Go to content

Change the language :

Autovendy Slovakia, s.r.o. Plavnica
 1. Home
 2. Ochrana údajov

Ochrana údajov


 • Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vynakladáme náležitú starostlivosť, aby vaše osobné údaje boli bezpečne spracúvané. Vaše osobné údaje budú použité v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami.

  1. Úvod
  Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a to najmä pri používaní Webového sídla Kia, ktoré slúži ako ústredná platforma pre informácie, komunikáciu a interakciu so zákazníkmi a fanúšikmi spoločnosti Kia v Slovenskej republike. Na prístup k obsahu Webového sídla Kia a jeho používanie sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, ako aj všetky ostatné platné právne predpisy, nariadenia a pravidlá. Pokračovaním v používaní Webového sídla Kia potvrdzujete, že tieto zásady ochrany osobných údajov beriete na vedomie. Ak s týmito zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete používať Webové sídlo Kia. Ak si želáte, môžete kedykoľvek prestať používať Webové sídlo Kia bez akýchkoľvek následkov.

  2. Prevádzkovateľ osobných údajov a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov
  Prevádzkovateľom je spoločnosť Kia Sales Slovakia s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, v právnom zastúpení: Tae Kun Yang (prezident spoločnosti) a Marián Hoffer (generálny riaditeľ). Ďalšie informácie a kontaktné údaje o Kia Sales Slovakia s. r. o. nájdete v záložke Tiráž. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Kia Sales Slovakia s. r. o. môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv prostredníctvom e-mailu: dpo@kiasales.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“ na adrese Prevádzkovateľa.

  3. Popis služieb, kategórií osobných údajov, účelov a právneho základu spracúvania údajov, kategórií príjemcov osobných údajov a prenosu osobných údajov do tretích krajín

  3.1. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu spoločnosti v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, spracúvame vaše osobné údaje, najmä v rámci dodávateľských a odberateľských zmlúv. Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás, ak ste osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, s ktorou uzatvárame zmluvný vzťah alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie kontaktu, v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. V rámci zmluvného vzťahu vykonáva prevádzkovateľ v súlade so zmluvou kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zdravotnej prípravy u zamestnanca dodávateľa. Vaše osobné údaje ako zamestnanca v tejto súvislosti spracúvame pri dokumentovaní kontrolnej činnosti a riešení kontrolou zistených nedostatkov a udalostí. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

  3.2. Vedenie účtovníctva
  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež na účely plnenia povinností spoločnosti pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Vaše osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy/faktúry týkajú.

  3.3. Marketingové, reklamné, prieskumné činnosti Prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti
  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia za účelom marketingových, reklamných a prieskumných činností, najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka a ponuky tovaru a služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ. Takýto súhlas je vždy na vašom slobodnom rozhodnutí a získavame ho vždy osobitne. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne, ak dôjde skôr k odvolaniu súhlasu s takýmto spracúvaním, do odvolania súhlasu.

  3.4. Podujatia, súťaže a propagačné akcie
  Vaše osobné údaje spracúvame tiež na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia. Účastníci aktivít organizovaných Kia Sales Slovakia s. r. o. pre svojich zákazníkov a/alebo fanúšikov (Experience Day, Autosalón, Servisné dni, Národné testovacie jazdy a podobne), svojím zapojením sa do týchto aktivít udeľujú organizátorovi, resp. technickému realizátorovi organizátora súhlas s tým, že organizátor, resp. technický realizátor je oprávnený za účelom realizácie a/alebo propagácie pred, počas alebo po aktivite použiť bezplatne krstné meno, priezvisko a vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy účastníka a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch (vrátane elektronických). V prípade súťaže sa uvedený súhlas okrem iného vzťahuje aj na výhru, jej odovzdávanie účastníkovi a jej využívanie účastníkom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú počas doby trvania podujatia, súťaže a propagačnej akcie, ako aj nevyhnutnej doby na ich vyhodnotenie alebo odovzdania výhier v prípade súťaže a následne po dobu 24 mesiacov na propagáciu podujatia a značky Kia, prípadne na dobu, ktorá je uvedená sa súhlase, ktorý osobitne podpisujete. Po naplnení tohto účelu budú osobné dáta účastníka zlikvidované a nebudú ďalej používané. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu: dpo@kiasales.sk.

