Go to content

Algemene voorwaarden Kia Charge

 • ALGEMENE VOORWAARDEN KIA CHARGE LAADPUNTBEHEER


  Kia Charge is een handelsnaam van Kia Nederlands B.V., een bedrijf geregistreerd aan Corridor 25, 3621 ZA in Breukelen, Nederland, met KvK-registratienummer 34333868. In deze algemene voorwaarden worden de termen "KNL", "wij", of "onze" door elkaar gebruikt om naar Kia Nederland B.V. te verwijzen. In deze algemene voorwaarden regelen we enkele algemene zaken die zien op de Kia Charge laadpuntbeheer.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Kia Charge is een handelsnaam van Kia Nederlands B.V., een bedrijf geregistreerd aan Corridor 25, 3621 ZA in Breukelen, Nederland, met KvK-registratienummer 34333868. In deze algemene voorwaarden worden de termen "KNL, " "wij", "onze" of "onze" door elkaar gebruikt om naar Kia Nederland B.V. te verwijzen. In deze algemene voorwaarden regelen we enkele algemene zaken die zien op de Kia Charge laadpuntbeheer.

 • 1. Over ons

  1.1. KNL biedt een Klanten een laadpuntbeheerabonnement en op grond daarvan zal KNL zorgen voor communicatie tussen laadpunt en het laadpuntbeheerplatform.

  1.2. Onze "Diensten" moet worden verstaan de diensten die wij doorlopend aan onze Klanten aanbieden onder de naam Kia Charge, waaronder:
  A. Verwerken van laadsessies
  B. Factureren van laadsesies aan de klant via een Laadpas van een Mobility Service Provider (MSP)
  C. Vergoeden van laadsessies aan de Klant
  D. Inzicht in Laadsessies via het Kia Charge laadpuntbeheerplatform
  E. 24/7 klantenservice
  In deze voorwaarden gebruiken wij de term "Laadpas" om alle fysieke of digitale objecten te beschrijven die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot een laadpunt, waaronder ook een oplaadtag of oplaadtoken.

  1.3. Kia Charge laadpuntbeheer is voor KNL ontwikkeld door het bedrijf Road B.V. (tevens handelend als 'E-Flux'). Dit bedrijf verzorgt voor KNL ook de Diensten en facturatie daarvoor, indien van toepassing. KNL is uw contractspartij.

  1.4. De beschrijving van de Diensten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunt u vinden in de bevestiging van de overeenkomst die gesloten wordt wanneer u zich registreert voor een account, of anderszins een contract aangaat met KNL voor de Diensten (“de Overeenkomst”).

  1.5. Wij bieden onze Diensten aan "Klanten", bestaande uit zowel entiteiten en personen die handelen in een professionele of zakelijke hoedanigheid als consumenten.

 • 2. Toepasselijkheid

  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Diensten.

  2.2. Deze voorwaarden hebben geen betrekking op producten en/of diensten die door derden worden aangeboden, waaronder eigen diensten van Road B.V., diensten van betaaldienstverleners en diensten/producten van dealers. In die gevallen waarin een (verkoop)overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en een derde partij, gelden de voorwaarden zoals overeengekomen met de derde partij.

  2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door KNL en de Klant zijn overeengekomen en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarin die afwijking is opgenomen.

 • 3. Afsluiten van de Overeenkomst

  3.1. Wanneer u een Dienst afneemt, sluit u een Overeenkomst met KNL en wordt u Klant.

  3.2. Indien u een consument bent, heeft u het recht om een Overeenkomst die op afstand is gesloten binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen. Dit doet u door contact op te nemen met de Kia Charge-klantenservice of door het standaard ontbindingsformulier te gebruiken. De herroepingstermijn gaat in op de dag dat de Overeenkomst wordt gesloten. Eventuele vooraf betaalde abonnementskosten krijgt u vergoed, evenredig aan het door u niet genoten gedeelte ervan. Kosten voor het opladen van elektrische voertuigen tijdens de herroepingstermijn worden niet vergoed, maar worden gefactureerd in overeenstemming met artikel 6 van deze voorwaarden.

