Go to content

UVO Connect právne dokumenty

Podmienky používania – Účet KIA (KIA Account)

 • 1. Úvod

  1.1 Spoločnosť KIA vám chce ponúkať služby s cieľom urobiť Váš zážitok KIA čo najbezpečnejší, najjednoduchší a najpríjemnejší. Preto spoločnosť KIA vytvorila účet („Účet KIA“), ktorý je možné využiť na používanie služieb poskytovaných spoločnosťou KIA a/alebo externými spoločnosťami. Medzi tieto služby patria online služby, aplikácie a ďalšie softvérové služby.

  1.2 V prípade otázok o Účte KIA, prosím, kontaktujte naše telefónne zákaznícke telefonické centrum na čísle +421 232 421 341.

 • 2. Podmienky používania

  2.1 Zaškrtnutím políčka v procese udeľovania súhlasu prijímate tieto „Podmienky používania“ a uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Kia UVO Connected GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Nemecko („KIA“) o vytvorení a používaní jedinečného Účtu KIA (ako je opísané ďalej v článku 3 nižšie) na prístup a/alebo správu súvisiacich služieb, ktoré sú ďalej opísané v „Osobitných podmienkach používania“, ktorým tieto služby podliehajú. Takéto Osobitné podmienky používania môžu obmedziť používanie služieb a/alebo môžu vyžadovať pripojenie Účtu KIA k jednému alebo viacerým vozidlám KIA. V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami používania a platnými Osobitnými podmienkami používania majú prednosť Osobitné podmienky používania.

  2.2 Účet KIA môžete používať iba ak ste plnoletý.

  2.3 Ak vaše zariadenie alebo zariadenia nie sú vybavené potrebnými technickými vlastnosťami alebo nespĺňajú požiadavky týchto Podmienok používania, nie sme povinní vám poskytnúť Účet KIA.

  2.4 Použitie Účtu KIA si môže vyžadovať prístup na internet alebo iným telekomunikačným službám. Tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré môžu byť potrebné na používanie Účtu KIA. Telekomunikačné služby sú predmetom osobitnej zmluvy (vrátane poplatkov) s vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb.

 • 3. Účet KIA

  3.1 Služby môžete používať iba s Účtom KIA. Účet KIA je jedinečný osobný a neprenosný účet, na základe ktorého vám KIA poskytuje prístup k určitým službám.

  3.2 Používanie Účtu KIA je bezplatné.

  3.3 Aby ste získali prístup k určitým službám, možno budete musieť prepojiť/pripojiť svoj Účet KIA s jedným alebo viacerými vozidlami KIA. Toto je stanovené v príslušných Osobitných podmienkach používania.

  3.4 Informácie, ktoré poskytnete na vytvorenie Účtu KIA, musia byť správne. Údaje získavané v súvislosti s Účtom KIA zahŕňajú: vaše meno, vašu e-mailovú adresu, váš dátum narodenia, vaše telefónne číslo, heslo, skutočnosť, že ste prijali tieto Podmienky používania, overovací PIN, identifikácia vozidla a aktivačný kód.

  3.5 Účet KIA bude vytvorený na používanie v súlade s týmito Podmienkami používania. V prípade potreby vás môžeme kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli pri registrácii svojho Účtu KIA v súvislosti s Účtom KIA.

 • 4. Zmeny Podmienok používania

  Tieto Podmienky používania alebo funkcie Účtu KIA môžeme priebežne primerane zmeniť. Zmeny vám budú oznámené e-mailom alebo inou formou oznámenia. Ak proti týmto zmenám nevznesiete námietky v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom) do 4 týždňov od prijatia oznámenia, platí, že so zmenami súhlasíte. Výslovne vás upozorníme na právo odmietnuť a dôsledky mlčania.

 • 5. Obmedzenia používania

  5.1 Nesmiete používať Účet KIA v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok používania.

  5.2 Ďalej, Účet KIA nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje príslušné zákony alebo nariadenia, ako sú práva duševného vlastníctva alebo dopravné predpisy. Používanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť Účtu KIA, ako aj používanie, ktoré by mohlo ohroziť alebo narušiť technickú infraštruktúru spoločnosti KIA alebo tretej osoby alebo používanie Účtu KIA inými zákazníkmi, je tiež zakázané. Okrem toho nesmiete poškodiť, deaktivovať alebo inak zasahovať do Účtu KIA ani do tohto účtu zavádzať akékoľvek vírusy, „červy“ (worms), malware, spyware, „trójske kone“ alebo akýkoľvek iný škodlivý kód alebo program, ktorý by mohol ohroziť fungovanie Účtu KIA.

  5.3 Účet KIA vyžaduje heslo. Musíte si zvoliť heslo, ktoré je dostatočne bezpečné voči tretím osobám. Môžeme stanoviť pravidlá týkajúce sa toho, čo sa považuje ako dostatočne bezpečné heslo. Zodpovedáte za to, že vaše heslo zostane v tajnosti a nesprístupníte ho tretej osobe. Ak máte podozrenie, že tretia osoba získala neoprávnený prístup k vášmu heslu, okamžite si musíte zmeniť heslo. Ak máte podozrenie, že tretej osobe bol udelený neoprávnený prístup k službám KIA prostredníctvom vášho Účtu KIA, okamžite kontaktujte náš zákaznícky servis (pozri článok 1.2).

 • 6.Práva duševného vlastníctva

  6.1 Celý obsah Účtu KIA je vlastníctvom spoločnosti KIA, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina KIA“) alebo tretích osôb a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené. Všetky práva týkajúce sa Účtu KIA, základného softvéru, obsahu a usporiadania vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Účet KIA akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, prepájať alebo inak používať Účet KIA na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.

  6.2 Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, značky alebo loga spoločnosti KIA, ktoré sú všetky majetkom Skupiny KIA. Skupina KIA si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálov v súvislosti s Účtom KIA a uplatní si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

 • 7. Obsah užívateľa

  Spoločnosť KIA si neuplatňuje nárok na vlastníctvo obsahu, ktorý sprístupníte prostredníctvom Účtu KIA, a nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje vaše práva na používanie takéhoto obsahu.

 • 8. Zodpovednosť

  8.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti KIA za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

  a) Spoločnosť KIA zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;

  b) Spoločnosť KIA nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

  8.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa nemeckého Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Produkthaftungsgesetz) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť KIA poskytla osobitnú záruku.

  8.3 Články 8.1 a 8.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti KIA za zbytočné výdavky.

  8.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

 • 9. Ochrana osobných údajov

  Informácie o tom, ako získavame a spracúvame osobné údaje v súvislosti s Účtom KIA, nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov – Účet KIA. Konkrétne informácie o spracúvaní údajov súvisiacich s inými službami, ako je Účet KIA, nájdete v Oznámeniach o ochrane osobných údajov príslušnej služby.

 • 10. Doba platnosti

  10.1 Účet KIA môžete používať odo dňa, kedy ste sa zaregistrovali v Účte KIA.

  10.2 Účet KIA môžete kedykoľvek prestať používať. V takom prípade prestanú platiť tieto Podmienky používania.

  10.3 Vyhradzujeme si právo natrvalo alebo dočasne zablokovať a/alebo zrušiť používanie Účtu KIA v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania a v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania ukončiť Podmienky používania.

 • 11. Rôzne

  11.1 Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou strán týkajúcou sa predmetu používania Účtu KIA a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi stranami týkajúce sa predmetu dohody.

  11.2 Odchylné, protichodné alebo doplňujúce podmienky užívateľa upravujú používanie Účtu KIA iba vtedy, ak sú nami výslovne písomne akceptované.

  11.3 Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime užívateľovi 6 týždňov vopred. V takom prípade je však užívateľ oprávnený vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť KIA. O tomto práve na vypovedanie zmluvy budeme výslovne informovať užívateľa v písomnom oznámení.

  v08-08-2019

Oznámenie o ochrane osobných údajov – Účet KIA (KIA Account)Za účelom poskytnúť vám všetky funkcie súvisiace s Účtom KIA (KIA Account), KIA potrebuje spracúvať určité údaje.

1. Prevádzkovateľ

Kia UVO Connected GmbH, nemecká právnická osoba s číslom v obchodnom registri HRB 112541 a oficiálnou adresou spoločnosti Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Nemecko, ďalej len „KIA" alebo „my", zodpovedá za spracúvanie všetkých osobných údajov, ako je vysvetlené nižšie.

2. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky atď. o alebo v súvislosti s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov alebo by ste sa chceli sťažovať na naše zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi, alebo využiť akékoľvek z vašich práv (viď článok 6 nižšie), kontaktujte nás prosím s použitím vyššie uvedených kontaktných údajov alebo týchto údajov:

Kia UVO Connected GmbH
E-mailová adresa: info@kia-uvo.eu
Telefón: +421 232 421 341

Môžete prípadne taktiež kontaktovať našu zodpovednú osobu:

E-mail: dpo@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

3. Účel a právny základ pre spracúvanie

Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré poskytujete v súvislosti s vašou registráciou vášho Účtu KIA a ďalším používaním vášho účtu. Účelom nášho spracúvania je spravovať váš Účet KIA (od prihlásenia až do možného ukončenia Účtu KIA), poskytovať vám všetky funkcie Účtu KIA, zaistiť a udeliť vám prístup k našim službám, pre ktoré sa vyžaduje Účet KIA a oznámiť vám aktualizácie Účtu KIA.

Právny základ pre naše spracúvanie je skutočnosť, že toto spracúvanie je vyžadované pre plnenie našej zmluvy s vami vo vzťahu k Účtu KIA (Článok 6 ods. 1 písm. (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ („GDPR")), alebo je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti KIA (Článok 6 ods. 1 písm. (f) GDPR).

Akékoľvek ďalšie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú konkrétnych telematických služieb, podlieha osobitným Oznámenia o ochrane osobných údajov pre príslušnú službu alebo služby.

Vezmite prosím na vedomie, že vaše osobné údaje spracúvame na iné účely len ak sme povinní tak konať na základe zákonných požiadaviek (napr. odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste súhlasili s príslušným spracúvaním alebo ak je spracúvanie inak považované za zákonné podľa príslušných právnych predpisov. Ak sa uskutočňuje spracúvanie na iný účel, môžeme vám poskytnúť dodatočné informácie.

4. Kategórie osobných údajov

Osobné údaje získavané v spojitosti s Účtom KIA zahŕňajú vaše meno, vašu e-mailovú adresu, váš dátum narodenia, vaše mobilné číslo, heslo, skutočnosť, že ste prijali Podmienky používania, verifikačný PIN, identifikácia auta a aktivačný kód.

5. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je v spoločnosti KIA obmedzený na tie fyzické osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané pre príslušné účely nižšie uvedenými príjemcami a kategóriami príjemcov:

Súkromné tretie osoby – Spriaznené alebo nespriaznené súkromné entity, ktorými nie sme my, ktoré samé alebo spoločne s inými určujú účely a prostriedky pre spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovatelia – Určité tretie osoby, či už spriaznené alebo nespriaznené, môžu prijímať vaše osobné údaje, aby ich takéto osobné údaje spracúvali v mene spoločnosti KIA podľa vhodných pokynov tak, ako je potrebné pre príslušné účely spracúvania. Sprostredkovatelia budú podliehať zmluvným povinnostiam implementovať vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje len v zmysle pokynov.

Sprostredkovateľ pre KIA Account je Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Nemecko.

Štátne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie osoby, ktoré sú verejnými orgánmi, v prípadoch keď to vyžadujú alebo dovoľujú príslušné právne predpisy.

6. Cezhraničné prenosy osobných údajov

Niektorí z príjemcov vašich osobných údajov sa budú nachádzať alebo môžu mať relevantné prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHS, napr. v Kórejskej republike, kde právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu poskytovať inú úroveň ochrany v porovnaní s právnymi predpismi vo vašej jurisdikcii a vo vzťahu ku ktorým neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Vo vzťahu k prenosom osobných údajov týmto príjemcom mimo EÚ/EHS poskytujeme primerané záruky, a to najmä uzavretím dohôd o prenose osobných údajov prijatých Európskou komisiou (napr. Štandardné zmluvné doložky (2010/87/EÚ a/alebo 2004/915/ES)) s príjemcami alebo prijatím iných opatrení v záujme poskytnutia primeranej úrovne ochrany osobných údajov. Kópia príslušného opatrenia, ktoré sme prijali, je dostupná prostredníctvom našej zodpovednej osoby (viď článok 2 vyššie).

7. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sú uchovávané nami a/alebo našimi poskytovateľmi služieb v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov pre ktoré sú osobnú údaje získavané v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už viac nebudeme potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaný (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktorým podliehame. Napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie na dobu až 10 rokov. Ak je tak ustanovené, akékoľvek iné osobné údaje budú v zásade vymazané 5 rokov po ukončení príslušného zmluvné vzťahu medzi vami a nami).

8. Vaše práva

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akýmikoľvek aktivitami spracúvania osobných údajov, môžete tento súhlas odvolať v akomkoľvek čase s účinkom do budúcnosti. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré predchádzalo odvolaniu súhlasu.

Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov môžete mať právo: žiadať o prístup k vašim osobným údajom, žiadať o opravu vašich osobných údajov; žiadať vymazanie vašich osobných údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov; žiadať o prenosnosť údajov a namietať spracúvanie vašich osobných údajov. Vezmite prosím na vedomie, že tieto vyššie uvedené práva môžu byť obmedzené v zmysle príslušných národných predpisov o ochrane osobných údajov.

Máte taktiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov. Aby ste využili vaše práva, kontaktujte nás prosím ako je uvedené v článku 2 vyššie.

8.1 Právo na prístup: Môžete mať právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje vzťahujúce sa k vám sú spracúvané alebo nie, a, ak je to tak, žiadať o prístup k osobným údajom. Sprístupnené informácie zahŕňajú – okrem iného – účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných fyzických osôb môžu obmedzovať vaše právo na prístup.

Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vami vyžiadané kópie môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.

8.2 Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelov spracúvania, môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

8.3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý"): Za určitých okolností môžete mať právo dosiahnuť od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my môžeme byť povinní takéto osobné údaje vymazať.

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností môžete mať právo dosiahnuť od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V takomto prípade budú príslušné osobné údaje označené a môžu byť nami spracúvané len pre určité účely.

8.5 Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností môžete mať právo získať osobné údaje týkajúce sa vás, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojovo-čitateľnom formáte a môžete mať právo poslať tieto osobné údaje inej entite bez prekážok z našej strany.

8.6 Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.


v08-08-2019Kia UVO
Podmienky používania – Hlavná jednotka (Head Unit)

1. Rozsah

Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) platia pre používanie Kia UVO a Kia Live prostredníctvom hlavnej jednotky vozidla („Služby“), ktoré poskytuje spoločnosť Kia UVO Connected GmbH, zapísaná pod registračným číslom HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, telefón: +421 232 421 341, email: info@kia-uvo.eu („Kia“, „my“) užívateľovi Služieb („Užívateľ” alebo „vy”). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania, môžete kontaktovať naše zákaznícke telefónne centrum:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefón: +421 232 421 341

2. Používanie Služieb

Užívateľ sa nemusí registrovať pre používanie Služieb. Informácie o súvisiacich získavaných osobných údajoch a ich spracúvaní nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov -– Hlavná jednotka (Privacy Notice - Head Unit).

2.2. Kúpna zmluva na vozidlo a zmluva týkajúca sa poskytovania Služieb v súlade s Podmienkami používania sú právne samostatné obchodné transakcie a zmluvy. Plnenie jednej zo zmlúv nemá žiadne účinky na príslušnú druhú zmluvu. Za určitých okolností to môže mať za následok, že Užívateľ splní kúpnu zmluvu na vozidlo bez toho, aby mohol používať Služby. V opačnom prípade, napr. v prípade reverznej transakcie kúpnej zmluvy na vozidlo, môže byť zmluva o poskytovaní Služieb pre príslušné vozidlo ukončená v súlade s článkom 9.4.

2.3. Všetky zmluvy medzi spoločnosťou Kia a Užívateľom sa uzatvárajú v miestnej jazykovej verzii a anglickom jazyku. Po uzatvorení príslušnej zmluvy bude text zmluvy poskytnutý Užívateľovi a potom bude uložený u nás, ale už nebude prístupný Užívateľovi, s výnimkou na žiadosť Užívateľa.

3. Služby

3.1. Služby zahŕňajú nasledujúce jednotlivé služby, ktoré sú podrobnejšie opísané v popisoch služieb pre príslušnú službu a ktoré sú týmto začlenené do týchto Podmienok používania:

a) Kia Live
Kia Live umožňuje Užívateľovi prístup k nasledujúcim funkciám:
• Doprava: aktuálne dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie; Online navigácia umožňuje Užívateľovi navigáciu do ním určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií.
• Aktuálny bod záujmu (POI): Informácie o najbližšom POI na základe aktuálnej polohy;
• Počasie: Miestne informácie o počasí;
• Parkovanie: Informácie o parkovaní na ulici a mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkej posuvnej značky, blízkeho mestského centra;
• EV POI (len pre elektrické vozidlá a elektrické vozidlá s pohonom Plug-in Hybrid): Informácie o nabíjacích staniciach v okolí, vrátane informácie o dostupnosti na základe aktuálnej polohy;
• Predajca POI: Informácie o polohe predajcu Kia na základe blízkej aktuálnej polohy; a
• Upozornenia na kamery/nebezpečné zóny (ak to je právne povolené vo vašej krajine): Systém poskytuje upozornenia v oblastiach, kde sú nehody obzvlášť bežné, a upozorní vás na miesta častých dopravných nehôd alebo kamery na kontrolu rýchlosti.

b) Rozpoznávanie hlasu online (Online Voice Recognition)
Služba Rozpoznávanie hlasu online umožňuje Užívateľovi používať hovorené príkazy na prístup k Službám a ich riadenie a písať a odosielať textové správy prostredníctvom pripojeného mobilného zariadenia. Služba Rozpoznávanie hlasu online sa prevádzkuje v online prostredí. Pre účely prevádzkovania a zlepšovania služby Rozpoznávanie hlasu online budú získavané a ukladané hlasové ukážky a údaje GPS Užívateľa.

3.2. Niektoré zo Služieb sú poskytované pomocou subdodávateľov.

3.3. Nasledujúce Služby vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS): služby Kia Live a Rozpoznávanie hlasu online. Bez získavania a spracúvania údajov o polohe nie je možné príslušné Služby poskytovať/používať.

3.4. Služby budeme naďalej analyzovať a zlepšovať s cieľom vyvíjať nové produkty a/alebo služby mobility alebo súvisiace s mobilitou a zabezpečovať naše produkty a/alebo zlepšovať naše služby. Na tieto účely automaticky analyzujeme údaje na základe štatistických a matematických modelov, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia.

4. Autorské právo

4.1. Celý obsah Služieb je vlastníctvom spoločnosti Kia, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina Kia“) alebo tretích osôb a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené. Všetky práva na Služby, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Služby akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, prepájať alebo inak používať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.

4.2. Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú všetky majetkom Skupiny Kia. Skupina Kia si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti so Službami a uplatní 3 si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

5. Povinnosti Užívateľa

5.1. Pri používaní Služieb ste povinní dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať práva tretích osôb.

5.2. Okrem toho Služby nesmiete zneužívať a musíte dodržiavať nasledujúce povinnosti: a) SIM kartu použitú na poskytovanie Služieb nesmiete používať: (a) na prenos hlasu (vrátane VOIP); (b) na prístup k verejne adresovateľnému cieľu (t. j. verejnej IP adrese), a to aj prostredníctvom použitia proxy, brány (gateway) alebo smerovania (routing); (c) akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa pokúša preniknúť do bezpečnostných opatrení, a to bez ohľadu na to, či vniknutie vedie k poškodeniu alebo strate údajov; (d) akýmkoľvek spôsobom, ktorý využíva Služby alebo softvér súvisiaci s internetovým protokolom na okamžitú textovú komunikáciu (internet relay chat), zdieľanie súborov medzi účastníkmi skupiny (peer to peer file sharing), sieť využívajúcu protokol bit torrent, alebo sieť cez proxy server; (e) spôsobom, ktorý zahŕňa zasielanie nevyžiadaných emailových správ, zasielanie hromadných nevyžiadaných e-mailov alebo komerčných správ alebo ktorý zahŕňa udržiavanie otvoreného prenosu SMTP, alebo (f) akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje narušenie siete. b) Nesmiete zverejňovať/poskytovať akékoľvek výsledky benchmarkov alebo testov výkonnosti SIM karty, siete, Služieb alebo ich komponentov žiadnym tretím osobám. c) V rozsahu, v akom používate SIM kartu na poskytovanie Služieb, sme povinní vás informovať o nasledujúcom: Služby 4G/LTE (poskytované externým poskytovateľom služieb) sú k dispozícii iba na kompatibilných zariadeniach (t. j. hlavnej jednotke), ktoré podporujú príslušnú frekvenciu 4G/LTE konkrétnej roamingovej siete. Ak nie je možné poskytovať služby 4G/LTE, budú sa poskytovať služby 2G alebo 3G za predpokladu dostupnosti a kompatibility hlavnej jednotky s takýmito sieťami.

6. Bezplatné Služby

Služby sa poskytujú bezplatne počas obdobia 7 rokov, začínajúc dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť. Vyhradzujeme si právo navrhnúť ďalšie služby v budúcnosti, ktoré budú podliehať osobitným podmienkam používania.

7. Doba prevádzky

7.1. Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo deaktivovať prístup k Službám, úplne alebo čiastočne, z technických a bezpečnostných dôvodov (napr. v prípade nedostatkov v bezpečnosti) a ďalších dôležitých dôvodov.

7.2. Poskytovanie a používanie Služieb môže podliehať obmedzeniam vzhľadom na súčasný stav techniky, ktorý je mimo našej kontroly. Týka sa to najmä dostupnosti dátových spojení poskytovaných operátormi. V jednotlivých prípadoch môže nedostupnosť siete viesť k tomu, že Služby nebudú dostupné, pretože nebude možné uskutočniť potrebný prenos údajov. Okrem toho môžu vzniknúť krátkodobé obmedzenia kapacity z dôvodu vysokého zaťaženia Služieb, bezdrôtových a pevných sietí, a internetu.

7.3. Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, pandemických a epidemických ochorení, vrátane štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení, a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), ktoré sú potrebné v našich systémoch alebo v systémoch našich dodávateľov alebo poskytovateľov, poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov sietí, ktoré sú potrebné pre správnu alebo zlepšenú prevádzku Služieb.

7.4. Ak je prístup k Službám deaktivovaný, obmedzený alebo narušený, ako je to opísané v tomto článku 7, pokiaľ to bude možné, budeme vás vopred kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a uviedli dôvod deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Informácie o tom, ako získavame a spracúvame osobné údaje v súvislosti s poskytovaním Služieb, nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov -– Hlavná jednotka.

8.2. Užívateľ je povinný informovať každého iného užívateľa/vodiča vozidla o tom, že Služby sú aktivované. Užívateľ je povinný informovať takéhoto iného užívateľa/vodiča najmä o činnostiach spracúvania osobných údajov opísaných v Oznámení o ochrane osobných údajov -– Hlavná jednotka a skutočnosti, že Služby si vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS).

9. Doba platnosti, Ukončenie

9.1. Právo používať Služby začína dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť, a automaticky zaniká po 7 rokoch.

9.2. Zmluvu týkajúcu sa poskytovania Služieb, a tým aj právo na používanie Služieb, môžete vypovedať kedykoľvek, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.

9.3. Právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán vypovedať zmluvu v odôvodnenom prípade zostáva nedotknuté.

9.4. Okrem toho v prípade zrušenia kúpnej zmluvy na vozidlo, opätovného získania alebo iného stiahnutia vozidla príslušným predajcom v prípade ukončenia lízingovej zmluvy, v prípade predaja vozidla tretej osobe, v prípade krádeže, ako aj v prípade tzv. totálnej škody bez možnosti opravy, má každá zmluvná strana nárok na ukončenie Služieb v súvislosti s príslušným vozidlom. Výpoveď zmluvy nadobudne platnosť ihneď po tom, čo druhá zmluvná strana prijme výpoveď. Užívateľ je povinný vymazať údaje uložené vo vozidle v prípade predaja alebo prevodu držby vozidla na tretiu osobu.

9.5. Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo zablokovať a/alebo stiahnuť/odvolať používanie Služieb v prípade zásadného porušenia týchto Podmienok používania a ukončiť zmluvu v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania zo strany Užívateľa.

10. Zmeny Podmienok používania

10.1. Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Užívateľ bude informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Ak Užívateľ neodmietne tieto zmeny v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom) do 4 týždňov od prijatia oznámenia, platí, že Užívateľ so zmenami súhlasí. Užívateľovi výslovne oznámime právo odmietnuť a dôsledky mlčania.

10.2. Ak Užívateľ odmietne, vyhradzujeme si právo ukončiť akékoľvek právo na používanie dotknutej Služby alebo dotknutých Služieb, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.

11. Rôzne

11.1. Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou zmluvných strán o predmete používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu dohody.

11.2. Odchylné, protichodné alebo doplňujúce podmienky Užívateľa upravujú používanie Služieb iba vtedy, ak sú nami výslovne písomne akceptované.

11.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia Podmienok používania, ako aj oznámenia potrebné na ich vykonanie, si vyžadujú textovú podobu (vrátane e-mailu, faxu) na to, aby boli účinné. Požiadavka na textovú podobu môže byť zrušená iba v textovej podobe.

11.4. Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime Užívateľovi 6 týždňov vopred. V takom prípade je však Užívateľ oprávnený vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť Kia. O tomto práve na vypovedanie zmluvy budeme výslovne informovať Užívateľa v písomnom oznámení. Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto právom nie je dotknuté vaše právo ukončiť Podmienky používania, a tým aj právo používať Služby, kedykoľvek s výpovednou lehotou 6 týždňov, ako je uvedené v článku 9.2.

12. Zákaznícky servis/Sťažnosti

12.1. Užívatelia môžu v prípade otázok alebo sťažností použiť kontaktné údaje uvedené v článku 1 vyššie.

12.2. Spoločnosť Kia nie je povinná zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov. Európska komisia poskytuje webovú stránku pre riešenie sporov online, ktorá je venovaná pomoci spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení ich sporov a ktorá je dostupná tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy

Užívateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom, pretože Služby sú poskytované bezplatne.

14. Zodpovednosť

Nasledujúce ustanovenia o zodpovednosti sa na vás vzťahujú podľa krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.

Rakúsko

Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za nič iné, okrem (1) zodpovednosti za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel, a (2) zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví alebo smrť.

Belgicko

14.1 V maximálnom rozsahu v akom to povoľujú príslušné právne predpisy, zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia, bez ohľadu na právny základ (či už na základe záruky, zmluvy, 6 deliktu, nedbanlivosti alebo inak, vrátane latentných/skrytých vád), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo s akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, je obmedzená takto:

(i) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia podstatných zmluvných povinností;
(ii) Spoločnosť Kia nezodpovedá za porušenie akýchkoľvek nezásadných zmluvných povinností ani za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti; a
(iii) Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty užívania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích osôb (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody).

14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú na (i) akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť (ako napríklad zodpovednosť za chybné výrobky), (ii) zodpovednosť za zranenie alebo smrť spôsobenú konaním alebo opomenutím spoločnosti Kia, (iii) akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo hrubú nedbanlivosť alebo (iv) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť v súlade s právnymi predpismi. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

Česká republika

14.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností;
b) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné zavinenie, ujmu na základných právach fyzických osôb alebo na zodpovednosť za vadné výrobky. Okrem toho, takéto obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú vo vzťahu k slabším stranám v zmysle § 433 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka a ak a v rozsahu v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Francúzsko

14.1. Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená takto:

a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu používania Služieb;
c) Spoločnosť Kia nebude zodpovedať za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou vyššej moci (t. j. udalosťou, ktorú spoločnosť Kia nemohla ovplyvniť a ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy primerane predvídať).

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a/alebo úmyselné zavinenie, zodpovednosť za chybné výrobky, a zodpovednosť za zranenia. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

Nemecko

14.1. Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa nemeckého Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Produkthaftungsgesetz) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Maďarsko

14.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane latentných/skrytých vád), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne:

(i) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody 8 typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
(ii) spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti; a
(iii) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty užívania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích osôb (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody).

14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo jej zamestnancov alebo zástupcov; (ii) úmyselné zavinenie; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; (iv) akýkoľvek iný prípad, kedy zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade s platným právom.

Taliansko

14.1. Zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená nasledovne:

a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo nedbanlivosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, keď zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa príslušného práva.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Holandsko

14.1. V rozsahu povolenom príslušným záväzným právom, spoločnosť Kia nezodpovedá z akéhokoľvek dôvodu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní Služieb alebo samotných Služieb. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak akákoľvek zodpovednosť vyplýva z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia 9 výkonného vedenia spoločnosti Kia.

14.2. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Nórsko

14.1. Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti;
c) Zodpovednosť spoločnosti Kia je obmedzená na 5 000 NOK za jednu udalosť.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti podľa nórskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

Poľsko

14.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za skutočnú stratu a/alebo stratu zisku, pokiaľ nie je spôsobená úmyselným zavinením spoločnosti Kia.

14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa poľského Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), zodpovednosť týkajúca sa nebezpečných výrobkov podľa poľského Občianskeho zákonníka (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) a zodpovednosť za úmyselne zavinené ublíženie na zdraví.

Írska republika

14.1. Spoločnosť Kia je voči vám zodpovedná za predvídateľnú stratu a škodu, ktorá je spôsobená spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktoré utrpíte a ktoré sú predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy spoločnosťou Kia alebo nášho opomenutia vynaložiť primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda sú predvídateľné, ak je zrejmé, že k nim dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať.

14.2. Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť: za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie.

14.3. Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby dodávame iba na súkromné použitie. Ak použijete produkty na akékoľvek komerčné, obchodné účely alebo účely opätovného predaja, spoločnosť Kia nebude voči vám zodpovedná za stratu zisku, stratu obchodu, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

Slovensko

14.1. V rozsahu povolenom podľa príslušných slovenských právnych predpisov, zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škodu (predovšetkým skutočná škoda a ušlý zisk) je obmedzená, a to bez ohľadu na jej právny základ. Spoločnosť Kia je zodpovedná za škodu len do výšky škody, do ktorej ju spoločnosť Kia predvídala alebo mohla predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré spoločnosť Kia poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti za škodu sa neuplatní na žiadnu zákonnú kogentnú zodpovednosť. Okrem vyššie uvedeného sa takéto obmedzenie zodpovednosti neuplatní v prípade, že spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Španielsko

14.1. Spoločnosť Kia neobmedzuje svoju povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane, avšak nie výlučne, zodpovednosti za úmyselné zavinenie a zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví.

14.2. Článok 14.1 sa primerane vzťahuje na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

Švédsko

14.1. Spoločnosť Kia nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, pokiaľ spoločnosť Kia nespôsobila stratu alebo škodu úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa švédskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Produktansvarslagen) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Spojené kráľovstvo

14.1. Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú 11 nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať.

14.2. Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; za porušenie vašich zákonných práv v súvislosti so Službami, vrátane práva na prijímanie Služieb, ktoré sú poskytované s primeranou zručnosťou a starostlivosťou.

14.3. Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak použijete produkty na akékoľvek komerčné alebo obchodné účely alebo účely ďalšieho predaja, spoločnosť Kia nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, obchodnú stratu, prerušenie podnikateľskej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.


15. Zmeny podľa lokálneho práva

Tabuľka nižšie obsahuje osobitné zmeny podľa lokálneho práva krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.

Belgicko

4.1 posledná veta bude zmenená nasledovne:
Bez toho, aby boli dotknuté povinné práva podľa platných právnych predpisov, nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, poskytovať licencie, spájať alebo inak využívať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

11.4 ods. 1 bude zmenený nasledovne:
Sme oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime Užívateľovi 6 týždňov vopred, a to bez vášho súhlasu, za podmienky, že toto postúpenie neobmedzí vaše záruky spotrebiteľa.

13. bude zmenený nasledovne:
Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že plnenie zmluvy sa začína, s jeho súhlasom, odo dňa, keď prijme tieto Podmienky používania, a preto uznáva, že stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom VI.53,13 ° belgického hospodárskeho zákonníka (economic Law Code).

Česká republika

12.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:
Ak ste spotrebiteľom, okrem uplatnenia nároku na českých súdoch alebo v inej jurisdikcii, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, máte tiež právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktorú upravujú tieto Podmienky používania, schváleným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam schválených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o príslušnom postupe alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://www.adr.coi.cz.

Sťažnosť môžete taktiež podať orgánu alternatívneho riešenia sporov elektronicky prostredníctvom online platformy riešenia sporov dostupnej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 13. sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:
Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že plnenie zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb sa začína, so súhlasom Užívateľa, odo dňa, keď Užívateľ akceptuje tieto Podmienky používania, a Užívateľ preto uznáva, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. l) českého Občianskeho zákonníka.

Maďarsko

Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú v elektronickej podobe. Podmienky používania budú uzatvorené po aktivácii Služieb pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“. Podmienky používania sa nepovažujú za vyhotovené v písomnej forme a budete ich môcť uložiť a získať k nim prístup a reprodukovať ich na svojom dátovom nosiči alebo elektronickom médiu. Pred akýmkoľvek právne záväzným vyhlásením poskytneme technické prostriedky na identifikáciu a opravu vstupných chýb spôsobených elektronickým spracovaním.

Článok 12.2 sa na vás nevzťahuje, ak ste spotrebiteľ.

Holandsko

10.1 bude doplnený nasledovne:
Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Užívateľ bude informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť 6 týždňov potom, ako Užívateľ dostane oznámenie o tejto skutočnosti.

Poľsko

13 bude zmenený nasledovne:
Užívateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľ, pretože používanie Služieb spočíva v dodávaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na trvanlivom médiu, spoločnosťou Kia Užívateľovi. Ak ste Užívateľom, beriete na vedomie a súhlasíte, že používaním Služieb poskytujete súhlas na okamžité plnenie zo strany spoločnosti Kia a nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.


v29-04-20

KIA UVO
Oznámenie o ochrane osobných údajov – Hlavná jednotka (Head Unit)

1. Úvod

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Kia UVO Connected GmbH, registrovanej pod registračným číslom HRB 112541, (ďalej len „Kia", „my" alebo „nás") sa uplatňuje na získavanie a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Kia UVO (ďalej len „UVO") prostredníctvom hlavnej jednotky (head unit) automobilu. My v spoločnosti Kia berieme vaše súkromie veľmi vážne a budeme spracúvať vaše osobné údaje len v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia.
Kedykoľvek môžeme zmeniť a/alebo doplniť toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Takéto zmeny a/alebo doplnenia môžu byť nevyhnutné najmä z dôvodu implementovania nových technológií alebo uvádzania nových služieb. Tieto zmeny budeme uverejňovať na našej internetovej stránke a/alebo v hlavnej jednotke automobilu.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ, ktorý je zodpovedný za akékoľvek osobné údaje získané a spracúvané v spojitosti s poskytovaním UVO je spoločnosť Kia UVO Connected GmbH.

3. Kontaktné miesto a zodpovedná osoba

3.1 Ak máte akékoľvek otázky o tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo v súvislosti s ním alebo využitím akýchkoľvek vašich práv, môžete kontaktovať naše zákaznícke telefonické centrum:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefón: +421 232 421 341

3.2 Môžete prípadne taktiež kontaktovať našu zodpovednú osobu:

E-mail: dpo@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

4. Účely, právny základ a kategórie osobných údajov

V spojitosti s UVO získavame a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom je získavanie a spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy o UVO (Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo z dôvodu oprávnených záujmov (Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pre ďalšie podrobnosti o jednotlivých službách UVO si prosím pozrite príslušný popis služby v Podmienkach používania UVO. (Osobné) údaje popísané v tomto článku 4 nižšie sú získavané priamo z hlavnej jednotky automobilu a sú spracúvané v spojitosti so službami UVO.

Budeme ďalej analyzovať a zlepšovať Služby, aby sme vyvinuli nové produkty a/alebo služby mobility alebo súvisiace s mobilitou, aby sme zabezpečili naše produkty a/alebo zlepšili naše služby. Na tieto účely automaticky analyzujeme údaje na základe štatistických a matematických modelov tak, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia. 1878331-v2\FRADMS. Údaje popísané v tomto článku 4 nižšie sú vyžadované na poskytovanie služieb UVO. Bez príslušných informácií nemôžu byť služby UVO poskytované.

The data described in this Section 4 below is required to provide the UVO services. Without the respective information, the UVO services cannot be performed.

Vaše osobné údaje spracúvame pre iné účely iba ak sme povinní tak urobiť na základe zákonných požiadaviek (napríklad odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste súhlasili s príslušným spracúvaním alebo ak je spracúvanie inak považované za zákonné podľa aplikovateľných právnych predpisov. Ak sa uskutočňuje spracúvanie na iný účel, poskytneme vám dodatočné informácie, ak je to potrebné. Nemáme zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v súvislosti so službami UVO, pokiaľ vás o takomto automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania výslovne nebudeme informovať inými spôsobmi .

