Go to content

Ochrana údajov MyKia

 • 1. ÚVOD


  Toto oznámenie o ochrane údajov („oznámenie o ochrane údajov“ ) vydáva Kia Sales Slovakia s. r. o. (ďalej ako „Kia“, „my“, „nás“, „náš“ ) a je určené návštevníkom a používateľom webovej aplikácie MyKia (ďalej ako „používateľ“, „vy“, „váš“ ), ktorá je k dispozícii na https://www.kia.com/sk/mykia/ („webová aplikácia MyKia WebApp“ ). Keď navštívite a/alebo používate webovú aplikáciu MyKia WebApp, budeme spracúvať údaje, ktoré sa vás týkajú, ako je ďalej uvedené v tomto oznámení o ochrane údajov. Spoločnosť Kia berie ochranu vašich údajov a vaše súkromie veľmi vážne a údaje bude spracúvať len v súlade s nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov a súkromia. Upozorňujeme, že okrem tohto oznámenia o ochrane údajov vás môžeme v prípade potreby informovať o spracúvaní vašich údajov samostatne, napríklad vo formulároch súhlasu alebo v samostatných oznámeniach o ochrane údajov.

 • 2. PREVÁDZKOVATEĽ, KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


  2.1 Kia Sales Slovakia s. r. o. je prevádzkovateľom údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú v súvislosti s vašou návštevou a používaním webovej aplikácie MyKia WebApp.
  2.2 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane údajov alebo nášho spracúvania vašich údajov alebo ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môžete nás kontaktovať na adrese:
    Kia Sales Slovakia s. r. o.,
    Einsteinova 19,
    Bratislava 851 01, Slovenská republika
    E-mail: info@kiasales.sk

  Prípadne sa môžete obrátiť aj na nášho DPO pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktných údajoch uvedených v článku 3 nižšie.

 • 3. DPO


  GDPR ochranu údajov pre Kia rieši určený DPO („zodpovedná osoba GDPR“ ). Na DPO sa môžete obrátiť na e-mailovej adrese:
  dpo@kiasales.sk alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba GDPR, Kia Sales Slovakia s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava.

 • 4. ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV


  Údaje zhromažďujeme alebo získavame z týchto zdrojov:
  Údaje, ktoré nám boli poskytnuté – údaje získavame vtedy, keď sú nám tieto údaje poskytnuté (napr. keď sa registrujete do webovej aplikácie MyKia WebApp alebo keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefónu, nášho kontaktného formulára alebo iným spôsobom).
  Informácie tretích strán – pri registrácii do webovej aplikácie MyKia WebApp, získavame údaje od spoločnosti Kia Connect GmbH („KCE“) v súvislosti s vaším Účtom Kia. Okrem toho, ak ste používateľom služieb Kia Connect poskytovaných spoločnosťou KCE, môžeme na základe vášho predchádzajúceho súhlasu získať od spoločnosti KCE určité údaje o vozidle. Ak používate službu online objednanie do servisu, dostávame od príslušného servisu alebo predajcu informácie o stave požadovaného servisného termínu.
  Údaje o vzťahu – údaje zhromažďujeme alebo získavame v rámci bežného vzťahu s vami (napr. keď vám poskytujeme službu).
  Údaje o webovej lokalite – zhromažďujeme alebo získavame údaje, keď navštívite webovú aplikáciu MyKia WebApp alebo používate akékoľvek funkcie dostupné vo webovej aplikácii MyKia WebApp alebo prostredníctvom nej.

