Go to content

Online náborový nástroj

 • 1. Úvod

  Vážený uchazeči, vážená uchazečko, děkujeme o Váš zájem o práci v KIA. Protože bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně, rádi bychom Vám vysvětlili, jak a pro jaké účely využíváme informace, které získáme v souvislosti s Vaší přihláškou.

  Pro pohodlnější a snazší zasílání potřebných informací používáme online náborový nástroj, který nám poskytuje Assembly Point, HireHive, Cork, Irsko (dále jen „Hirehive“). Tento online nástroj se nachází na webové stránce Hirehive, kam budete přesměrován/a z domovské stránky Kia.

  V tomto prohlášení Vás informujeme o tom, jak v rámci tohoto procesu shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

 • 2.Správce údajů

  Společnost KIA, které jste zaslal/a svoji přihlášku, je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu článku 4 GDPR. Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje spravovat v rozsahu vyžadovaném nebo povoleném zákonem, případně s Vaším souhlasem sdílet Vaše osobní údaje pro níže popsané účely.

 • 3. KATEGORIE ÚDAJŮ, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s Vaší přihláškou, a to jak prostřednictvím nástroje Hirehive, tak prostřednictvím jejich sběru nebo tvorby v další fázi procesu zpracování Vaší přihlášky.

  Toto obvykle zahrnuje následující kategorie údajů:

  • • Osobní informace
   Mezi tyto údaje patří Vaše jméno, adresa, datum narození, rodinný stav, kontaktní informace pro případ nouze, země trvalého pobytu, rodné číslo, dřívější nebo očekávaná výše platu, bankovní údaje, údaje týkající se sociálního pojištění a daňových účelů.
  • • Profesní informace
   Sem patří Vaše kontaktní údaje z Vašeho předchozího zaměstnání, údaje o pracovní pozici a kariéře, CV, podrobnosti o Vašich kvalifikacích, relevantních zkušenostech a dovednostech.
  • • Identifikující dokumentace
   Mohou to být kopie Vašeho pasu, řidičského průkazu, občanský průkaz nebo pracovní identifikační průkaz, případně jiná dokumentace (která může zahrnovat Vámi poskytnuté fotografie).
  • • Další informace týkající se přihlášky
   Zde se uvádí například Vaše skóre dosažené při výběrovém řízení v hodnotícím centru či jiná hodnocení výkonu, reference, informace o důvěryhodnosti nebo ověření spolehlivosti.
  • • Údaje týkající se přístupu a použití našich systémů, prostor a zařízení
   Například údaje generované prostřednictvím sledování kamerou, GPS, monitoring a logování Vašeho používání komunikačních a IT systémů či jiných forem kontroly a dohledu.
  • • Údaje týkající se nebo vygenerované na základě dodržování předpisů
   Mohou zahrnovat informace z ověřování referencí, bezpečnostních prověrek, ověřování spolehlivosti, kontroly veřejně dostupných rejstříků, kontrol konfliktů, kontrol důvěryhodnosti, kontrol záznamů v trestním rejstříku (je-li to relevantní) a ostatní povinné péče, záznamů nebo hlášení vyžadovaných příslušnými zákony a předpisy, případně z vyšetřování týkajícího se porušování předpisů.
  • • Zvláštní kategorie osobních údajů
   Kde to vyžaduje nebo umožňuje příslušný zákon, nebo pokud k tomu Vy poskytnete souhlas, můžeme si vyžádat informace týkající se Vašeho zdravotního stavu a zdravotních omezení (například pro dodržení příslušných předpisů bezpečnosti práce nebo povinností vyplývajících z pojištění), biometrických údajů (například pro řízení přístupu či bezpečnost), údajů odhalujících rasový či etnický původ (například pro účely podpory různorodosti) nebo náboženské vyznání (například pro účely zdanění církví).


  Osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány pro následující účely:
  • • Hodnocení Vaší přihlášky
   To zahrnuje revize a analýzy Vašich kvalifikací a dovedností, posouzení Vaší vhodnosti pro zaměstnání v pozici, na kterou jste se přihlásil/a, komunikaci s Vámi, vedení výběrových řízení v hodnotících centrech, případně využití pro další účely evaluace.
  • • Organizační účely
   Plánování, rozpočtování, strukturování a restrukturalizace naší organizace v případě Vašeho zaměstnání.
  • • Bezpečnostní účely
   Například údržba a ochrana našeho majetku, zajišťování integrity a bezpečnosti, kontrola přístupu do našich prostor a zařízení, IT a komunikační systémy, platformy a zabezpečené webové stránky a aplikace, další systémy a zařízení (včetně sledování kamerou nebo jinými způsoby), vyšetřování, prevence a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů, krádeží nebo jiné kriminální nebo závadné činnosti.
  • • Účely týkající se právních dokumentů
   Zajištění shody s právními dokumenty a povinnosti týkající se povinnosti uchovávat dokumenty (například povinnost vést záznamy).
  • • Dodržování předpisů
   Všude na světě usilujeme o dodržování všech našich zákonných a regulačních povinností, a to včetně poskytování součinnosti při výkonu auditu národními a mezinárodními regulačními orgány, orgány vyšetřování a výměny informací, což může zahrnovat například ověřování referencí, bezpečnostní prověrky, ověřování spolehlivosti, kontroly veřejně dostupných rejstříků, kontroly konfliktů, kontroly důvěryhodnosti, kontroly záznamů v trestním rejstříku (je-li to relevantní) a ostatní povinné péče, záznamů nebo hlášení vyžadovaných příslušnými zákony a předpisy.
  • • Obecné dodržování předpisů
   Zajištění dodržování právních předpisů a zákonných povinností, například prověřováním dodržování předpisů nebo povinností vést záznamy (vyplývající například z antimonopolních zákonů, legislativy týkající se obchodních sankcí a embarga, prevence hospodářské trestné činnosti nebo praní špinavých peněz), což může zahrnovat kontroly Vašich kontaktů nebo identifikačních údajů porovnáváním se seznamy sankcionovaných subjektů, kontaktování Vás za účelem ověření Vaší identity v případě potenciální shody, či zaznamenávání Vašich interakcí s třetími stranami v případě relevance pro antimonopolní účely.

  Vaše osobní údaje nepoužijeme pro žádná automatická rozhodnutí, která by Vás ovlivnila, ani pro vytváření jiných než výše uvedených profilů.
  Pokud se s Vámi nedohodneme jinak, budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jsou vyžadovány v souvislosti s výše uvedenými účely.
  Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 GDPR.
  V závislosti na účelech, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, je zpracování nezbytné buďto pro řešení Vaší přihlášky, pro dodržení našich zákonných povinností (například pro vedení záznamů pro důchodové nebo daňové účely), pro účely našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu příjemců z řad třetích stran, kteří obdrží Vaše osobní údaje, a to vždy za předpokladu, že takové zájmy nebudou převýšeny vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami.
  V průběhu šesti měsíců od obdržení Vaší přihlášky Vám můžeme zaslat e-mail s žádostí o souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů. Vyjádříte-li souhlas, můžeme Vám poskytnout informace o atraktivních pracovních příležitostech ve společnosti KIA. Další informace Vám sdělíme prostřednictvím konkrétního e-mailu.

 • 4. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje budeme shromažďovat primárně přímo od Vás při interakci s Vámi v průběhu řešení Vaší přihlášky, například při vyplňování dotazníků uchazeče o zaměstnání, návštěvy našeho intranetu, naší webové stránky nebo jiných komunikačních či pracovních platforem, případně při Vaší komunikaci s námi ve věci Vaší přihlášky. Osobní údaje týkající se Vás budeme dále shromažďovat v průběhu zpracování Vaší přihlášky tam, kde to bude nezbytné pro naplnění účelů uvedených výše (např. hodnotící centra a další revize výkonu, zaznamenávání a sledování Vašeho příchodu, pobytu v našich zařízeních a jejich využití, komunikační a IT systémy).