4.1 Kia Live

Kia Live vám umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám:

• Doprava (Traffic): Aktuálne dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie. Online navigácia umožňuje Používateľovi navigáciu do ním určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií.
• Aktuálny bod záujmu (Live point of interest) (POI): Informácie na blízkych POI na základe aktuálnej polohy
• Počasie: Miestne informácie o počasí
• Parkovanie: Parkovania na ulici a mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkej posuvnej značky, blízkeho mestského centra
• EV POI (len pre elektrické vozidlá a elektrické vozidlá s pohonom Plug-in Hybrid): Informácie o nabíjacích staniciach v okolí vrátane informácie o dostupnosti na základe aktuálnej pozície
• Predajca bod záujmu (POI): Informácia o umiestnení blízkeho predajcu značky Kia, na základe blízkosti k aktuálnej pozícii
• Upozornenia na kamery/nebezpečné zóny (ak je to právne dovolené vo vašej krajine): Systém poskytuje upozornenia v oblastiach, kde sú nehody osobitne časté, a upozorní vás na miesta častých dopravných nehôd a kamery na kontrolu rýchlosti

Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov pre uzavretie alebo plnenie zmluvy: (GPS) lokalizačné údaje, požiadavky na služby a odpovede na vyhľadávanie na serveri (údaje o bodoch záujmu (POI)), údaje o predajcoch POI, informácie týkajúce sa pohonných hmôt, informácie týkajúce sa parkovania, informácie o rýchlostných kamerách (radaroch), informácie o staniciach pre elektrické vozidlá (EV), údaje o počasí), informácie o doprave, jednotky vzdialeností (km, míle, metre), jazykové nastavenia, informácie o poskytovateľovi telekomunikačných služieb, unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikácia Vodiča, identifikácia Služby), číslo telefónu, dátum a lokálny čas, verzia protokolu, informácie o navigačnom zariadení (napr. hardvérová verzia, softvérová verzia), informácie o trase (napr. počiatočný bod, nastavenia, cieľový bod, odhadovaný čas).

Naviac, údaje o GPS (poloha) a identifikácii Služby budú získavané a uchovávané po dobu až 93 dní v záujme zlepšenia služby Kia Live, a to na základe oprávnených záujmov. Viac informácií o teste vyváženosti (balancing test) je dostupných na vyžiadanie.

4.2 Rozpoznávanie hlasu online

Rozpoznávanie hlasu online vám umožňuje používať hovorené príkazy na prístup a ovládanie služieb Kia Live a písať a posielať textové správy prostredníctvom pripojeného mobilného zariadenia. Rozpoznávanie hlasu online je aktivované ako predvolané nastavenie pri aktivácii UVO vo vašom vozidle. Pri používaní Rozpoznávania hlasu online budú vaše osobné údaje spracúvané v online prostredí.

Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy: Záznam hlasu, údaje o GPS (poloha), unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikácia Služby).

Nahrané vzorky hlasu sú prenášané spolu s údajmi GPS a identifikáciou Služby k nášmu relevantnému poskytovateľovi služby. Náš poskytovateľ služby pre Rozpoznávanie hlasu online je Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko (sprostredkovateľ) („Cerence“) a jeho subdodávatelia, ktorí sa môžu nachádzať v krajinách mimo EÚ/EEA a nemusia poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť Cerence premieňa vzorky hlasu na vzorky textu, sémanticky ich interpretuje (ak je to nevyhnutné), a potom výsledok posiela späť do vozidla.

Naviac, vzorky hlasu a údaje GPS budú získavané a uchovávané po dobu až 90 dní, aby sa vykonávala a zlepšovala služba Rozpoznávania hlasu online, a to na základe oprávnených záujmov. Viac informácií o teste vyváženosti (balancing test) je dostupných na vyžiadanie.

Prenosu vašich osobných údajov (t. j. vzoriek hlasu) k spoločnosti Cerence môžete zabrániť deaktiváciou Rozpoznávania hlasu online v príslušných nastaveniach hlavnej jednotky. Deaktivovaním Rozpoznávania hlasu online môže byť funkcionalita rozpoznávania hlasu obmedzená alebo znefunkčnená.

4.3 Notifikačné centrum

Notifikačné centrum umožňuje Užívateľovi dostávať správy z Kia na obrazovke hlavnej jednotky.
Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov pre uzavretie alebo plnenie zmluvy: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), sekvenčná identifikácia, stav prečítania, UTC čas.

4.4 Režim parkovania s obsluhou (Valet Parking Mode)

Ak je táto služba aktivovaná a vozidlo je riadené inou osobou, Užívateľ môže sledovať polohu vozidla, čas, kedy bolo zapaľovanie naposledy vypnuté, čas jazdy, prejazdenú vzdialenosť a najvyššiu rýchlosť (prosím pozrite si článok 4 Oznámenia o ochrane osobných údajov – UVO Aplikácia (UVO App)). Tieto informácie sú zobrazené taktiež na obrazovke hlavnej jednotky.

Na tento účel je potrebné spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), informácie o stave režimu parkovania s obsluhou (stav aktivácie, čas začatia a skončenia režimu parkovania s obsluhou, čas trvania, počet najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejazdená vzdialenosť), údaje o vozidle (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer).

5. Vaše práva

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akýmikoľvek aktivitami spracúvania osobných údajov, môžete tento súhlas odvolať v akomkoľvek čase s účinkom do budúcnosti. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré predchádzalo odvolaniu súhlasu.

Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov môžete mať právo: žiadať o prístup k vašim osobným údajom, žiadať o opravu vašich osobných údajov; žiadať vymazanie vašich osobných údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov; žiadať o prenosnosť údajov, a namietať spracúvanie vašich osobných údajov.

Okrem toho máte taktiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto vyššie uvedené práva môžu byť obmedzené v zmysle príslušných národných predpisov o ochrane osobných údajov.

5.1 Právo na prístup:: Môžete mať právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje vzťahujúce sa k vám sú spracúvané alebo nie, a ak je to tak, žiadať o prístup k osobným údajom. Sprístupnené informácie zahŕňajú – okrem iného – účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných fyzických osôb môžu obmedzovať vaše právo na prístup.

Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vami vyžiadané kópie môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.

5.2 Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelov spracúvania, môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

5.3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý"): Za určitých okolností môžete mať právo žiadať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my môžeme byť povinní takéto osobné údaje vymazať.

5.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností môžete mať právo žiadať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V takomto prípade budú príslušné osobné údaje označené a môžu byť nami spracúvané len pre určité účely.

5.5 Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojovo-čitateľnom formáte a môžete mať právo poslať tieto osobné údaje inej entite bez prekážok z našej strany.

5.6 Právo namietať: Za určitých okolností, najmä ak spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.

5.7 Právo vykonať opatrenia na uchovávanie a poskytovanie údajov po smrti: Máte právo vykonať osobitné opatrenia na uchovávanie a poskytovanie vašich osobných údajov po vašej smrti a my ich budeme plniť. Taktiež môžete vykonať všeobecné opatrenia u tretej osoby, ktorá nás bude informovať o vašich pokynoch, keď to bude potrebné.

6. Príjemcovia a kategórie príjemcov

Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je v spoločnosti Kia obmedzený na tie fyzické osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti.

Spoločnosť Kia môže prenášať vaše osobné údaje na príslušné účely príjemcom a kategóriám príjemcov, ktoré sú uvedené nižšie:

Súkromné tretie osoby – Spriaznené alebo nespriaznené súkromné entity, ktorými nie sme my, ktoré samé alebo spoločne s inými určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Na účely poskytovania UVO potrebujeme prenášať údaje (napr. našim sprostredkovateľom – viď nižšie). Pri tejto technickej službe sa spoliehame na telekomunikačné služby poskytované telekomunikačnými operátormi (v súčasnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Nemecko).
Sprostredkovatelia – Určité tretie osoby, či už spriaznené alebo nespriaznené, môžu prijímať vaše osobné údaje, aby takéto osobné údaje spracúvali v mene spoločnosti Kia podľa vhodných pokynov tak, ako je potrebné pre príslušné účely spracúvania. Sprostredkovatelia budú podliehať zmluvným povinnostiam implementovať vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje len v zmysle pokynov.
- Sprostredkovatelia pre technické poskytovanie UVO sú Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Nemecko a Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Južná Kórea.
- Vo vzťahu k službám Kia Live a Rozpoznávanie hlasu online používame ďalších sprostredkovateľov.
-Pre Rozpoznávanie hlasu online: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko (sprostredkovateľ).
- Sprostredkovatelia pre služby centier telefonickej podpory sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Kia a nachádzajú sa v krajinách EU/EHP.
Štátne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie osoby, ktoré sú verejnými orgánmi, v prípadoch, keď to vyžadujú alebo dovoľujú príslušné právne predpisy.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

Niektorí z príjemcov vašich osobných údajov sa budú nachádzať alebo môžu mať relevantné prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHS, napr. v Kórejskej republike alebo Spojených štátoch amerických (napr. subdodávatelia spoločnosti Cerence), kde právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu poskytovať inú úroveň ochrany v porovnaní s právnymi predpismi vo vašej jurisdikcii a vo vzťahu ku ktorým neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Vo vzťahu k prenosom osobných údajov týmto príjemcom mimo EÚ/EHS poskytujeme primerané záruky, a to najmä uzavretím dohôd o prenose osobných údajov prijatých Európskou komisiou (napr. Štandardné zmluvné doložky (2010/87/EÚ a/alebo 2004/915/ES)) s príjemcami alebo prijatím iných opatrení v záujme poskytnutia primeranej úrovne ochrany osobných údajov. Kópia príslušného opatrenia, ktoré sme prijali, je dostupná prostredníctvom našej zodpovednej osoby (viď 3.2 vyššie).

8. Doba uchovávania

8.1 Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov.

8.2 Ak sa neuplatnia žiadne zákonné alebo regulatórne lehoty na uchovávanie osobných údajov, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v spojitosti s poskytovaním UVO sú vymazané alebo anonymizované okamžite, ako bolo poskytnutie jednotlivých služieb UVO dokončené, s nasledujúcimi výnimkami:

• Registračné (Sign-up) a prihlasovacie (Log-in) údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov)
• Rozpoznávanie hlasu online: Hlasové vzorky a údaje GPS (viď 4.2 vyššie) sú uchovávané až 90 dní
• Kia Live: údaje GPS a identifikácia Služby (viď 4.1 vyššie) sú uchovávané až 93 dní

8.3 Vymazanie údajov z účtu (resetovanie): Váš účet môže byť resetovaný tak, že bude nastavená príslušná voľba (napr. v hlavnej jednotke vozidla). V takomto prípade všetky osobné údaje týkajúce sa vášho účtu budú vymazané, pokiaľ sa neuplatňujú doby uchovávania (viď 8.1 vyššie). Pri resetovaní vášho účtu budete odhlásený z UVO a, ak budete chcieť používať UVO, budete musieť absolvovať nový prihlasovací postup alebo sa prihlásiť s inými prihlasovacími údajmi.

9. Mód offline (Vypnutý modem)

Môžete si vybrať aktivovanie Módu offline nastavením príslušnej voľby. Ak je mód offline zapnutý, všetky funkcie UVO sú deaktivované a žiadne osobné údaje, najmä GPS údaje, nie sú získavané pre UVO a ikona Módu offline je zobrazená na vrchu obrazovky hlavnej jednotky vo vozidle.

10. Dodatky podľa miestneho práva

Uplatňujú sa nasledujúce dodatky podľa miestneho práva:

Rakúsko

Článok 8.1 sa mení nasledovne:
Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 7 rokov. Táto lehota na uchovanie môže byť predĺžená predovšetkým ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Belgicko

Vo vzťahu k dobe uchovávania osobných údajov podľa Článku 8.1, v Belgicku môžu byť osobné údaje vzťahujúce sa k zmluvným vzťahom v zmluvách, správach alebo obchodných listoch uchovávané po dobu až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Kia a vami. Ak sú takéto osobné údaje relevantné v rámci akýchkoľvek správnych alebo súdnych konaní, môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia po celé trvanie týchto konaní, vrátane uplynutia lehoty na podanie akéhokoľvek opravného prostriedku.

Kontaktné údaje belgického úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la presse 35
1000 Brussels

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax.: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

Maďarsko

Článok 8.1 je nahradený nasledovným znením:

Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 8 rokov v prípade účtovných dokumentov odo dňa ich vydania). Ak sú takéto osobné údaje relevantné vo vzťahu k akémukoľvek správnemu alebo súdnemu konaniu, údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia počas celej doby trvania týchto konaní, a to až do uplynutia lehôt na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov.

Kontaktné údaje maďarského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Phone: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Taliansko

Bez ohľadu na čokoľvek iné, čo je uvedené vo vyššie uvedenom Oznámení o ochrane osobných údajov, nasledujúce sa uplatní v rozsahu, v ktorom sa talianske právo uplatní na spracúvanie vašich osobných údajov: (i) v žiadnom prípade nebude spoločnosť KIA spracúvať vaše osobné údaje pre účely profilovania bez vášho súhlasu; (ii) ak ste existujúci zákazník a spoločnosti KIA ste poskytli vašu e-mailovú adresu, a bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo namietať podľa článku 5.6 vyššie, spoločnosť KIA vám môže poslať marketingové komunikácie prostredníctvom e-mailu vo vzťahu k produktom alebo službám podobným, ako sú produkty alebo služby, ktoré ste si predtým zakúpili; (iii) s odkazom na doby uchovávania osobných údajov, KIA uchová osobné údaje spracúvané pre marketingové alebo profilovacie účely, ak nejaké sú, po dobu 24, resp. 12 mesiacov, ibaže taliansky úrad na ochranu osobných údajov povolí spoločnosti KIA uchovať ich po dlhšiu dobu.