  3.5. Webové sídlo
  Webové sídlo Kia ponúka možnosti na informácie, komunikáciu a interakciu so spoločnosťou Kia v Slovenskej republike prostredníctvom internetu. V súvislosti s tým sa môžu zbierať, spracúvať a/alebo využívať tieto údaje týkajúce sa vašej osoby a vášho vozidla/vozidiel značky Kia – vaše osobné údaje: váš preferovaný predajca, používateľské meno, oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, názov spoločnosti (ak existuje), adresa, dátum narodenia, identifikačné číslo/čísla vozidla, dátum(y) prvej registrácie vášho vozidla/vozidiel, telefónne číslo, e-mailová adresa, stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu, počet osôb žijúcich vo vašej domácnosti, váš rodinný stav, záujmy a koníčky, meno/mená, ktoré ste mohli dať svojmu vozidlu/vozidlám značky Kia, celkový a/alebo ročný počet najazdených kilometrov, dátum poslednej návštevy servisu a počet najazdených kilometrov, ako aj geografická poloha a dátum najbližšej plánovanej návštevy servisu.
  Vaše osobné údaje budú spracúvané primárne v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia na poskytovanie Webového sídla Kia, poskytovanie možnosti na informácie, komunikáciu a interakciu so sieťou autorizovaných partnerov spoločnosti Kia v Slovenskej republike a na poskytovanie ďalších služieb, o ktoré môžete požiadať, napr. naplánovanie návštevy servisu u vášho autorizovaného opravcu Kia alebo zakúpenie značkového výrobku Kia v značkovom internetovom obchode, s cieľom plniť používateľskú zmluvu, ktorá bola uzatvorená medzi vami a Kia Sales Slovakia s. r. o. Keďže niektoré funkcie Webového sídla Kia vyžadujú výmenu vašich osobných údajov a údajov týkajúcich sa vášho vozidla/vozidiel značky Kia medzi Webovým sídlom Kia a partnerom Kia, napr. vaším vybraným predajcom Kia, môžu byť týmto subjektom alebo osobám odoslané vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj subjektom v tretích krajinách, aby ste mohli využívať niektoré funkcie Webového sídla Kia, ak si to želáte, a na analytické účely (podrobnosti nájdete v časti 3.2). Týmito subjektmi sú:
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
  • Prenos vašich osobných údajov spoločnostiam Google Inc. a Youtube LLC bude zabezpečený Rámcovou dohodou o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, ktorá je k dispozícii tu . Doklad o účasti na Rámcovej dohode je k dispozícii tu .

  3.5.1. Výmena údajov
  Vaše údaje zadané v súvislosti s prístupom a využívaním webových registračných formulárov na Webovom sídle Kia (Kontakt, Testovacia jazda, Na stiahnutie, Newsletter a pod.) vyžadujú výmenu údajov o vašej osobe v rozsahu: preferovaný predajca, oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, názov spoločnosti (ak existuje), adresa, dátum narodenia, identifikačné číslo vozidla/vozidiel, dátum(y) prvej registrácie vášho vozidla/vozidiel, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu. Tieto údaje môžete kedykoľvek neskôr doplniť, upraviť alebo vymazať. Vaše údaje ako aj zmeny, opravy alebo doplnenia vašich údajov, ktoré ste mohli poskytnúť, budú sprístupnené aj vášmu preferovanému predajcovi Kia s cieľom zabezpečiť, aby aj on disponoval správnymi a úplnými údajmi o vás. Váš preferovaný predajca Kia bude tieto údaje spracúvať a využívať v súlade s platným zákonom o ochrane údajov za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s vami a v záujme zabezpečenia ďalšej podpory a informácií.