  3.3. Klanten kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de afname van Diensten alleen overdragen met schriftelijke toestemming van KNL. Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden.

  3.4. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen overdragen aan een derde door middel van een schriftelijke akte, bijvoorbeeld in geval van een verkoop van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten. Onze Klanten worden geacht hun medewerking te verlenen aan een dergelijke overdracht en zullen daarover worden geïnformeerd, voor zover vereist.

 • 4. Beschikbaarheid, connectiviteit en onderbreking van Diensten

  4.1. KNL werkt samen met haar partners continu hard om ervoor te zorgen dat onze Diensten naar behoren functioneren. Wij zullen redelijke inspanningen leveren (en onze leveranciers vragen dat ook te doen) om de Klant up-to-date Diensten en ondersteuning te bieden. Een korte onderbreking van de Diensten kan mogelijk vereist zijn voor operationele doeleinden, waaronder onderhoud. KNL zal u waar mogelijk informeren over gepland onderhoud of andere geplande of onverwachte onderbrekingen van onze Diensten.

  4.2. KNL kan de levering van Diensten tijdelijk opschorten en heeft het recht om het laadvermogen van laadsessies te reguleren en de stroomlevering tijdens laadsessies te (doen) onderbreken. Redenen hiervoor kunnen zijn: veiligheidsoverwegingen, onderhoud en updates, hardwarestoringen, energiebeheer of het optimaliseren van de prestaties van het oplaadpunt of het netwerk.

  4.3. Onze Diensten maken gebruik van software en privé- en/of publieke infrastructuur, zoals mobiele internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. Deze kunnen in onwaarschijnlijke gevallen verstoord of onderbroken worden door externe factoren. In veel gevallen wordt hardware van derden, zoals een mobiel apparaat of oplaadstations, gebruikt voor de Diensten. Deze apparaten kunnen van invloed zijn op de kwaliteit of beschikbaarheid van de Diensten, bijvoorbeeld door hardwarestoringen of verouderde onderdelen. Om deze reden kunnen wij de volledige beschikbaarheid van onze oplaaddiensten niet garanderen. Wij zullen te allen tijde ons best doen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

  4.4. Onze Diensten zijn afhankelijk van oplaadstations, die verbonden en online zijn. Dit is vereist om onze Diensten te kunnen uitvoeren. Offline laadstations beletten ons om informatie te ontvangen over laadsessies, een nauwkeurige creditfactuur voor self-billing te genereren en het factuurbedrag aan Klanten te betalen. De eigenaar van het laadstation is verantwoordelijk voor voldoende netwerkdekking, zodat de SIM-kaart van het laadstation kan communiceren de onze cloud service van onze dienstverlener Road B.V.

 • 5. Vergoeding voor laadsessies

  5.1. Als onderdeel van de Diensten kan KNL elektriciteit met betrekking tot laadsessies aankopen van de laadpuntexploitant. De laadpaalexploitant is een derde partij die het contract voor de levering van elektriciteit aan het laadpunt heeft afgesloten, of anderzijds die het gebruiksrecht heeft voor de locatie die is aangesloten op het elektriciteitsnet.

  5.2. KNL heeft zich er contractueel toe verplicht om de laadpuntexploitant te betalen voor de daadwerkelijke laadsessies van haar Klanten die hebben plaatsgevonden bij de laadpunten van de laadpuntexploitanten. Een daadwerkelijke laadsessie wordt beschouwd als een sessie tussen 0,2 kWh en 350 kWh. Indien een laadsessie buiten dit bereik valt en als onjuist is geïdentificeerd, wordt de laadsessie niet (volledig) in rekening gebracht bij de laadpashouder en niet (volledig) terugbetaald aan de exploitant van het oplaadpunt.

  5.3. De hoogte van de totale vergoeding voor uitgevoerde laadsessies wordt door onze dienstverlener Road B.V. bepaald op basis van het gebruik van de laadpaal en de geldende vaste tarieven voor de betreffende laadpaal.

  5.4. Eigenhandige creditfacturen die zijn opgebouwd door laadsessies die plaatsvinden op laadstations die eigendom zijn van de Klant worden elke maand gegenereerd in het softwareplatform van Road B.V. en zijn beschikbaar via uw Kia Charge-account. Het factuurbedrag wordt door KNL uitbetaald met een betalingstermijn tot 45 dagen, conform deze voorwaarden.

  5.5. KNL behoudt zich het recht om het vaststellen van tarieven te beperken tot een maximum.

 • 6. Factuur en betaling

  6.1. Klanten zijn verplicht aan KNL de bedragen en vergoedingen te betalen voor de afgenomen Diensten, waaronder mogelijk de kosten voor het opladen bij een door derden geëxploiteerd laadstation en aanvullende administratie- of abonnementskosten. Deze bedragen staan vermeld op de factuur, in de offerte die u heeft ontvangen, of zijn in overeenstemming met de prijzen die KNL op andere wijze communiceert.

  6.2. De digitale factuur zal beschikbaar zijn in uw Kia Charge-account. Wij kunnen mogelijk administratiekosten in rekening brengen als u ons verzoekt om een kopie van de factuur na te sturen, digitaal of per post.

  6.3. Wij zullen het bedrag dat u aan ons moet betalen via automatische incasso van uw rekening afschrijven. Hiervoor kan KNL gebruikmaken van de diensten van een derde, zoals Road B.V. Het kan dus zijn dat de afschrijving niet uit naam van Kia plaatsvindt. Rekening houdend met afrondingsverschillen kan het bedrag op de factuur of op uw rekening enigszins afwijken van het werkelijke bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven. Verschillen van EUR 0,03 of lager worden niet terugbetaald, gecrediteerd of verrekend met andere aan KNL verschuldigde betalingen.

  6.4. De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeld. Als de vervaldatum voor de betaling om welke reden dan ook niet op de factuur staat, wordt u verwacht de factuur binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum te betalen.

  6.5. Als een laadsessie in Nederland heeft plaatsgevonden, kunnen laadkosten aan de Klant in rekening worden gebracht voor maximaal twaalf (12) maanden nadat de betreffende laadsessie en/of Dienst is aangeschaft. Voor sessies die buiten Nederland hebben plaatsgevonden, kunnen laadkosten tot vierentwintig (24) maanden na aankoop van de betreffende laadsessie en/of Dienst aan de Klant in rekening worden gebracht.

  6.6. Indien het u wettelijk is toegestaan om een automatische incasso te laten storneren, heeft dit geen invloed op uw betalingsverplichting aan KNL. Als u denkt dat er een fout is gemaakt op een factuur, stuur deze factuur dan naar de Kia Charge-klantenservice (thuisladen@kia-charge.nl) voor het einde van de betalingstermijn. Indien u bezwaar maakt tegen de factuur, heeft u alleen het recht om de betaling van het gedeelte waarmee u het niet eens bent tijdelijk op te schorten. U dient de rest van de factuur op tijd te betalen. Om de Diensten betaalbaar te houden, kunnen wij bedragen onder EUR 2,00 per factuur niet vergoeden. Indien u meer dan drie (3) keer in een kalenderjaar ten onrechte reclameert met betrekking tot een factuur, is KNL gerechtigd u administratiekosten van EUR 50 exclusief BTW per kalenderjaar in rekening te brengen, en/of om onze dienstlevering te beëindigen.

  6.7. Vanwege roamingovereenkomsten moeten claims met betrekking tot onjuiste oplaadsessies, zoals betwisting van het bedrag, kWh of oplaaddata, binnen vier (4) weken na ontvangst van de factuur voor de betwiste oplaadsessie worden ingediend.

  6.8. KNL is gemachtigd om de prijzen van de Diensten aan te passen als gevolg van ontwikkelingen op de markt en voor correctie van inflatie. Alle prijswijzigingen worden ruim van tevoren aangekondigd en aan u gecommuniceerd. Voor nieuwe

  6.9. Klanten zullen de prijswijzigingen ten minste drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst van kracht worden.

