Go to content

Gebruiksvoorwaarden

  • Principes

    De informatie over het gebruik van deze site en de persoonlijke gegevens die u vrij meedeelt zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy en onze cookies policy, die terug te vinden zijn op onze website. Het gebruik van de ontvangen informatie mits naleving van de toepasselijke wetgevingen, in bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten.

  • Intellectuele eigendomsrechten en merken

    Onder voorbehoud van alle rechten. De gehele inhoud van deze website, inclusief o.a. de teksten, afbeeldingen, grafische beelden, animaties en video’s zelf alsook de plaatsing van deze elementen op de verschillende webpagina’s worden beschermd door het auteursrecht en alle toepasselijke wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendom. Bovendien, behoudens enige expliciete indicatie in tegenzin, zijn alle op de website gebruikte merken beschermd door het merkenrecht. Dit is in het bijzonder het geval voor merken, logo’s en/of modelplaten van Kia. Het gebruik van de website impliceert geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van KIA of derden. De inhoud van de webpagina’s mag niet gereproduceerd, verdeeld, aangepast of aan derden ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden.

  • Uitsluiting van aansprakelijkheid

    Niettegenstaande het feit dat wij de grootste zorg aan de dag hebben gelegd bij het voorwerp van deze website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die de website bevat foutloos en volledig correct is. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloiet uit het gebruik van de op deze website verschafte informatie, behalve voor zover de schade voortvloeit uit fraude of een grove fout in hoofde van KIA. De beschreven technische functionaliteiten en uitrustingen van de wagens gelden enkel als voorbeeld. Deze functionaliteiten en uitrustingen kunnen in het bijzonder verschillen van land tot land.