Go to content

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1- Çelik Motor KVK Politikası ve Aydınlatma Metni

ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 
1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
www.kia.com/tr(“web”)’ye erişim kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
İlgili Kişi olarak sadece web’e erişim sağlamanız halinde, IP adres bilgisi, bu bilgiye bağlı diğer veriler ve çerez bilgileri işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak) ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
İlgili Kişi olarak, web’e erişim sağlamanız ve web’de yer alan form veya formları doldurmanız halinde, yukarıda anılan kişisel verilere ve kişisel veri işleme amaçlarına ek olarak, ad-soyad bilgisi, telefon numara bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi, adres bilgisi, araç marka-model bilgisi, araç kilometre bilgisi, şehir bilgisi, çalışılan banka bilgisi(sadece yetkili bayi başvuru formu kapsamında işlenmektedir), ses ve görüntü kaydı(sadece görüntülü görüşme kapsamında işlenmektedir), ticari elektronik iletişim izni bilgisi işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.celikmotor.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi’dan erişilebilen Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, pazarlama analiz çalışması süreçlerinin, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), Anadolu Grubu şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, web’in kullanılması halinde, internet, elektronik ortamda online web formları (Satın alma/teklif formu, test sürüş formu, takas teklif formu, online servis formu, yetkili bayi başvuru formu ve iletişim formu), canlı destek ve görüntülü görüşme ile toplanabilir.
 
İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
İlgili kişi olarak sadece web’e erişim sağlamanız halinde,
 
● Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),
● Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),
● Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati nedenleri ile işlenmektedir.
 
İlgili kişi olarak, web’e erişim sağlamanız ve dolduracağınız formun niteliğine bağlı olarak değişken ve yukarıda anılan hukuki sebeplere ek olmak ile birlikte,
 
● Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,
● Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması nedenleri ile işlenmektedir.
 
5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:/div>
 
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kia.com.tr’den ulaşabileceğiniz Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu(“Form”) doldurarak Form’da belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
2 - Kia.com.tr Çerez Aydınlatma Metni

kia.com.tr Sitesi Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

 
Son güncelleme tarihi: [21]/[11]/[2018]
 
Aydınlatma Metni Hakkında
 
Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi ( “Çelik Motor” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden ( “çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan kia.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ( “İlgili Kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 
 
Çelik Motor olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için https://www.kia.com/tr/faydalibilgiler/kisisel-verilerin-korunma-politikasi.html adresinde yer alan Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.  
 
Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 
 
Genel Olarak 
 
Çelik Motor olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. 
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. 
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.  
 
KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın meşru menfaatlerimize ulaşılması için zorunlu olması halinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Çelik Motor olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
 
Sitemizde Kullanılan Çerezler
 
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 
 
Zorunlu Çerezler
 
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. 
 
Çerez Açıklama

 [cookie]

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

[7 gün]

Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 
 
İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
 
Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi hatırlamamızı sağlar.
 
 
Çerez Açıklama
 [s_vi]
 [s_fid]
 [_utma]
 [_utmv]

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

[s_fid:5 yıl]
[s_vi, _utma, _utmv: 2 yıl]

Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 
 
Performans ve Analiz Çerezleri
 
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 
 
Çerez Açıklama
 [_utma]
 [_utmb]
 [_utmc]
 [_utmz]
 [_utmv]

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

[_utma:2 yıl]

[_utmb:30 dakika]

[_utmc:Oturum kapatıldığında]

[_umaz:6 ay]

[_utmv:2 yıl]

 

Çerezlerin Kontrolü
https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

 [s_cc]
 [s_sq]
 [s_vi]
 [s_fid]

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar.

[s_cc, s_sq: Oturum kapatıldığında]
[s_vi:2 yıl]
[s_fid:5 yıl]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

 [_utmz]

Kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.

[6 ay]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 s_cc

Kullanıcıların Site’yi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.

[Oturum kapatıldığında]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 s_sq

Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırayla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı Site’yi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur.

[Oturum kapatıldığında]

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür

 
 
 
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 
 
 Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 
 
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
 
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca İlgili kişileri, 
 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
 • haklarına sahiptir. 
 
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kia.com./tr adresinde yer alan Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 
 
İlgili Kişi, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili Kişi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.  
 
 
Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
3 - Çelik Motor İlgili Kişi Başvuru Formu
4 - Kia Mobil Uygulama Aydınlatma Metni

ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 
1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Şirket’e ait mobil uygulama kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
İlgili Kişi olarak sadece mobil uygulamaya erişim sağlamanız halinde, IP adres bilgisi, bu bilgiye bağlı diğer veriler ve izninizi vermeniz halinde konum bilgisi işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak) ve mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi(yol yardım hizmetinin sağlanması) amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
İlgili Kişi olarak, mobil uygulamaya erişim sağlamanız ve KIA markalı araç sahibi olmadan uygulamaya üye olmanız halinde, yukarıda anılan kişisel verilere ve kişisel veri işleme amaçlarına ek olarak ad-soyad bilgisi, elektronik posta adres bilgisi, telefon numara bilgisi, şifre/parola ve tercihe bağlı olarak doğum tarihi bilgisi, cinsiyet bilgisi, il bilgisi, araç sahipliği bilgisi, araç marka model bilgisi, ticari elektronik iletişim izni bilgisi işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
İlgili Kişi olarak, mobil uygulamaya erişim sağlamanız ve KIA markalı araç sahibi olarak uygulamaya üye olmanız halinde yukarıda anılan kişisel verilere ek olarak ad-soyad bilgisi, TC kimlik numara bilgisi, cinsiyet bilgisi, elektronik posta adres bilgisi, telefon numara bilgisi, il bilgisi, araç plaka bilgisi, araç model bilgisi, şifre/parola, ticari elektronik iletişim izni bilgisi işlenmekte olup, ayrıca sadakat uygulamasına üye olmanız halinde ise, yukarıda anılan amaçlar kapsamında araç ruhsat bilgisi işlenmektedir.
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, [www.kia.com/tr]’den erişilebilen Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, pazarlama analiz çalışma süreçlerinin, mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yol yardım hizmeti alınan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), Anadolu Grubu şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara ve yetkili özel kişilere aktarılabilir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, mobil uygulamanın kullanılması ve üye olunması halinde, internet ve üyelik sözleşmesi veya formlar aracılığı ile toplanabilir.
 
İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
İlgili kişi olarak sadece mobil uygulamaya erişim sağlamanız halinde,
 
● Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),
●  Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),
● Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati nedenleri ile işlenmektedir.
 
İlgili kişi olarak, mobil uygulamaya erişim sağlamanız ve üye olmanız veya form doldurmanız halinde yukarıda anılan hukuki sebeplere ek olmak ile birlikte,
 
● Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,
● Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu),
● Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması nedenleri ile işlenmektedir.
 
5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 
●  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kia.com.tr’den ulaşabileceğiniz Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Form”) doldurarak Form’da belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
5 - Kia Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 
1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Çağrı merkezi hizmetimiz kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
İlgili Kişi olarak çağrı merkezimize erişim sağlamanız halinde görüşme içeriğine bağlı olarak ad-soyad bilgisi, adres bilgisi (il/ilçe vb.), araçla ilgili bilgiler, telefon no bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi, internet ve sosyal medya üzerinden gelen/toplanan şikayet bilgileri, ses kaydı, talep/şikayet içeriği ve değerlendirmeleri işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak), mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi(yol yardım hizmetinin sağlanması), müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, [www.kia.com/tr]’den erişilebilen Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması amaçları ile Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, müşteri memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yol yardım hizmeti alınan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), Anadolu Grubu şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara ve yetkili özel kişilere aktarılabilir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, çağrı merkezi hizmetinin alınması halinde, sesli görüşme aracılığı ile toplanabilir.
 
İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:
 
İlgili kişi olarak çağrı merkezi hizmeti almanız halinde,
 
● Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik),
●  Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
● Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik),
 
● Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması
 
● Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati bulunması,
● Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması hallerine dayanarak ile işlenmektedir.
 
5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 
●  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●  Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
●  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kia.com.tr’den ulaşabileceğiniz Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Form”) doldurarak Form’da belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
6 - Kia Yetkili Bayi Aydınlatma Metni

ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 
1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
İlgili Kişi olarak Şirketi’in yetkili bayilerinde araç satınalmanız, mevcut aracınız için satış sonrası hizmetler almanız veya diğer hizmetlerimizden yararlanmanız halinde birtakım kişisel veriniz işlenmektedir.
 
İşlenen kişisel verileriniz sürece göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak, ad-soyad bilgisi, telefon numara bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi, adres bilgisi, TCK No bilgisi (yabancı müşterilerde pasaport numarası), doğum yeri ve doğum tarihi bilgisi, cinsiyet, araç marka-model bilgisi, şaşe bilgisi, kilometre ve yakıt tipi bilgisi, plaka bilgisi, imza, sadakat programına üye olunması halinde program kapsamındaki puan bilgileri, araç satınalma işlemleri sırasında Şirketimizin kampanyalı olduğu banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılması halinde kredi kullanım bilgisi ve kredi kullanılan banka ve finansman kuruluş bilgisi, test sürüşü gerçekleştirilmesi halinde sürüşe ilişkin başlangıç ve bitiş bilgileri, ticari elektronik iletişim izni bulunması halinde bu izin bilgisi ve doğrulama kodu, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak açık rızanız bulunması halinde ise ayrıyetten sektör ve meslek bilgisi, medeni hal bilgisi, ilgi alanları ve sahip olunan çocuk sayısı, araç kasko başlangıç ve bitiş tarihi, trafik sigorta başlangıç ve bitiş tarihi, ruhsat seri-no bilgileri işlenebilmektedir.
 
İşbu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek), iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivetelerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.kia.com/tr/ ’den erişilebilen Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek), iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivetelerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), Anadolu Grubu şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden ve hizmet aldığınız Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, ayrıca kasko sigorta veya zorunlu trafik sigorta hizmeti almak istemeniz ve/veya almanız halinde sigorta hizmeti sağlayan ve/veya sigorta hizmeti almanıza aracılık eden gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilir. İlgili Kişi’ni ticari elektronik izin vermesi halinde sınırlı olarak bilgileri İYS A.Ş.’ye aktarılacaktır.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, fiziksel ortamda Sözleşme’nin akdi ve matbu formlar ile elektronik ortamda internet, çerezler, online form, SMS doğrulama kodu ile toplanabilir.
 
İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:
 
●  Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması ve Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat,)
●  Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati,
●  Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,
 
●  Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 
●  Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması nedenleri ile işlenmektedir.
 
5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 
●  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●  Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
●  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kia.com/tr’den ulaşabileceğiniz Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu(“Form”) doldurarak Form’da belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.