Kontaktné údaje talianskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Email: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Holandsko

Článok 8.1 sa mení nasledovne:
Štandardná zákonná lehota na uchovávanie osobných údajov pre všeobecné účtovné účely je v Holandsku 7 rokov. Vezmite na vedomie, že táto lehota môže byť predĺžená, a to najmä ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou KIA (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Poľsko

Článok 5.6. sa mení nasledovne:
Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, ak ste udelili súhlas na takéto spracúvanie, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.

Článok 8.1 sa mení nasledovne:
Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. štandardná zákonná doba uchovávania na všeobecné účtovné účely je v Poľsku 5 rokov od konca predchádzajúceho účtovného obdobia. Prosím vezmite na vedomie, že táto doba uchovávania môže byť predĺžená predovšetkým ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Kontaktné údaje poľského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 -193 Warszawa
Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovensko

Kontaktné údaje slovenského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovak Republic
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Tel: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Španielsko

Článok 5.1 odsek 2 je nahradený nasledujúcim textom:
Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Pre ďalšie vami vyžiadané kópie do šiestich mesiacov môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch, ibaže existuje legitímny dôvod pre vašu žiadosť.

Článok 8 je nahradený nasledujúcim textom:
8.1 Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou KIA a/alebo našimi poskytovateľmi služieb, výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť KIA viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, zablokujeme ich a keď uplynie premlčacia lehota (napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov), vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaný.

8.2 Ak sa neuplatnia žiadne zákonné alebo regulatórne lehoty na uchovávanie osobných údajov, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v spojitosti s poskytovaním UVO sú zablokované a následne vymazané alebo anonymizované okamžite, ako bolo poskytnutie jednotlivých služieb UVO dokončené, s nasledujúcimi výnimkami:
• Registračné (Sign-up) a prihlasovacie (Log-in) údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov) • Rozpoznávanie hlasu online: Hlasové vzorky a údaje GPS (viď 4.2 vyššie) sú uchovávané až 90 dní • KIA Live: údaje GPS a identifikácia Služby (viď 4.1 vyššie) sú uchovávané až 93 dní

8.3 Ukončenie účtu: Ak si zvolíte ukončenie svojho účtu (napr. nastavením príslušného nastavenia v hlavnej jednotke vozidla) všetky osobné údaje vzťahujúce sa k vášmu účtu budú zablokované a následne vymazané, ako je vysvetlené vyššie.

v29-04-20

KIA UVO
Podmienky používania – UVO Aplikácia (UVO App)

1. Rozsah

Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) platia pre používanie tejto aplikácie („UVO Aplikácia“), ktorá vám poskytuje možnosť používať určité služby Kia UVO („App Služby“) prostredníctvom UVO Aplikácie. App Služby poskytuje spoločnosť Kia UVO Connected GmbH, zapísaná pod registračným číslom HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, telefón: +42 1800185654, email: info@kia-uvo.eu („Kia“, „my“) užívateľovi Služieb („Užívateľ” alebo „vy”).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania, môžete kontaktovať naše zákaznícke telefónne centrum:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefón: +421 232 421 341

2. Používanie App Služieb

2.1. App Služby môžete používať s vaším Účtom Kia (Kia Account). Aby ste získali prístup k App Službám, možno budete musieť pripojiť UVO Aplikáciu s jedným alebo viacerými vozidlami Kia.
2.2. Informácie o súvisiacich získavaných osobných údajoch a ich spracúvaní nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov - UVO Aplikácia (Privacy Notice – UVO App).
2.3. Používanie App Služieb si môže vyžadovať prístup na internet alebo k iným telekomunikačným službám. Tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré môžu byť potrebné na používanie App Služieb. Tieto služby sú predmetom osobitnej zmluvy (vrátane poplatkov) s vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb.
2.4. Kúpna zmluva na vozidlo a zmluva týkajúca sa poskytovania App Služieb v súlade s Podmienkami používania sú právne samostatné obchodné transakcie a zmluvy. Plnenie jednej zo zmlúv nemá žiadne účinky na príslušnú druhú zmluvu. Za určitých okolností to môže mať za následok, že Užívateľ naplní kúpnu zmluvu na vozidlo bez toho, aby mohol používať App Služby. V opačnom prípade, napr. v prípade reverznej transakcie kúpnej zmluvy na vozidlo môže byť zmluva o poskytovaní App Služieb pre príslušné vozidlo ukončená v súlade s článkom 9.5.
2.5. Všetky zmluvy medzi spoločnosťou Kia a Užívateľom sa uzatvárajú vo viacerých jazykoch. Po uzatvorení príslušnej zmluvy bude text zmluvy dostupný pre Užívateľa v UVO Aplikácii.

3. App Služby

3.1. UVO Aplikácia umožňuje prístup k nasledujúcim App Službám, ktoré sú podrobnejšie opísané v popisoch služieb pre príslušnú App Službu, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania (aktuálne dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výrobu a úrovne výbavy – ak si želáte ďalšie informácie, prosím kontaktujte nás na kontaktných číslach a adrese uvedených v odseku 1 vyššie):
3.1.1. Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania
3.1.2. Vzdialené ovládanie klimatizácie
3.1.3. Vzdialené nabíjanie
3.1.4. Vzdialené ovládanie dverí
3.1.5. Pošli do auta
3.1.6. Nájdi moje auto
3.1.7. Moje cesty
3.1.8. Stav vozidla
3.1.9. Správa o vozidle
3.1.10. Diagnostika vozidla
3.1.11. Výstraha vozidla
3.1.12. Poplašný alarm proti vlámaniu
3.1.13. Prenos profilu užívateľa
3.1.14. Navigácia na poslednú míľu (Last Mile Navigation)
3.1.15. Režim parkovania s obsluhou
3.1.16. Výstraha o vybití batérie
3.1.17. Oznámenia o stave vozidla
3.1.18. Výstraha o cestujúcich na zadných sedadlách
3.1.19. Výstraha o nečinnosti vozidla

3.2. Nasledujúce App Služby vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS): Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania, Vzdialené ovládanie klimatizácie (len elektrické vozidlá), Vzdialené nabíjanie, Vzdialené ovládanie dverí, Pošli do auta, Nájdi moje auto, Moje cesty, Stav vozidla, Správa o vozidle, Diagnostika vozidla, Výstraha vozidla, Navigácia na poslednú míľu (Last Mile Navigation), Režim parkovania s obsluhou, Výstraha o cestujúcich na zadných sedadlách, Výstraha o nečinnosti vozidla, a Poplašný alarm proti vlámaniu. Bez získavania a spracúvania údajov o polohe nie je možné príslušnú App Službu alebo príslušné App Služby poskytovať/používať.

3.3. App Služby budeme naďalej analyzovať a zlepšovať s cieľom vyvíjať nové produkty a/alebo služby mobility alebo súvisiace s mobilitou a zabezpečovať naše produkty a/alebo zlepšovať naše služby. Na tieto účely automaticky analyzujeme údaje na základe štatistických a matematických modelov, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia.

4. Autorské právo

4.1. Celý obsah App Služieb je vlastníctvom spoločnosti Kia, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina Kia“) alebo tretích osôb a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené. Všetky práva na App Služby, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete App Služby akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, spájať alebo inak používať App Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.

4.2. Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú všetky majetkom Skupiny Kia. Skupina Kia si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti s App službami a uplatní si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

5. Povinnosti Užívateľa

Pri používaní App Služieb ste povinní dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať práva tretích osôb.

6. Bezplatné App Služby

App Služby sa poskytujú bezplatne počas obdobia 7 rokov, začínajúc dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť. Vyhradzujeme si právo navrhnúť ďalšie služby v budúcnosti, ktoré budú podliehať osobitným podmienkam používania.

7. Doba prevádzky

7.1. Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo deaktivovať prístup k App Službám, úplne alebo čiastočne, z technických a bezpečnostných dôvodov (napr. v prípade nedostatkov v bezpečnosti) a ďalších dôležitých dôvodov.

7.2. Poskytovanie a používanie App Služieb môže podliehať obmedzeniam vzhľadom na súčasný stav techniky, ktorý je mimo našej kontroly. Týka sa to najmä dostupnosti dátových spojení poskytovaných operátormi. V jednotlivých prípadoch môže nedostupnosť siete viesť k tomu, že App Služby nebudú dostupné, pretože nebude možné uskutočniť potrebný prenos údajov. Okrem toho môžu vzniknúť krátkodobé obmedzenia kapacity z dôvodu vysokého zaťaženia App Služieb, bezdrôtových a pevných sietí a internetu.

7.3. Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, vrátane pandemických a epidemických ochorení, štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), ktoré sú potrebné v našich systémoch alebo v systémoch našich dodávateľov alebo poskytovateľov, poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov sietí, ktoré sú potrebné pre správnu alebo zlepšenú prevádzku App Služieb.

7.4. Ak je prístup k App Službám deaktivovaný, obmedzený alebo narušený, ako je to opísané v tomto článku 7, pokiaľ to bude možné, budeme vás vopred kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a uviedli dôvod deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Informácie o tom, ako získavame a spracúvame osobné údaje v súvislosti s poskytovaním App Služieb, nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov - UVO Aplikácia.

8.2 Užívateľ je povinný informovať každého iného užívateľa/vodiča vozidla o tom, že App Služby sú aktivované. Užívateľ je povinný informovať takéhoto iného užívateľa/vodiča najmä o činnostiach spracúvania osobných údajov opísaných v Oznámení o ochrane osobných údajov - UVO Aplikácia a skutočnosti, že App Služby si vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS).

9. Doba platnosti, Ukončenie

9.1. App Služby môžete používať odo dňa, keď ste sa zaregistrovali do Účtu Kia a prijali tieto Podmienky používania.

9.2. Právo používať App Služby začína dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť, a automaticky zaniká po 7 rokoch.

9.3. Zmluvu týkajúcu sa poskytovania App Služieb, a tým aj právo na používanie App Služieb, môžete vypovedať kedykoľvek, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.

9.4. Právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán vypovedať zmluvu v odôvodnenom prípade zostáva nedotknuté.

9.5. Okrem toho v prípade zrušenia kúpnej zmluvy na vozidlo, opätovného získania alebo iného stiahnutia vozidla príslušným predajcom v prípade ukončenia lízingovej zmluvy, v prípade predaja vozidla tretej osobe, v prípade krádeže, ako aj v prípade tzv. totálnej škody bez možnosti opravy, má každá zmluvná strana nárok na ukončenie App Služieb v súvislosti s príslušným vozidlom. Výpoveď zmluvy nadobudne platnosť ihneď po tom, čo druhá zmluvná strana prijme výpoveď. Užívateľ je povinný vymazať údaje uložené vo vozidle v prípade predaja alebo prevodu držby vozidla na tretiu osobu.

9.6. Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo zablokovať a/alebo stiahnuť/odvolať používanie App Služieb v prípade zásadného porušenia týchto Podmienok používania a ukončiť zmluvu v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania zo strany Užívateľa.

10. Zmeny Podmienok používania

10.1. Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo App Služieb. Užívateľ bude informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo App Služieb. Ak Užívateľ neodmietne tieto zmeny v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom) do 4 týždňov od prijatia oznámenia, platí, že Užívateľ so zmenami súhlasí. Užívateľovi výslovne oznámime právo odmietnuť a dôsledky mlčania.

10.2. Ak Užívateľ odmietne, vyhradzujeme si právo ukončiť akékoľvek právo na používanie dotknutej App Služby alebo dotknutých App Služieb, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.

11. Rôzne

11.1. Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou zmluvných strán o predmete používania App Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu dohody.

11.2. Odchylné, protichodné alebo doplňujúce podmienky Užívateľa upravujú používanie App Služieb iba vtedy, ak sú nami výslovne písomne akceptované.

11.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia Podmienok používania, ako aj oznámenia potrebné na ich vykonanie, si vyžadujú textovú podobu (vrátane e-mailu, faxu) na to, aby boli účinné. Požiadavka na textovú podobu môže byť zrušená iba v textovej podobe.

11.4. Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime Užívateľovi 6 týždňov vopred. V takom prípade je však Užívateľ oprávnený vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť Kia. O tomto práve na vypovedanie zmluvy budeme výslovne informovať Užívateľa v písomnom oznámení. Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto právom nie je dotknuté vaše právo ukončiť Podmienky používania, a tým aj právo používať App Služby, kedykoľvek s výpovednou lehotou 6 týždňov, ako je uvedené v článku 9.2.

