Go to content

Personvern

 • Personvernerklæring for Bertel O. Steen AS


  Ditt personvern er viktig for Bertel O Steen AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All vår behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.
  Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

  Behandlingsansvarlig
  Bertel O. Steen AS er et selskap heleid av Bertel O. Steen Holding AS. Selskapets hovedvirksomhetsområder er bil og eiendom, og Bertel O. Steen AS er morselskapet i bil- og eiendomskonsernet. Bertel O. Steen AS består av bilimport, forhandlervirksomhet, verksteddrift, kundetjenester og eiendom. Det er Bertel O. Steen AS som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike selskapene hvor Bertel O. Steen AS har en eierandel på over 50 % - heretter samlet referert til som Bertel O. Steen. Av den grunn er det Bertel O. Steen som er å anse som behandlingsansvarlig for behandlingene av personopplysninger som gjengitt nedenfor, med mindre annet er opplyst.

  Dersom Bertel O. Steen benytter sosiale medier som informasjonskanal vil disse mediene være selvstendig behandlingsansvarlig for den eventuelle videre behandling av personopplysningene som disse mediene gjør i tillegg til det som Bertel O. Steen selv står for.

  Hvorfor må Bertel O. Steen ha dine personopplysninger?
  Hovedformålet med våre behandlinger av personopplysninger er at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtalen du har inngått med et av våre selskap i Bertel O. Steen. Det vil si at vi trenger å vite hvem du er, hvor du bor og hvordan vi kan kontakte deg. Vi trenger kunnskap om din bil og eventuelle biltjenester du kjøper av oss slik at vi kan yte deg den servicen vi er forpliktet til gjennom avtalen, men også slik at ditt nåværende og fremtidige bilhold skal fungere mest mulig smertefritt for deg. Opplysningene er også nødvendige å lagre dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil av tekniske årsaker.
  De ulike avdelingene i Bertel O. Steen behandler personopplysninger til følgende spesifikke formål:

  Bilimport importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart®, Fuso og Setra. For å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i, er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, og opplysninger knyttet til den aktuelle bilen.

  I noen tilfeller vil produsentene av våre bilmerker være behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til bilen. Dette gjelder særlig drift av nettstedet til det enkelte bilmerket, samt kjøretøyopplysninger knyttet til garantispørsmål o.l. Dersom det ønskes mer informasjon om dette henvises til de aktuelle merkenes nettsteder eller ta kontakt med forhandler.

  Forhandlervirksomhet består av et landsdekkende forhandlernett som distribuerer konsernets bilmerker. For å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i, er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger om oppgjør, fødselsnummer, samt opplysninger knyttet til den aktuelle bilen. Videre vil vi behandle navn, kontaktinformasjon og kopi av legitimasjon/førerkort dersom du ønsker å prøvekjøre en av våre biler.

  Legitime interesser
  Vi innhenter persondata ved bestilling av prøvekjøring og ved forespørsler om tilbud på nett. Formålet er å kunne gjennomføre forespørselen, kontakte kunden og sikre en god kundeopplevelse.

  Verksteddrift omfatter verkstedtjenester som tilbys gjennom konsernets landsdekkende forhandlernett, og i tillegg Snap Drive AS som er en merkeuavhengig verkstedkjede heleid av Bertel O. Steen. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om verkstedtjenester er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger knyttet til betaling, samt tekniske opplysninger om bilen.

  Kundetjenester tilbyr mobilitets- og finansieringsløsninger gjennom et landsdekkende nettverk av forhandlere som selger biler importert av Bertel O. Steen. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, opplysninger knyttet til bilen, samt økonomiske opplysninger knyttet til finansieringen. Vi vil også gjennomføre kredittsjekk av kunder.

  Eiendom består av Bertel O. Steen Eiendom AS med datterselskaper, som eier og forvalter en eiendomsportefølje på ca. 170 000 m2 knyttet til bil- og annen næringsvirksomhet. For å kunne inngå eller oppfylle eiendomsavtalene er det nødvendig for oss å behandle navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner, adgangskontroll og kameraovervåking.

  Markedsføring: I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg vil vi kontakte deg med relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan blant annet være informasjon om (inkludert, men ikke begrenset til): EU Kontroll, bilens servicebehov, tjenester du kan benytte hos din bilforhandler, nye produkter eller andre interessante varer og tjenester knyttet til ditt kundeforhold hos oss.

  Vi kommer til å forsøke å forutse dine ulike behov slik at vi kan gi deg en så relevant informasjon som mulig og at vår kundeservice ovenfor deg blir best mulig. Sagt enkelt så ønsker vi å gi deg riktig budskap til riktig tid i riktig kanal. For å kunne gjøre dette vil dine personopplysninger bli brukt til å beregne hva du har behov for av produkter, tjenester og informasjon. Slik beregning kan bety at vi kaller inn bilen din til EU kontroll, service og vedlikehold til riktig tid og hos riktig forhandler. Det kan også bety at vi tar kontakt med deg i god tid før din leasingavtale utløper, eller dersom det kommer viktig informasjon om din bilmodell.

  Bertel O. Steen benytter telefon, post, e-post, sms, web, app og sosiale medier for å gi deg informasjon. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot å motta informasjon i ulike kanaler ved å sende e-post til personvern@bos.no
  Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke.

  Hvor hentes personopplysningene fra?
  Personopplysningene hentes fra dine ulike møtepunkter med Bertel O. Steens organisasjon, inkludert, men ikke begrenset til: Avtaledokumenter, motorvognregisteret, personoppslagstjenester, Mine Sider, Min Bil App, forhandlere i salgsorganisasjonen til et av våre bilmerker, webskjemaer for å bestille tjenester, kundeservice m.v.

  Informasjonskapsler (cookies)
  Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud.

  Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du - for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang.- har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

  Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *avslå - informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i tilbudene våre.

  Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
  Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.
  Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

  Får andre tilgang til dine personopplysninger?
  Vi vil dele dine personopplysninger med andre selskap innenfor Bertel O. Steen i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.
  For enkelte tjenester vil det være nødvendig å overføre personopplysningene dine til tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen. Dette kan du lese mer om på de respektive tjenestetilbydernes hjemmeside.
  Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

  Bruk av databehandlere
  Bertel O. Steen inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.
  I enkelte tilfeller vil vi også være å anse som databehandlere ettersom vi behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlige. Dette vil blant annet gjelde behandling av personopplysninger av kunder hos frittstående forhandlere av våre bilmerker. I disse tilfellene er det Bertel O. Steen som er databehandler gjennom å drifte IT-systemene på vegne av de frittstående forhandlerne som er behandlingsansvarlige.

  Hvor lagres dine personopplysninger?
  Personopplysninger som behandles av Bertel O. Steen som behandlingsansvarlig lagres som hovedregel på servere i Norge og EU/EØS. I noen tilfeller overføres data til databehandlere lokalisert i Sør-Korea og India, I slike tilfeller gjøres dette kun i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

  Rettigheter
  Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
  Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.
  Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til: personvern@bos.no eller eventuelt per post til Bertel O. Steen AS, Personvern, Boks 52, 1471 Lørenskog. Datatilsynet har laget et eget formular for innsynsbegjæring .
  Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet: post@datatilsynet.no.

  Personvernombud
  Bertel O. Steen har tilsatt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
  Har du noen spørsmål eller innsigelser til vår behandling av personopplysninger, send en e-post til konsernets personvernombud: personvernombud@bos.no , eller eventuelt per post til Bertel O. Steen AS, Personvernombudet, Boks 52, 1471 Lørenskog.

  Informasjonssikkerhet
  Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Bertel O. Steens retningslinjer og rutiner for personvern.

  Endringer
  Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

 • Bruksvilkår – KIA-konto

  1. Innledning
  1.1. KIA ønsker å tilby deg tjenester for å gjøre KIA opplevelsen din så trygg, enkel og hyggelig som mulig. Derfor introduserer KIA en konto ("KIA-konto"), som kan brukes til å benytte tjenester levert av KIA og/eller eksterne selskaper. Disse tjenestene inkluderer onlinetjenester, apper og andre programvaretjenester
  1.2. Ved spørsmål om din KIA-konto kan du kontakte kundesenteret vårt: +47 679 70 700. 2. Bruksvilkår
  2.1. Ved å merke en boks i akseptprosessen, godtar du disse Bruksvilkårene og inngår en avtale med Kia UVO Connected GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland (heretter kalt "KIA", "vi", “oss” eller "vår") om opprettelse og bruk av en unik KIA-konto (som beskrevet nærmere i punkt 3 nedenfor) for tilgang og/eller styring av de tilknyttede tjenestene, som er nærmere beskrevet i og er underlagt "Spesielle Bruksvilkår". Slike Spesielle Bruksvilkår kan begrense bruken av tjenestene og/eller kreve at din KIA-konto er koblet til en eller flere KIA kjøretøy. I tilfelle konflikt mellom disse Bruksvikårene og de gjeldende Spesielle Bruksvilkårene, gjelder de Spesielle Bruksvilkårene.
  2.2. Du har kun lov til å benytte KIA-kontoen dersom du er myndig.
  2.3. Hvis enheten din ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske funksjonene, eller hvis de ikke oppfyller kravene i disse Bruksvilkårene, er vi ikke forpliktet til å gi deg en KIA-konto. 2.4. Bruken av KIA-kontoen kan kreve internettilgang eller andre telekommunikasjonstjenester. Disse Bruksvilkårene gjelder ikke for telekommunikasjonstjenestene som kan være nødvendig for å bruke din KIA-konto. Disse er underlagt en separat avtale (inkludert avgifter) hos leverandøren av dine telekommunikasjonstjenester.
  3. KIA-konto
  3.1. Du kan bare bruke tjenestene sammen med din KIA-konto. En KIA-konto er en unik, personlig og ikke-overførbar konto hvor KIA gir deg tilgang til bestemte tjenester.
  3.2. Bruken av KIA-kontoen er gratis.
  3.3. For å få tilgang til visse tjenester, må du koble din KIA-konto til et eller flere KIA kjøretøy. Dette er angitt i gjeldende Spesielle Bruksvilkår.
  3.4. Informasjonen du gir ved opprettelsen av en KIA-konto skal være nøyaktig. Opplysningene som samles inn i forbindelse med din KIA-konto inneholder: navnet ditt, epostadressen din, fødselsdatoen din, telefonnummeret ditt, passordet, det faktum at du har akseptert disse Bruksvilkårene, PIN-kode, bil-ID og aktiveringskode.
  3.5. KIA-kontoen din skal opprettes for bruk i samsvar med disse Bruksvilkårene. Hvis nødvendig vil vi kontakte deg vedrørende din KIA-konto på den epostadressen du oppgav da du registrerte KIAkontoen din. 4. Endringer i Bruksvilkårene
  Vi kan fra tid til annen foreta rimelige endringer i disse Bruksvilkårene eller i funksjonene til KIAkontoen. Du vil bli varslet om slike endringer via epost aller i en annen form for melding. Hvis du ikke motsetter deg endringene skriftlig (for eksempel epost, faks) innen 4 uker etter mottak av 2 varsel, vil endringene anses som akseptert. Vi vil uttrykkelig varsle deg om retten til å avslå og konsekvensene av passivitet.
  5. Bruksbegrensninger
  5.1 Du må ikke bruke KIA-kontoen din i strid med bestemmelsene i disse Bruksvilkårene.
  5.2 Videre må du ikke bruke KIA-kontoen din på en måte som bryter med gjeldende lover eller forskrifter, som for eksempel immaterielle rettigheter eller trafikkregler. Bruk som truer sikkerheten til KIA-kontoen, samt en bruk som kan skade eller svekke KIAs eller en tredjeparts tekniske infrastruktur eller andre kunders bruk av KIA-konto er også forbudt. I tillegg må du ikke skade, deaktivere eller på annen måte forstyrre KIA-kontoen eller påføre KIA-kontoen noen form for virus, "ormer", skadelig programvare, spionprogrammer, "trojanere" eller annen skadelig kode eller program som kan kompromittere driften av KIA-kontoen.
  5.3 Din KIA-konto krever et passord. Du må velge et passord som er tilstrekkelig sikkert overfor tredjeparter. Vi kan gi regler om hva som skal regnes som et tilstrekkelig sikkert passord. Du er ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig og ikke gi det til en tredjepart. Hvis du mistenker at en tredjepart har fått uautorisert tilgang til passordet ditt, skal du umiddelbart endre passordet. Hvis du mistenker at en tredjepart har fått uautorisert tilgang til KIAs tjenester gjennom KIAkontoen din, skal du umiddelbart kontakte vår kundeservice (se punkt 1.2).
  6. Opphavsrett
  6.1. Hele innholdet av KIA-konto er eiendommen til KIA, eller KIAs direkte eller indirekte datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter i felleskap omtalt som "KIA-konsernet") eller tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med forbehold om alle rettigheter. Alle rettigheter til KIA-konto, underliggende programvare, innhold og opplegg eies av KIA-konsernet og deres lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, utgi, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte KIA-konto på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte benytte KIA-konto for noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse.
  6.2. Ingen deler av disse Bruksvilkårene skal forstås som å gi en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, KIA eller logo, som alle er eiendommen til KIA-konsernet. KIA-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin informasjon eller sitt materiale i forbindelse med KIA-kontoen, og vil håndheve slike rettigheter fullt ut i henhold til gjeldende opphavsretts- og varemerkelovgivning.
  7. Brukerinnhold
  KIA krever ikke eierskap til innhold du gjør tilgjengelig via din KIA-konto, og ingenting i disse Bruksvilkårene begrenser dine rettigheter til å bruke slikt innhold.
  8. Ansvar
  8.1. KIAs erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes simpel uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger:
  a) KIAs ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) KIA skal ikke være ansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  8.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), og ansvar for uaktsomme personskader. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis, og i den utstrekning, KIA har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  8.3. Punktene 8.1. og 8.2. ovenfor gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utlegg.
  8.4. Du er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  9. Personvern
  For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med KIA-konto, vennligst se vår Personvernerklæring - KIA-konto. Særskilte opplysninger om behandling av personopplysninger for andre tjenester enn KIA-konto finner du i personvernerklæringen for den respektive tjenesten
  10. Avtaleperiode
  10.1. Du kan bruke KIA-kontoen fra den dagen du registrerte deg for din KIA-konto.
  10.2. Du kan når som helst slutte å bruke din KIA-konto. I slike tilfeller vil disse bruksbetingelsene ikke lenger gjelde.
  10.3. Vi forbeholder oss retten til permanent eller midlertidig å blokkere og/eller tilbakekalle bruken av din KIA-konto ved vesentlige brudd på disse Bruksvilkårene, og, ved vesentlige brudd på disse Bruksvilkårene, å si opp Bruksvilkårene.
  11. Eventuelt
  11.1 Disse Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for bruken av KIA-kontoen, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene om ovennevnte.
  11.2 Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår for Brukeren skal bare gjelde for bruken av KIA-kontoen dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av oss.
  11.3 Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til Brukeren. I et slikt tilfelle, skal Brukeren imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen en måned etter mottak av det skriftlige varselet, som får virkning på tidspunktet for den planlagte overdragelsen av avtalen til selskapet som overtar i KIAs sted i avtalen. Vi skal uttrykkelig informere Brukeren om denne retten til oppsigelse i det skriftlige varselet.
  v08-08-2019

 • Personvernerklæring - KIA-konto

  For å gi deg alle funksjonene tilhørende din KIA-konto, må KIA behandle visse opplysninger.
  1. Behandlingsansvarlig
  Kia UVO Connected GmbH, en tysk juridisk enhet med kommersielt registreringsnummer HRB 112541 og med offisiell forretningsadresse Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland, heretter "KIA", "vi" eller "oss", er ansvarlig for behandlingen av alle personopplysningene som forklart over.
  2. Kontaktdetaljer
  Hvis du har noen spørsmål etc. om eller i forbindelse med denne Personvernerklæringen, eller ønsker å klage vedrørende vår behandling av personopplysningene dine eller om utøvelsen av rettighetene dine (se punkt 8 under), kan du kontakte oss ved å benytte ovennevnte kontaktdetaljer eller:
  Kia UVO Connected GmbH
  E-postadresse: info@kia-uvo.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +47 679 70 700
  Alternativt kan du også kontakte vårt Personvernombud:
  E-post: dpo@kia-uvo.eu
  Postadresse: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  3. Formål og behandlingsgrunnlag
  Vi behandler personopplysningene dine som du oppgir i forbindelse med registrering av KIAkontoen din og ved den videre bruk av kontoen din. Formålet med behandlingen vår er å administrere KIA-kontoen din (fra logging frem til en mulig avslutning av KIA-kontoen din), for å gi deg tilgang til alle KIA-kontofunksjonene, for å sikre og gi deg tilgang til våre tjenester som forutsetter en KIA-konto, og å varsle deg om oppdateringer av KIA-kontoen din. Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er det forhold at denne behandlingen kreves for oppfylling av vår kontrakt med deg vedrørende din KIA-konto, (Artikkel 6(1)(b) i EUs personvernforordning (GDPR) eller basert på KIAs berettigede interesser (Artikkel 6(1)(f) GDPR.
  Annen databehandling vedrørende særskilte telematikktjenester vil skje i henholdt til særskilte personvernerklæringer for den respektive tjenesten(e). Vi gjør oppmerksom på at vi kun vil behandle personopplysningene dine for andre formål dersom vi er forpliktet til å gjøre dette på grunn av rettslige forpliktelser (f.eks. overføring til domstoler eller påtalemyndigheter), hvis du har samtykket til den aktuelle behandlingen, eller om behandlingen på annen måte er tillatt under gjeldende lovgivning. Hvis behandling foretas for andre formål, kan vi gi deg ytterligere informasjon.
  4. Kategorier av personopplysninger
  Opplysninger som samles inn i forbindelse med din KIA-konto inkluderer navnet ditt, epostadressen din, fødselsdatoen din, mobilnummeret ditt, passordet ditt, at du har akseptert brukervilårene, PIN kode, bil ID og aktiveringskode. 5. Mottakere og Kategorier av mottakere av personopplysninger
  Enhver tilgang til personopplysningene dine hos KIA er begrenset til de personer som må ha tilgang for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Personopplysningene dine kan bli behandlet for de formål og av mottakere og kategoriene av mottakere som angitt nedenfor:
   Private tredjeparter – Tilknyttede eller ikke-tilknyttede private selskaper, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.
   Databehandlere – Enkelte tredjeparter, enten tilknyttet eller ikke-tilknyttet, kan motta personopplysningene dine for å behandle slike opplysninger på vegne av KIA etter instruks, som nødvendig for de respektive formålene for behandlingen. Databehandlerne er underlagt avtaleforpliktelser om å implementere egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, og til kun å behandle personopplysningene som instruert. Databehandleren for KIA-konto er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
   Offentlige myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere, og lignende tredjeparter som er offentlige instanser, som påkrevd eller tillatt etter gjeldende rett.
  6. Overføring av opplysninger til utlandet
  Enkelte av mottakerne av personopplysningene dine vil være lokalisert eller vil utføre relevante operasjoner utenfor ditt hjemland og EU/EØS, f.eks. i Sør-Korea, hvor personvernlovgivningen kan gi et annet beskyttelsesnivå sammenlignet med lovene i din jurisdiksjon og hvor en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen ikke foreligger. For overføring til slike mottakere utenfor EU/EØS gir vi nødvendige garantier, særlig ved å inngå dataoverføringsavtaler som vedtatt av EU-kommisjonen (f.eks. Standard Personvernbestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF)) med mottakerne, eller gjør andre tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvern. En kopi av de aktuelle tiltakene vi har gjennomført er tilgjengelig hos vårt Personvernombud (se 2 ovenfor).
  7. Oppbevaringsperiode
  Personopplysningene dine oppbevares av oss og/eller våre tjenestetilbydere i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser, og for det tidsrom det er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn for, i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Når vi ikke lenger har behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette dem fra våre systemer og/eller arkiver og/eller gjøre egnede tiltak for å anonymisere opplysningene slik at du ikke lenger kan bli identifisert av dem (med mindre vi må beholde opplysningene dine for å oppfylle rettslige eller myndighetspålagte forpliktelser som påhviler oss; f.eks. kan personopplysninger i avtaler, kommunikasjon, og forretningsbrev være underlagt lovpålagte oppbevaringsplikter som kan kreve oppbevaring i opptil 10 år). Hvis det er aktuelt, vil alle andre personopplysninger i prinsippet bli slettet 5 år etter at det respektive kontraktsforholdet mellom deg og oss er avsluttet.
  8. Dine rettigheter
  Hvis du har avgitt samtykke til behandling av noen av personopplysningene dine, kan du når som helst trekke samtykket ditt med effekt for fremtiden. Slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake. I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan du ha rett til: å be om innsyn i personopplysningene dine, be om retting av personopplysningene dine, be om sletting av personopplysningene dine, be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, be om dataportabilitet, og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.Vennligst merk at de ovennevnte rettigheter kan være begrenset under gjeldende nasjonal personvernlovgivning. I tillegg har du rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet for personvern. For å utøve dine rettigheter, ber vi deg vennligst kontakt oss som angitt i 2 ovenfor.
  8.1 Rett til innsyn: Du kan ha rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, kan du be om innsyn i personopplysningene. Ditt innsyn omfatter – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og andre individers rettigheter kan begrense retten din til innsyn. Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier du ber om, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på våre administrasjonskostnader.
  8.2 Rett til retting: Du kan ha rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.
  8.3 Rett til sletting ("retten til å bli glemt"): Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få oss til å slette personopplysninger om deg, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger.
  8.4 Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få oss til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. I slike tilfeller vil de aktuelle personopplysningene bli merket, og de vil bare kunne bli behandlet av oss for bestemte formål.
  8.5 Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg selv, som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre nevnte personopplysninger til en annen enhet uten hinder av oss.
  8.6 Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere, av grunner knyttet til din særlige situasjon til enhver tid, mot vår behandling av personopplysningene dine og vi kan være forpliktet til ikke lenger å behandle personopplysningene dine. Dessuten, hvis personopplysningene dine behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du rett til å protestere til enhver tid mot behandlingen av personopplysningene dine for slik markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til slik direkte markedsføring. I slike tilfeller vil ikke personopplysningene dine lenger behandles for slike formål av oss.
  v08-08-2019

 • KIA UVO

  Bruksvilkår – Hovedenhet
  (English version below)
  1. Virkeområde
  Disse vilkår for bruk ("Bruksvilkår") gjelder for bruken av KIA UVO og KIA Live via kjøretøyets hovedenhet ("Tjenester") tilbudt av Kia UVO Connected GmbH, med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefonnummer: +47 679 70 700, email: info@kia-uvo.eu ("KIA"; "vi"; "oss"; "vår") til brukeren av Tjenestene ("Bruker"; "Du" eller "Deg"). Har du spørsmål om eller i forbindelse med disse bruksvilkårene, kan du kontakte kundesenteret vårt:
  Kia UVO Connected GmbH
  Epost: info@kia-uvo.eu
  Vanlig post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +47 679 70 700
  2. Bruk av Tjenestene
  2.1. Brukeren behøver ikke å registrere seg for å bruke Tjenestene. For informasjon om de aktuelle opplysningene som samles inn og behandles, vennligst se vår Personvernerklæring – Hovedenhet.
  2.2. Kjøpsavtalen for kjøretøyet og avtalen om ytelsen av Tjenestene i overenstemmelse med Bruksvilkårene er rettslig separate forretningstransaksjoner og avtaler. Gjennomføringen av én av avtalene skal ikke ha noen påvirkning på den andre avtalen. I enkelte tilfeller kan dette resultere i at Brukeren oppfyller kjøpsavtalen for kjøretøyet uten å kunne benytte Tjenestene. I motsatt tilfelle, f.eks. ved bortfall av kjøpsavtalen for kjøretøyet, kan avtalen om ytelsen av Tjenestene for det aktuelle kjøretøyet bli avsluttet i henhold til punkt 9.4.
  2.3. Alle avtaler mellom KIA og Brukeren inngås i den lokale språkversjonen og på engelsk. Etter inngåelsen av den aktuelle avtalen, vil den aktuelle avtaleteksten bli levert til Brukeren, og så bli oppbevart av oss, men ikke lenger være tilgjengelig for Brukeren, med mindre Brukeren ber om dette.
  3. Tjenester
  3.1. Tjenestene består av følgende individuelle tjenester, som er mer detaljert beskrevet i tjenestebeskrivelsene for de aktuelle tjeneste, og som med dette gjøres til en del av Bruksvilkårene:
  a) KIA Live
  KIA Live gir Brukeren tilgang til følgende funksjoner:
   Trafikk: Live trafikkinformasjon, for å planlegge ruter og vise trafikksituasjonen; Online Navigasjon setter Brukeren i stand til å navigere til sitt ønskede bestemmelsessted basert på kombinasjonen av sanntids trafikkdata og historisk trafikkinformasjon.
   Live point of interest (POI): Informasjon om POI i nærheten, basert på posisjonen din;
   Vær: Lokal værmelding
   Parkering: Gateparkering og annen parkering basert på din nåværende posisjon, nærliggende destinasjon, nærliggende markering på rulleskjerm, nærliggende bysentrum;
   EV POI (bare for El-biler og Plug-in Hybrid El-biler): Informasjon om nærliggende ladestasjoner, herunder tilgjengelighetsstatus basert på posisjonen din;
   Forhandler POI: Nærliggende KIA-forhandleres beliggenhet, basert på posisjonen din; og
   Kamera/faresonevarslinger (hvis dette er tillatt i landet ditt): Systemet gir varslinger på strekninger hvor ulykker er spesielt vanlig, og varsler Deg om særlig ulykkesfare eller automatisk trafikkontroll.
  b) Online Talegjenkjenning
  Online Talegjenkjenning gir Brukeren mulighet til å benytte muntlige talekommandoer for å få tilgang til og styre Tjenestene, samt skrive og sende tekstmeldinger via en tilkoblet mobilenhet. Online Talegjenkjenningstjenesten styres fra et online-miljø. Taleklippene og GPS-dataene til Brukeren vil samles inn og oppbevares for å gjennomføre og forbedre Online Talegjenkjenningstjenesten.
  3.2. Enkelte av Tjenestene ytes med hjelp av underleverandører.
  3.3. For de følgende Tjenestene kreves det innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data): KIA Live og Online Talegjenkjenning. Uten innsamlingen og behandlingen av posisjonsdata, vil de(n) aktuelle Tjenesten(e) ikke kunne bli levert/benyttet. 3.4. Vi vil videre analysere og forbedre Tjenestene for å utvikle nye mobilitetsprodukter og/eller - tjenester og mobilitetsrelaterte produkter og/eller tjenester, for å sikre våre produkter og/eller for å forbedre våre tjenester. For disse formålene, vil vi automatisk analysere dataene basert på statistiske og matematiske modeller for å identifisere forbedringspotensial.
  4. Opphavsrett
  4.1. Hele innholdet av Tjenestene er eiendommen til KIA, eller KIAs direkte eller indirekte datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter i felleskap omtalt som "KIAkonsernet") eller tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med forbehold om alle rettigheter. Alle rettigheter til Tjenestene, underliggende programvare, innhold og opplegg eies av KIA-konsernet og deres lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, utgi, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte Tjenestene på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte benytte Tjenestene for noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse.
  4.2. Ingen deler av Bruksvilkårene skal forstås som å gi en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, tjenestemerke eller logo, som alle er eiendommen til KIA-konsernet. KIA-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin informasjon eller sitt materiale i forbindelse med Tjenestene, og vil håndheve slike rettigheter fullt ut i henhold til gjeldende opphavsretts- og varemerkelovgivning.
  5. Brukerforpliktelser
  5.1. Du er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning og respektere tredjeparters rettigheter når Tjenestene benyttes.
  5.2. I tillegg må Du ikke misbruke Tjenestene, og Du må overholde forpliktelsene som angitt i det følgende:
  a) Du må ikke bruke SIM-kortet som benyttes for ytelsen av Tjenestene: (a) til overføring av tale (herunder VOIP); (b) til å koble Deg til en offentlig destinasjonsadresse (dvs. offentlig IP-adresse) herunder gjennom bruk av proxy, gateway eller ruter; (c) på enhver måte som innebærer forsøk på å bryte gjennom sikkerhetstiltak, uavhengig av om bruddet resulterer i uberettiget endring eller tap av data; (d) på enhver måte som innebærer bruk av Tjenestene eller programvare knyttet til Internet Relay Chat (IRC), peer-to-peer fildeling, bit torrent- eller proxy-server-nettverk; (e) på en måte som involverer spamming, sending av uoppfordrete e-poster eller kommersielle meldinger eller opprettholdelse av en åpen SMTP-formidlingstjeneste; eller (f) på enhver måte som forringer nettverket.
  b) Du må ikke publisere noen resultater fra måling av ytelse eller resultat (benchmarking) for SIM-kortet, nettverket, Tjenestene eller deler av dette til noen tredjeparter.
  c) I den utstrekning DU benytter SIM-kortet for å benytte Tjenestene, må vi informere Deg om det følgende: 4G/LTE tjenestene (som ytes av eksterne tjenestetilbydere) er bare tilgjengelig på kompatible enheter (dvs. hovedenheten) som støtter den aktuelle 4G/LTE-frekvensen for det spesifikke roamingnettverket. Når 4G/LTE-tjenester ikke kan ytes, vil 2G- eller 3G-tjenester bli tilbudt avhengig av tilgjengelighet, og hovedenhetens kompatibilitet med slike nettverk.
  6. Vederlagsfrie tjenester
  Tjenestene tilbys vederlagsfritt for en tidsperiode på 7 år, regnet fra den dagen kjøretøyet blir solgt til den første eieren av kjøretøyet, dvs. på tidspunktet den første kjøpsavtalen trer i kraft. Vi forbeholder oss retten til i fremtiden å foreslå ytterligere tjeneseter som vil være underlagt særskilte bruksvilkår.
  7. Oppetid
  7.1. Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang til Tjenestene helt eller delvis av tekniske årsaker og sikkerhetsårsaker (f.eks. ved sikkerhetsbrudd) og andre viktige årsaker.
  7.2. Leveringen og bruken av Tjenestene kan være underlagt begrensninger med tanke på de nyeste tekniske løsninger utenfor vår kontroll. Dette knytter seg særlig til tilgjengeligheten til datatilkoblingene som ytes av teleselskapene. I enkelte tilfeller kan utilgjengelighet på nettverket føre til at Tjenestene er utilgjengelige, ettersom den nødvendige dataoverføringen ikke kan gjennomføres. I tillegg kan forbigående flaskehalsproblemer oppstå ved maksimal belastning på Tjenestene, trådløse og faste nettverk eller på internett.
  7.3. Avbrytelser kan også oppstå på grunn av force majeure, herunder pandemier og epidemiske sykdommer, streik, lock-out og myndighetsordre, og på grunn av tekniske og andre tiltak (f.eks. reparasjoner, vedlikehold, programvareoppdateringer og utvidelser) som er nødvendige for våre systemer eller nedstrøms og oppstrøms tilbydere, herunder innholdstilbydere og nettverksoperatører, som er nødvendig for korrekt og forbedret levering av Tjenestene.
  7.4. Når tilgang til Tjenestene blir deaktivert, begrenset eller avbrutt som beskrevet i dette punkt 7, vil vi, i den utstrekning dette er mulig, kontakte Deg på forhånd for å informere Deg om dette og oppgi en grunn for deaktiveringen, begrensningen eller avbrytelsen.
  8. Personvern
  8.1. For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med ytelsen av Tjenestene, vennligst se vår Personvernerklæring – Hovedenhet.
  8.2. Brukeren skal informere enhver annen bruker av kjøretøyet/sjåfør om at Tjenestene er aktivert. Brukeren skal særlig informere slike andre brukere/sjåfører om databehandlingsaktivitetene beskrevet i Personvernerklæringen – Hovedenhet og det faktum at Tjenestene krever innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data).
  9. Avtaleperiode, Terminering
  9.1. Retten til å benytte Tjenestene starter den dagen kjøretøyet blir solgt til første eier av kjøretøyet, dvs. på det tidspunkt den første kjøpsavtalen trer i kraft, og vil automatisk utløpe etter 7 år.
  9.2. Avtalen om ytelsen av Tjenesten og derved retten til å benytte Tjenestene kan sies opp av Deg på ethvert tidspunkt med 6 ukers varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.
  9.3. Begge parter har rett til å heve ved den andre partens vesentlige kontraktsbrudd.
  9.4. I tilfelle heving eller ugyldighet av kjøpsavtalen for et kjøretøy, tilbakeføring eller annen tilbakekallelse av kjøretøyet til aktuell selger, ved opphør av en leasing-avtale, ved salg av kjøretøyet til en tredjepart, ved tyveri, så vel som ved totalskade som ikke kan repareres, skal hver part ha rett til å foreta en terminering av Tjenestene for det aktuelle kjøretøyet. Termineringen skal ha virkning fra det tidspunkt en av partene mottar varsel om terminering. Ved tilfeller av salg eller overføring av besittelsen over kjøretøyet til en tredjepart, skal Brukeren slette data som oppbevares i kjøretøyet.
  9.5. Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å blokkere og/eller oppheve bruken av Tjenestene ved brudd på Bruksvilkårene, og å terminere kontrakten.
  10. Endringer i Bruksvilkårene
  10.1. KIA forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i Bruksvilkårene og/eller Tjenestene. Brukeren vil bli varslet av oss om enhver endring i Bruksvilkårene og/eller Tjenestene. Hvis Brukeren ikke skriftlig (f.eks. e-post, fax) avslår slike endringer innen 4 uker etter mottak av varselet, vil endringene anses akseptert. Vi vil uttrykkelig varsle Brukeren om retten til å avslå og konsekvensene av passivitet. Hvis Brukeren avslår, forbeholder vi oss retten til å avslutte enhver bruksrett til de(n) påvirkede Tjenesten(e) med 6 ukers varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.
  11. Diverse
  11.1. Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for bruken av Tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene om Tjenestene.
  11.2. Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår for Brukeren skal bare gjelde for bruken av Tjenestene dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av oss.
  11.3. For enhver endring eller tillegg til Bruksvilkårene, så vel som varsler nødvendig for deres gjennomføring, kreves skriftlighet (herunder e-post, fax). Kravet til skriftlighet kan bare tilsidesettes i skriftlig form.
  11.4. Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til Brukeren. I et slikt tilfelle, skal Brukeren imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen en måned etter mottak av det skriftlige varselet, som får virkning på tidspunktet for den planlagte overdragelsen av avtalen til selskapet som overtar i KIAs sted i avtalen. Vi skal uttrykkelig informere Brukeren om denne retten til oppsigelse i det skriftlige varselet. For å gjøre det helt klart, denne retten påvirker ikke retten din til å si opp Bruksvilkårene og dermed retten til å benytte Tjenestene på ethvert tidspunkt med 6 ukers varsel, som beskrevet i punkt 9.2.
  12. Kundeservice / Klager
  12.1. Brukere kan benytte kontaktdetaljene angitt i punkt 1ovenfor for spørsmål eller klager.
  12.2. KIA vil ikke og er ikke forpliktet til å delta i alternative tvisteløsningsprosedyrer for utenrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukere. EU-kommisjonen tilbyr en nettside for nettbasert tvisteløsning som er innrettet for å hjelpe forbrukere og næringsdrivende å løse sine tvister utenomrettslig, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  13. Ingen angrerett
  Brukeren har ikke angrerett. Dette gjelder selv om Brukeren er en forbruker, fordi Tjenestene tilbys vederlagsfritt.
  14. Ansvarsbegrensning
  Følgende ansvarsbegrensninger gjelder for Deg etter i hvilket land Du har fast bostedsadresse:
  Belgia 14.1 I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, skal Kias erstatningsansvar innenfor og utenfor kontrakt, uavhengig av dens juridiske grunnlag (enten det gjelder garanti, kontrakt, erstatning, uaktsomhet eller annet, inkludert latente/skjulte mangler), for tap og skader som oppstår ut av eller i forbindelse med leveringen av App-Tjenestene eller enhver forsinkelse eller avbrudd i tilbudet av App-Tjenestene, være begrenset som følger:
  (i) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  (ii) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  (iii) Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade).
  14.2 De nevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for (i) noe obligatorisk lovpålagt ansvar (for eksempel ansvar for mangelfulle produkter), (ii) ansvar for personskader eller død forårsaket av noen handling eller unnlatelse fra Kia, (iii) ethvert ansvar for svindel eller grov uaktsomhet, eller (iv) noe annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes ved lov. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke gjelde hvis og i den grad Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Frankrike 14.1. KIAs kontraktsrettslige erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger:
  a) KIAs ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser;
  b) KIA skal ikke være ansvarlig for enhver indirekte skade som er forårsaket av bruk av Tjenestene;
  c) KIA skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av force majeure-hendelser (dvs. en hendelse utenfor KIAs kontroll og som ikke med rimelighet kunne blitt forutsett på avtaleinngåelsestidspunktet).
  14.2. De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar skal ikke gjelde for lovpålagt erstatningsansvar, særlig for ansvar forårsaket av grov uaktsomhet og/eller forsettlige forsømmelser, ansvar for mangelfulle produkter, og ansvar for personskader. I tillegg, skal slike ansvarsbegrensninger ikke komme til anvendelse hvis og i den utstrekning KIA har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utgifter. Irland 14.1 Kia er ansvarlig overfor Deg for påregnelige tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Brukervilkår, skal Kia være ansvarlig for tap eller skade som Du blir påført som er et påregnelig resultat av at Kia har mislighold kontrakten eller at vi ikke har utvist rimelig omsorg og ferdighet, men vi er ikke ansvarlige for noen tap eller skader som ikke er påregnelige. Tap eller skade er påregnelig dersom det enten er åpenbart at de vil skje eller, dersom det på tidspunktet for avtaleinngåelsen, både vi og Du visste at det kunne skje.
  14.2 Kia utelukker eller begrenser ikke på noen måte sitt ansvar overfor Deg der dette ville være ulovlig. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomheten til Kias ansatte, agenter eller underleverandører, eller for bedrageri eller bedragersk feilinformasjon.
  14.3 Kia er ikke ansvarlige for forretningsmessige tap. Vi leverer kun Tjenesten for privat bruk. Dersom du bruker produktene til noen kommersiell forretning eller for gjensalg skal ikke Kia ha noe ansvar overfor Deg for noe tap av fortjeneste, tap av omsetning, opphold i forretningene eller tap av forretningsmuligheter. Italia 14.2. KIAs erstatningsansvar for skader forårsaket av uaktsomhet skal være begrenset som følger:
  a) KIAs ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) KIA skal ikke være ansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. 14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning KIA har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen del av disse Bruksvilkårene vil begrense eller utelukke KIAs ansvar for (i) død eller personskade forårsaket av KIAs uaktsomhet eller uaktsomhet hos deres ansatte eller representanter; (ii) grov uaktsomhet eller forsettlige forsømmelser; (iii) brudd på regler som følger av offentlige ordensforpliktelser; og (iv) ethvert annet tilfelle hvor KIAs ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter gjeldende lovgivning.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet. Nederland 14.1. I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lovgivning, skal KIA ikke være erstatningsansvarlig på noe grunnlag for skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen for ytelsen av Tjenestene eller Tjenestene i seg selv. Det forannevnte skal ikke gjelde for ansvar som er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlige forsømmelser fra KIAs administrasjon.
  14.2. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet. Norge 14.2. KIAs erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger:
  a) KIAs ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) KIA skal ikke være ansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  c) KIAs ansvar er begrenset til NOK 5 000 per skadetilfelle.
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den norske produktansvarsloven. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis, og i den utstrekning, KIA har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  Polen 14.1 Kia skal ikke være ansvarlig for faktiske tap og/eller tap av fortjenesten, med mindre tapet er forårsaket av Kias forsettlige mislighold.