 • 7. Afbeeldingen en kleuren

  7.1. De toepasselijke termijn voor een Overeenkomst zal schriftelijk met de Klant worden overeengekomen, of zal in overeenstemming zijn met de beschrijving van de relevante Dienst zoals die aan de Klant wordt gepresenteerd op het moment van aankoop van de Dienst en in de orderbevestiging. De termijn kan variëren per type afgenomen Dienst.

  7.2. Onze laadpasdiensten kunnen worden aangeschaft op een pay-per-use basis of via een maandabonnement, dat doorlopend kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

  7.3. Voor onze e-mobiliteitsdiensten via laadstations geldt een initiële contracttermijn van twee (2) jaar (maximaal één (1) jaar voor consumenten). Na afloop van deze initiële termijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn geldt van één (1) maand. Indien de Klant de Diensten voortijdig wenst te beëindigen tijdens de initiële termijn, zal de Klant het volledige resterende bedrag aan vaste kosten voor de afgenomen Diensten verschuldigd zijn aan KNL.

 • 8. Verplichtingen van de klant

  8.1. Klanten zijn verantwoordelijk voor het juiste en tijdige gebruik van gekochte Diensten en betalingen van alle kosten in verband met de Dienst, ongeacht of de Klant zelf of een andere persoon daarvan gebruik maakt, ook zonder toestemming of medeweten van de Klant.

  8.2. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de informatie die aan ons of onze dienstverlener Road B.V. wordt verstrekt bij het sluiten van een Overeenkomst volledig en juist is. Dit omvat alle klantgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, btw-nummer, factuuradres, betalingsgegevens en e-mailadres. Als er zich wijzigingen voordoen, vragen wij de Klant de informatie in het klantenaccount zo snel mogelijk bij te werken. KNL zal er te allen tijde vanuit gaan dat de door de Klant via de Kia Charge laadpuntbeheerplatform of anderszins verstrekte informatie juist is, tot het moment dat zij door de Klant op het tegendeel is gewezen.

  8.3. Als u onze Diensten aanschaft voor het opladen van een elektrisch voertuig, bent u verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste manier opladen van het elektrische voertuig in overeenstemming met de vereisten die van toepassing zijn op uw specifieke voertuig (zoals beschreven in de handleiding van het voertuig, technische vereisten, etc.).

  8.4. Als u onze Diensten aanschaft voor het gebruik van uw laadstation, bent u verantwoordelijk voor het bepalen van de toepasselijke tarieven voor de laadsessies die plaatsvinden op uw laadstation via de Diensten in kwestie.

  8.5. Als u onze Diensten gebruikt in combinatie met de diensten of hardware van derden (zoals oplaadpunten die eigendom zijn van anderen), dient u de juiste en gepaste zorg in acht te nemen met betrekking tot deze diensten of hardware. U wordt geacht storingen, problemen of andere problemen zo snel mogelijk aan de desbetreffende derde partij te melden.

  8.6. U wordt verwacht storingen, problemen of andere zaken met betrekking tot onze Diensten, die aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, zo spoedig mogelijk aan KNL te melden, doch uiterlijk binnen één week nadat u hiervan kennis heeft genomen.

  8.7. Het gebruik van laadstations van derden kan onderhevig zijn aan voorwaarden zoals vastgesteld door of overeengekomen tussen de Klant en de betreffende derde. U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden. U begrijpt en accepteert dat KNL geen klantenondersteuning biedt met betrekking tot laadstations in netwerken van derden of diensten van derden, anders dan die betrekking hebben op de Diensten van KNL.

  8.8. U bent verantwoordelijk voor het kennis nemen van de communicatie die door KNL via e-mail wordt verzonden. Wij beschouwen elke schriftelijke communicatie die naar uw KNL account wordt gestuurd of een e-mail die naar het e-mailadres in uw account wordt gestuurd als ontvangen.