12. Zákaznícky servis/Sťažnosti

12.1. Užívatelia môžu v prípade otázok alebo sťažností použiť kontaktné údaje uvedené v článku 1 vyššie.

12.2. Spoločnosť Kia nie je povinná zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov. Európska komisia poskytuje webovú stránku pre riešenie sporov online, ktorá je venovaná pomoci spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení ich sporov a ktorá je dostupná tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy

Užívateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom, pretože App Služby sú poskytované bezplatne.

14. Zodpovednosť

Nasledujúce ustanovenia o zodpovednosti sa na vás vzťahujú podľa krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko:

Rakúsko

Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za nič iné, okrem (1) zodpovednosti za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel, a (2) zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví alebo smrť.

Belgicko

14.1 V maximálnom rozsahu v akom to povoľujú príslušné právne predpisy, zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia, bez ohľadu na právny základ (či už na základe záruky, zmluvy, deliktu, nedbanlivosti alebo inak, vrátane latentných/skrytých vád), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním App Služieb alebo s akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania App Služieb, je obmedzená takto:
(i) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia podstatných zmluvných povinností;
(ii) Spoločnosť Kia nezodpovedá za porušenie akýchkoľvek nezásadných zmluvných povinností ani za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti; a
(iii) Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty užívania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích osôb (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody).

14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú na (i) akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť (ako napríklad zodpovednosť za vadné výrobky), (ii) zodpovednosť za zranenie alebo smrť spôsobenú konaním alebo opomenutím spoločnosti Kia, (iii) akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo hrubú nedbanlivosť alebo (iv) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť v súlade s právnymi predpismi. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

Česká republika

14.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:
a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností;
b) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné zavinenie, ujmu na základných právach fyzických osôb alebo na zodpovednosť za vadné výrobky. Okrem toho, takéto obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú vo vzťahu k slabším stranám v zmysle § 433 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka a ak a v rozsahu v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Francúzsko

14.1. Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená takto:
a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu používania App Služieb;
c) Spoločnosť Kia nebude zodpovedať za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou vyššej moci (t. j. udalosťou, ktorú spoločnosť Kia nemohla ovplyvniť a ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy primerane predvídať).

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a/alebo úmyselné zavinenie, zodpovednosť za chybné výrobky, a zodpovednosť za zranenia. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

Nemecko

14.1. Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:
a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa nemeckého Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Produkthaftungsgesetz) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Maďarsko

14.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane latentných/skrytých vád), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním App Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania App Služieb, obmedzená nasledovne:
(i) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
(ii) spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti; a
(iii) Kspoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty užívania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích osôb (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody).

14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo jej zamestnancov alebo zástupcov; (ii) úmyselné zavinenie; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, kedy zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade s platným právom.

Taliansko

14.1. Zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená nasledovne:
a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo nedbanlivosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, keď zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa príslušného práva.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Holandsko

V rozsahu povolenom príslušným záväzným právom, spoločnosť Kia nezodpovedá z akéhokoľvek dôvodu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní App Služieb alebo samotných App Služieb. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak akákoľvek zodpovednosť vyplýva z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia výkonného vedenia spoločnosti Kia.

14.2. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Nórsko

Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:
a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;
b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti;
c) Zodpovednosť spoločnosti Kia je obmedzená na 5 000 NOK za jednu udalosť.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti podľa nórskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

Poľsko

14.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za skutočnú stratu a/alebo stratu zisku, pokiaľ nie je spôsobená úmyselným zavinením spoločnosti Kia.

14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa poľského Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), zodpovednosť týkajúca sa nebezpečných výrobkov podľa poľského Občianskeho zákonníka (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) a zodpovednosť za úmyselne zavinené ublíženie na zdraví.

Írska republika

14.1. Spoločnosť Kia je voči vám zodpovedná za predvídateľnú stratu a škodu, ktorá je spôsobená spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktoré utrpíte a ktoré sú predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy spoločnosťou Kia alebo nášho opomenutia vynaložiť primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda sú predvídateľné, ak je zrejmé, že k nim dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať.

14.2. Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť: za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie.

14.3. Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby dodávame iba na súkromné použitie. Ak použijete produkty na akékoľvek komerčné, obchodné účely alebo účely opätovného predaja, spoločnosť Kia nebude voči vám zodpovedná za stratu zisku, stratu obchodu, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

Slovensko

14.1. V rozsahu povolenom podľa príslušných slovenských právnych predpisov, zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škodu (predovšetkým skutočná škoda a ušlý zisk) je obmedzená, a to bez ohľadu na jej právny základ. Spoločnosť Kia je zodpovedná za škodu len do výšky škody, do ktorej ju spoločnosť Kia predvídala alebo mohla predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré spoločnosť Kia poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti za škodu sa neuplatní na žiadnu zákonnú kogentnú zodpovednosť. Okrem vyššie uvedeného sa takéto obmedzenie zodpovednosti neuplatní v prípade, že spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Španielsko

14.1. Spoločnosť Kia neobmedzuje svoju povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane, avšak nie výlučne, zodpovednosti za úmyselné zavinenie a zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví.

14.2. Článok 14.1 sa primerane vzťahuje na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

Švédsko

14.1. Spoločnosť Kia nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, pokiaľ spoločnosť Kia nespôsobila stratu alebo škodu úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou.

14.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa švédskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (Produktansvarslagen) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3. Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4. Užívateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Spojené kráľovstvo

14.1. KSpoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať.

14.2. Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; za porušenie vašich zákonných práv v súvislosti so App Službami, vrátane práva na prijímanie App Služieb, ktoré sú poskytované s primeranou zručnosťou a starostlivosťou.

14.3. Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. App Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak použijete produkty na akékoľvek komerčné alebo obchodné účely alebo účely ďalšieho predaja, spoločnosť Kia nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, obchodnú stratu, prerušenie podnikateľskej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.15. Zmeny podľa lokálneho práva

Tabuľka nižšie obsahuje osobitné zmeny podľa lokálneho práva krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.

Belgicko

4.1 posledná veta bude zmenená nasledovne:
Bez toho, aby boli dotknuté povinné práva podľa platných právnych predpisov, nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, poskytovať licencie, spájať alebo inak využívať App Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

11.4 ods. 1 bude zmenený nasledovne:
Sme oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime Užívateľovi 6 týždňov vopred, a to bez vášho súhlasu, za podmienky, že toto postúpenie neobmedzí vaše záruky spotrebiteľa.

13. bude zmenený nasledovne:
Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že plnenie zmluvy sa začína, s jeho súhlasom, odo dňa, keď prijme tieto Podmienky používania, a preto uznáva, že stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom VI.53,13 ° belgického hospodárskeho zákonníka (economic Law Code).

Česká republika

12.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:
Ak ste spotrebiteľom, okrem uplatnenia nároku na českých súdoch alebo v inej jurisdikcii, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, máte tiež právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktorú upravujú tieto Podmienky používania, schváleným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam schválených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o príslušnom postupe alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://www.adr.coi.cz.
Sťažnosť môžete taktiež podať orgánu alternatívneho riešenia sporov elektronicky prostredníctvom online platformy riešenia sporov dostupnej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 13. sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:
Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že plnenie zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb sa začína, so súhlasom Užívateľa, odo dňa, keď Užívateľ akceptuje tieto Podmienky používania, a Užívateľ preto uznáva, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. l) českého Občianskeho zákonníka.

Maďarsko

Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú v elektronickej podobe. Podmienky používania budú uzatvorené po aktivácii Služieb pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“. Podmienky používania sa nepovažujú za vyhotovené v písomnej forme a budete ich môcť uložiť a získať k nim prístup a reprodukovať ich na svojom dátovom nosiči alebo elektronickom médiu. Pred akýmkoľvek právne záväzným vyhlásením poskytneme technické prostriedky na identifikáciu a opravu vstupných chýb spôsobených elektronickým spracovaním.

Článok 12.2 sa na vás nevzťahuje, ak ste spotrebiteľ.

Holandsko

10.1 bude doplnený nasledovne: Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Užívateľ bude informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť 6 týždňov potom, ako Užívateľ dostane oznámenie o tejto skutočnosti.

Poľsko

13 Užívateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľ, pretože používanie aplikácie UVO App a akýchkoľvek Služieb App spočíva v dodávaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na trvanlivom médiu, spoločnosťou Kia Užívateľovi. Ak ste spotrebiteľom, beriete na vedomie a súhlasíte, že stiahnutím aplikácie UVO App poskytujete súhlas na okamžité plnenie zo strany spoločnosti Kia a nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.Popisy služieb

1. Vzdialené ovládanie

1.1. Vzdialené ovládanie klimatizácie (len elektrické vozidlá): App Služba umožňuje Užívateľovi prostredníctvom UVO Aplikácie na diaľku ovládať a naplánovať klimatizáciu elektrického vozidla Užívateľa, vrátane funkcií rozmrazovania.

1.2. Vzdialené nabíjanie (len elektrické vozidlá a plug-in hybridné vozidlá): App Služba umožňuje Užívateľovi prostredníctvom UVO Aplikácie na diaľku spustiť a zastaviť nabíjanie batérie elektrického vozidla a plug-in hybridného vozidla a naplánovať nabíjanie.

1.3. Vzdialené ovládanie dverí: App Služba umožňuje Užívateľovi na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom určitých užívateľských rozhraní. Užívateľ bude môcť zamknúť všetky dvere alebo odomknúť všetky dvere. Služba skontroluje niekoľko predchádzajúcich podmienok, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnosti pri používaní služby. Služba môže pomôcť v situáciách, keď si Užívateľ nemusí pamätať, či správne uzamkol vozidlo, a umožní vykonanie tejto akcie na diaľku.

1.4. Prenos profilu užívateľa: App Služba umožňuje Užívateľovi kontrolovať a meniť nastavenia vozidla v UVO Aplikácii. Užívateľ môže zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich v jeho vozidle.

2. Geografický informačný systém (GIS)

2.1. Pošli do auta: App Služba umožňuje Užívateľovi poslať bod záujmu (POI) do navigačného systému vozidla a umožňuje Užívateľovi okamžite získať informácie o polohe ihneď po zapnutí zapaľovania vozidla.

2.2. Nájdi moje auto: App Služba, ktorá umožňuje Užívateľovi určiť polohu vozidla. Poloha vozidla sa zobrazí v UVO Aplikácii.

2.3. Moje cesty: App Služba poskytuje súhrn každej cesty s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, precestovanou vzdialenosťou a časom prepravy.

2.4. Navigácia na poslednú míľu (Last Mile Navigation): App Služba umožňuje Užívateľovi pokračovať v navigácii do jeho konečného cieľa použitím jeho inteligentného telefónu po zaparkovaní jeho vozidla.

2.5. Režim parkovania s obsluhou: Ak je táto služba aktivovaná a vozidlo je riadené inou osobou, Užívateľ môže sledovať polohu vozidla, čas, kedy bolo zapaľovanie naposledy vypnuté, čas jazdy, prejazdenú vzdialenosť a najvyššiu rýchlosť.

3. Informácie o vozidle

3.1. Stav vozidla: App Služba zobrazuje Užívateľovi v UVO Aplikácii nasledujúce informácie o vozidle:
3.1.1. Stav dverí
3.1.2. Stav kufra/kapoty
3.1.3. Stav klimatizácie
3.1.4. Stav nabitia batérie, stav nabíjacej prípojky, stav nabíjania (iba elektrické vozidlá)
3.1.5. Stav paliva
3.1.6. Stav vyhrievania a ventilácie
3.1.7. Stav okien
3.1.8. Stav strešného okna
3.1.9. Stav 12V batérie
3.1.10. Stav svietidiel

3.2. Správa o vozidle: Užívateľ dostane správu v UVO Aplikácii. Správa obsahuje informácie o diagnostike vozidle a informácie o spôsoboch jazdy. Užívateľ je informovaný o záležitostiach, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti problému, naliehavosti opravy/údržby a odporúčaných krokoch.

3.3. Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej App Služby. Po zapnutí zapaľovania vozidlo automaticky vykoná diagnostickú kontrolu (Diagnostický poruchový kód) (Diagnostics Trouble Code); DTC). Ak sa zistí porucha, Užívateľ dostane správu s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčaním krokov, ktoré je potrebné vykonať.

4. Upozornenia a zabezpečenie

4.1. Výstraha vozidla: Poskytovanie notifikačného varovného systému. Vždy, keď je okno otvorené, keď je zapaľovanie vypnuté, Užívateľ dostane notifikáciu zobrazenú v UVO Aplikácii.