 • 5. TYPY SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV


  Osobné údaje: meno (mená) + priezvisko (priezviská).
  Kontaktné údaje: korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  Údaje o vozidle: identifikačné číslo vozidla („VIN“), informácie o modeli, dátum registrácie, registračné číslo, dátum začiatku a konca záruky, počet najazdených kilometrov, odhadovaný ročný nájazd, dátumy servisných prehliadok, dátumy STK.
  • Informácie o preferovanom servise/predajcovi: informácie o vašom preferovanom servise a/alebo predajcovi.
  • Údaje o online objednávkach do servisu: informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s požiadavkou na online objednanie do servisu (ako je definované nižšie), vrátane času pristavenia vozidla/preferovaného termínu, vybraných servisných opráv, výberu ponúk a akcií.
  • Informácie o vlastníctve: informácie a dokumenty týkajúce sa vlastníctva vozidla alebo práva používať vozidlo.
  • Záznamy o súhlasoch: záznamy o všetkých súhlasoch, ktoré ste udelili, spolu s dátumom a časom, spôsobom udelenia súhlasu a všetkými súvisiacimi informáciami (napr. predmetom súhlasu).
  • Údaje o zmluve: informácie o prijatí a ukončení podmienok používania webovej aplikácie MyKia WebApp, dátum a čas prijatia a ukončenia.
  • Technické údaje: typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, IP adresa, dátumy a časy pripojenia k webovej aplikácii MyKia WebApp, URL odkazujúcej webovej lokality, objem prenášaných údajov, UUID.
  • Údaje o Účte Kia: e-mailová adresa, UUID, meno, priezvisko, krajina.
  • Komunikačné údaje: informácie, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s požiadavkami na zákaznícku podporu.

 • 6. ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA


  Účely, na ktoré spracúvame kategórie údajov uvedené v článku 5 vyššie, a právne základy, na ktorých takéto spracúvanie vykonávame, sú tieto::

  6.1 Návšteva webovej aplikácie MyKia WebApp
  Keď navštívite webovú aplikáciu MyKia WebApp, váš webový prehliadač automaticky odošle technické údaje na náš webový server. Podrobnosti o účeloch spracúvania technických údajov a právnom základe takéhoto spracúvania sú uvedené v našom oznámení o ochrane údajov, ktoré je k dispozícii tu: https://www.kia.com/sk/popredajne-sluzby/ochrana-udajov-mykia/ .
  6.2 Registrácia do webovej aplikácie MyKia WebApp
  Ak sa chcete zaregistrovať do webovej aplikácie MyKia WebApp, musíte najprv mať alebo si vytvoriť Účet Kia u spoločnosti KCE. Podrobnosti o spracúvaní údajov spoločnosťou KCE v súvislosti s Účtom Kia nájdete tu: https://connect.kia.com/sk/kia-account-docs/. Keď sa registrujete do webovej aplikácie MyKia WebApp, KCE nám poskytne údaje o vašom Účte Kia na účely registračného procesu. Okrem toho vás v rámci registračného procesu požiadame, aby ste: (i) poskytli VIN svojho vozidla a ďalšie informácie týkajúce sa vášho vozidla, ktoré nám tiež pomôžu získať ďalšie informácie o vašom vozidle z našich systémov a zobraziť vám ich vo webovej aplikácii MyKia WebApp; (ii) poskytli svoje kontaktné údaje; (iii) potvrdili preferovaný servis a predajcu a (iv) prijali podmienky používania webovej aplikácie MyKia WebApp. Môžeme vás tiež požiadať o potvrdenie, že ste vlastníkom alebo oprávneným používateľom príslušného vozidla, aby sme sa uistili, že vaša registrácia do webovej aplikácie MyKia WebApp je oprávnená. Na tento účel od vás môžeme požadovať, aby ste sami potvrdili vlastníctvo alebo právo používať vozidlo a/alebo predložili doklad o vlastníctve alebo práve používať vozidlo (podľa potreby). Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: osobné údaje, kontaktné údaje, údaje o vozidle, informácie o preferovanom servise/predajcovi, informácie o vlastníctve, údaje o účte Kia, údaje o zmluve. Právny základ: Spracúvanie informácií o vlastníctve je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: uistiť sa, že ste vlastníkom alebo oprávneným používateľom príslušného vozidla, čo pomôže zabrániť zneužitiu informácií a ich zobrazeniu neoprávneným osobám. Spracúvanie ostatných vyššie uvedených typov údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo na uzavretie zmluvy s nami (čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).
  6.3 Funkcie webovej aplikácie MyKia WebApp
  V tomto odstavci vám poskytujeme informácie o spracúvaní vašich údajov v súvislosti s určitými funkciami webovej aplikácie MyKia WebApp.
  a) Garáž
  V sekcii „Garáž“ webovej aplikácie MyKia WebApp vám zobrazíme podrobné informácie o vozidle a poskytneme časový rozvrh nadchádzajúcich pravidelných servisných prehliadok a kontrol STK. V tejto sekcii zároveň môžete pridať vozidlá do svojho účtu v rámci webovej aplikácie MyKia WebApp alebo ich odstrániť. Na základe údajov o vozidle, ktoré máme k dispozícii, vypočítame odhadovaný ročný nájazd príslušného vozidla a poskytneme vám (odporúčaný) časový rozvrh budúcich pravidelných servisných prehliadok a kontrol STK.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: údaje o vozidle. Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
  b) Plánovač
  Po prihlásení do webovej aplikácie MyKia WebApp si pomocou určitých funkcií v sekcii „Plánovač“ môžete naplánovať servisné prehliadky a termíny. Pomocou funkcie „Objednať servis“ môžete požiadať servis alebo predajcu o vykonanie servisu vozidla a poskytnúť ďalšie informácie (napr. čas pristavenia auta/preferovaný termín, servisné opravy, promo ponuky) („online objednávka do servisu“). Po prijatí vašej žiadosti sa vaše kontaktné údaje a údaje o vozidle postúpia príslušnému servisu alebo predajcovi, ktorý vás bude kontaktovať, aby dohodol termín servisu. Informácie o spracúvaní vašich údajov v súvislosti s rezerváciami a termínmi servisu nájdete v oznámení o ochrane údajov príslušného servisu alebo predajcu. V sekcii „Plánovač“ vás navyše informujeme aj o stave vašich online objednávok do servisu (t. j. potvrdené, čakajúce, zrušené). Okrem toho môžete nadchádzajúce online objednanie do servisu upraviť či zrušiť a my vám zobrazíme informácie o minulých termínoch servisu. Na tento účel budeme od príslušného servisu alebo predajcu dostávať informácie o stave vašich online objednávok do servisu. Ak webovú aplikáciu MyKia WebApp navštívite ako hosť a online rezerváciu servisu chcete vykonať bez registrácie alebo prihlásenia do webovej aplikácie MyKia WebApp, vyššie uvedené platí zodpovedajúcim spôsobom s výnimkou toho, že nemôžete zobraziť stav svojich online objednávok do servisu, upraviť či zrušiť nadchádzajúce termíny servisu prostredníctvom webovej aplikácie MyKia WebApp ani zobraziť prehľad minulých termínov servisu.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: osobné údaje, kontaktné údaje, údaje o vozidle, informácie o preferovanom servise/predajcovi, údaje o online objednávkach do servisu, záznamy o súhlase. Právny základ: Poskytnutie príslušných údajov príslušnému servisu alebo predajcovi sa uskutočňuje na základe vášho predchádzajúceho súhlasu (čl. 6, ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Vo vzťahu k používateľom, ktorí sú prihlásení do webovej aplikácie MyKia WebApp, je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú s nami takýto používateľ uzavrel (čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. V súvislosti s rezerváciami hostí je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: umožniť zákazníkom spoločnosti Kia efektívnu rezerváciu servisných služieb.
  c) Môj profil
  V sekcii „Môj profil“ webovej aplikácie MyKia WebApp máte prístup k svojim osobným a kontaktným údajom, ktoré môžete upraviť (okrem e-mailovej adresy). Zároveň tu môžete spravovať udelené súhlasy na marketingové účely. Okrem toho môžete kliknutím na tlačidlo „Zrušiť členstvo MyKia“ v sekcii „Môj profil“ ukončiť svoje členstvo vo webovej aplikácii MyKia WebApp.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: osobné údaje, kontaktné údaje, záznamy o súhlase, údaje o zmluve. Právny základ: Spracúvanie záznamov o súhlase je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naše oprávnené záujmy sú: zabezpečiť dodržiavanie platných zákonných povinností a poskytnúť našim zákazníkov účinné prostriedky na správu súhlasov. Spracúvanie ostatných typov údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
  d) Môj predajca/servis
  V sekcii „Môj predajca/servis“ webovej aplikácie MyKia WebApp si môžete pozrieť podrobné informácie o preferovanom predajcovi a servise a zmeniť svoj výber.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: informácie o preferovanom predajcovi/servise. Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
  e) Inbox
  Do samostatnej schránky v rámci webovej aplikácie MyKia WebApp („Inbox“) môžeme posielať oznámenia o otvorených zvolávacích akciách týkajúcich sa vášho auta.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: údaje o vozidle, technické údaje. Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
  f) Promo ponuky a akcie
  V sekcii „Promo ponuky a akcie“ webovej aplikácie MyKia WebApp vám interaktívnym spôsobom zobrazujeme najnovšie správy, novinky a kampane. Môžete si zvoliť a upraviť svoje preferencie pri konkrétnych témach a stiahnuť promo poukazy (ak sú k dispozícii).
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: technické údaje. Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naše oprávnené záujmy sú: zabezpečiť individuálny prístup k zákazníkom a umožniť našim zákazníkom využívať promo poukazy.

