Go to content

Kia Connect právní dokumenty

Podmínky užívání – účet KIA

 • 1 Úvod

  1.1 Společnost KIA vám chce nabízet služby, díky kterým pro vás bude používání značky KIA bezpečné a snadné a bude pro vás příjemným zážitkem. Z tohoto důvodu společnost KIA zavádí účet Kia Connect pomocí kterého lze využívat služby poskytované společností KIA a/nebo externími společnostmi. Tyto služby zahrnují online služby, aplikace a jiné softwarové služby.

  1.2 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Účtu KIA se obraťte na naše zákaznické call centrum na čísle +420222999333.

 • 2 Podmínky užívání

  2.1 Zaškrtnutím políčka v rámci akceptačního procesu vyjadřujete svůj souhlas s těmito „Podmínkami užívání“ a uzavíráte smlouvu se společností Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen „KIA“ „my“, „náš“ a všechny pádové tvary těchto zájmen), o vytvoření a používání jedinečného účtu KIA Connect (jak je dále popsán v bodu 3 níže) pro účely přístupu a/nebo správy souvisejících služeb, které jsou podrobně popsány ve „Zvláštních podmínkách užívání“, kterými se tyto služby řídí. Tyto Zvláštní podmínky užívání mohou omezovat používání služeb a/nebo mohou vyžadovat propojení účtu KIA Connect s jedním či více vozidly KIA. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami užívání a Zvláštními podmínkami užívání jsou rozhodující Zvláštní podmínky užívání.

  2.2 Účet KIA Connect můžete používat pouze tehdy, jste-li plnoletí.

  2.3 Není-li vaše zařízení vybaveno nezbytnými technickými funkcemi nebo nesplňují-li tyto funkce požadavky těchto Podmínek užívání, nejsme povinni vám účet KIA Connect a služby s ním spojené poskytnout.

  2.4 K používání účtu KIA Connect může být potřeba přístup k internetu nebo jiným telekomunikačním službám. Tyto Podmínky užívání se nevztahují na telekomunikační služby, které mohou být nezbytné k používání účtu KIA Coonect a spojených služeb. Tyto telekomunikační služby jsou předmětem samostatné smlouvy (včetně poplatků) s vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb.

 • 3. Účet KIA

  3.1 Služby můžete používat pouze spolu se svým účtem KIA Connect. Účet KIA Connect je jedinečným, osobním a nepřevoditelný účtem, kterým vám společnost KIA poskytuje přístup k vybraným službám.

  3.2 Používání účtu KIA Connect je bezplatné.

  3.3 Za účelem získání přístupu k vybraným službám může být nutné, abyste svůj účet KIA Connect propojili s jedním či více vozidly značky KIA. Toto je uvedeno ve Zvláštních podmínkách užívání.

  3.4 Údaje, které poskytujete k vytvoření účtu KIA Connect, musejí být přesné. Údaje shromažďované v souvislosti s účtem KIA Connect zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, heslo, skutečnost, že jste souhlasili s těmito podmínkami, ověřovací PIN, identifikační číslo vozidla a aktivační kód.

  3.5 Účet KIA Connect bude vytvořen pro používání podle těchto Podmínek užívání. V záležitostech souvisejících s účtem KIA Connect se na vás v případě potřeby můžeme obrátit pomocí e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli při své registraci.

 • 4 Změny Podmínek užívání

  Tyto Podmínky užívání nebo funkce účtu KIA Connect můžeme příležitostně v odůvodněných případech změnit. O změnách budete informováni e-mailem nebo jinou formou oznámení. Neodmítnete-li tyto změny písemnou formou (například e-mailem) do 4 týdnů od obdržení oznámení, má se za to, že se změnami souhlasíte. Budeme vás výslovně informovat o právu na odmítnutí a o důsledcích nepodniknutí žádného kroku.

 • 5 Omezení používání

  5.1 Účet KIA Connect nesmíte používat v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek užívání.