  14.2 Forannevnte erstatningsbegrensninger skal ikke gjelde for ufravikelig lovbestemt erstatningsansvar, særskilt erstatningsansvar under den polske produktansvarslov (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlige produkter under den polske tvistelov (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og erstatningsansvar for personskader forårsaket av skyld. Slovakia 14.1 I den utstrekning som er tillatt etter gjeldende slovakisk lov, skal Kias kontraktuelle og lovbestemte ansvar for tap (spesielt aktuelle tap og tap av fortjeneste), uansett juridisk grunnlag, være begrenset. Kia skal kun være erstatningsansvarlig opp til det beløp av erstatning som Kia forutså, eller som Kia kunne ha forutsett som et mulig resultat av bruddet på Kias forpliktelse, på tidspunktet da kontrakten ble inngått, tatt i betraktning de opplysningene som Kia hadde eller skulle ha hatt ved å utvise rimelig omsorg.
  14.2 Ovennevnte erstatningsbegrensninger skal ikke gjelde for noe ufravikelig lovbestemt ansvar. I tillegg, skal ikke slike begrensninger av ansvar gjelde dersom og i den utstrekning Kia har tatt på seg en spesifikk garanti.
  14.2 Brukeren har en plikt til å utvise rimelig innsats for å forhindre og minimere tap.
  Storbritannia 14.1. KIA er ansvarlig overfor Deg for påregnelig tap og skade forårsaket av KIA. Dersom KIA ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal KIA være ansvarlig for tap og skade Du lider som en påregnelig følge av at KIA bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelige omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil skje, eller om det på kontraktsinngåelsestidspunktet både Du og vi visste at det kunne skje.
  14.2. KIA utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor Deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette inkluderer ansvar for død eller personskader forårsaket av KIAs uaktsomhet eller uaktsomhet hos deres ansatte, representanter eller underleverandører; for svindel eller feilaktig fremstilling; for brudd på rettighetene dine i forbindelse med Tjenestene, herunder retten til å motta Tjenestene som tilbys med rimelig dyktighet og omsorg.
  14.3. KIA er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Dersom du benytter produktene for et kommersielt-, forretningsmessig- eller gjensalgsformål, vil KIA ikke være ansvarlig overfor Deg for tapt fortjeneste, forretningstap, driftsavbrudd eller tapte forretningsmuligheter. Spania 14.1. KIA begrenser ikke sitt lovpålagte erstatningsansvar, herunder, men ikke begrenset til, ansvar for forsettlig forsømmelse og ansvar for personskader forårsaket av uaktsomhet.
  14.2. Punkt 14.1. ovenfor gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utlegg. Sverige 14.1. KIA skal ikke være erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre KIA har forårsaket tapet eller skaden ved forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet.
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene får ikke anvendelse for lovpålagte erstatningsregler, herunder ansvar under den svenske produktansvarsloven (Produktansvarslagen), og ansvar for personskader forårsaket av uaktsomhet. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis, og i den utstrekning, KIA har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Tsjekkia 14.1. Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes simpel uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger:
  a) Kia skal være erstatningsansvarlig opp til et beløp tilsvarende påregnelig tap typisk for denne typen avtale på bakgrunn av mislighold av kontraktuelle forpliktelser
  b) Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for indirekte tap som kan bli forårsaket av bruken av Tjenestene.
  14.2 Ovennevnte ansvarsbegrensninger skal ikke gjelde for ufravikelige, lovbestemt ansvar, i særdeleshet ansvar for grov uaktsomhet eller forsettlig mislighold, skade på et individs naturlige rettigheter eller for ansvar for defekte produkter. I tillegg skal ikke disse ansvarsbegrensningene gjelde i forhold til svakere parter i betydningen til Seksjon 433 (2) i den Tsjekkiske tvistelov og dersom og i den utstrekning Kia har tatt på seg en spesifikk garanti.
  14.3 Pkt. 14.1 og 14.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4 Brukeren har en plikt til å utvise rimelig innsats for å unngå og minimere tap.
  Tyskland 14.1. KIAs erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes simpel uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger:
  a) KIAs ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) KIA skal ikke være ansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), og ansvar for uaktsomme personskader. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis, og i den utstrekning, KIA har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Ungarn 14.1 Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av Tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av Tjenesten, være begrenset som følger:
  (i) Kia skal være ansvarlig opp til et beløp tilsvarende påregnelig tap typisk for denne typen avtale på bakgrunn av mislighold av vesentlige kontraktuelle forpliktelser, (ii) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktuelle forpliktelser eller for simpelt uaktsomme brudd på noen annen gjeldende handleplikt, og (iii) Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for noe spesielt, indirekte eller følgetap, inkludert men ikke begrenset til, tap av tilgang, data, fortjeneste, besparelser, muligheter, goodwill, så vel som krav fra tredjemann (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slike krav)
  14.2 Ovennevnte ansvarsbegrensninger skal ikke gjelde dersom Kia har tatt på seg en spesifikk garanti. Ingenting i disse bruksvilkår skal begrense eller utelukke Kias ansvar for (i) død eller personskade som er et resultat av Kias uaktsomhet eller uaktsomheten til Kias ansatte eller agenter, (ii) forsettlig mislighold, (iii) brudd på offentligrettslige forpliktelser, og (iv) andre tilfeller der Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes på bakgrunn av gjeldende rett. Østerrike Kia skal ikke ha noe erstatningsansvar, bortsett fra (1) erstatningsansvar for grov uaktsomhet eller forsett og (2) erstatningsansvar for kroppsskade eller død forårsaket av uaktsomhet.
  15. Tilpasninger i hht. lokal rett Tabellen nedenfor inneholder tilpasninger i hht. lokal rett i det landet der Du til vanlig oppholder deg. Belgia 4.1 siste punktum vil bli endret som følger: Uten at det berører obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende rett, må du ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), endre, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte bruke Tjenestene til noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse. 11.4 punkt 1 vil bli endret som følger: Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til Brukeren, og dette, uten din godkjenning forutsatt at denne overdragelsen ikke reduserer garantiene dine som forbruker. 13. vil bli endret som følger:
  Brukeren godtar uttrykkelig at kontrakten løper, med hans godkjenning, fra den dagen han/hun registrerer seg for KIAkontoen og godtar de nåværende Bruksvilkårene og derved erkjenner at han mister sin angrerett, i samsvar med Artikkel VI.53,13 ° i den Belgiske økonomiske lov. Nederland 10.1 får følgende tillegg: KIA forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i Bruksvilkårene og/eller Tjenestene. Brukeren vil bli varslet av oss vedørende enhver slik endring av Bruksvilkårene og/eller Tjenestene. Enhver slik endring vil få virkning 6 uker etter mottak av varselet hos Brukeren. Polen Pkt. 13 blir endret som følger: Brukeren har ikke angrerett. Dette gjelder selv om Brukeren er forbruker, da bruken av Tjenestene består i å levere digitalt innhold som ikke er lagret på et varig medium av Kia til Brukeren. Dersom du er en forbruker, aksepterer og anerkjenner du at ved å bruke Tjenestene aksepterer du at Kia umiddelbart starter leveringen og at Du ikke har angrerett. Tsjekkia Pkt. 12.2 blir slettet og erstattet med følgende: Dersom Du er forbruker, i tillegg til å anlegge sak for de tsjekkiske domstoler eller i et annet verneting, dersom det er tillatt etter gjeldende rett, er Du også berettiget til alternativ tvisteløsning av en forbrukertvist som oppstår på bakgrunn av eller i forbindelse med avtalen underlagt disse Bruksvilkår. Du kan finne listen over de godkjente alternative tvisteløsningsorganene så vel som videre informasjon om gjeldende regelverk for prosedyren knyttet til alternativ tvisteløsning på nettsiden til den tsjekkiske handelsmyndigheten: https://www.adr.coi.cz Du kan også inngi en klage online til et alternativt tvisteløsningsorgan via online-plattformen som er tilgjengelig her: http://ec.euyropa.eu/consumers/odr/. Pkt. 13 blir slettet og erstattet med følgende: Brukeren anerkjenner og uttrykkelig aksepterer at inngåelsen av avtalen vedrørende levering av Tjenesten, med hans/hennes godkjenning, begynner på den dato da Brukeren aksepterer disse Bruksvilkår og derfor anerkjenner at han/hun taper angreretten, i henhold til Seksjon 1837 (l) i den tsjekkiske tvisteloven. Ungarn Disse Bruksvilkår inngås i elektronisk form. Bruksvilkårene vil være akseptert ved aktivering av Tjenesten ved bruk av «JEG AKSEPTERER»-knappen. Bruksvilkårene skal ikke anses for å være inngått skriftlig og du vil være i stand til å lagre dem og aksessere og gjenskape Bruksvilkårene på ditt lagringsmedium eller elektroniske medium. Vi vil sørge for tekniske hjeplemidler til å identifisere og korrigere feil i input ved elektronisk behandling før du gir noe juridisk bindende utsagn. Pkt. 12.2 gjelder ikke dersom du er forbruker.
  v29-04-20

