Go to content

Privacy statement Kia Charge

 • PRIVACY STATEMENT KIA CHARGE

 • 1. Inleiding

  1.1. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Kia Nederland B.V., gevestigd aan De Corridor 25, 3621 ZA in Breukelen ("Kia" of "we/wij") in het kader van haar dienst Kia Charge (de diensten rondom laadpuntbeheer voor Kia-rijders, aangeboden via een online omgeving). Daarvoor is Kia de zogeheten 'verwerkingsverantwoordelijke'.

  1.2. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Kia als u Kia Charge Laadpuntbeheer gebruikt. Deze privacyverklaring doet geen afbreuk aan andere privacyverklaring van Kia. Onder "u" verstaan wij in deze privacy verklaring iedere natuurlijke persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken via Kia Charge.

  1.3. Voor Kia Charge Laadpuntbeheer maakt Kia gebruik van een belangrijke dienstverlener die als verwerker optreedt van Kia: Road B.V.

  1.4. Voor een omschrijving van functionaliteiten van Kia Charge Laadpuntbeheer, verwijzen wij u naar https://www.kia.com/nl/elektrisch/thuis-laden.

 • 2. De soorten persoonsgegevens die wij verwerken

  2.1. Kia kan uw persoonsgegevens op meerdere manieren verkrijgen in het kader van Kia Charge Laadpuntbeheer:
  A. omdat uw gegevens zelf aan ons verstrekt bij het registreren voor Kia Charge Laadpuntbeheer;
  B. wanneer u gebruikmaakt van Kia Charge Laadpuntbeheer, uw elektrische auto oplaadt met behulp van Kia Charge thuislaadpunt, of met ons contracteert, en ons daarmee direct of indirect gegevens verstrekt;
  C. als u ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses gedrag en voorkeuren

  2.2. De persoonsgegevens geeft u op, dan wel voert u in voorkomende gevallen online in, rechtstreeks via Kia Charge laadpuntbeheer omgeving. Het niet verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening kan er toe leiden dat wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen. Waar de invoer van gegevens verplicht is, wordt dit aangegeven.

  2.3. Als u gebruikmaakt van Kia Charge Laadpuntbeheer dienstverlening of contact hebt met ons, kunnen wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens verwerken:
  1. contact- en identiteitsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer (bij een bedrijf zijn alleen de gegevens van de contactpersoon persoonsgegevens);
  2. gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres en technische instellingen;
  3. uw communicatievoorkeuren en -instellingen;
  4. accountinstellingen;
  5. financiële gegevens: informatie over uw facturen en betalingen in het kader van Kia Charge laadpuntbeheer;
  6. gebruiksgegevens die gedurende het gebruik van Kia Charge worden toegevoegd aan iemands persoonlijke account (denk aan de laadduur, kWh-verbruik);
  7. gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze website bezoekt, een aankoop doet of dienst afneemt);
  8. klanttevredenheidsgegevens;
  9. gegevens over uw gebruik van onze klantenservice.

 • 3. Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

  3.1. De verwerking van uw persoonsgegevens moet plaatsvinden op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
  A. toestemming;
  B. uitvoering van een overeenkomst met u of het nemen van stappen ter voorbereiding;
  C. wettelijke verplichting;
  D. vervulling van een taak van algemeen belang;
  E. een gerechtvaardigd belang van Kia of een derde voor uw belangen en rechten niet prevaleren

 • 4. De doeleinden waarvoor en grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

  4.1. Kia verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden, waarbij de toepasselijke grondslag een overeenkomst met u is:
  Het leveren van de diensten in het kader van Kia Charge, o.a.:
  • U identificeren en een account aanmaken.
  • Voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst / diensten en het beheer van de daaruit voortvloeiende betrekkingen.
  • Financiële administratie en belastingadministratie, om u onze facturen te sturen, vorderingen te innen en vergoedingen uit te betalen.
  • Om contact met u op te nemen / met u te communiceren, bijvoorbeeld via e-mailcorrespondentie en / of telefoongesprekken.
  • Voor de registratie en toewijzing van het energieverbruik van laadstations.
  • Het afhandelen van klachten en verzoeken daaromtrent.

  De hieronder genoemde doeleinde hebben een toepasselijke grondslag van een gerechtvaardigd belang:
  • Het bieden van klantenservice.
  • Het uitvoeren van marktonderzoek en klanttevredenheid om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen.
  • Klanten benaderen met aanbiedingen, nieuws, enquêtes of andere commerciële informatie, via e-mail, SMS, post of telefoon. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid op zich af te melden, of uw toestemming in te trekken, als de verwerking daarop is gebaseerd. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.
  • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie met u door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
  • Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen en onze diensten monitoren.
  • Het verstrekken van gegevens aan derden die onderbouwd een belang hebben daarbij.
  • Productverbetering/-ontwikkeling:
  Wij kunnen (zoveel mogelijk geanonimiseerde) data over Kia Charge gebruiken om diensten te verbeteren.

  4.3. Kia doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming, of profilering in verband daarmee, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij u op een andere manier uitdrukkelijk in kennis wordt gesteld daarvan.

  4.4. Wilt uw weten hoe wij komen tot de afwegingen in het kader van 'gerechtvaardigd belang'? Dan kunt u contact met ons opnemen.

 • 5. Andere partijen betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens

  5.1. In sommige gevallen deelt Kia uw persoonsgegevens met derden, die zelfstandige 'verwerkingsverantwoordelijken' zijn. Hieronder leggen wij uit wanneer dit het geval is, en waarom. Kia kan gegevens delen met:
  A. Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of opsporingsinstanties;
  B. Met partijen die Kia assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs).

  5.2. Kia gebruikt ook diensten van zogeheten 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, communicatiediensten, softwareleveranciers of partijen die voor Kia acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). De belangrijkste verwerker bij Kia Charge is het bedrijf Road B.V., dat ons ondersteunt in het leveren van de diensten, hosting en facturatie..

  5.3. Indien en voor zover persoonsgegevens door ons bewust op structurele wijze buiten de EER worden gebracht, zullen wij aanvullende waarborgen treffen. Dit is op dit moment niet het geval.

  5.4. De Kia Charge-website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Kia is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende derde te raadplegen voor informatie over de manier waarop derden met persoonsgegevens omgaan.

 • 6. Uw rechten, waaronder uw recht om bezwaar te maken

  6.1. U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice. Wij mogen om een bewijs van legitimatie verzoeken. Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

  6.2. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
  1. het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
  2. het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  3. het recht om uw persoonsgegevens door ons te (laten) rectificeren/corrigeren;
  4. het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  5. het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
  6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  7. het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
  8. het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

  6.3. U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent, dit is beperkt tot het niveau waarop uitvoering van de overeenkomst nog mogelijk is.

 • 7. Bewaartermijn

  7.1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

  7.2. Wij zullen uw identiteits- en facturatiegegevens in elk geval verwijderen 7 jaar nadat wij gestopt zijn met het verlenen van diensten aan u, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

  7.3. Gebruiksgegevens en accountgegevens worden verwijderd binnen 6 tot 24 maanden nadat u uw account hebt verwijderd.

 • 8. Wijziging van dit privacy statement

  8.1. Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van ons privacy statement.

 • 9. Content

  9.1. Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neemt u dan contact op met: Kia Nederland B.V.
  Postbus 83
  3620 AB Breukelen
  Of maak gebruik van het contactformulier op de https://www.kia.com/nl/elektrisch/thuis-laden.

 • Laatst gewijzigd op 05-01-2024

Web Chat