Go to content

Žádost subjektu údajů o přístup k údajům

 • Právo na přístup

  Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, či nikoli, a pokud ano, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Můžete požadovat informace – mimo jiné – o účelech zpracování údajů, kategoriích příslušných osobních údajů a příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje předány. Nejedná se však o absolutní právo a Vaše právo na přístup může být omezeno zájmy jiných osob.

  Máte právo získat jednu kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme . Budete-li požadovat více kopií, můžeme si účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 • Právo na opravu

  Máte právo požadovat po nás opravu nesprávných osobních údajů o Vás. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například na základě poskytnutí dodatečného prohlášení.

 • Právo na smazání („právo být zapomenut“)

  Za určitých okolností můžete mít právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě budou příslušná data označena a mohou být námi zpracována pouze k určitým účelům.

 • Právo na omezení zpracování dat

  Za určitých okolností můžete mít právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě budou příslušná data označena a mohou být námi zpracována pouze k určitým účelům.

 • Právo na přenositelnost dat

  Za určitých okolností můžete mít právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo přenést tato data jiné entitě bez překážek na naší straně.