 • 9. Beëindiging van (de levering van) diensten

  9.1. Onder bepaalde omstandigheden heeft KNL het recht om de Diensten te beëindigen of te wijzigen. Dit kan onder andere inhouden het verwijderen van laadpunten (in eigendom van derden) die geregistreerd zijn in het Kia Charge-laadpuntbeheerplatform, het deactiveren van laadpassen, het blokkeren van toegang tot laaddiensten en het niet uitbetalen van vergoedingen voor laadsessies.

  9.2. In geval van te late betaling behouden wij ons al onze wettelijke rechten voor, waaronder (maar niet beperkt tot) de beëindiging of opschorting van de levering van onze Diensten, het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten, het in rekening brengen van eenmalige heraansluitingskosten, rentekosten en/of het overdragen van onze vordering aan een incassobureau. Indien wij reden hebben om te twijfelen aan uw vermogen om onze facturen te betalen, bijvoorbeeld als gevolg van de uitkomsten van kredietcontroles die zijn uitgevoerd voor onze Zakelijke Klanten (zoals bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden), kunnen wij een borgsom of vooruitbetaling vragen voor de levering of voortzetting van bepaalde Diensten.

  9.3. Wij kunnen de levering van onze Diensten ook opschorten of beëindigen onder de volgende omstandigheden:
  A. Als de automatische incasso na meerdere pogingen niet succesvol kan worden uitgevoerd of als de Klant een betalingsverplichting niet nakomt.
  B. In geval van een negatieve kredietcontrole (zoals bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden).
  C. Wanneer een insolventie-, faillissements- (inclusief reorganisatie) of liquidatieprocedure tegen de Klant wordt gestart.
  D. Als de Klant zijn verplichtingen onder deze voorwaarden niet nakomt.
  E. Wanneer u verhuist naar een plaats waar wij de Diensten of een gelijkwaardig niveau daarvan niet kunnen leveren.
  F. In andere omstandigheden die leiden tot een noodzaak om onze Diensten te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, misbruik en/of verdenking van fraude.

  9.4. Ook indien wij de levering van Diensten (tijdelijk) opschorten of beëindigen (zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden), blijft de Klant verplicht tot betaling van de openstaande facturen voor de door ons geleverde Diensten en eventuele andere door ons gemaakte kosten in verband daarmee tot aan de opschorting of beëindiging van de Diensten.

 • 10. Aansprakelijkheid

  10.1. KNL is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Klanten voor zover die het gevolg is van het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden.

  10.2. KNL is niet aansprakelijk voor schade geleden door Klanten als gevolg van disfunctionerende laadpunten die de correcte en/of volledige levering van de Diensten aan een Klant geheel of gedeeltelijk verhinderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, oplaadpunten die geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden gebruikt voor de Diensten als gevolg van (eerder) onjuist gebruik van het oplaadpunt of andere Diensten, slechte prestaties, disconnectiviteit, operationele of netwerkonderbreking of -storing en/of andere onbeschikbaarheid van de betreffende oplaadpunten en/of andere Diensten.

  10.3. NL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het door een Klant of een derde ingestelde tarief. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, situaties waarin het laadbedrag lager is dan de elektriciteitskosten van de Klant of negatieve reacties op de hoogte van de tarieven.

  10.4. Tenzij het toepasselijk recht KNL anders verbiedt, bijvoorbeeld met betrekking tot consumenten, is de aansprakelijkheid van KNL beperkt tot directe schade geleden door Klanten die is veroorzaakt door een tekortkoming die aan ons is toe te rekenen. In andere gevallen kan KNL niet aansprakelijk worden gesteld voor andere geleden schade tenzij deze het gevolg is van (kwaadwillige) opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant. Onze maximale aansprakelijkheid bedraagt 2.000 EURO per gebeurtenis. In het geval van meerdere gebeurtenissen zal deze niet hoger zijn dan het totale bedrag dat de Klant aan KNL verschuldigd is voor de afgenomen Diensten in de 12 maanden voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die tot dergelijke schade leidt.

  10.5. KNL is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade in verband met onderbreking of opschorting van onze Diensten of bedrijfsonderbrekingen, of enige opgelopen verliezen, kosten of andere schade in verband hiermee.

