Go to content

Tietosuojaseloste

Bergé Auto Nordics Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

  Kia tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Voimassa 25.5.2018 alkaen.

  Rekisterin pitäjä ja tietosuojakyselyt
  Bergé Auto Nordics Oy
  Y-tunnus: 2836801-8
  Osoite: Vaisalantie 6, 02130 Espoo

  Tietosuojaan liittyvät kyselyt: privacy@bergeautonordics.com

  Rekisterin nimi
  Kia-maahantuonnin asiakas- ja markkinointirekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  Henkilötietojen käsittely perustuu Kian asiakkaan tai markkinointikontaktin antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään Kian tarjoamien palveluiden toimittamiseksi ja näihin palveluihin liittyvän yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

  Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin tiedot kertyvät Kian verkkosivujen palvelulomakkeilta.
  • Varaa koeajo – lomake
  • Tilaa esite tai hinnasto – lomake
  • Ota yhteyttä – lomake
  • Ota yhteyttä Kia-yritysmyyntiin - lomake
  • MyKia-asiakaslehti

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite, markkinointiluvat, yrityksen nimi, mahdollisen auton tiedot, palvelulomakkeille täytetyt muut tiedot sekä tiedot tilatun palvelun toimittamisesta.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
  Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjä huolehtii myös palveluiden toimittamiseen osallistuvien Kia-jälleenmyyjien ohjeistuksesta huolelliseen ja asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Kia.fi -sivut on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

  Copyright © 2018 Bergé Auto Nordics Oy