Go to content
  1. Home>
  2. Faydalı Bilgiler>
  3. Kia Oyun Aydınlatma Metni

ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ


Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
kesfedencocuklar.kia.com.tr (“Oyun”)’ye erişim kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIİlgili Kişi olarak Oyun’a erişim sağlayarak formu doldurmanız halinde, IP adres bilgisi, bu bilgiye bağlı diğer veriler ve çerez bilgileri, ad-soyad bilgisi, telefon numara bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi ve oyunun sonunda oluşturulacak kart için çocuğunuzun ismi ve izin vermeniz halinde ticari elektronik iletişim izni bilgisi işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak), organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler), ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.


Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, [https://www.celikmotor.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi]’den erişilebilen Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI


İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak), organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler), ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara, ticari pazarlama izni vermeniz halinde İYS A.Ş’ye aktarılabilir.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, Oyun’a erişilmesi halinde halinde, internet, elektronik ortamda online web formları, çerezler ile toplanabilir.
İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İlgili kişi olarak Oyun’a erişim sağlamanız halinde,

- Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),

- Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),

- Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati,

- Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,

- Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması nedenleri ile işlenmektedir.5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ


İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kia.com.tr’den ulaşabileceğiniz Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu(“Form”) doldurarak Form’da belirtilen yöntemlerle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine göre Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.