  5.2 Účet KIA Connect také nesmíte používat způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo nařízeními, jako jsou například práva duševního vlastnictví nebo dopravní předpisy. Zakázáno je rovněž používat účet KIA Connect způsobem, který ohrožuje jeho bezpečnost nebo který by mohl ohrozit či narušit technickou infrastrukturu společnosti KIA nebo třetí strany; zakázáno je i používání účtu KIA Connect jinými zákazníky. Účet KIA Connect také nesmíte poškozovat, vyřazovat z provozu nebo do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat ani do něj nesmíte zanést žádné viry, „červy“, malware, spyware, „trojské koně“ ani žádný jiný škodlivý kód či program, který by mohl narušit fungování účtu KIA Connect.

  5.3 Účet KIA Connect yžaduje heslo. Musíte si zvolit heslo, které je dostatečně bezpečné pro třetí strany. Můžeme stanovit pravidla ohledně toho, jaké heslo je považováno za dostatečně bezpečné. Odpovídáte za to, že budete zachovávat mlčenlivost o svém heslu a nebudete ho sdělovat třetím osobám. Pokud máte podezření, že nějaká třetí osoba získala neoprávněný přístup k vašemu heslu, musíte neprodleně toto heslo změnit. Pokud máte podezření, že nějaká třetí osoba získala prostřednictvím vašeho účtu KIA Connect neoprávněný přístup ke službám KIA, kontaktujte neprodleně naši zákaznickou službu (viz bod 1.2).

 • 6 Práva duševního vlastnictví

  6.1 Veškerý obsah účtu KIA Connect je vlastnictvím společnosti KIA, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných společností či spřízněných osob (dále jen „Skupina KIA“) nebo třetích stran a je chráněn platným zákonem o právu autorském, kdy jsou všechna práva vyhrazena. Všechna práva k účtu KIA Connect, podkladový software, obsah i uspořádání jsou vlastnictvím Skupiny KIA a jejích poskytovatelů licence. Účet KIA Connect nesmíte žádným způsobem prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, rozesílat nebo komerčně využívat bez našeho výslovného písemného souhlasu. Účet KIA Connect nesmíte (zcela ani částečně) reprodukovat, předávat (elektronicky či jinak), upravovat, zobrazovat, znovu zasílat, poskytovat na něj licenci, odkazovat na něj nebo ho jinak používat pro jakékoliv veřejné či komerční účely bez našeho předchozího povolení.

  6.2 Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání nebude vykládáno jako udělení licence nebo jako právo na používání jakéhokoliv zobrazení, ochranné známky, značky KIA nebo loga, kdy toto vše je vlastnictvím Skupiny KIA. Skupina KIA si vyhrazuje všechna práva ve vztahu k jakýmkoliv svým utajovaným informacím nebo materiálům ohledně účtu KIA Connect a bude tato práva vymáhat v plném rozsahu stanoveném platným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

 • 7 Uživatelský obsah

  Společnost KIA si nečiní nárok na vlastnictví obsahu, který dáváte k dispozici prostřednictvím účtu KIA Connect, a nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách užívání, neomezuje vaše práva na používání takového obsahu

 • 8 Odpovědnost

  8.1 Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti KIA za škody způsobené méně závažnou nedbalostí je bez ohledu na právní důvod omezena takto: a) společnost KIA odpovídá za porušení podstatných smluvních povinností do výše předvídatelné škody obvyklé u tohoto typu smluv; b) společnost KIA neodpovídá za porušení jakékoliv jiné povinnosti náležité péče, ke kterému došlo v důsledku méně závažné nedbalosti.

  8.2 Výše uvedená omezení odpovědnosti se neuplatní v případě jakékoliv povinné zákonné odpovědnosti, zejména odpovědnosti za úmyslné protiprávní jednání, odpovědnosti podle zákona Spolkové republiky Německo o odpovědnosti za produkt (Produkthaftungsgesetz) a odpovědnosti za zaviněné zranění osob. Tato omezení odpovědnosti se v příslušném rozsahu neuplatní také v případě, že společnost KIA poskytla určitou konkrétní záruku.

  8.3 Ustanovení bodů 8.1 a 8.2 platí obdobně pro odpovědnost společnosti KIA za zbytečně vynaložené výdaje.

  8.4 Jste povinni vynaložit přiměřené úsilí k prevenci a minimalizaci škod.

 • 9 Ochrana osobních údajů

  Informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s Účtem KIA, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů – účet KIA Connect. Konkrétní informace o zpracování údajů spojeném s jinými službami, než spojených s účtem Kia Connect , naleznete v Oznámeních o ochraně osobních údajů, která se týkají dané konkrétní služby.

 • 10 Doba trvání

  10.1 Účet KIA můžete používat počínaje dnem své registrace k účtu KIA Connect.

  10.2 Účet KIA Connect můžete přestat používat kdykoliv. V takovém případě přestávají platit i tyto Podmínky užívání.

  10.3 Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale zablokovat a/nebo zrušit používání účtu KIA Connect, pokud dojde k podstatnému porušení těchto Podmínek užívání, a v případě podstatného porušení těchto Podmínek užívání tyto Podmínky užívání ukončit.

 • 11 Různé

  11.1 Tyto Podmínky užívání představují úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu používání účtu KIA Connect a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami ve vztahu k danému předmětu.

  11.2 Odchylné, protichůdné nebo doplňující podmínky uživatele budou pro užívání účtu KIA Connect platitpouze tehdy, pokud je výslovně písemně akceptujeme.

  11.3 Máme právo zcela nebo částečně postoupit naše práva a povinnosti z této smlouvy jinému poskytovateli služeb na základě oznámení podaného uživateli 6 týdnů předem. V takovém případě má však uživatel právo ukončit tuto smlouvu do jednoho měsíce od obdržení písemného oznámení, s účinností k okamžiku zamýšleného postoupení smlouvy společnosti, která ve smlouvě nastupuje na místo společnosti KIA. O tomto právu na ukončení budeme uživatele výslovně informovat písemným oznámením.

Oznámení o ochraně osobních údajů – účet KIA

Aby vám společnost KIA mohla poskytovat všechny funkce spojené s Účtem KIA, musí zpracovávat některé údaje.

 • 1 Správce

  Za zpracování všech osobních údajů, jak je uvedeno níže, odpovídá společnost Kia Connect GmbH, německá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem HRB 112541, se sídlem na adrese Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen „KIA“, „my“ nebo „nás“ a všechny pádové tvary tohoto zájmena).

 • 2 Kontaktní údaje

  Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo v souvislosti s ním, případně chcete-li podat stížnost ohledně našeho nakládání s vašimi osobními údaji nebo ohledně uplatnění jakýchkoliv svých práv (viz bod 8 níže), kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených výše nebo na následující adrese/telefonním čísle:

  Kia Connect GmbH e-mail: info@kia-uvo.eu tel. č.: +420222999333

  Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  e-mail: dpo@kia-uvo.eu korespondenční adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem

 • 3 Účel a právní základ zpracování údajů

  Zpracováváme vaše osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s registrací vašeho účtu KIA Connect a jeho dalším používáním. Účelem našeho zpracování je správa vašeho účtu KIA Connect (od přihlášení až po případné zrušení tohoto účtu) a možnost poskytovat vám veškeré funkce KIA Connect, zajistit a poskytnout vám přístup k našim službám, které vyžadují zřízení účtu KIA Connect, a informovat vás o aktualizacích účtu a služeb KIA Connect. Právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je vyžadováno pro plnění naší smlouvy s vámi ohledně účtu KIA Connect (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR)) nebo pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Případné další zpracování údajů ohledně konkrétních telematických služeb se řídí samostatnými Oznámeními o ochraně osobních údajů pro danou konkrétní službu či služby. Upozorňujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné účely pouze tehdy, pokud jsme povinni tak činit na základě právních požadavků (například předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s daným zpracováním souhlasili nebo pokud je takové zpracování jinak oprávněné dle platných právních předpisů. Dojde-li ke zpracování osobních údajů pro jiné účely, můžeme vás o tom dodatečně informovat.

