Go to content

REACH Regulácie

Presadzujeme zodpovednú výrobu

Kia sa vo všetkom, čo robí, snaží zachovávať zásady trvalej udržateľnosti a dodržiavať štandard vynikajúcej kvality v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia. Ako súčasť záväzku sme odhodlaní presadzovať zodpovednú výrobu, manipuláciu a používanie všetkých našich produktov, a to podporou nariadenia Európskej komisie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Čo je to REACH?

  • • Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) – známe ako nariadenie (ES) 1907/2006, ktoré zaviedla Európska komisia v roku 2007 – má za cieľ zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečenstvami, ktoré súvisia s používaním chemikálií.

    • V článku 33 tohto nariadenia sa uvádza, že spotrebitelia musia byť informovaní o prítomnosti látok vzbudzujúcich veľké obavy (LVVO) vo výrobkoch, aby sa zabezpečilo ich bezpečné používanie. Týmto plníme toto ustanovenie a sprístupňujeme zákazníkom všetky relevantné informácie, ktoré vyžadujú pre svoje konkrétne vozidlo.

    • Ak chceš zistiť viac o nariadení REACH, navštív stránku Európskej chemickej agentúry.

Identifikácia SVHC

  • • Podľa nášho najlepšieho vedomia a na základe informácií získaných z nášho dodávateľského reťazca a našich údajov o výrobkoch, ak sú v prvkoch niektorých komponentov prítomné LVVO na vyššej úrovni ako 0,1 % w/w, sú tieto látky uvedené v príslušnom „zozname LVVO“ pre konkrétne vozidlo/diel, ktorý nájdete nižšie.

    • Ak je to vhodné, k príslušnému „zoznamu LVVO“ pre konkrétne vozidlo/diel sú doplnené špecifické informácie o bezpečnom používaní prvkov obsahujúcich LVVO.

Všeobecné informácie týkajúce sa bezpečného používania prvkov
Každé vozidlo spoločnosti Kia Europe sa dodáva spolu s príručkou používateľa, ktorá obsahuje informácie o bezpečnom používaní pre majiteľov/prevádzkovateľov vozidla. Informácie spoločnosti Kia Europe o oprave a servise vozidiel a originálnych dielov zahŕňajú tiež informácie o bezpečnom používaní pre pracovníkov servisu. Ak sa v dieloch vozidla nachádzajú uvedené LVVO, okrem akýchkoľvek špecifických informácií o bezpečnom používaní sú tieto látky zakomponované tak, aby potenciálne vystavenie zákazníkov týmto látkam bolo čo možno najmenšie, pričom nebezpečenstvo pre ľudí alebo životné prostredie možno vylúčiť, pokiaľ sa vozidlo a jeho súčasti používajú určeným spôsobom a akékoľvek opravy, servis a údržba sa vykonávajú v súlade s technickými pokynmi pre tieto aktivity a osvedčenými postupmi typickými pre dané odvetvie. Vozidlo na konci životnosti možno v rámci Európskej únie legálne zlikvidovať len v autorizovanom spracovateľskom zariadení (ASZ). Súčasti vozidiel by sa mali likvidovať v súlade s miestnymi právnymi predpismi a usmernením miestnych orgánov.

Ak chceš zistiť, ktoré z týchto látok sa nachádzajú v tvojom vozidle Kia,
použi odkaz na stiahnutie pod príslušným modelom: