Go to content

Gebruiksvoorwaarden

 • SITE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE OMGEVING VERMELDING

  Deze website is gepubliceerd en beheerd door Kia Belux NV.

  Algemeen

  Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Kia Belux NV, hierna te noemen “Kia Belux”. Maatschappelijke zetel : Kolonel Bourgstraat 109, 1140 Evere, België. Ondernemingsnummer: 0477.443.106.
  Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk recht.
  Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van Kia Belux.
  Kia Belux behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte te brengen.

  Intellectuele eigendom

  Alle afbeeldingen van producten en alle materialen weergegeven op deze website evenals haar inhoud zijn eigendom van Kia en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag deze informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen weergeven op deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en U mag deze dus niet copiëren, wijzigen, doorsturen, beschermen door intellectuele eigendomrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Kia Belux.

  Alle Kia merknamen en logo’s vermeld op deze website zijn de eigendom van Kia Worldwide, Kia Europe, Kia Belux, of andere derde partijen. Het is U uitdrukkelijk verboden om deze te gebruiken, te downloaden op een permanente wijze, te kopiëren of te verdelen op enige wijze zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Kia Worldwide, Kia Europe, Kia Belux, of andere derde partijen.

  Verantwoordelijkheid-juistheid der gegevens

  - Kia Belux en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Kia Belux. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Kia Belux elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.

  - Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van de lancering van de site. Kia Belux wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Kia Beux behoudt zich tevens het recht voor ten allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

  - Alle informaties die via deze website worden verstrekt, worden louter informatief meegedeeld en houden geen verkoopaanbod van Kia Belux in en kunnen de Erkende Kia Verdelers en Erkende Kia servicepunten niet binden. Deze informatie kan ten alle tijde worden aangepast, zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Gelieve contact te nemen met uw erkende Kia Verdeler en/of Erkende Kia servicepunten teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

  - De gebruiker erkent dat Kia Belux het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

  Hyperlinks

  Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel uitsluitend informatief en Kia Belux biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Kia Belux zich akkoord verklaart met de inhoud en Kia Belux is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

  Netwerksites

  Vanuit deze website kan U doorgestuurd worden naar de individuele sites van onze Erkende Kia Verdelers en Erkende Kia Servicepunten, die uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun individuele websites. Consulteer de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze individuele websites.

  Cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor uw comfort te bewaren en tevens om het gebruik van de website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de site. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Kia Belux en haar leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. Wij wijzen er U op dat U uw webbrowser zo kunt instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op uw PC. Het spreekt voor zich dat U in dat geval alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw dient in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de site opnieuw kenbaar moet maken.

  Verwerking van persoonsgegevens

  De gegevens die U ons meedeelt worden gebruikt om U te informeren over onze producten en diensten. Zij worden opgenomen in het bestand van Kia Belux N.V., gevestigd te Kolonel Bourgstraat 109, 1140 Evere, België, en door haar meegedeeld aan haar partners zijnde de Erkende Kia Verdelers en Herstellers, Kia Europe, Alpha Credit N.V., gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 60 bus 15 (financiering en leasing), Arval Belgium N.V, gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan (leasing), voor doeleinden van veiligheid, marktonderzoek en direct-marketing van de producten en diensten van de NV Kia Belux en/of haar partners.

  Krachtens de privacywet (van 8/12/92, zoals gewijzigd door de wet van 11/12/98) heeft U ten aanzien van de verantwoordelijke van de verwerking, Kia Belux N.V., recht op inzage en op correctie van uw gegevens.

  Bovendien heeft U ten allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek U te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

  Bij het invullen van uw persoonlijke gegevens op deze site, zal u uitdrukkelijk dit recht tot verzet kunnen uitoefenen door het verzenden van een emailbericht aan info@kia.be.

  Prijzen van Kia-producten

  De prijzen op deze Kia-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een Erkende Kia Verdeler en/of Erkende Kia Servicepunten. De prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De op de site vermelde promoties zijn enkel in België en Luxemburg van toepassing, en dat via de Erkende Kia Verdelers of Erkende Kia Servicepunten. De aankoop van Kia-producten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de individuele verkoopsovereenkomst die U onderhandelt en afsluit met een Erkende Kia Verdeler of Erkende Kia Hersteller. Montage van accessoires niet in de prijs inbegrepen.

  E-Newsletters

  Voor wat betreft de Email newsletters die U van Kia Belux (domein Kia.be/Kia.lu) ontvangt gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor de website. U heeft de mogelijkheid om onze newsletter niet meer te ontvangen en om niet langer geïnformeerd te worden over de producten, diensten en aanbiedingen van Kia, door ons dit expliciet per briefwisseling of Email te laten weten, of door de uitschrijfmogelijkheid (unsubscribe) van de newsletter te gebruiken. De ontvangen newsletters mogen worden doorgestuurd naar individuele emailgebruikers voor zover het integraal en ongewijzigd, inclusief foto’s en grafische elementen, wordt behouden. In geen geval mogen afzonderlijke elementen of een gedeelte van de inhoud van het bericht worden gebruikt en/of doorgestuurd. In dat geval gelden dezelfde copyright bepalingen als hierboven vermeld voor deze website. Newsletters mogen niet worden doorgestuurd naar een maildistributieservice/-adres of anoniem worden doorgestuurd.

  Milieu

  Meer algemene informatie is beschikbaar via de volgende sites :
  www.febelauto.be
  www.environment.fgov.be

  Bevoegdheid - Wetgeving

  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en haar gebruiksvoorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.