4.2. Poplašný alarm proti vlámaniu (len pre vozidlá, ktoré sú vybavené poplachovým oznamovacím systémom): Poskytovanie poplachového notifikačného systému. Vždy, keď zaznie poplachové zariadenie proti vlámaniu, Užívateľ dostane notifikáciu zobrazenú v UVO Aplikácii.

4.3 Výstraha o vybití batérie: Poskytovanie systému výstražných notifikácií. Kedykoľvek stav nabitia 12V batérie klesne pod určitú úroveň, Užívateľ dostane notifikačnú správu zobrazenú v UVO Aplikácii. 4.4. Výstraha o cestujúcich na zadných sedadlách: Poskytovanie systému výstražných notifikácií. Kedykoľvek bude zistený pohyb na zadnom sedadle, Užívateľ dostane notifikačnú správu zobrazenú v UVO Aplikácii.

4.5. Výstraha o nečinnosti vozidla: Poskytovanie systému výstražných notifikácií. Kedykoľvek bude na vozidle zaradený parkovací prevodový stupeň počas toho, ako bude motor vozidla v prevádzke, a dvere budú otvorené, Užívateľ dostane notifikačnú správu zobrazenú v UVO Aplikácii.

v08-06-2020

KIA UVO
Oznámenie o ochrane osobných údajov - UVO Aplikácia (UVO App)

1. Úvod

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Kia UVO Connected GmbH, registrovanej pod registračným číslom HRB 112541, (ďalej len „Kia", „my" alebo „nás") sa uplatňuje na získavanie a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Kia UVO služieb (ďalej len „App Služby") prostredníctvom UVO aplikácie (ďalej len „UVO Aplikácia"). My v spoločnosti Kia berieme vaše súkromie veľmi vážne a budeme spracúvať vaše osobné údaje len v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia.
Môžeme kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Tieto zmeny a doplnenia môžu byť potrebné predovšetkým z dôvodu implementácie nových technológií alebo uvedenia nových služieb. Takéto zmeny budeme uverejňovať na našich internetových stránkach a/alebo v UVO Aplikácii.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ, ktorý je zodpovedný za získavanie a spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov v súvislosti s poskytovaním App Služieb, je spoločnosť Kia UVO Connected GmbH.

3. Kontaktné údaje a zodpovedná osoba

3.1 Ak máte akékoľvek otázky o tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo v súvislosti s ním alebo v súvislosti s uplatňovaním akýchkoľvek vašich práv, môžete kontaktovať naše zákaznícke telefonické centrum:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefón: +421 232 421 341

3.2 Môžete prípadne taktiež kontaktovať našu zodpovednú osobu:
Email: dpo@kia-uvo.eu
Poštová adresa: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

4. Účely, právny základ a kategórie osobných údajov

V súvislosti s App Službami získavame a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom je získavanie a spracúvanie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy o poskytovaní App Služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo je založené na oprávnených záujmoch (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak si želáte ďalšie informácie o App Službách, prosím pozrite si príslušný opis služby v Podmienkach používania -– UVO Aplikácia. (Osobné) údaje opísané v odseku 4.1 nižšie sú získavané priamo z UVO Aplikácie a sú spracúvané v súvislosti s App Službami.
Budeme ďalej analyzovať a zlepšovať App Služby, aby sme vyvinuli nové produkty a/alebo služby mobility alebo týkajúce sa mobility, s cieľom zabezpečiť naše produkty a/alebo zlepšiť naše služby. Za týmto účelom budeme automaticky analyzovať údaje na základe štatistických a matematických modelov, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia.
Údaje opísané v odseku 4.1 (okrem osobných údajov VCRM) nižšie sú potrebné na poskytovanie App Služieb. Bez týchto informácií nemôžu byť App Služby poskytované.
Vaše osobné údaje spracúvame na iné účely iba ak sme to povinní urobiť na základe zákonných požiadaviek (napríklad odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste s takýmto spracúvaním vyjadrili súhlas alebo ak je spracúvanie inak považované za zákonné podľa príslušných právnych predpisov. Ak sa uskutočňuje spracúvanie na iný účel, môžeme vám poskytnúť dodatočné informácie, ak je to potrebné. Nemáme zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v súvislosti s App Službami, pokiaľ vás o takomto automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania výslovne nebudeme informovať inými spôsobmi.
Ak používa UVO Aplikáciu iná osoba prepojená s rovnakým vozidlom ako vy, takáto iná osoba môže vidieť lokalizačné údaje o vozidle pri používaní UVO Aplikácie (použitím služby "Nájdi moje auto") aj keď v danom čase používate vozidlo vy. Táto možnosť je dostupná len v rozmedzí 3 kilometrov od aktuálnej pozície vozidla. Tento iný používateľ však nemá prístup k vašim aktuálnym trasám.

4.1 Registračný proces pre UVO Aplikáciu:
Na to, aby ste mohli používať UVO Aplikáciu, sa musíte registrovať. Vytvorenie prepojenia medzi koncovým užívacím zariadením, na ktorom je UVO Aplikácia nainštalovaná, a príslušným vozidlom vyžaduje verifikáciu.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na uzavretie a/alebo plnenie zmluvy: e-mailová adresa, meno, heslo, dátum narodenia, číslo mobilného telefónu, verifikačný PIN, identifikácia vozidla, aktivačný kód.

4.2 Prihlasovací proces:
Musíte sa prihlásiť na to, aby ste mohli používať služby UVO Aplikácie. Po prihlásení môžete pridať svoje vozidlá a používať UVO Služby.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy:: e-mailová adresa a heslo.

4.3 Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania:
Mapa domovskej ponuky umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu. Lišta vyhľadávania domovskej ponuky vám umožňuje vyhľadávať zaujímavé miesta - body záujmu (POI).
Na tento účel sa pre účely plnenia zmluvy nevyhnutne spracúvajú tieto kategórie osobných údajov: údaje GPS, kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.

4.4 Vzdialené ovládanie klimatizácie
App Služba vám umožňuje prostredníctvom UVO Aplikácie ovládať na diaľku a naplánovať používanie klimatizácie vášho elektrického vozidla vrátane funkcií rozmrazovania.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, otvorený/zatvorený stav dverí/kufra/okien/kapoty).

4.5 Vzdialené nabíjanie:
App Služba vám umožňuje prostredníctvom UVO Aplikácie na diaľku ovládať začatie a skončenie nabíjania batérie elektrického vozidla a naplánovať nabíjanie.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy:: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, otvorený/zatvorený stav dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav bŕzd/motorového oleja, informácie o nabíjaní, informácie o rezervnom nabíjaní, čas nabíjania, informácie o type nabíjacej prípojky).

4.6 Vzdialené ovládanie dverí:
Vzdialené ovládanie dverí (RDC) vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom určitých užívateľských rozhraní. Budete môcť zamknúť všetky dvere a odomknúť všetky dvere. Služba bude kontrolovať splnenie niektorých predchádzajúcich podmienok, ktoré sú potrebné na zaistenie ochrany a bezpečnosti. Služba môže pomôcť v situáciách, v ktorých si nemusíte pamätať, či ste správne zamkli vozidlo a umožní vám vykonať tento úkon na diaľku.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, otvorený/zatvorený stav dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav bŕzd/motorového oleja).

4.7 Pošli do auta:
App Služba vám umožňuje poslať do navigačného systému vozidla bod záujmu (POI) a umožňuje vám získať informácie o polohe okamžite potom, ako sa zapne zapaľovanie vozidla.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: GPS dáta, VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, informácia o bode záujmu (POl), kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.

4.8 Nájdi moje auto:
Je to App Služba, ktorá vám umožňuje určiť polohu vozidla. V UVO Aplikácii sa vám zobrazí poloha vozidla.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, dátum a časová pečiatka.

4.9 Moje cesty:
App Služba poskytuje súhrn každej cesty s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, precestovanou vzdialenosťou a časom prepravy.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o riadení (prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, celkové spotrebované pohonné hmoty, celková spotreba energie, spotreba elektrickej energie, čas riadenia, čas zahrievania, priemerná prejdená vzdialenosť).

4.10 Stav vozidla:
App Služba vám zobrazí v UVO Aplikácii nasledujúce informácie o vozidle:
(a) Stav dverí
(b) Stav kufra/kapoty
(c) Stav klimatizácie
(d) Stav nabitia batérie, stav nabíjacej prípojky, stav nabíjania (len pri elektrických vozidlách)
(e) Stav paliva
(f) Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
(g) Stav okien
(h) Stav 12V batérie
(i) Stav svietidiel

Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: VIN, identifikácia auta, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave tekutín (voda v ostrekovači a brzdová kvapalina), informácie o stave pneumatík, svietidiel a inteligentného kľúča, stav elektrického vozidla (EV)).

4.11 Správa o vozidle:
Dostanete správu do UVO Aplikácie. Správa obsahuje informácie o diagnostike vozidla a informácie o spôsoboch jazdy. Dostanete informácie o záležitostiach, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti záležitosti, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: GPS dáta, VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, informácie o stave vozidla (stav motora), informácie o jazdných zvyklostiach (informácia o rýchlosti auta (maximálna a priemerná rýchlosť), informácie o stave zrýchlenia, prejdená vzdialenosť, informácie o spotrebe batérie (pre elektrické vozidlá)).

4.12 Diagnostika vozidla:
Poskytovanie automatizovanej diagnostickej App Služby. Pri zapnutí zapaľovania vozidlo automaticky vykoná diagnostickú kontrolu (Diagnostický poruchový kód (Diagnostics Trouble Code) (DTC)). Ak je zistená porucha, dostanete správu s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčaním úkonu, ktorý je vhodné vykonať.
For this purpose the following categories of personal data are necessarily processed for the performance of the contract: VIN, Car ID, date and time stamp, odometer information, results of the DTC scan, GPS data, vehicle status information (air condition status, engine status, door/trunk/window/hood open/close status, tire pressure status, gear/seat status, fuel level, brake/engine oil status, battery status).

4.13 Výstraha vozidla:
Poskytovanie notifikačného varovného systému. Kedykoľvek je otvorené okno v čase, keď je zapaľovanie vypnuté, dostanete správu zobrazenú v UVO Aplikácii.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, informácie o odometri, výsledky DTC kontroly, GPS údaje, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, otvorený/zatvorený stav dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav bŕzd/motorového oleja, stav batérie).

4.14 Poplachové zariadenie proti vlámaniu (iba pre vozidlá, ktoré sú vybavené systémom poplachového zariadenia proti vlámaniu):
Poskytovanie poplachového notifikačného systému. Kedykoľvek sa ozve poplachové zariadenie proti vlámaniu, dostanete správu zobrazenú v UVO Aplikácii.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb: VIN, identifikácia auta, dátum a časová pečiatka, GPS údaje, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, otvorený/zatvorený stav dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav bŕzd/motorového oleja).

4.15 Údaje týkajúce sa manažmentu vzťahov k zákazníkmi (VCRM):
Pri aktivovaní "Zlepšenie Produktu/Služby" budeme spracúvať na základe vášho súhlasu údaje týkajúce sa poskytovania, používania, prevádzky a stavu vozidla s cieľom zlepšiť kvalitu produktu a služby. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať deaktivovaním príslušného tlačidla. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred týmto odvolaním. Keď budú údaje získané a poslané na naše servery, vykonáme ich anonymizáciu v priebehu 7 dní. Na aktiváciu "Zlepšenie Produktu/Služby " je z technických dôvodov potrebná taktiež aktivácia systému zemepisných informácií (GIS).
Na tieto účely budú spracúvané nasledovné kategórie osobných údajov na základe vášho súhlasu: informácie o stave systému regulácie vzduchu, informácie o stave batérie, informácie o stave technických systémov a systémov týkajúcich sa stability, informácie o používaní prístrojovej dosky a jej stave, informácie týkajúce sa klimatizácie a kúrenia, informácie o stave motora, bŕzd a pohonného ústrojenstva, informácie týkajúce sa stavu funkčnosti, informácie o stave prevodovky a týkajúce sa spotreby, informácie týkajúce sa systémov varovania a asistenčných systémov, informácie týkajúce sa riadenia a pneumatík, informácie týkajúce sa motora a nabíjania, informácie o stave a osobitnom používaní elektrického vozidla, informácie o stave a používaní multimédií, ako aj informácie o GPS a rýchlosti.

4.16 Prenos profilu užívateľa:
App Služba umožňuje Užívateľovi kontrolovať a meniť nastavenia vozidla v UVO Aplikácii. Užívateľ môže zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich v jeho vozidle.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb: VIN, identifikácia auta, telefónne číslo užívateľa, SMS autentifikačný kód, PIN kód užívateľa, čas hlásenia, informácie o nastaveniach vozidla, informácie o nastavení systému, informácie o nastavení navigácie, informácie o navigačnom bode záujmu (POI), profilová fotografia (ak bola poskytnutá).