 • 5. KOMU ZVEŘEJNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

  • • Pobočkami společnosti KIA v zákonem povoleném rozsahu požadovaném pro výše popsané účely či v případě Vašeho výslovného souhlasu. V takových případech tyto strany použijí Vaše osobní údaje pouze pro stejné účely a za stejných podmínek, jaké jsou specifikovány v tomto dokumentu.
  • • Třetími stranami zpracovávajícími Vaše osobní údaje naším jménem a ve spojení se službami, které poskytujeme v rámci výše uvedených účelů (jako jsou například poskytovatelé bezpečnostních prověrek nebo třetí strany, od nichž si vyžádáme referenci).
  • • Poskytovateli služeb (takzvanými zpracovateli údajů), jako je např. Hirehive, kteří zpracovávají Vaše údaje pro výše uvedené účely a naším jménem v souladu s našimi pokyny. Při kontaktu s těmito poskytovateli služeb si KIA zachová kontrolu nad Vašimi osobními údaji, bude za ně plně odpovědná a využije příslušných bezpečnostních a ochranných prostředků nezbytných pro ochranu údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, aby zajistila integritu a bezpečnost Vašich osobních údajů.
  • • Veřejnými nebo vládními orgány, jako jsou regulatorní orgány nebo orgány činné v trestním řízení, advokáti nebo soudy, kteří o to požádají na základě příslušných zákonů nebo předpisů tam, kde to zákon dovoluje a je to nezbytné pro dodržení zákonných povinností, nebo pro vytváření, vymáhání nebo obhajobu právních nároků.
  • • KIA může dále zveřejnit Vaše osobní údaje, poskytnete-li nám k tomu výslovný souhlas, tam, kde nám to předepisuje příslušný zákon nebo předpis, na základě soudního nebo oficiálního požadavku o jejich zveřejnění, nebo v případě našeho podezření na podvodné nebo nezákonné jednání.

 • 6. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  KIA je globálně aktivním podnikem. V rámci našich obchodních aktivit můžeme převádět Vaše osobní údaje příjemcům v zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, kde příslušné zákony neposkytují srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů jako zákony Vašeho domovského státu. Přitom dodržíme veškeré uplatnitelné požadavky na ochranu osobních údajů a učiníme veškerá bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů, zejména uzavřením tzv. standardních smluvních doložek. V případě zájmu o poskytnutí dalších informací o těchto bezpečnostních zárukách nás můžete kdykoli kontaktovat.
  Dále, pokud se na nás obrátíte prostřednictvím našeho online náborového nástroje, budou Vaše osobní údaje uloženy na serveru společnosti Hirehive, který se nachází v Irsku.

 • 7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje budou vymazány tehdy, když už nebudou potřebné pro výkon výše uvedených účelů. Pokud předtím svůj souhlas odvoláte, budou Vaše údaje neprodleně smazány v případě, že nebudeme mít zákonnou nebo jinou povinnost pokračovat v jejich uchovávání. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tam, kde je to pro KIA potřebné pro prosazování nebo bránění právním nárokům až do skončení příslušné lhůty pro jejich uchování, nebo do doby vyřešení příslušných nároků.

 • 8. COOKIES

  Cookies používáme pro vytváření naší webové stránky a pro umožnění použití určitých funkcionalit. Pro více informací o našem použití cookies si prosím prostudujte sekci tohoto Prohlášení věnovanou cookies.

 • 9. VAŠE PRÁVA

  Pro získání informací o svých právech jako datového subjektu si prosím prostudujte ‘Práva datového subjektu’ na naší webové stránce.

 • 10. KONTAKT

  Chcete-li nás kontaktovat, nebo získat více informací o zde popsaných tématech, odvolejte se prosím na Prohlášení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce.