Go to content

Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.  In het licht van de nieuwe Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, ook gekend als de “GDPR”), willen wij u hierbij informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u gebruik maakt van de websites, applicaties en sociale media pagina’s van Kia in België.  Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 2. 1.1. Kia Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 109, RPR Brussel, met KBO nummer 0477.443.106 (hierna “KMB”, “ons” of “wij”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Belgische Kia websites, applicaties en de sociale media platformen waarop wij aanwezig zijn, inclusief de app “MyKia”.

  1.2. De DPO (“Data Protection Officer” of “Functionaris voor Gegevensbescherming”) van KMB kan worden bereikt per brief op voormeld adres of via e-mail op privacy@kia.be.

 3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 4. 2.1. KMB verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de Belgische Kia websites en applicaties, inclusief de sociale media platformen waarop wij aanwezig zijn, voor volgende doeleinden:

  • om de vragen en opmerkingen die u ons overmaakt te beantwoorden en verder op te volgen, inclusief het eventueel doorverwijzen naar één van onze Kia dealers of herstellers. Het kan daarbij gaan om het beantwoorden van (i) vragen om een testrit te bekomen, (ii) vragen om brochures en prijslijsten te bekomen, (iii) vragen om een offerte te bekomen, (iv) vragen om in contact gebracht te worden met een Kia dealer of hersteller, bijvoorbeeld omdat u interesse heeft in een tweedehandsvoertuig dat door deze dealer wordt aangeboden, en (v) vragen om ingeschreven te worden op nieuwsbrieven, en (vi) algemene vragen en bemerkingen via ons online contactformulier of die u ons op enige andere wijze bezorgt via onze websites, applicaties en sociale media pagina’s.  De rechtsgrond hiervoor is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst, evenals ons legitiem belang om te antwoorden op uw vragen en bemerkingen;
  • onderzoek, analyse, en verbetering van de werking van de websites en applicaties, en verbetering van klantenservice en dienstverlening in het algemeen;
  • bestrijden van fraude en inbreuken, en beheer van betwistingen en geschillen, inclusief desgevallend het optreden tegen uitlatingen in sociale media die denigrerend, discriminatoir of beledigend, dan wel op enige wijze strijdig met toepasselijk recht, zouden zijn, met als rechtsgrond ons legitiem belang als verantwoordelijke voor de website, applicaties en de sociale media pagina’s waarop wij actief zijn en als invoerder van Kia voertuigen in België, om fraude en inbreuken, evenals ontoelaatbare of onwettige uitlatingen, op te sporen en te beteugelen, om onze IT-systemen te beveiligen, en om geschillen te voeren;
  • voor eventuele analyses in het kader van bedrijfsreorganisaties of overnames, met als rechtsgrond het legitiem belang van KMB en van de bij die transacties betrokken partijen om die transacties tot een goed einde te brengen;
  • de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zouden zijn.

  2.2. Als eigenaar van een Kia voertuig dat is ingeschreven in België, kan u zich registreren op het platform “MyKia” (via de website of via de app). Wanneer u zich inschrijft voor het platform “MyKia”, verwerken wij uw persoonsgegevens naast de in punt 2.1 omschreven doeleinden ook:

  • om u te registreren voor het online platform “MyKia” dat u toelaat (i) op de hoogte te blijven van komende onderhoudsbeurten, inspecties en servicecampagnes voor uw voertuig, ook via notificaties die wij u verzenden, (ii) te genieten van gepersonaliseerde aanbiedingen op maat van uw voertuig, (iii) op éénvoudige manier een afspraak te maken bij uw Kia dealer, (iv) nuttige informatie te consulteren over uw voertuig, zoals onderhoudsgeschiedenis, technische specificaties en handige gebruikstips, en (v) deel te nemen aan acties van Kia voor eigenaars van Kia voertuigen.  De rechtsgrond hiervoor is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst, evenals ons legitiem belang om u informatie te verschaffen binnen het “MyKia” platform en u te antwoorden op uw vragen en bemerkingen binnen dat platform.

  2.3. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor direct marketing (om u te contacteren met informatie en publiciteit met betrekking tot producten en diensten van de Kia groep, en u aanbiedingen te bezorgen die aansluiten bij uw interesses - zoals uitnodigingen voor evenementen, lanceringen van nieuwe modellen, speciale aanbiedingen bij KMB en/of bij een Kia dealer - of om u aanbiedingen te bezorgen in verband  met uw leasing-of financieringscontract), wanneer u daartoe uw toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld doordat u bij het boeken van een testrit het daartoe voorziene vakje heeft aangevinkt of doordat u hiervoor via uw Kia dealer uw toestemming heeft gegeven in het kader van een bestelling of ander contact met uw Kia dealer), tenzij in gevallen waar de regelgeving geen toestemming vereist.

 5. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
 6. 3.1. KMB verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende categoriën van persoonsgegevens:

  • uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon (inclusief GSM), en persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum) en taal;
  • de naam en identificatiegegevens van uw bedrijf en uw functie daarin, evenals uw professionele contactgegegevens, indien u die ons zou meedelen wanneer u handelt namens uw bedrijf;
  • uw voorkeur van dealer en/of hersteller wanneer u dit heeft aangegeven;
  • uw voorkeuren en interesses inzake type wagen en/of accessoirees wanneer u met ons in contact bent met het oog op het aankopen van een wagen en/of accessoires, evenals, wanneer u ons dit meedeelt, gegevens omtrent uw huidige wagen;
  • paswoorden en logins die u zou gebruiken voor het inloggen in bepaalde delen van onze websites;
  • voorkeuren mbt het gebruik van de website (zie onze “cookies policy” op http://www.kia.com/be/nl/cookies/);
  • IP adressen;
  • gegevens omtrent betwistingen en geschillen;
  • andere gegevens die u ons spontaan zou bezorgen, bijvoorbeeld (i) wanneer u ons vragen stelt via e-mail, of (ii) gegevens die wij ontvangen via het contactformulier of één van de andere formulieren op onze website waarlangs u met ons in contact kan treden, zoals bijvoorbeeld de online formulieren om een testrit te boeken of om andere informatie te bekomen zoals over een door één van onze dealers aangeboden tweedehandsvoertuig, of (iii) gegevens die u ons meedeelt wanneer u ons telefonisch contacteert via de op onze website vermelde telefoonnummers of ons vraagt om u te bellen;
  • gegevens die u ons spontaan verschaft wanneer u met ons in contact treedt via sociale media;
  • gegevens waartoe we wettelijk verplicht zouden zijn om deze te verwerken.

  Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de betrokken doeleinden worden daarvoor verwerkt.

  Het ons verstrekken van de nodige persoonsgegevens is vrijwillig, maar is een noodzakelijke voorwaarde om u een antwoord te kunnen geven op de door u opgevraagde informatie en om daaraan verdere opvolging te geven. 

  3.2. Wanneer u zich inschrijft op “MyKia”, verwerken wij naast bovenstaande persoonsgegevens ook het chassisnummer van uw Kia wagen, evenals verdere informatie over uw voertuig zoals de onderhoudsgeschiedenis, inspecties, informatie over eventuele terugroepacties of uitgevoerde of uit te voeren (gratis) updates aan uw voertuig, en alle eventuele belangrijke toekomstige datums zoals de datum van een volgend voorzien onderhoud.  Het ons bezorgen van het chassisnummer van uw wagen is noodzakelijk om zich te registreren op het “MyKia” platform, dat immers is voorbehouden voor eigenaars van een Kia voertuig.  De andere informatie dienen wij te verwerken om u de functionaliteiten van “MyKia” te kunnen aanbieden.

 7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
 8. 4.1. Enkel werknemers, medewerkers en bedrijfsleiders van KMB hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor de hierboven vermelde doeleinden.

  4.2. Wij doen ook beroep op dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken zoals groepsvennootschappen, maar ook externe dienstverleners zoals de dienstverlener die de website host, de dienstverlener die de informatie die u invult in de online formulieren namens ons verwerkt, of het call-center dat u namens ons terugbelt indien u daarom heeft verzocht.  De dienstverleners kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover nodig voor de hierboven aangegeven doeleinden.  Deze dienstverleners hebben de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

  4.3. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan erkende Kia dealers en herstellers wanneer dit nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden.  Zo zullen wij u bijvoorbeeld in contact brengen met een Kia dealer, en uw persoonsgegevens aan de betrokken dealer doorgeven, wanneer u een testrit wenst te maken of wanneer u geïnteresseerd bent in een door deze dealer aangeboden tweedehandsvoertuig, en zullen we u in contact brengen met een hersteller wanneer u een hersteller in uw buurt zoekt.  KMB heeft met haar dealers en herstellers een overeenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens verder veilig en confidentieel gebruiken.

