Go to content

Kódex dodržiavania predpisov spoločnosti Kia

O čom je kódex?

  • Dodržiavanie predpisov a integrita spočívajú v prijímaní správneho rozhodnutia v akejkoľvek situácii. Naše správanie sa je kľúčom pre kultúru dodržiavania predpisov, ktorá podporuje čestné a etické podnikanie. Takýto prístup je prínosom pre našich zákazníkov, globálnu komunitu, spoločnosť Kia a jej zamestnancov. Kultúra dodržiavania predpisov nám pomáha plniť si naše morálne a právne povinnosti ako globálnych korporátnych občanov.

    Na vytvorenie tejto kultúry a na prijímanie správnych rozhodnutí však potrebujeme usmernenie − práve na to slúži Kódex dodržiavania predpisov spoločnosti Kia.

Kódexy európskych trhov