  3.5.2. Online predaj vozidiel
  Vaše osobné údaje získané pri predaji vybraných nových motorových vozidiel značky Kia prostredníctvom záložky ONLINE PREDAJ na www.kia.com/sk/ (ďalej len „ONLINE PREDAJ“), kde môžu nakupovať len zaregistrovaní zákazníci vyžadujú výmenu údajov o vašej osobe v rozsahu: predajca konkrétneho vybraného vozidla, oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, adresa, údaje o vozidle, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu. Tieto údaje môžete kedykoľvek neskôr doplniť, upraviť alebo vymazať. Vaše údaje ako aj zmeny, opravy alebo doplnenia vašich údajov, ktoré ste mohli poskytnúť, budú sprístupnené aj vášmu vybranému predajcovi Kia s cieľom zabezpečiť, aby aj on disponoval správnymi a úplnými údajmi o vás a mohlo realizovať vami želaný nákup vozidla. Váš preferovaný predajca Kia bude tieto údaje spracúvať a využívať v súlade s platným Nariadením GDPR a zákonom o ochrane údajov za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s vami a v záujme zabezpečenia ďalšej podpory a informácií.

  3.5.3. Live Showroom
  Vaše osobné údaje zadané v súvislosti s prístupom a využívaním webového registračného formulára pre objednanie na Live Showroom na Webovom sídle Kia vyžadujú výmenu údajov o vašej osobe v rozsahu: predajca vybraného vozidla, oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, adresa, údaje o vozidle, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu. Tieto údaje môžete kedykoľvek neskôr doplniť, upraviť alebo vymazať. Vaše údaje ako aj zmeny, opravy alebo doplnenia vašich údajov, ktoré ste mohli poskytnúť, budú sprístupnené aj vášmu vybranému predajcovi Kia s cieľom zabezpečiť, aby aj on disponoval správnymi a úplnými údajmi o vás a mohol s realizovať vami želanú obhliadku vozidla. Váš preferovaný predajca Kia bude tieto údaje spracúvať a využívať v súlade s platným Nariadením GDPR a zákonom o ochrane údajov za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s vami a v záujme zabezpečenia ďalšej podpory a informácií.

  3.5.4. Výber predajcu Kia
  Môžete vyhľadať konkrétnu lokalitu alebo predajcov Kia vo vašom okolí. Ak chcete využiť geografickú polohu na vyhľadávanie vo vašej oblasti alebo na zobrazenie trasy, získa sa geografická poloha vášho mobilného zariadenia a odošle sa na Webové sídlo Kia a tiež do služby Mapy Google – online služby spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). To vyžaduje pripojenie k serverom spoločnosti Google, ktoré, rovnako ako akékoľvek iné internetové pripojenie, vyžaduje poskytnutie vašej IP adresy spoločnosti Google. Spoločnosť Google zodpovedá za spracúvanie vašich údajov službou Mapy Google, na ktorú sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

  3.5.5. Súbory cookies
  Webové sídlo Kia používa súbory cookies, ktoré sú z technického hľadiska potrebné na jeho používanie, ako aj na realizáciu obsahu a služieb, ktoré si vyžiadate. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, keď používate webové stránky a aplikácie. Vy sami môžete rozhodnúť o tom, ako budú webové stránky tieto súbory cookies používať, a to zvolením zodpovedajúcich nastavení ochrany osobných údajov/nastavení súkromia vo vašom prehliadači (ďalšie informácie nájdete vo svojom prehliadači pomocou funkcie Pomocník). Ak ste úplne zakázali používanie súborov cookies, nebudete môcť využiť niektoré funkcie Webového sídla Kia.

  3.5.6. Služba Google Analytics
  Webové sídlo Kia využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. (Google). Služba Google Analytics využíva takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení a ktoré umožňujú analýzu toho, ako používate Webové sídlo Kia. Informácie generované pomocou súborov cookie týkajúce sa vášho používania Webového sídla Kia sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V členských štátoch Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) bude vaša IP adresa pred takýmto prenosom skrátená aktiváciou anonymizácie IP. Len vo výnimočných prípadoch môže byť na server spoločnosti Google v USA odoslaná vaša úplná IP adresa a skrátená až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene Kia Sales Slovakia s. r. o. s cieľom vyhodnotiť vaše používanie Webového sídla Kia, podať správy týkajúce sa aktivity Webového sídla Kia a realizovať ďalšie služby súvisiace s Webovým sídlom Kia a používaním internetu pre Kia Sales Slovakia s. r. o.. IP adresa prenesená z vášho prehliadača do spoločnosti Google v rozsahu služby Google Analytics nebude prepojená so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má k dispozícii spoločnosť Google. Nastaveniu súborov cookie môžete zabrániť zvolením zodpovedajúcich nastavení v softvéri vášho prehliadača. Nezabudnite však, že ak úplne zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť využiť niektoré funkcie Webového sídla Kia. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracúvať údaje generované súbormi cookie v súvislosti s vaším používaním Webového portálu Kia (vrátane vašej IP adresy). Môžete tak urobiť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl [odkaz na doplnok spoločnosti Google o odhlásení – dostupný v anglickom jazyku]. Spoločnosti Google môžete zabrániť zhromažďovať a spracúvať údaje generované súbormi cookie v súvislosti s vaším používaním Webového sídla Kia (vrátane vašej IP adresy) aj prostredníctvom tohto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl [odkaz na súbor cookie spoločnosti Google – dostupný v anglickom jazyku]. Ak kliknete na odkaz, do vášho zariadenia sa uloží súbor cookie o odhlásení, ktorý v budúcnosti zabráni zberu vašich údajov pri návšteve Webového sídla Kia. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje pri používaní webových stránok a aplikácií partnerov spoločnosti Google, nájdete tu. [odkaz na Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google – dostupné v slovenskom jazyku].

