Go to content

MyKia+

 • Érvényesség: 2021.08.17-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

 • Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kia Hungary Kft. (továbbiakban KIA) által üzemeltetett MyKia+ Hűségprogramhoz kötődő adatkezelési tevékenységekről.


  A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.


  Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.


  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:


  Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

 • Kia Hungary Kft.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.


  Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu


  MAKASZ Kft.
  Székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő u. 37.


  Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: security@makasz.hu


  GlobeMaster Kft.
  Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 79. II./2


2.2. Egyéb címzettek

 • A Kia harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 • A KIA adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:


  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


  A KIA adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

 • Az ügyfeleink számára ingyenesen elérhető MyKia Hűségprogram célja, hogy a program résztvevői számára országos szintű, azonnali kedvezményeket nyújtó hálózathoz biztosítson hozzáférést.

4.1. A KIA által végzett adatkezelési tevékenységek

 • A Hűségprogram üzemeltetése során a KIA a következő személyes adatokat gyűjti és kezeli:


  Adatkezelési cél: MyKia+ Hűségprogram üzemeltetése


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.


  Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre


  Kezelt adatok köre: név, email cím, postai cím, alvázszám(ok), rögzített km óra állások, forgalomba helyezés dátuma, gépjárműhöz kapcsolódó tulajdonszerzés dátuma, ügyfél által igénybe vett KIA márkaszervizek, márkaszerviz látogatásai során szervizelt gépjárművek alvázszámai, márkaszerviz látogatásainak időpontjai


  Adatok tárolásának időtartama: A hűségprogramban történő részvétel teljes ideje alatt, vagy az érintett kérésére történő törlésig. A postacímet a hűségkártya aktiválása után automatikusan töröljük.


  A Hűségprogramba történő regisztráció során lehetősége van hozzájárulását adni, hogy megadott elérhetőségeire marketing célból keressük. Ezen hozzájárulás megadása nem feltétele a programban történő részvételnek, viszont a Hűségprogram résztvevőinek kialakított egyedi promóciók, kedvezmények igénybevételéről, ezen csatornák útján tud könnyen tájékozódni. Marketing hozzájárulással kapcsolatos tájékoztatónkat a következő linken érheti el: https://http://www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont/adatvedelmi-tajekoztatok/marketing/


4.2. A MAKASZ által végzett adatkezelési tevékenységek

 • A Hűségprogram üzemeltetése során a Makasz Kft. a következő személyes adatokat gyűjti és kezeli:


  Adatkezelési cél: MyKia+ Hűségprogram üzemeltetése és adminisztrációja


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul


  Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre


  Kezelt adatok köre: név, kártyahasználati statisztikák


  Adatok tárolásának időtartama: A hűségprogramban történő részvétel teljes ideje alatt, vagy az érintett kérésére történő törlésig.


  A MAKASZ Kft. részletes adatvédelmi tájékoztatóját a következő link segítségével érheti el: https://https://www.makasz.hu/adatkezelési-szabályzat


4.3. A GlobeMaster által végzett adatkezelési tevékenységek

 • A Hűségprogram üzemeltetése során a Makasz Kft. a következő személyes adatokat gyűjti és kezeli:


  Adatkezelési cél: Hűségkártya nevesítése és postázása


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul


  Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre


  Kezelt adatok köre: név, postai cím


  Adatok tárolásának időtartama: Név: a hűségprogramban történő részvétel teljes ideje alatt, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Postai cím: A Hűségkártya postázásáig


  A GlobeMaster Kft. részletes adatvédelmi tájékoztatóját a következő link segítségével érheti el: https://http://www.globemaster.net/adatkezelesi_nyilatkozat.pdf


5. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

5.1. Az Önt megillető jogok

 • Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


  Tájékoztatáshoz való jog

  Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


  Hozzáféréshez való jog

  Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


  Adatok helyesbítéséhez való jog

  Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


  Törléshez való jog

  Ön bármikor kérheti adatai törlését.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


5.2. Jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.