighetsgrad, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data,VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (motorstatus), körmönster, hastighetsinformation (max- och medelhastighet), accelerationsstatus, körd distans, batteriförbrukning (elektriska fordon).
  4.12 Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av diagnostisk Apptjänst. Vid tändning, genomförs en automatisk diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om det upptäcks någon funktionsstörning, kommer du att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såvitt avser allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, utfall av DTCscanningen, GPS-data, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja, batteristatus).
  4.13 Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett varningssystem. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, elektronisk fordons- (EV) informationstatus).
  4.14 Tjuvlarm (endast för fordon som är utrustade med tjuvlarm): Tillhandahållande av ett larmsystem. Närhelst tjuvlarmet tjuter, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen. För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/fönster/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja).
  4.15 Fordonskundrelations- (VCRM) data: Genom att aktivera “Produkt-/Serviceförbättringar”, kommer uppgifter om prestanda, användning, drift och kondition för fordonet att behandlas av oss för att förbättra kvalitén på produkt och service baserat på ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att avaktivera respektive knapp. Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. När datan har samlats in och skickats till våra servrar, kommer vi att anonymisera den inom 7 dagar. För att aktivera ““Produkt-/Serviceförbättringar”, krävs det också av tekniska skäl att geografiskt informationssystem “GIS” aktiveras.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: information om systemstatus för luftkontroll, information om batteristatus, information om tekniska system och stabilitetsrelaterade system, information om användning av och status för instrumentbräda, information om luftkonditionering uppvärmning, statusinformation för motor, bromsar och drivsystem, funktionsrelaterad statusinformation, växlings- och förbrukningsrelaterad information, varnings- och assistansrelaterad information, styr- och däckrelaterad information, motor- och laddningsrelaterad information, elfordonsspecifik information om användning och status, information om multimedia-relaterad användning och status såväl som GPS- och hastighetsinformation.
  4.16 Överföring av Användarprofil: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att kontrollera och ändra fordonsinställningar i Kia Connect-appen. Användaren kan göra backup av information om inställningar och tillämpa det för sitt fordon.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Apptjänsterna: VIN, bil-ID, användartelefonnummer, SMS-autentiseringskod, användarens PIN-kod, rapporteringstid, information om fordonsinställningar, information om systeminställningar, information om inställningar för navigering, information om intressepunkter (POI) för navigering, profilbild (om sådan tillhandahållits).
  4.17 Last Mile Navigation: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att fortsätta att navigera till sin slutdestination genom att använda sin smartphone efter att ha parkerat sitt fordon. För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Apptjänsterna, som kommer att samlas in från huvudenheten och/eller överföras från fordonets huvudenhet: VIN, bil-ID, SIM-ID, adress, namn, platsdata för Användaren och fordonet, vägpunktsinformation, tid, hastighet.
  4.18 Betjänad Parkering Läge: När detta läge är aktiverat och fordonet körs av en annan person, kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Apptjänsterna: VIN, bil-ID, SIM-ID, statusinformation för Betjänad Parkering Läge (aktiveringsstatus, betjänad parkerings start- och sluttid, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning).
  4.19 Varning för Låg Batterinivå: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst 12V-batteriets laddningsstatus understiger en viss nivå, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Apptjänsterna: VIN, bil-ID, SIM-ID, batteristatus, typ av varning för fordonsstatus.
  4.20 Varning för Baksätespassagerare:Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst det upptäcks rörelse i baksätet, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Apptjänsterna: VIN, bil-ID, SIM-ID, datum- och tidsangivelse, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, elektronisk fordons- (EV) informationstatus).
  4.21 Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fordonet är i parkeringsläge medan motorn är påslagen och en dörr är öppen, kommer Avnändaren att få ett varningsmeddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Apptjänsterna: VIN, bil-ID, SIM-ID, datum- och tidsangivelse, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, elektronisk fordons- (EV) informationstatus).

  5. Dina rättigheter
  Om du har lämnat samtycke för behandling av personuppgifter kan du återkalla det när som helst med framåtverkande effekt. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingar som ägt rum före det att återkallandet skedde.
  Enligt tillämplig dataskyddslag kan du ha rätt att: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; begära dataportabilitet, och motsätta dig behandling av dina personuppgifter.
  Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. Vänligen notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslag.
  5.1 Rätt till tillgång: Du kan ha rätt att begära bekräftelse från oss avseende ifall personuppgifter som rör dig behandlas och, i förekommande fall, begära tillgång till personuppgifterna. Rätten till tillgång inkluderar - bland annat - rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Detta är dock inte en absolut rättighet och andra personers intressen kan begränsa din rätt till tillgång.
  Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ifall du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader. 5.2 Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som handlar om dig. Beroende på för vilka ändamål behandlingen sker, kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. 5.3 Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter som handlar om dig, varvid vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.
  5.4 Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I förekommande fall kommer de aktuella personuppgifterna att markeras och behandlas endast för särskilda ändamål.
  5.5 Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att ta emot personuppgifter som handlar om dig och som du har tillhandahållit, i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att föra över sådana uppgifter till en annan enhet utan att vi hindrar detta.
  5.6 Rätt att motsätta dig behandling: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att, på grunder som hänför sig till din specifika situation, när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara tvungna att upphöra med att behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som handlar om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som detta är kopplat till sådan direkt marknadsföring. I förekommande fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana ändamål.
  5.7 Rätt att lämna instruktioner om hur uppgifter ska förvaras och kommuniceras efter din död: Du har rätt att lämna särskilda besked avseende förvaring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet därmed. Du kan också ingå generella överenskommelser med tredje part som rättidigt ska meddela oss om dina instruktioner.

  6. Mottagare och kategorier av mottagare
  All tillgång till dina personuppgifter hos Kia är begränsad till sådana personer som behöver få del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Kia kan komma att överföra dina personuppgifter för respektive ändamål till de mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan:  Privaträttsliga tredje parter – Närstående eller icke närstående privaträttsliga aktörer andra än oss själva som ensamma eller gemensamt med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.
  I syfte att kunna tillhandahålla Apptjänsterna behöver vi överföra personuppgifter (t.ex. till våra personuppgiftsbiträden - se nedan). För denna tekniska tjänst förlitar vi oss på telekommunikationstjänster som tillhandahålls av leverantörer av telekommunikationstjänster (för närvarande Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Germany).
   Personuppgiftsbiträden – Vissa tredje parter, oavsett om de är närstående eller inte, kan komma att få del av dina personuppgifter för att behandla dessa på Kias vägnar enligt de lämpliga instruktioner som krävs för respektive ändamål med behandlingen.
  Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för kontraktuella skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, och för att enbart behandla personuppgifterna enligt vad de instruerats.  Personuppgiftsbiträde för den tekniska infrastrukturen och underhållet av
  Apptjänsterna är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067
  Offenbach am Main, Tyskland och Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro,
  Youngsan-gu, 04365, Seoul, Sydkorea.
   Personuppgiftsbiträdena för callcentertjänster är närstående till Kia, som befinner sig inom EU/EES.
   Kia använder ytterligare personuppgiftsbiträden för specifika tjänster (t.ex. leverantörer av karttjänster).
   Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare, och liknande tredje parter som är offentligrättsliga aktörer enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag.

  7. Gränsöverskridande dataöverföring
  Vissa av mottagarna av dina personuppgifter kommer att befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea, där dataskyddslagarna kan ge en annan skyddsnivå jämfört med lagarna i din jurisdiktion och där det inte finns något lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen. För dataöverföringar till sådana mottagare utanför EU/EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder, särskilt genom att ingå avtal om överföring av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen (t.ex. Standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EG)) med mottagarna eller genom att vidta andra åtgärder för att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå för personuppgifterna. En kopia av respektive åtgärd som vi använt finns att tillgå via vårt dataskyddsombud (se 3.2 ovan).

  8. Lagringstid
  8.1 Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer enbart i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och enbart under den tid som krävs för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att de inte längre kan hänföras till dig (om vi inte behöver behålla dina uppgifter för att följa lagliga eller regulatoriska krav för vilka vi är föremål, t.ex. kan personuppgifter som finns i avtal, kommunikation och brev till affärsförbindelser omfattas av lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till tio år).
  8.2 Där det inte finns lagstadgade eller regulatoriska lagringstider, raderas eller anonymiseras i regel alla personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av Apptjänsterna omedelbart efter att den aktuella tjänsteåtgärden har slutförts, med följande undantag:  Inloggningsdata lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. i upp till sju år)
  8.3 Återställande av konto: Ditt Kia Connect-konto kan återställas genom att ange respektive preferens (t.ex. i Kia Connect-appen). I så fall kommer alla personuppgifter som är kopplade till ditt Kia Connect-konto att raderas, oavsett vilka lagringstider som gäller (se 8.1 ovan). Vid återställande av Kia Connect-kontot, kommer du att loggas ut från Kia Connect-appen och kommer att behöva göra en ny inloggning eller att logga in med andra användaruppgifter om du vill använda Apptjänsterna.

  9. Offlineläge
  Du kan välja att aktivera ett Offlineläge genom att ange respektive preferens. Om Offlineläge är påslaget kommer alla Kia Connect-funktioner att bli obrukbara och inga personuppgifter, och i synnerhet inga positioneringsdata (GPS), kommer att samlas in.