  3.5.7. Novinky a propagačné videá
  Z Webového sídla Kia si môžete stiahnuť používateľské príručky a stručné návody pre vaše vozidlo. Keď tak urobíte, vytvorí sa prepojenie s naším mediálnym serverom v EÚ, na ktorý bude odoslaná vaša IP adresa ako aj požadovaná príručka alebo stručný návod na účely stiahnutia.

  3.5.8. Príručky
  Z Webového sídla Kia si môžete stiahnuť používateľské príručky a stručné návody pre vaše vozidlo. Keď tak urobíte, vytvorí sa prepojenie s naším mediálnym serverom v EÚ, na ktorý bude odoslaná vaša IP adresa ako aj požadovaná príručka alebo stručný návod na účely stiahnutia

  3.5.9. Žiadosť o brožúru
  Prostredníctvom Webového sídla Kia si môžete objednať elektronické brožúry, ktoré vám pošleme na vašu e-mailovú adresu. Objednávky brožúr obsahujú vaše zákaznícke číslo a výber brožúr.

  3.5.10. Plánovanie návštevy servisu
  Prostredníctvom Webového sídla Kia si tiež môžete naplánovať návštevu servisu u preferovaného partnera Kia, alebo požiadať preferovaného partnera Kia, aby vás kontaktoval. Vaša žiadosť o návštevu alebo kontaktovanie bude odoslaná vášmu preferovanému partnerovi Kia. Potvrdenie žiadosti bude odoslané aj na vašu e-mailovú adresu.

  3.5.11. Príjemcovia a Sprostredkovatelia
  Spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom resp. tretím osobám ako sú napr. predajcovia, partneri Kia, právni zástupcovia (advokáti), notári, exekútori, audítori, daňoví poradcovia, poisťovne, v ktorých spoločnosť poisťuje svoje riziká, banky, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa, (jedná sa napr. dodávateľov služieb, ktorý s nami spolupracujú na dosiahnutí cieľov), iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

  4. Obdobie uchovávania vašich osobných údajov
  Vaše osobné údaje budú uložené a spracúvané do naplnenia účelu, pre ktorý boli vami poskytnuté ako je popísané v statiach vyššie. V prípade registrácie do služieb webového sídla budeme vaše osobné údaje spracúvať počas doby vašej registrácie.

  5. Vaše práva
  Kedykoľvek si môžete uplatniť svoje práva na vyžiadanie prístupu (čl. 15 Nariadenia GDPR), opravy (čl. 16 Nariadenia GDPR), vymazania (čl. 17 Nariadenia GDPR) alebo obmedzenia spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR) vašich osobných údajov, ako aj právo na prenesenie údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR), a to kontaktovaním spoločnosti Kia Sales Slovakia s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, alebo priamo zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa GDPR. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: email: dpo@kiasales.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“.
  A napokon, na základe čl. 77 Nariadenia GDPR máš tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad Kia Sales Slovakia s. r. o. je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


  Ďalšie otázky?
  Všetky otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ochrany údajov vo všeobecnosti ti zodpovie osoba zodpovedná za ochranu údajov Kia Sales Slovakia s. r. o., na ktorú sa môžeš kedykoľvek obrátiť. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: email: dpo@kiasales.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“.