Integritetspolicy, Cookies samt Användarvillkor

INTEGRITETSPOLICY
Bibehållandet av skydd för din personliga integritet är viktigt för Kia Motors Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”). Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver Kias nuvarande policy avseende vår behandling av personuppgifter. Du bör läsa hela denna policy noggrant. Genom att fortsätta använda Kias webbplats eller genom att förse Kia med dina personuppgifter samtycker du till denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy skall du inte förse oss med dina personuppgifter.
Vid behov kan Kia komma att revidera denna Integritetspolicy, till exempel på grund av ändringar i lagstiftning, ändringar i vår personuppgiftsbehandling eller vid introduktion av nya eller ändrade funktioner på våra webbplatser. Du bör därför regelbundet granska Integritetspolicyn på Kias webbplats så att du har kännedom om Kias aktuella policy för personuppgiftsbehandling. Om Kia i väsentligt avseende ändrar sina metoder för insamling eller behandling av personuppgifter, kommer dina personuppgifter att fortsätta att behandlas i enlighet med den policy som gällde vid tiden för insamlandet, såvida du inte har informerats om ändringen och då inte har invänt mot den.

1. Vissa begrepp
I denna Integritetspolicy avses med uttrycken ”vi” och ”oss” Kia samt, i förekommande fall, bolag som ingår i samma koncern som Kia.
”Återförsäljare” och ”Licensinnehavare” är självständiga företag som säljer våra fordon, reservdelar och tillbehör respektive har licens för att driva sådan verksamhet med användande av firmabeteckning, varumärken och servicemärken tillhörande oss.
”Affärspartners” är självständiga företag som Kia har valt att samarbeta med för att kunna tillhandahålla eller erbjuda dig andra tjänster och produkter.

2. Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy reglerar endast villkoren för Kias personuppgiftsbehandlingar. På andra webbplatser tillhöriga bolag inom Kia-koncernen kan det finnas särskilda integritetspolicies som reglerar hur andra bolag inom Kia-koncernen behandlar personuppgifter.
Denna Integritetspolicy innehåller till exempel inte information om personuppgiftsbehandlingar som vidtas av Kias Återförsäljare, Licensinnehavare eller Affärspartners (det föregående gäller även om du får tillgång till deras webbplatser genom länkar på Kias webbplatser eller om du förser dem med information med anknytning till Kia). Dina besök på andra webbplatser eller lämnande av personuppgifter till andra företag sker på egen risk och regleras inte av denna Integritetspolicy. För att få information om hur Kias Återförsäljare, Licensinnehavare eller Affärspartners behandlar personuppgifter uppmanar vi dig att kontakta relevant företag och att granska deras policy för personuppgiftsbehandlingar.

3. Insamling av personuppgifter
Personuppgifter omfattar all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom till exempel uppgift om namn, e-postadress, IP-adresser och telefonnummer.
Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, till exempel via Kias webbplatser, online, genom brev, tävlingsbidrag, telefonförfrågningar, undersökningar samt via Återförsäljare och Licensinnehavare som vidarebefordrar information som du har lämnat till dem i samband med köp eller andra kontakter.
Kias webbplatser är till för en bred användarkrets emellertid samlar vi inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 år.


4. Ändamål med behandling av personuppgifter och utlämnande av personuppgifter

Allmänt
Vi behandlar personuppgifter som vi har samlat in för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att förbättra och utveckla våra tjänster och produkter. Personuppgifterna sparas i ett kundregister. Vi kan även komma att kontakta dig för att lämna information om tredje parts produkter, program och tjänster. Personuppgifter behandlas även för att hantera samt förbättra Kia.se och andra av våra webbplatser, spåra användning samt i säkerhets- och övervakningssyfte.
Kia kommer inte att använda dina personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida vi inte informerar dig om detta och, i förekommande fall, får ditt samtycke till det. 

Information om behandling av personuppgifter
Vissa personuppgifter rörande Dig i egenskap av fordonets ägare/kund, såsom adress och kontaktuppgifter, samt i förekommande fall uppgifter om fordonets chassi- och registreringsnummer inhämtade från Dig själv och från bilregistret kommer att lagras hos verkstaden. Sådana personuppgifter kan även komma att överföras till Kia Motors Sweden AB (org. nr. 556618-8545) i syfte att Kia ska kunna genomföra utskick av kundenkäter, för att underlätta hantering av garantifrågor såsom fordonsåterkallelser, servicekampanjer och andra garantiarbeten, samt för att Kia ska kunna hantera offerter, ordrar och kundförfrågningar och genomföra marknadsföringsaktiviteter, såsom exempelvis reklamutskick och utskick av evenemangsinbjudningar. Kia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna när de har överförts från verkstaden till Kia och Kia kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen. Om Du har frågor rörande Kias behandling av personuppgifterna kan Du kontakta Kia på info@kia.se. Du som fordonsägare/kund har även rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilka uppgifter om Dig som Kia behandlar och begära rättelse av uppgifter om Dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Utlämnande inom Kia och till Kias tjänsteleverantörer
Inom Kia kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till Kias anställda, ombud och uppdragstagare som har legitima och affärsmässigt motiverade skäl att få tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till andra bolag inom Kia-koncernen, dock endast till bolag som är etablerade i länder inom EU/EES. Vidare, kan Kia komma att lämna ut dina personuppgifter till utomstående uppdragstagare eller ombud som bistår oss med att administrera vår verksamhet (såsom till exempel administratörer av e-postlistor och marknadsföringskonsulter), men de får endast behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla Kia en specifik tjänst och inte för några andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.
Utlämnande till Kias Återförsäljare, Licensinnehavare och/eller Affärspartners
Kia kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Kias Återförsäljare, Licensinnehavare och Affärspartners för marknadsföringsändamål och administrativa ändamål (till exempel i samband med återkallelse av produkter).

Ytterligare utlämnande
Kia kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, i den utsträckning som lagen tillåter, för att skydda Kias eller dess koncernbolags rättigheter. Utöver det kan Kia lämna ut personuppgifter i syfte att förhindra att personuppgifter otillbörligen röjs, att skydda säkerheten avseende personuppgifter, att skydda mot bedrägeri eller i syfte att hantera risker samt för att uppfylla krav enligt lag eller vad som åligger Kia i en rättslig tvist.

5. Säkerhet
Kia använder lämpliga administrativa, tekniska och fysiska hjälpmedel för att skydda personuppgifter som vi behandlar mot skada, stöld och otillåten användning. Vidare vidtar Kia lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter är korrekta, uppdaterade och fullständiga.
Kia garanterar inte att din användning av Kia.se eller andra av Kias webbplatser sker konfidentiellt och ansvarar inte för någon skada som du eller någon annan person kan komma att lida till följd av att din användning av en av Kias webbplatser eller eventuell information som du har lämnat på en av Kias webbplatser röjs för någon utomstående.

6. Länkar till andra webbplatser
Kia.se och andra av Kias webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser vilka inte kontrolleras av Kia och som inte täcks av denna Integritetspolicy (såsom till exempel webbplatser som tillhör Kias Återförsäljare, Kias Licensinnehavare eller webbplatser innehållandes produktinformation). Kia lämnar inte några garantier angående riktigheten av hypertextlänkar eller information på webbplatser som hypertextlänkar hänför sig till. Eventuell hypertextlänk till någon annan person eller organisation skall inte uppfattas som ett godkännande från Kia av en sådan persons eller organisations webbplats, produkter eller tjänster.

7. Rättelse m.m.
Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller tas bort. Du är även berättigad att utan kostnad årligen erhålla en kopia av dina av oss dokumenterade personuppgifter. Kia Motors Sweden AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill korrigera eller erhålla en kopia av dina personuppgifter, skall du vända dig till Kia Motors Sweden AB, [Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. E-mail: info@kia.se].

8. Frågor och Marknadsföring.
Om du har frågor om vår Integritetspolicy eller Kias behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kia på tfn: 08-4004 43 00 eller via e-mail: info@kia.se.
Om du inte vill att Kia skall behandla dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring ber vi dig att tillskriva Kia på ovanstående adress.COOKIES 
En cookie är en liten mängd information i form av en textfil som skickas från en webbplats för att sparas på din hårddisk genom din dators webbläsare. Cookien bär på information som webbplatser kan behöva för att interagera med dig och för att möjliggöra personlig anpassning av innehållet på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies, session-cookies samt persistant-cookies. Session-cookies lagras endast temporärt på din dator för att försvinna när du lämnat webbplatsen. En persistant-cookie stannar på din dator fram till det datum då cookien anses vara förbrukad, vilket i Kias fall är [antal] dagar. På Kia.se och andra av Kias webbplatser används ibland cookies för att identifiera din webbläsare och för att fastställa huruvida du har installerat den aktiverande mjukvaran som krävs för att få tillgång till visst material på webbplatsen. Mjukvara på Kia.se och andra av Kias webbplatser använder ibland även cookies för att förse dig med en interaktiv session under ditt besök och för att ge dig tillgång till innehållet på webbplatsen.