4.17 Navigácia na poslednú míľu (Last Mile Navigation):
App Služba umožňuje Užívateľovi pokračovať v navigácii do jeho konečného cieľa použitím jeho inteligentného telefónu po zaparkovaní jeho vozidla.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb a budú získavané z palubnej jednotky vozidla a/alebo prenesené z palubnej jednotky vozidla: VIN, identifikácia auta, identifikácia SIM, informácie o adrese, mene a o polohe užívateľa a vozidla, informácie o navigačných bodoch, čas, rýchlosť.

4.18 Režim parkovania s obsluhou:
Ak je táto služba aktivovaná a vozidlo je riadené inou osobou, Užívateľ môže sledovať polohu vozidla, čas, kedy bolo zapaľovanie naposledy vypnuté, čas jazdy, prejazdenú vzdialenosť a najvyššiu rýchlosť.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb: VIN, identifikácia auta, identifikácia SIM, informácie o stave režimu parkovania s obsluhou (stav aktivácie, čas začatia a skončenia režimu parkovania s obsluhou, čas trvania, počet najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejazdená vzdialenosť), údaje o vozidle (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer).

4.19 Výstraha o vybití batérie:
Poskytovanie systému výstražných notifikácií. Kedykoľvek stav nabitia 12V batérie klesne pod určitú úroveň, Užívateľ dostane notifikačnú správu zobrazenú v UVO Aplikácii.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb: VIN, identifikácia auta, identifikácia SIM, stav batérie, typ výstrah o stave vozidla.

4.20 Výstraha o cestujúcich na zadných sedadlách:
Poskytovanie systému výstražných notifikácií. Kedykoľvek bude zistený pohyb na zadnom sedadle, Užívateľ dostane notifikačnú správu zobrazenú v UVO Aplikácii.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb: VIN, identifikácia auta, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave tekutín (voda v ostrekovači a brzdová kvapalina), informácie o stave pneumatík, svietidiel a inteligentného kľúča, stav elektrického vozidla (EV)).

4.21 Výstraha o nečinnosti vozidla:
Poskytovanie systému výstražných notifikácií. Kedykoľvek bude na vozidle zaradený parkovací prevodový stupeň počas toho, ako bude motor vozidla v prevádzke, a dvere budú otvorené, Užívateľ dostane notifikačnú správu zobrazenú v UVO Aplikácii.
Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie App Služieb: VIN, identifikácia auta, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, GPS dáta, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave tekutín (voda v ostrekovači a brzdová kvapalina), informácie o stave pneumatík, svietidiel a inteligentného kľúča, stav elektrického vozidla (EV)).

5. Vaše práva

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akýmikoľvek aktivitami spracúvania osobných údajov, môžete tento súhlas odvolať v akomkoľvek čase s účinkom do budúcnosti. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré predchádzalo odvolaniu súhlasu.
Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov môžete mať právo: žiadať o prístup k vašim osobným údajom, žiadať o opravu vašich osobných údajov; žiadať vymazanie vašich osobných údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov; žiadať o prenosnosť údajov, a namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
Okrem toho máte taktiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov.
Vezmite prosím na vedomie, že tieto vyššie uvedené práva môžu byť obmedzené v zmysle príslušných národných predpisov o ochrane osobných údajov.

5.1 Právo na prístup: YMôžete mať právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje vzťahujúce sa k vám sú spracúvané alebo nie, a ak je to tak, žiadať o prístup k osobným údajom. Sprístupnené informácie zahŕňajú – okrem iného – účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných fyzických osôb môžu obmedzovať vaše právo na prístup.
Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vami vyžiadané kópie môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.

5.2 Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelov spracúvania, môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

5.3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý"): Za určitých okolností môžete mať právo žiadať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my môžeme byť povinní takéto osobné údaje vymazať.

5.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností môžete mať právo žiadať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V takomto prípade budú príslušné osobné údaje označené a môžu byť nami spracúvané len pre určité účely.

5.5 Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojovo-čitateľnom formáte a môžete mať právo poslať tieto osobné údaje inej entite bez prekážok z našej strany.

5.6 Právo namietať: Za určitých okolností, najmä ak spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.5.7 Právo vykonať opatrenia na uchovávanie a poskytovanie údajov po smrti: Máte právo vykonať osobitné opatrenia na uchovávanie a poskytovanie vašich osobných údajov po vašej smrti a my ich budeme plniť. Taktiež môžete vykonať všeobecné opatrenia u tretej osoby, ktorá nás bude informovať o vašich pokynoch, keď to bude potrebné.

6. Príjemcovia a kategórie príjemcov

Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je v spoločnosti Kia obmedzený na tie fyzické osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti.

Spoločnosť Kia môže prenášať vaše osobné údaje na príslušné účely príjemcom a kategóriám príjemcov, ktoré sú uvedené nižšie:

Súkromné tretie osoby – Spriaznené alebo nespriaznené súkromné entity, ktorými nie sme my, ktoré samé alebo spoločne s inými určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Na účely poskytovania App Služieb potrebujeme prenášať údaje (napr. našim sprostredkovateľom – viď nižšie). Pri tejto technickej službe sa spoliehame na telekomunikačné služby poskytované telekomunikačnými operátormi (v súčasnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Nemecko).

Sprostredkovatelia – Určité tretie osoby, či už spriaznené alebo nespriaznené, môžu prijímať vaše osobné údaje, aby takéto osobné údaje spracúvali v mene spoločnosti KIA podľa vhodných pokynov tak, ako je potrebné pre príslušné účely spracúvania. Sprostredkovatelia budú podliehať zmluvným povinnostiam implementovať vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje len v zmysle pokynov.
- Sprostredkovateľmi pre technickú infraštruktúru a údržbu App Služby sú Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Nemecko, a Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Soul, Kórea.
- Sprostredkovatelia pre služby centier telefonickej podpory sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Kia a nachádzajú sa v krajinách EU/EHP.
- Kia používa iných sprostredkovateľov pre konkrétne služby (napr. poskytovateľov máp).

Štátne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie osoby, ktoré sú verejnými orgánmi v prípadoch, keď to vyžadujú alebo dovoľujú príslušné právne predpisy.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

Niektorí z príjemcov vašich osobných údajov sa budú nachádzať alebo môžu mať relevantné prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHS, napr. v Kórejskej republike, kde právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu poskytovať inú úroveň ochrany v porovnaní s právnymi predpismi vo vašej jurisdikcii a vo vzťahu ku ktorým neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Vo vzťahu k prenosom osobných údajov týmto príjemcom mimo EÚ/EHS poskytujeme primerané záruky, a to najmä uzavretím dohôd o prenose osobných údajov prijatých Európskou komisiou (napr. Štandardné zmluvné doložky (2010/87/EÚ a/alebo 2004/915/ES)) s príjemcami alebo prijatím iných opatrení v záujme poskytnutia primeranej úrovne ochrany osobných údajov. Kópia príslušného opatrenia, ktoré sme prijali, je dostupná prostredníctvom našej zodpovednej osoby (viď 3.2 vyššie).

8. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb, výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov).

8.2 Ak sa neuplatňuje žiadna zákonná alebo regulatórna požiadavka na dobu uschovávania, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v súvislosti s poskytovaním App Služieb sú vymazané alebo anonymizované okamžite potom, ako je poskytovanie jednotlivých služieb ukončené s nasledovnou výnimkou:
Prihlasovacie údaje sú uchovávané počas doby trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov).

8.3 Vymazanie údajov z účtu (resetovanie): Váš UVO účet môže byť resetovaný tak, že bude nastavená príslušná voľba (napr. v UVO Aplikácii). V takomto prípade všetky osobné údaje týkajúce sa vášho UVO účtu budú vymazané, pokiaľ sa neuplatňujú doby uchovávania (viď 8.1 vyššie). Pri resetovaní UVO účtu budete odhlásený z UVO Aplikácie a, ak budete chcieť používať App Služby, budete musieť absolvovať nový prihlasovací postup alebo sa prihlásiť s inými prihlasovacími údajmi.

9. Mód Offline (Vypnutý modem)

Môžete si vybrať aktivovanie Módu offline nastavením príslušnej voľby. Ak je Mód offline zapnutý, všetky funkcie UVO sú deaktivované a žiadne osobné údaje, najmä GPS údaje, nie sú získavané.

10. Dodatky podľa miestneho práva

Uplatňujú sa nasledujúce dodatky podľa miestneho práva:

Rakúsko

Článok 8.1 sa mení nasledovne:
Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 7 rokov. Táto lehota na uchovanie môže byť predĺžená predovšetkým ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Belgicko

Vo vzťahu k dobe uchovávania osobných údajov podľa Článku 8.1, v Belgicku môžu byť osobné údaje vzťahujúce sa k zmluvným vzťahom v zmluvách, správach alebo obchodných listoch uchovávané po dobu až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Kia a vami. Ak sú takéto osobné údaje relevantné v rámci akýchkoľvek správnych alebo súdnych konaní, môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia po celé trvanie týchto konaní, vrátane celej lehoty na podanie akéhokoľvek opravného prostriedku.

Kontaktné údaje belgického úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la presse 35
1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact(at)apd-gba.be

Maďarsko

Článok 8.1 je nahradený nasledovným znením:
Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 8 rokov v prípade účtovných dokumentov odo dňa ich vydania). Ak sú takéto osobné údaje relevantné vo vzťahu k akémukoľvek správnemu alebo súdnemu konaniu, údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia počas celej doby trvania týchto konaní, a to až do uplynutia lehôt na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov.

Kontaktné údaje maďarského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Adresa: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefón: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Taliansko

Bez ohľadu na čokoľvek iné, čo je uvedené vo vyššie uvedenom Oznámení o ochrane osobných údajov, nasledujúce sa uplatní v rozsahu, v ktorom sa talianske právo uplatní na spracúvanie vašich osobných údajov: (i) v žiadnom prípade nebude spoločnosť Kia spracúvať vaše osobné údaje pre účely profilovania bez vášho súhlasu; (ii) ak ste existujúci zákazník a spoločnosti Kia ste poskytli vašu e-mailovú adresu, a bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo namietať podľa článku 5.6 vyššie, spoločnosť Kia vám môže poslať marketingové komunikácie prostredníctvom e-mailu vo vzťahu k produktom alebo službám podobným, ako sú produkty alebo služby, ktoré ste si predtým zakúpili; (iii) s odkazom na doby uchovávania osobných údajov, Kia uchová osobné údaje spracúvané pre marketingové alebo profilovacie účely, ak nejaké sú, po dobu 24, resp. 12 mesiacov, ibaže taliansky úrad na ochranu osobných údajov povolí spoločnosti KIA uchovať ich po dlhšiu dobu.

Kontaktné údaje talianskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Email: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Holandsko

Článok 8.1 sa mení nasledovne:
Štandardná zákonná lehota na uchovávanie osobných údajov pre všeobecné účtovné účely je v Holandsku 7 rokov. Vezmite na vedomie, že táto lehota môže byť predĺžená, a to najmä ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou KIA (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Poľsko

Článok 5.6. sa mení nasledovne:
Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, ak ste udelili súhlas na takéto spracúvanie, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.

Článok 8.1 sa mení nasledovne:
Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. štandardná zákonná doba uchovávania na všeobecné účtovné účely je v Poľsku 5 rokov od konca predchádzajúceho účtovného obdobia. Prosím vezmite na vedomie, že táto doba uchovávania môže byť predĺžená predovšetkým ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Kontaktné údaje poľského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 -193 Warszawa
Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovensko

Kontaktné údaje slovenského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovak Republic
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Tel: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Španielsko

Článok 5.1 odsek 2 je nahradený nasledujúcim textom:
Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Pre ďalšie vami vyžiadané kópie do šiestich mesiacov môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch, ibaže existuje legitímny dôvod pre vašu žiadosť.

Článok 8 je nahradený nasledujúcim textom:
8.1 Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb, výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, zablokujeme ich a keď uplynie premlčacia lehota (napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov), vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaný.

8.2 Ak sa neuplatnia žiadne zákonné alebo regulatórne lehoty na uchovávanie osobných údajov, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v spojitosti s poskytovaním App Služieb sú zablokované a následne vymazané alebo anonymizované okamžite, ako bolo poskytnutie jednotlivých služieb dokončené, s nasledujúcimi výnimkami:
prihlasovacie (Log-in) údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov)

8.3 Ukončenie účtu: Ak si zvolíte ukončenie App Služieb (napr. nastavením príslušného nastavenia v UVO App) všetky osobné údaje vzťahujúce sa k vášmu UVO účtu budú zablokované a následne vymazané, ako je vysvetlené vyššie.


v08-06-20