 • 4 Kategorie osobních údajů

  Údaje shromažďované v souvislosti s účtem KIA Connect zahrnují vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození, vaše mobilní telefonní číslo, heslo, skutečnost, že jste souhlasili s Podmínkami užívání, ověřovací PIN, identifikační číslo automobilu a aktivační kód.

 • 5 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

  Přístup k vašim osobním údajům mají ve společnosti KIA pouze osoby, které tyto údaje potřebují k tomu, aby mohly plnit své pracovní úkoly. Vaše osobní údaje mohou být pro příslušné účely zpracovávány příjemci a kategoriemi příjemců uvedenými níže:

  Třetí strany – soukromé osoby – jiné spřízněné či nespřízněné soukromé osoby, než jsme my, které samostatně nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  Zpracovatelé údajů – Vaše osobní údaje mohou obdržet vybrané třetí strany, ať již spřízněné či nespřízněné, které pak tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Kia na základě příslušných pokynů tak, jak je to nutné pro příslušné účely zpracování. Zpracovatelé údajů budou povinni dodržovat smluvní závazky a provádět odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů a budou zpracovávat osobní údaje výhradně podle pokynů.

  Zpracovatelem údajů pro Účet KIA je společnost Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Spolková republika Německo.

  • Státní orgány, soudy, externí poradci a obdobné třetí strany, které jsou veřejnými orgány , jak je vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy.

 • 6 Předávání osobních údajů do zahraničí

  Někteří příjemci vašich osobních údajů se budou nacházet nebo mohou mít příslušné provozy v jiných zemích, než je vaše země a země EU/EHP, například v Korejské republice, ve kterých mohou právní předpisy na ochranu osobních údajů stanovit odlišnou úroveň ochrany než právní předpisy ve vaší jurisdikci a pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany. Při předávání údajů těmto příjemcům mimo EU/EHP zajišťujeme odpovídající bezpečnostní opatření, zejména uzavřením smluv o předávání údajů, schválených Evropskou komisí (například Standardní smluvní doložky (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES)), s příjemci nebo prováděním jiných opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Kopie příslušného opatření, které jsme podnikli, je k dispozici prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 2 výše).

 • 7 Doba uchovávání údajůí

  Naše společnost a/nebo naši poskytovatelé služeb uchovávají vaše osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném k plnění našich povinností a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a to v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Jakmile již nebude zapotřebí, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, vymažeme je z našich systémů a/nebo záznamů a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci tak, aby na jejich základě již nebylo možné identifikovat vaši osobu (ledaže bychom museli vaše údaje uchovávat déle z důvodu plnění právních nebo regulatorních povinností, které se na nás vztahují; na osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodní korespondenci se například mohou vztahovat zákonné požadavky na uchovávání údajů, na základě kterých může být nutné je uchovávat po dobu až 10 let. V relevantních případech budou jakékoliv jiné osobní údaje vymazány

 • 8 Vaše práva

  Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoliv činnostmi zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

  Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu svých osobních údajů, požádat o výmaz svých osobních údajů, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, požádat o přenositelnost údajů a uplatnit právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být dle platných národních právních předpisů na ochranu osobních údajů omezena. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeným v bodu 2 výše.

  8.1 Právo na přístup: Můžete mít právo od nás získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Informace, k nimž máte právo získat přístup, zahrnují mimo jiné: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou poskytnuty. Toto právo však není právem absolutním a zájmy jiných osob mohou toto právo na přístup omezit.

  Můžete mít právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

  8.2 Právo na opravu údajů: Můžete mít právo si vyžádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje týkající se vaší osoby. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například poskytnutím doplňujícího prohlášení.

  8.3 Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo si vyžádat, abychom vymazali osobní údaje týkající se vaší osoby, a my pak můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

  8.4 Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a my je budeme moci zpracovávat pouze pro vybrané účely.

  8.5 Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom vám v tomto bránili.

  8.6 Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít kdykoliv na základě své konkrétní situace právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů a my pak můžeme být povinni přestat vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud jsou navíc vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, což zahrnuje i profilování, pokud je součástí takového přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.