 • 7. INÉ SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI


  Okrem spracovateľských činností uvedených v článku 6 vyššie môžeme vaše údaje spracúvať aj na tieto účely:

  7.1 Komunikácia
  Údaje môžeme spracúvať, aby sme s vami mohli komunikovať v súvislosti s používaním webovej aplikácie MyKia WebApp alebo zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli (napr. poskytovať zákaznícku podporu, informovať o technických problémoch s webovou aplikáciou MyKia WebApp, plniť naše zmluvné záväzky, informovať vás o zmenách tohto oznámenia o ochrane údajov) prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov vrátane e-mailu a schránky MyKia. Keď nás kontaktujete, spracúvame vaše údaje, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a komunikovať s vami v súvislosti s vašou požiadavkou.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: osobné údaje, kontaktné údaje, komunikačné údaje.
  Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: poskytovať čo najlepšie služby našim zákazníkom a primerane odpovedať na požiadavky našich zákazníkov a spracúvať tieto požiadavky.>
  7.2 Priamy marketing
  Údaje spracúvame, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, SMS, telefónu alebo iných komunikačných formátov s cieľom poskytnúť vám informácie týkajúce sa aplikácie MyKia WebApp, iných nami poskytovaných služieb alebo produktov, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo aby sme vám pripomenuli dokončenie registračného procesu do webovej aplikácie MyKia WebApp, ak ste registračný proces začali, ale nedokončili, a to vždy po získaní vášho predchádzajúceho súhlasu v rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napr. v prípade promo správ deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v sekcii „Môj profil“ vo webovej aplikácii MyKia WebApp). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: osobné údaje, kontaktné údaje, záznamy o súhlase, technické údaje.
  Právny základ: Spracúvanie je založené na vašom predchádzajúcom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).
  7.3 Prevádzka podniku
  Údaje môžeme spracúvať na účely interného riadenia a správy vrátane správy záznamov alebo vedenia iných interných protokolov.
  Na tento účel sa spracúvajú tieto typy údajov: osobné údaje, údaje o vozidle, záznamy o súhlase, technické údaje.
  Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naše oprávnené záujmy sú: zabezpečiť primerané a efektívne fungovanie našej spoločnosti.
  7.4 Dodržiavanie právnych predpisov
  Môžeme spracúvať ktorýkoľvek z typov údajov uvedených v článku 5, aby sme splnili platné právne predpisy, smernice, odporúčania alebo žiadosti regulačných orgánov (napr. žiadosti o poskytnutie údajov súdom alebo regulačným orgánom vrátane polície).
  Právny základ: Takéto spracúvanie môže byť potrebné: (i) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR; alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naše oprávnené záujmy sú: zabezpečiť dodržiavanie platných zákonných povinností.
  7.5 Súdne konanie a vyšetrovanie
  Môžeme spracúvať ktorýkoľvek z typov údajov uvedených v článku 5 na posúdenie, presadzovanie a obhajobu našich práv a záujmov.
  Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: ochrana našich záujmov a presadzovanie našich práv.

 • 8. WEBOVÉ NÁSTROJE A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN


  Vo webovej aplikácii MyKia WebApp používame nástroje Adobe Analytics a Mapy Google. Viac informácií o spracúvaní vašich údajov v súvislosti s týmito nástrojmi nájdete v oznámení o ochrane údajov, ktoré je k dispozícii na webovej adrese: https://www.kia.com/sk/popredajne-sluzby/ochrana-udajov-mykia/ .

 • 9. SÚBORY COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE


  Keď navštívite webovú aplikáciu MyKia WebApp, zvyčajne umiestnime súbory cookies a/alebo podobné technológie do vášho zariadenia alebo prečítame súbory cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení, pričom v prípade potreby vždy získame váš súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi. Ďalšie podrobnosti nájdete v oznámení o ochrane údajov, ktoré je k dispozícii tu: https://www.kia.com/sk/popredajne-sluzby/ochrana-udajov-mykia/ alebo v oznámení o Nastavení cookies, ktoré je k dispozícii na hlavnej webovej stránke Kia.

 • 10. PRÍJEMCOVIA A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV


  Prístup k údajom v spoločnosti Kia je obmedzený na osoby, ktoré ich potrebujú na plnenie svojich pracovných povinností. Spoločnosť Kia môže sprístupniť vaše údaje na príslušné účely a v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov príjemcom a kategóriám príjemcov uvedeným nižšie:
  • Servisy a predajcovia: – niektoré údaje môžeme poskytnúť príslušným servisom a predajcom. Podrobnejšie informácie nájdete v ods. 6.3 písm. b). Títo príjemcovia budú spracúvať príslušné údaje ako samostatní prevádzkovatelia.
  • Poskytovatelia služieb – údaje môžeme poskytnúť určitým tretím stranám, či už prepojeným, alebo neprepojeným, ktoré spracúvajú tieto údaje ako naši poskytovatelia služieb v našom mene na základe príslušných pokynov ako sprostredkovatelia a podľa potreby na príslušné účely spracovania (čl. 28, ods. 3 nariadenia GDPR). Títo sprostredkovatelia podliehajú zmluvným povinnostiam, ktoré od nich vyžadujú, aby zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, zabezpečili údaje a spracúvali ich len v súlade s našimi pokynmi.
  Medzi našich poskytovateľov služieb patria:
  • Poskytovateľ služieb pre technickú infraštruktúru relevantnú pre MyKia, ktorým je spoločnosť Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Nemecko.
  • Štátne orgány, súdy a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými orgánmi – údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom, súdom a podobným tretím stranám, ktoré sú verejnými orgánmi, ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť (čl. 6, ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) alebo na účely ochrany našich záujmov alebo presadzovania našich práv (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Títo príjemcovia budú spracúvať príslušné údaje ako samostatní prevádzkovatelia.
  • Externí odborní poradcovia – údaje môžeme poskytnúť našim daňovým poradcom, audítorom, účtovníkom, právnym poradcom a iným externým odborným poradcom na účely prevádzkovania nášho podniku (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). V niektorých prípadoch môžeme údaje sprístupniť aj na účely ochrany našich záujmov alebo presadzovania našich práv (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Títo príjemcovia zvyčajne spracúvajú príslušné údaje ako samostatní prevádzkovatelia.
  • Nadobúdatelia v pozícii tretej strany – v prípade, že predáme alebo prevedieme celý náš majetok alebo podnik alebo jeho relevantnú časť (vrátane reorganizácie alebo likvidácie), môžeme vaše údaje poskytnúť nadobúdateľom v pozícii tretej strany (čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Títo príjemcovia budú spracúvať príslušné údaje ako samostatní prevádzkovatelia.

 • 11. CEZHRANIČNÝ PRENOS ÚDAJOV


  Sme členom medzinárodnej skupiny spoločností, preto môžeme prenášať údaje v rámci skupiny Kia a iným tretím stranám, ako je uvedené v článku 10 vyššie.
  Ak prenášame údaje príjemcovi, ktorý sa nachádza v tretej krajine, ktorá nebola určená ako primeraná jurisdikcia, my (alebo naši sprostredkovatelia v EÚ/EHP, ktorí prenášajú údaje subdodávateľom v takýchto tretích krajinách, ak je to vhodné) poskytujeme primerané záruky uzatvorením dohôd o prenose údajov prijatých Európskou komisiou („štandardné zmluvné doložky“) s príjemcami alebo prijatím iných účinných opatrení na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov.
  Kópiu príslušných záruk si môžete vyžiadať od nás alebo od nášho DPO (viď článok 2 a 3 vyššie).

 • 12. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV


  Prijímame všetky primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše údaje sa budú spracúvať len počas minimálneho obdobia potrebného na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane údajov.

