Go to content

Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r.

 


Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Kia Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 z póżn.zm., dalej: „udop”).


W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka:


1. stosowała wewnętrzne procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów ustaw podatkowych;

 

2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

 

3. prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy;

 

4. nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, dalej: „ordynacja podatkowa”);

 

5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

a. zakup samochodów, koszty odsetek oraz  usługi doradcze od Kia Europe GmbH;

b. zakup części od Mobis Parts Europe N.V.

 

6. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;

 

7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;

 

8. nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;

 

9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931);

 

10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143);

 

11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r.
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Kia Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z póżn.zm., dalej: „udop”).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka:

1. stosowała wewnętrzne procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów ustaw podatkowych;

2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

3. prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy;

4. nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „ordynacja podatkowa”);

5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:
a. zakup samochodów, koszty odsetek oraz usługi doradcze od Kia Europe GmbH;
b. zakup części od Mobis Parts Europe N.V.

6. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;

7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;

8. nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;

9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685);

10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722);

11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.

  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.