  10. Rättsliga lokala tillägg
  Följande rättsliga lokala tillägg gäller:
  Belgien För den lagringsperiod som anges i avsnitt 8.1 gäller följande i Belgien: personuppgifter som är kopplade till det kontraktuella förhållandet i avtal, kommunikation eller kommersiella brev kan sparas under upp till tio (10) år räknat från när det kontraktuella förhållandet mellan dig och Kia upphörde. Om sådana uppgifter är relevanta för administrativa eller rättsliga förfaranden, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram till dess att eventuella återkrav inte längre kan göras gällande.
  Kontaktuppgifterna till den belgiska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brussels
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-post: contact(at)apd-gba.be

  Italien Oavsett om något i denna integritetspolicy anger något annat, ska följande gälla i den utsträckning vilken italiensk lag gäller för behandlingen av personuppgifter: (i) under inga omständigheter kommer Kia behandla dina personuppgifter för profilering utan ditt samtycke; (ii) om Du är en befintlig kund och har försett Kia med din epostadress, och utan att det påverkar din rätt att invända enligt avsnitt 5.6 ovan, kan Kia göra marknadsföringsutskick till dig via e-post avseende produkter och tjänster som liknar de produkter och tjänster som Du tidigare köpt: (iii) med hänvisning till lagringstider, kommer Kia att behålla personuppgifter som behandlas för marknadsförings- och profileringsändamål, om sådana finns, under 24 respektive 12 månader, såvida inte den italienska dataskyddsmyndigheten ger Kia rätt att behålla dem under en längre period.
  Kontaktuppgifterna till den italienska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-post: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel: (+39) 06 696771

  Nederländerna Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:
  Den allmänna lagstadgade lagringstiden avseende bokföringssyften är 7 år i Nederländerna. Notera att denna lagringstid kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kias berättigade intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist).

  Polen Avsnitt 5.6 ska ändras enligt följande: Rätten att invända: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att, på grunder som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara tvungna att upphöra med att behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarkandsföringsändamål, och du har lämnat samtycke för behandling för sådana ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter som handlar om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning detta är kopplat till sådan direktmarknadsföring. I förekommande fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana ändamål. Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:
  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer enbart i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem (om inte vi behöver behålla dina uppgifter för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia omfattas av; t.ex. är den allmänna lagstadgade lagringsperioden för allmänna bokföringsändamål 5 år från utgången av det föregående räkenskapsåret i Polen. Notera att denna lagringstid kan förlängas, särskilt om det krävs enligt lag eller ifall det är nödvändigt för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av hotande eller pågående rättstvist).
  Kontaktuppgifterna till den polska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  E-post: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakien Kontaktuppgifterna till den slovakiska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovak Republic
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Spanien Avsnitt 5.1 andra stycket ska ersättas med följande:
  Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som begärs av Dig inom sex månader så vida det inte finns berättigade skäl för begäran, får vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader. Avsnitt 8 ska ersättas enligt följande:
  8.1 Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer enbart i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå syftena för vilka personuppgifterna samlades in, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att blockera dem och när preskriptionstiden har löpt ut (t.ex. personuppgifter som framgår av avtal, kommunikationer och affärshandlingar kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till 10 år), kommer vi att radera dem från våra system och/eller arkiv och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras genom dem.
  8.2 När ingen lagstadgad lagringsperiod är tillämplig gäller, som regel, att alla personuppgifter som behandlas i samband med Apptjänsterna blockeras och därefter raderas eller anonymiseras omedelbart efter det att den separata tjänsten har fullgjorts, med undantag för följande:  Inloggningsuppgifter lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. upp till sju år)
  8.3 Avslutande av konto: Om du väljer att upphöra med att använda Apptjänsterna (t.ex. genom att ange respektive preferens i Kia Connect-appen) kommer alla personuppgifter relaterade till ditt Kia Connect-konto att blockeras och därefter raderas såsom beskrivits ovan. Ungern Avsnitt 8.1 ska ersättas med följande:
  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, bara i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem (om inte vi behöver behålla dina uppgifter för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia omfattas av; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till 8 år för räkenskapsinformation från datumet för dess utfärdande). Om sådana uppgifter är relevanta inom ramen för ett administrativt eller rättsligt förfarande, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram till dess att eventuella återkrav inte längre kan göras gällande.
  Kontaktuppgifterna till den ungerska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Tel: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-post: ügyfelszolgalat@naih.hu
  2767611-v3\STODMS
  1898842-v1\FRADMS

  Österrike Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:
  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, bara i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem (om inte vi behöver behålla dina uppgifter för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia omfattas av; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 7 år. Denna lagringstid kan förlängas, särskilt om det är nödvändigt för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av hotande eller pågående rättstvist). v08-06-2020