  Kritériá na určenie obdobia, počas ktorého budeme uchovávať vaše údaje, sú tieto:
  (i) Údaje budeme uchovávať v podobe, ktorá umožňuje ich identifikáciu, len pokým:
  • udržiavame s vami pretrvávajúci vzťah (napr. ak ste používateľom webovej aplikácie MyKia WebApp); alebo
  • vaše údaje sú potrebné v súvislosti so zákonnými účelmi uvedenými v tomto oznámení o ochrane údajov, pre ktoré máme platný právny základ (napr. ak máme zákonnú povinnosť uchovávať vaše údaje),
  ako aj
  (ii) počas trvania:
  • akejkoľvek platnej premlčacej lehoty podľa platných právnych predpisov (t. j. akejkoľvek lehoty, počas ktorej by voči nám mohla akákoľvek osoba vzniesť právny nárok v súvislosti s vašimi údajmi alebo na ktorú sa vaše údaje vzťahujú);
  a
  (iii) okrem toho, ak sú vznesené akékoľvek relevantné právne nároky, pokračujeme v spracúvaní údajov počas ďalších období, ktoré sú potrebné v súvislosti s týmto nárokom.
  Počas lehôt uvedených v odseku (ii) vyššie obmedzíme spracúvanie vašich údajov na ich uchovávanie a zachovanie ich bezpečnosti, s výnimkou prípadov, keď je potrebné tieto údaje preskúmať v súvislosti s akýmkoľvek právnym nárokom alebo povinnosťou podľa platných právnych predpisov.
  Po uplynutí období uvedených v odsekoch (i), (ii) a (iii) vyššie, v každom z nich v príslušnom rozsahu, buď:
  • trvalo vymažeme alebo zničíme príslušné údaje, alebo
  • anonymizujeme príslušné údaje.

 • 13. VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA


  V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať tieto práva týkajúce sa spracúvania vašich údajov:
  • právo neposkytnúť nám svoje údaje (upozorňujeme však, že ak nám neposkytnete svoje údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť všetky výhody webovej aplikácie MyKia WebApp a súvisiacich služieb – napr. bez potrebných údajov nebudeme môcť spracovať vaše požiadavky);
  • právo požadovať prístup k svojim údajom alebo ich kópiám (čl. 15 nariadenia GDPR) spolu s informáciami o povahe, spracúvaní a sprístupňovaní týchto údajov (čl. 15 nariadenia GDPR);
  • právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich údajoch (čl. 16 nariadenia GDPR);
  • právo požiadať z oprávnených dôvodov: (i) vymazanie vašich údajov (čl. 17 nariadenia GDPR) alebo (ii) obmedzenie spracúvania vašich údajov (čl. 18 nariadenia GDPR);
  • právo na prenos určitých údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v príslušnom rozsahu (čl. 20 nariadenia GDPR);
  • ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, právo tento súhlas odvolať (pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného pred dátumom, keď sme dostali oznámenie o takomto odvolaní, a nebráni spracúvaniu vašich údajov na základe iných dostupných právnych základov) (čl. 7, ods. 3 nariadenia GDPR); a
  • právo podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním vašich údajov orgánu na ochranu údajov (čl. 77 nariadenia GDPR). Za spoločnosť Kia je zodpovedný tento orgán na ochranu údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

  V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať aj tieto ďalšie práva týkajúce sa spracúvania vašich údajov:
  • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich údajov nami alebo v našom mene, ak je takéto spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem) alebo článku 6 ods. 1 písm. f) (oprávnené záujmy) nariadenia GDPR; a
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov nami alebo v našom mene na účely priameho marketingu.

  Ak chcete uplatniť jedno alebo viacero z týchto práv alebo položiť otázku týkajúcu sa týchto práv alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tohto oznámenia o ochrane údajov alebo nášho spracúvania vašich údajov, použite kontaktné údaje uvedené v článkoch 2 a 3 vyššie. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch bude potrebné preukázať vašu totožnosť, aby sme mohli tieto práva uplatniť.

 • 14. AKTUALIZÁCIE


  Toto oznámenie o ochrane údajov sa môže z času na čas zmeniť alebo aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa spracúvania údajov alebo zmeny v platných právnych predpisoch. Odporúčame vám pozorne si prečítať toto oznámenie o ochrane údajov a pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste sa oboznámili so všetkými zmenami, ktoré môžeme vykonať v súlade s podmienkami tohto oznámenia o ochrane údajov.

 • 15. DEFINÍCIE


  „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania údajov. .
  „GDPR“ je: (i) nariadenie (EÚ) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); alebo (ii) pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, nariadenie (EÚ) č. 2016/679, ako je súčasťou práva Spojeného kráľovstva na základe článku 3 zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2018 a v znení neskorších zmien (známe aj ako nariadenie GDPR Spojeného kráľovstva).
  „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
  „Spracúvanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi alebo so súbormi údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, sprístupňovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.
  „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva údaje v mene prevádzkovateľa.

  Posledná aktualizácia: 1. marca 2024