  4.4. Tenslotte kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden die, in het geval van eventuele bedrijfsreorganisaties of overnames, betrokken partij zijn bij die transacties, doch louter met het oog op de evaluatie en uitvoering van die transacties, en in het algemeen aan adviseurs en advocaten in het kader van adviezen, betwistingen en geschillen.

  4.5. Wij geven uw gegevens niet door aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of op basis van een gerechtelijk of administratief bevel of instructie van een daartoe bevoegde overheid of instelling.

  4.6. Onze website, applicaties en pagina’s op sociale media kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere sites ter informatie of voor uw gebruiksgemak.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sites, inclusief door de sociale media platformen waarop wij actief zijn.  Wij verwijzen daarvoor graag naar de privacy policies van de betrokken sites en sociale mediaplatformen.

 9. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?
 10. Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU. 

  Wanneer u reeds eigenaar bent van een Kia voertuig, is het wel zo dat in het kader van het afhandelen van de garantie op uw voertuig en het leveren van eventuele technische dienstverlening, evenals voor de naleving van product monitoring verplichtingen en voor doeleinden van productveiligheid, verkeersveiligheid en ontwikkeling en verbetering van Kia producten, uw gegevens, in het bijzonder het chassisnummer van uw voertuig, evenals technische informatie en (onderhouds-)geschiedenis van uw voertuig, door KMB ook gedeeld kunnen worden met de producent van uw voertuig, KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137 938, in Zuid-Korea.  Hiervoor werden standaard contractbepalingen zoals erkend door de Europese Commissie afgesloten met KIA Motors Corporation.

 11. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
 12. KMB bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze kennisgeving aangehaalde doelstellingen. 

  Dit houdt in dat deze gegevens worden bewaard (i) om de vragen die u ons stelt via onze website te beantwoorden en verder op te volgen: tot 12 maanden nadat uw aanvraag werd afgehandeld of, indien daaruit een commerciële relatie voortvloeit, zo lang die relatie loopt, (ii) wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, zo lang tot u dat niet meer wenst, (iii) voor “MyKia”: zo lang u zich niet heeft uitgeschreven voor “MyKia”, (iv) voor het bestrijden van fraude en inbreuken en het voeren van geschillen: zo lang als de betwisting loopt, (v) voor gebruik bij bedrijfsreorganisaties en overnames: zo lang als onze commerciële relatie loopt, (vi) voor direct marketing: zo lang als aangegeven in informatie die u wordt bezorgt wanneer u uw toestemming geeft en (vi) voor het naleven van andere wettelijke bepalingen: zo lang als wettelijk vereist. 

  Wij verwijderen uw persoonsgegevens in elk geval 5 jaar na ons laatste contact, tenzij waar wij deze langer moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting, een lopend geschil, of omwille van productveiligheid.

 13. Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
 14. Artikel 22 van de GDPR voorziet dat individuen het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen anderszins in aanmerkelijke mate treft.
  KMB maakt géén gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

 15. Welke maatregelen nemen wij voor een veilige verwerking?
 16. 8.1. KMB neemt de passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor het bewaren van de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens.
  8.2. De derden dienstverleners waar wij een beroep op doen, hebben ook de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

 17. Wat zijn uw rechten onder de GDPR?
 18. Conform de GDPR heeft u:

  • het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over u verwerken (wat u als eigenaar van een Kia voertuig op éénvoudige wijze kan via “MyKia” indien u zich daarvoor heeft ingeschreven);
  • het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
  • het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (zgn. “recht op gegevensoverdraagbaarheid”);
  • het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op uw toestemming, te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
  • het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

  Bepaalde van deze rechten kunnen enkel uitgeoefend worden binnen de voorwaarden en grenzen vastgelegd door de GDPR.  U heeft in elk geval wel steeds het absolute recht om u te verzetten tegen het verder gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 19. Wijzigingen
 20. KMB behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren aan deze privacy policy indien dat vereist zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen.  Wijzigingen zullen steeds worden meegedeeld via onze website www.kia.com.  Wij raden u dan ook aan om onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

   

  Laatste update: 18.05.2018