Enligt lagen om elektronisk information krävs att alla som besöker en webbplats med cookies lämnar sitt samtycke till att cookies används, såvida inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att cookies accepteras i webbläsaren. Om du inte vill acceptera att din dator lagrar cookies kan du via din webbläsares säkerhetsinställningar förhindra att cookies lagras och du kan även radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du väljer att inte acceptera cookies kan Kias webbplatser fortfarande användas men med begränsad funktionalitet. Du finner mer information om lagen om elektronisk kommunikation och reglerna kring cookies på Post & Telestyrelsens webbplats www.pts.se

Tredjepartsleverantörer, inklusive Webtraffic, visar annonser på webbplatser. Tredjepartsleverantörer, inklusive Webtraffic använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser. Du kan välja bort Webtraffics cookies genom att besöka sidan ta bort annonscookies på www.webtraffic.se/optout


ANVÄNDARVILLKOR
Genom att använda denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till villkoren har du inte rätt att använda webbplatsen.

1. Upphovsrätt m.m.
Copyright 2011 Kia Motors Sweden AB.
Denna webbplats ägs av Kia Motors Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”). Innehållet på webbplatsen såsom till exempel text, bilder, ljudfiler, animerade filer, videofiler och sättet som sådana texter, bilder och filer är arrangerade på webbplatsen omfattas av upphovsrätt eller annat immaterialrättsligt skydd. Allt innehåll på webbplatsen tillhör Kia eller används av Kia med tillstånd från rättighetsinnehavarna.
Besökare på denna webbplats får ladda ned, kopiera eller överföra, valfri del av det material som finns på webbplatsen för strikt personligt och icke kommersiellt bruk (”Begränsade Licensen”). Ingen annan användning, kopiering eller överföring, delvis eller helt, av något material får göras utan uttryckligt, på förhand givet, skriftligt tillstånd av Kia eller annat behörigt bolag inom Kia-koncernen. Det är inte tillåtet att avlägsna meddelanden om upphovsrätt och andra immaterialrättsliga meddelanden från kopior av materialet.
Kia-märket, formgivningen och ”The Power to Surprise”-slogan är registrerade varumärken tillhörande Kia Motors Corporation Korea . Dessa varumärken och andra namn, logotyper och servicemärken som tillhör Kia eller bolag inom Kia-koncernen får inte ändras och de får heller inte användas, laddas ned, kopieras eller distribueras på något sätt, förutom om det är nödvändigt för användning i enlighet med den Begränsade Licensen. Förutom den Begränsade Licensen har inte någon licens eller nyttjanderätt till några immateriella rättigheter beviljats genom dessa villkor eller annars på denna webbplats.

2. Inga garantier och ansvarsbegränsning
All information (inklusive men inte begränsat till priser, specifikationer och information om utrustning) som finns på denna webbplats tillhandahålls endast för informationsändamål och informationen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon form av garanti avseende informationens riktighet eller fullständighet. Information på denna webbplats utgör inte några garantier avseende några produkter eller tjänster. Under inga omständigheter ansvarar Kia eller andra bolag inom Kia-koncernen för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada (inklusive men inte begränsat till förlust av data eller annan skada som orsakas av datorvirus eller information på webbplatsen) till följd av användning av eller information på denna webbplats eller andra webbplatser som denna webbplats länkar till.

3 Ändringar
Kia förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av denna webbplats och att ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande. Kia förbehåller sig vidare rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Särskilda bestämmelser om ändring av Integritetspolicyn finns emellertid i Integritetspolicyn.

4. Tilläggsval/specifikationer/features
Vissa bilder är producerade internationellt varför bilderna kan innehålla viss utrustning och extrautrustning som inte finns tillgänglig på den svenska marknaden. Vidare kan mått och faktauppgifter vara preliminära. På grund av hur färger hanteras av webbläsare och skrivare, kan färger återgivna på skärm eller skrivare skilja sig från de verkliga kulörerna på bilarna.
Kia förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande, och utan att ådra sig något ansvar, göra ändringar avseende tillgängligt produktutbud, inklusive vad gäller fordons färg, material, specifikationer, features, tillval, tillbehör och förpackning.
Kia hänvisar till din lokala återförsäljare för närmare information om tillgängligt produktutbud.

5. Priser och enskilda köpeavtal
Prisuppgifter som anges på eller via denna webbplats är rekommenderade cirkapriser. Tillämpliga priser från lokala återförsäljare kan skilja sig från dem som presenteras på denna webbplats. Erbjudanden/kampanjer som presenteras på denna webbplats kan inte kombineras med andra kampanjer och rabatter hos din lokala återförsäljare.
Vid köp av Kia produkter och/eller tjänster gäller uteslutande de villkor och bestämmelser som anges i det enskilda köpeavtalet för köpet.

Senast uppdaterad 2016-01-01

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more