  10.6. Indien de Klant niet voldoet aan de verplichting om KNL op de hoogte te stellen van gebeurtenissen die tot mogelijke schade kunnen leiden, conform artikel 8.6 van deze voorwaarden, vervalt zijn aanspraak op schadevergoeding.

  10.7. KNL is niet aansprakelijk voor enige schade van Klanten indien wij de Diensten in de Overeenkomst niet kunnen leveren als gevolg van overmacht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onderbreking of storing van internetactiviteiten, elektriciteitsnetwerken, e-mailnetwerken, technologieën, telecomnetwerken of andere systemen, diensten van derden, evenals cyberincidenten, stakingen en arbeidsacties, overheidsmaatregelen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, overstromingen, bliksem, brand, wereldwijde tekorten, pandemieën, epidemieën, oorlog, rellen of sancties.

  Dit artikel 10 is van toepassing op alle Klanten tenzij het KNL wettelijk verboden is haar aansprakelijkheid jegens u te beperken, bijvoorbeeld als u een consument bent.

 • 11. Privacy

  11.1. Wij verwerken Persoonsgegevens in overeenstemming met onze Kia Charge-privacyverklaring. Voor zover relevant zal KNL de nodige overeenkomsten sluiten voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor Kia Charge laadpuntbeheer en bijbehorend Diensten wordt gebruikgemaakt van het bedrijf Road B.V., dat als verwerker optreedt namens KNL.

 • 12. Intellectueel eigendom

  12.1. U aanvaardt dat alle intellectuele-eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, handelsmerkrechten, databaserechten en octrooirechten) vervat in en/of gecreëerd bij de levering van het Kia Charge laadpuntbeheer platform en Diensten het exclusieve eigendom blijven van KNL, Road B.V. en/of haar licentiegevers.

 • 13. Wijzigingen in deze voorwaarden

  13.1. KNL behoudt zich het recht voor om de inhoud en strekking van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen om verschillende redenen plaatsvinden, waaronder wettelijke of regelgevende vereisten, verbetering van bestaande functies van Diensten en toevoeging van nieuwe functies.

  13.2. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank of bevoegde toezichthoudende autoriteit, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze voorwaarden. KNL zal trachten elk nietig of afdwingbaar artikel te vervangen door een geldig artikel die zoveel mogelijk de bedoeling van het oorspronkelijke artikel weergeeft, waar nodig met medewerking van de Klant.

  13.3. In het geval dat wijzigingen aan de voorwaarden invloed kunnen hebben op de lopende contractuele relatie met de Klant, zal KNL de Klant hiervan op de hoogte stellen voordat dergelijke materiële wijzigingen van kracht worden. We kunnen de wijzigingen op verschillende manieren communiceren, zoals het weergeven van een prominente kennisgeving, het versturen van een e-mail of het weergeven van de informatie in de mobiele applicatie. De kennisgeving zal details over de voorgestelde wijzigingen bevatten.

  13.4. Klanten die een Dienst hebben afgenomen waarop nog steeds de initiële termijn van twee (2) jaar als bedoeld in artikel 7.3 van toepassing is, kunnen de Overeenkomst beëindigen binnen één (1) maand nadat de wezenlijke wijzigingen in de voorwaarden als bedoeld in artikel 14.3 bekend zijn gemaakt. Dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden als gevolg van wijzigingen in relevante wet- en/of regelgeving.

 • 14. Rechts- en forumkeuze

  14.1. U aanvaardt dat alle intellectuele-eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, handelsmerkrechten, databaserechten en octrooirechten) vervat in en/of gecreëerd bij de levering van het Kia Charge laadpuntbeheer platform en Diensten het exclusieve eigendom blijven van KNL, Road B.V. en/of haar licentiegevers.

  14.2. Wij zijn wettelijk verplicht om Consumenten die in de Europese Unie wonen te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor online geschillenbeslechting. KNL neemt echter niet deel aan procedures voor alternatieve geschillenbeslechting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen per geval.

 • Laatst gewijzigd op 05-01-2024

Web Chat