Go to content

Återvinning & producentansvar

Återvinning


Kia Sweden AB försäkrar att följa den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon – samt att uppnå de mål om andelen återvunnet material i de produkter som Kia Sweden AB marknadsför. Genom ett samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning – uppfyller Kia Sweden AB lagen om producentansvar.

Återvinning

I Sverige är livslängden för en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producent-ansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95%. Producent-ansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem, Bilretur 12V batterier går via BBR och EV-batterier via Elkretsen.

Ytterligare information angående det utökade producentansvaret finns på Bil Sweden's hemsida.

Batterier

Sedan 2018 reparerar vi våra EV/PHEV-batterier i Sverige på 14 verkstäder. Vi byter moduler istället för hela batterier vilket gör att vi inte behöver återvinna hela fungerande delar och inte heller transportera hela batterier. Detta minskar belastningen på miljön samtidigt som vi spar tid för kund. Under 2022 reparerade vi 95% av de batterier där moduler behövde bytas ut. Utbytta moduler hämtas upp av Elkretsen för vidare återvinning. Vårt mål är att öka antalet verkstäder som kan utföra detta arbete för att ytterligare minska transporter och ledtider.

Demontering

Kia Sweden har 6 stycken bildemonterare som kan demontera Kiaprodukter på ett korrekt och säkert sätt för att kunna återvinna och återanvända delar från uttjänta fordon

Ladda ner hållbarhetsredovisning Sverige >
Ladda ner Move >