 • KIA UVO

  Bruksvilkår - UVO-Appen
  1. Virkeområde
  Disse vilkår for bruk ("Bruksvilkår") gjelder for bruken av denne appen ("UVO-Appen"), som gir deg mulighet til å benytte bestemte Kia UVO-tjenester ("App-Tjenester") via UVO-Appen. App-Tjenestene er tilbudt av Kia UVO Connected GmbH, med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefonnummer: +47 679 70 700, e-post: info@kia-uvo.eu ("Kia"; "vi"; "oss"; "vår") til brukeren av App-Tjenestene ("Bruker" "Du" eller "Deg").
  Har du spørsmål om eller i forbindelse med disse Bruksvilkårene, kan du kontakte kundesenteret vårt:
  Kia UVO Connected GmbH
  Epost: info@kia-uvo.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +47 679 70 700
  2. Bruk av App-Tjenestene
  2.1. Du kan bruke App-Tjenestene via din Kia-konto. For å få tilgang til App-Tjenestene må du koble UVO-Appen med et eller flere Kia kjøretøy.
  2.2. For informasjon om de aktuelle opplysningene som samles inn og behandles, vennligst se vår Personvernerklæring – UVO-Appen.
  2.3. Bruken av App-Tjenesten kan kreve internettilgang eller andre telekommunikasjonstjenester. Disse Bruksvilkårene gjelder ikke for telekommunikasjonstjenestene som kan være nødvendig for å bruke App-Tjenesten. Disse er underlagt en separat avtale (inkludert avgifter) hos leverandøren av dine telekommunikasjonstjenester.
  2.4. Kjøpsavtalen for kjøretøyet og avtalen om ytelsen av App-Tjenestene i overenstemmelse med Bruksvilkårene er rettslig separate forretningstransaksjoner og avtaler. Gjennomføringen av én av avtalene skal ikke ha noen påvirkning på den andre avtalen. I enkelte tilfeller kan dette resultere i at Brukeren oppfyller kjøpsavtalen for kjøretøyet uten å kunne benytte App-Tjenestene. I motsatt tilfelle, f.eks. ved bortfall av kjøpsavtalen for kjøretøyet, kan avtalen om ytelsen av App-Tjenestene for det aktuelle kjøretøyet bli avsluttet i henhold til punkt 9.5.
  2.5. Alle avtaler mellom Kia og Brukeren inngås på flere språk. Etter inngåelsen av den aktuelle avtalen, vil den aktuelle avtaleteksten være tilgjengelig for Brukeren i UVOAppen. 3. App-Tjenester
  3.1. UVO-appen gir tilgang til følgende App-tjenester som beskrives mer detaljert i tjenestebeskrivelsene til den respektive App-tjenesten som er en del av disse Bruksvilkårene (tjenestene som er tilgjengelige, kan variere avhengig av kjøretøymodell, konstruksjonsdato og utstyrsnivå – for ytterligere informasjon kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene gitt i punkt 1 ovenfor):
  3.1.1. Kart på hjem-meny og søkelinje
  3.1.2. Fjernstyrt klimakontroll
  3.1.3. Fjernlading
  3.1.4. Fjernstyrt dørkontroll
  3.1.5. Send til kjøretøy
  3.1.6. Finn min bil
  3.1.7. Mine reiser
  3.1.8. Kjøretøystatus
  3.1.9. Kjøretøyrapport
  3.1.10. Kjøretøydiagnose
  3.1.11. Kjøretøyvarsel
  3.1.12. Tyverialarm
  3.1.13. Overføring av brukerprofil
  3.1.14. Siste kilometer-navigasjon
  3.1.15. Innstilling for betjent parkering
  3.1.16. Alarm for utladet batteri
  3.1.17. Varsler for kjøretøystatus
  3.1.18. Alarm for baksetepassasjer
  3.1.19. Alarm for tomgang
  3.2. For de følgende App-Tjenestene kreves det innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data): Kart på hjem-meny og søkelinje, Fjernstyrt klimakontroll (bare elektriske kjøretøy), Fjernlading, Fjernstyrt dørkontroll, Send til kjøretøy, Finn min bil, Mine reiser, Kjøretøystatus, Kjøretøyrapport, Kjøretøydiagnose, Kjøretøyvarsel, Siste kilometernavigasjon, Innstilling for betjent parkering, Alarm for baksetepassasjer, Alarm for tomgang og Tyverialarm. Uten innsamlingen og behandlingen av posisjonsdata, vil de(n) aktuelle App-Tjenesten(e) ikke kunne bli levert/benyttet.
  3.3. Vi vil videre analysere og forbedre App-Tjenestene for å utvikle nye mobilitetsprodukter og/eller - tjenester og mobilitetsrelaterte produkter og/eller tjenester, for å sikre våre produkter og/eller for å forbedre våre tjenester. For disse formålene, vil vi automatisk analysere dataene basert på statistiske og matematiske modeller for å identifisere forbedringspotensial.
  4. Opphavsrett
  4.1. Hele innholdet av App-Tjenestene er eiendommen til Kia, eller Kias direkte eller indirekte datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter i felleskap omtalt som "Kiakonsernet") eller tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med forbehold om alle rettigheter. Alle rettigheter til App-Tjenestene, underliggende programvare, innhold og opplegg eies av Kia-konsernet og deres lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, utgi, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte AppTjenestene på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte benytte AppTjenestene for noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse.
  4.2. Ingen deler av Bruksvilkårene skal forstås som å gi en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, tjenestemerke eller logo, som alle er eiendommen til Kia-konsernet. Kia-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin informasjon eller sitt materiale i forbindelse med App-Tjenestene, og vil håndheve slike rettigheter fullt ut i henhold til gjeldende opphavsretts- og varemerkelovgivning.
  5. Brukerforpliktelser
  5.1. Du er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning og respektere tredjeparters rettigheter når App-Tjenestene benyttes.
  6. Vederlagsfrie App-Tjenester
  App-Tjenestene tilbys vederlagsfritt for en tidsperiode på 7 år, regnet fra den dagen kjøretøyet blir solgt til den første eieren av kjøretøyet, dvs. på tidspunktet den første kjøpsavtalen trer i kraft. Vi forbeholder oss retten til i fremtiden å foreslå ytterligere tjenester som vil være underlagt særskilte bruksvilkår.
  7. Oppetid
  7.1. Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang til AppTjenestene helt eller delvis av tekniske årsaker og sikkerhetsårsaker (f.eks. ved sikkerhetsbrudd) og andre viktige årsaker.
  7.2. Leveringen og bruken av App-Tjenestene kan være underlagt begrensninger med tanke på de nyeste tekniske løsninger utenfor vår kontroll. Dette knytter seg særlig til tilgjengeligheten til datatilkoblingene som ytes av teleselskapene. I enkelte tilfeller kan utilgjengelighet på nettverket føre til at App-Tjenestene er utilgjengelige, ettersom den nødvendige dataoverføringen ikke kan gjennomføres. I tillegg kan forbigående flaskehalsproblemer oppstå ved maksimal belastning på App-Tjenestene, trådløse og faste nettverk eller på internett.
  7.3. Avbrytelser kan også oppstå på grunn av force majeure, herunder pandemier og epidemier, streik, lock-out og myndighetsordre, og på grunn av tekniske og andre tiltak (f.eks. reparasjoner, vedlikehold, programvareoppdateringer og utvidelser) som er nødvendige for våre systemer eller nedstrøms og oppstrøms tilbydere, herunder innholdstilbydere og nettverksoperatører, som er nødvendig for korrekt og forbedret levering av App-Tjenestene.
  7.4. Når tilgang til App-Tjenestene blir deaktivert, begrenset eller avbrutt som beskrevet i dette punkt 7, vil vi, i den utstrekning dette er mulig, kontakte Deg på forhånd for å informere Deg om dette og oppgi en grunn for deaktiveringen, begrensningen eller avbrytelsen.
  8. Personvern
  For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med ytelsen av App-Tjenestene, vennligst se vår Personvernerklæring – UVO-Appen. Brukeren skal informere enhver annen bruker av kjøretøyet/sjåfør om at App-Tjenestene er aktivert. Brukeren skal særlig informere slike andre brukere/sjåfører om databehandlingsaktivitetene beskrevet i Personvernerklæringen – UVO-Appen og det faktum at App-Tjenestene krever innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data).
  9. Avtaleperiode, Terminering
  9.1. Du kan benytte App-Tjenesten fra den dagen du registrerte KIA-kontoen din og aksepterte disse Bruksvilkårene.
  9.2. Retten til å benytte App-Tjenestene starter den dagen kjøretøyet blir solgt til første eier av kjøretøyet, dvs. på det tidspunkt den første kjøpsavtalen trer i kraft, og vil automatisk utløpe etter 7 år.
  9.3. Avtalen om ytelsen av Tjenesten og derved retten til å benytte App-Tjenestene kan sies opp av Deg på ethvert tidspunkt med 6 ukers varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.
  9.4. Begge parter har rett til å heve ved den andre partens vesentlige kontraktsbrudd.
  9.5. I tilfelle heving eller ugyldighet av kjøpsavtalen for et kjøretøy, tilbakeføring eller annen tilbakekallelse av kjøretøyet til aktuell selger, ved opphør av en leasing-avtale, ved salg av kjøretøyet til en tredjepart, ved tyveri, så vel som ved totalskade som ikke kan repareres, skal hver part ha rett til å foreta en terminering av App-Tjenestene for det aktuelle kjøretøyet. Termineringen skal ha virkning fra det tidspunkt en av partene mottar varsel om terminering. Ved tilfeller av salg eller overføring av besittelsen over kjøretøyet til en tredjepart, skal Brukeren slette data som oppbevares i kjøretøyet.
  9.6. Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å blokkere og/eller oppheve bruken av App-Tjenestene ved brudd på Bruksvilkårene, og å terminere kontrakten.
  10. Endringer i Bruksvilkårene
  10.1. Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i Bruksvilkårene og/eller AppTjenestene. Brukeren vil bli varslet av oss om enhver endring i Bruksvilkårene og/eller App-Tjenestene. Hvis Brukeren ikke skriftlig (f.eks. e-post, fax) avslår slike endringer innen 4 uker etter mottak av varselet, vil endringene anses akseptert. Vi vil uttrykkelig varsle Brukeren om retten til å avslå og konsekvensene av passivitet.
  10.2. Hvis Brukeren avslår, forbeholder vi oss retten til å avslutte enhver bruksrett til de(n) påvirkede Tjenesten(e) med 6 ukers varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.
  11. Diverse
  11.1. Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for bruken av App-Tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene om AppTjenestene.
  11.2. Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår for Brukeren skal bare gjelde for bruken av App-Tjenestene dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av oss.
  11.3. For enhver endring eller tillegg til Bruksvilkårene, så vel som varsler nødvendig for deres gjennomføring, kreves skriftlighet (herunder e-post, fax). Kravet til skriftlighet kan bare tilsidesettes i skriftlig form.
  11.4. Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til Brukeren. I et slikt tilfelle, skal Brukeren imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen en måned etter mottak av det skriftlige varselet, som får virkning på tidspunktet for den planlagte overdragelsen av avtalen til selskapet som overtar i Kias sted i avtalen. Vi skal uttrykkelig informere Brukeren om denne retten til oppsigelse i det skriftlige varselet. For å gjøre det helt klart, denne retten påvirker ikke retten din til å si opp Bruksvilkårene og dermed retten til å benytte App-Tjenestene på ethvert tidspunkt med 6 ukers varsel, som beskrevet i punkt 9.3.
  12. Kundeservice / Klager
  12.1. Brukere kan benytte kontaktdetaljene angitt i punkt 1 ovenfor for spørsmål eller klager.
  12.2. Kia vil ikke og er ikke forpliktet til å delta i alternative tvisteløsningsprosedyrer for utenrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukere. EU-kommisjonen tilbyr en nettside for nettbasert tvisteløsning som er innrettet for å hjelpe forbrukere og næringsdrivende å løse sine tvister utenomrettslig, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  13. Ingen angrerett
  Brukeren har ikke angrerett. Dette gjelder selv om Brukeren er en forbruker, fordi AppTjenestene tilbys vederlagsfritt. 14. Ansvarsbegrensning
  Følgende ansvarsbegrensninger gjelder for Deg etter i hvilket land Du har fast bostedsadresse:
  Østerrike Kia har ikke erstatningsansvar for annet enn tap som følge av 1) grovt uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse og 2) uaktsom forvoldelse av død eller legemsskade. Belgia 14.1 Så langt tillatt etter loven, skal KIAs erstatningsansvar i og utenfor avtale, uavhengig av rettslig grunnlag (garanti, kontrakt, delikt og annet, inkludert skjulte feil), for tap og skade som springer ut av eller har tilknytning til levering av AppTjenestene, eller forsinkelse av eller avbrudd i levering av AppTjenestene, være begrenset som følger:
  (i) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  (ii) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på kontraktsforpliktelser som ikke er vesentlige, og uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  (iii) Kia skal ikke være ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder avsavnstap, tap av data, tap av fortjeneste eller besparelse, sjansetap, tap av goodwill og tap som følge av krav fra tredjepart (selv om KIA er blitt varslet om muligheten for slike tap)..
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med (i) ufravikelige erstatningsregler (som produktansvar), (ii) ansvar for legemsskade og død forårsaket av handling eller unnlatelse fra Kias side, (iii) ansvar for svik og grov uaktsomhet, eller (iv) annet ansvar som man etter loven ikke kan fraskrive seg eller begrense sitt ansvar for. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis, og i den utstrekning, Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  Tsjekkia 14.1. Kias erstatningsansvar etter avtalen og loven for skader forårsaket av uaktsomhet, uavhengig av rettslig grunnlag, skal være begrenset som følger:
  a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike avtaler, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser;
  b) Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av Tjenestene.
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig erstatningsansvar for grov uaktsomhet eller forsett, skade på individers grunnleggende rettigheter eller produktansvar. Begrensningene gjelder heller ikke overfor den svakere part i henhold til den tsjekkiske sivillovboken § 433 (2), og hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet. Frankrike 14.1. KIAs kontraktsrettslige erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger:
  a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser;
  b) Kia skal ikke være ansvarlig for enhver indirekte skade som er forårsaket av bruk av App-Tjenestene;
  c) Kia skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av force majeure-hendelser (dvs. en hendelse utenfor Kias kontroll og som ikke med rimelighet kunne blitt forutsett på avtaleinngåelsestidspunktet).
  14.2. De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar skal ikke gjelde for lovpålagt erstatningsansvar, særlig for ansvar forårsaket av grov uaktsomhet og/eller forsettlige forsømmelser, ansvar for mangelfulle produkter, og ansvar for personskader. I tillegg, skal slike ansvarsbegrensninger ikke komme til anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utgifter. Tyskland 14.1 Kias erstatningsansvar for simpel uaktsomhet etter avtale eller loven, uavhengig av rettslig grunnlag, skal være begrenset som følger:
  a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike avtaler, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser..
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene får ikke anvendelse for lovpålagte erstatningsregler, herunder ansvar under den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), og ansvar for personskader forårsaket av uaktsomhet. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis, og i den utstrekning, Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Ungarn 14.1 I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, skal Kias erstatningsansvar innenfor og utenfor kontrakt, uavhengig av dens juridiske grunnlag (enten det gjelder garanti, kontrakt, erstatning, uaktsomhet eller annet, inkludert latente/skjulte mangler), for tap og skader som oppstår ut av eller i forbindelse med leveringen av App-Tjenestene eller enhver forsinkelse eller avbrudd i tilbudet av App-Tjenestene, være begrenset som følger:
  (i) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  (ii) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  (iii) Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade).
  14.2 De nevnte ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde hvis og i den grad Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven.
  Italia 14.1 Kias erstatningsansvar for simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger:
  a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike avtaler, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  14.2 De nevnte ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg en særskilt garanti. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven.
  14.3. Punktene 14.1. og 14.2. ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  14.4. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Nederland 14.1. I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lovgivning, skal Kia ikke være erstatningsansvarlig på noe grunnlag for skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen for ytelsen av App-Tjenestene eller App-Tjenestene i seg selv. Det forannevnte skal ikke gjelde for ansvar som er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlige forsømmelser fra Kias administrasjon.
  14.2. Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Norge 14.1. Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger:
  a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap under slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser;
  b) Kia skal ikke være ansvarlig uaktsomme brudd på sideforpliktelser.
  c) Kias ansvar er begrenset til NOK 5 000 per skadetilfelle.
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den norske produktansvarsloven. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  Polen 14.1 Kia skal ikke ha erstatningsansvar for faktisk tap og/ eller tapt fortjeneste, med mindre det er forårsaket av Kias forsett. 14.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for lovregulert erstatningsansvar, særlig erstatningsansvar for forsett, ansvar under den polske produktansvarsloven (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlig produkt etter den polske sivillovboken (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for uaktsomt påført legemsskade.
  Irland 14.1 Kia er ansvarlig overfor Deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Hvis Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, er Kia ansvarlig for tap eller skade Du lider som er en påregnelig følge av Kias kontraktsbrudd eller unnlatelse av å anvende rimelig dyktighet og omsorg, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er påregnelig. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og Du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå.
  14.2 Kias verken utelukker eller begrenser på noen måte sitt ansvar overfor Deg hvis det vil være ulovlig å gjøre det. Dette omfatter ansvar: for død og legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes, representanters eller underleverandørers uaktsomhet, eller svik eller svikaktig fremstilling.
  14.3 Kia er ikke ansvarlig for tap i næringsvirksomhet. Vi leverer Tjenestene bare til privat bruk. Hvis du bruker Tjenestene for et kommersielt eller forretningsmessig formål eller til videresalg, har ikke Kia ansvar overfor Deg for noe fortjenestetap, omsetningstap eller tapt forretningsmulighet. Slovakia 14.1 I den utstrekning det er tillatt under slovakisk rett, er Kias erstatningsansvar etter avtalen og loven for tap (særlig faktisk tap og fortjenestetap), uavhengig av rettslig grunnlag, begrenset. Kia skal være ansvarlig for tapt bare opp til et beløp Kia på avtaletidspunktet forutså eller kunne ha fortsett som en følge av brudd på Kias forpliktelser, under hensyn til alle faktiske forhold Kia kjente til eller burde ha kjent til ved å utvise behørig aktsomhet.
  14.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for lovregulert erstatningsansvar. Begrensningene gjelder heller ikke i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3 Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Spania 14.1 Kia begrenser ikke sitt lovbestemte erstatningsansvar, herunder ansvar for forsett og ansvar for uaktsom forvoldelse av legemsskade.
  14.2 Punkt 14.1 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  Sverige 14.1 Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap, med mindre skaden eller tapet er forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet.
  14.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig ansvar for forsett, ansvar under den svenske produktansvarsloven (Produktansvarslagen) og ansvar for uaktsom forvoldelse av legemsskade. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  14.3 Punktene 14.1 og 14.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  14.3 Brukeren er forpliktet til å gjøre rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  Storbritannia 14.1 Kia er ansvarlig overfor Deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Hvis Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, er Kia ansvarlig for tap eller skade Du lider som er en påregnelig følge av Kias kontraktsbrudd eller unnlatelse av å anvende rimelig dyktighet og omsorg, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er påregnelig. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og Du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå.
  14.2 Kias verken utelukker eller begrenser på noen måte sitt ansvar overfor Deg hvis det vil være ulovlig å gjøre det. Dette omfatter ansvar: for død og legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes, representanters eller underleverandørers uaktsomhet; for svik eller svikaktig fremstilling; for brudd på Dine rettigheter i tilknytning til AppTjenestene, herunder retten til å motta App-Tjenester levert med rimelig dyktighet og omsorg.
  14.3 Kia er ikke ansvarlig for tap i næringsvirksomhet. Vi leverer Tjenestene bare til privat bruk. Hvis du bruker Tjenestene for et kommersielt eller forretningsmessig formål eller til videresalg, har ikke Kia ansvar overfor Deg for noe fortjenestetap, omsetningstap eller tapt forretningsmulighet.
  15. Endringer i henhold til lokale regler
  Tabellen nedenfor angir spesifikke endringer i henhold til lokale regler gjeldende for det landet Du er bosatt.
  Belgia 4.1 siste setning skal endres som følger:
  Bortsett fra hvor slike rettigheter er ufravikelige etter loven, har Du ikke rett til å reprodusere (helt eller delvis), overføre (med elektroniske virkemidler eller på annen måte), endre, fremvise, levere videre, lisensiere, lenke eller på annen benytte AppTjenestene for noe offentlig eller kommersielt formål, uten vårt samtykke.
  11.4 første avsnitt skal endres som følger:
  Brukeren vedtar at avtalen trer i kraft med hennes/ hans godkjenning på den dagen hun/ han registrer en KIAbrukerkonto og aksepterer disse Brukervilkårene, og dermed anerkjenner at hun/ han taper sin angrerett etter Artikkel VI.53,13° i den belgiske økonomiloven.
  Tsjekkia 12.2 utgår og erstattes med følgende:
  Hvis Du er forbruker, kan du, i tillegg til å anlegge søksmål for domstolene etter gjeldende rett, bringe en tvist som springer ut av eller har tilknytning til avtalen som er regulert av disse Brukervilkårene, inn for et godkjent alternativt tvisteløsningsorgan for forbrukertvister. På nettsidene til det tsjekkiske handelstilsynet, https://www.adr.coi.cz, kan Du finne en oversikt over godkjente alternative tvisteløsningsorgan samt nærmere informasjon om tvisteløsningsprosedyren. Du kan også fremme en klage over nettet til et alternativt tvisteløsningsorgan via tvisteløsningsplattformen som er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  13. utgår og erstattes med følgende:
  Brukeren anerkjenner og vedtar at avtalen trer i kraft med hennes/ hans godkjenning på den dagen hun/ han aksepterer disse Brukervilkårene, og dermed anerkjenner at hun/ han taper sin angrerett etter § 1837 i den tsjekkiske sivillovboken. Ungarn Disse Brukervilkårene er avtalt elektronisk. Brukervilkårene er avtalt i og med aktivering av Tjenestene ved «I AGREE»- («Jeg godtar»)-knappen. Brukervilkårene anses ikke for å være avtalt skriftlig og Du kan lagre dem og få tilgang og reprodusere Brukervilkårene på Din databærer eller ditt elektroniske medium. Vi vil tilby de tekniske midlene for å identifisere og elektronisk rette feil før inngåelse av en rettslig bindende avtale.
  Punkt 12.2 gjelder ikke for Deg hvis Du er forbruker. Nederland I punkt 10.2 tilføyes følgende: Kia forbeholder seg retten til å foreta rimelige endringer i Brukervilkårene og/ eller App-Tjenestene. Brukeren vil bli varslet av oss om endringer i Brukervilkårene og/ eller AppTjenestene. Endringen vil tre i kraft 6 uker etter at Brukeren har mottatt varselet.
  Polen 13 Brukeren har ikke angrerett. Dette gjelder selv om Brukeren er forbruker, ettersom UVO Appen og App-Tjenestene ikke består av digitalt innhold lagret på et varig medium levert av Kia til Brukeren. Hvis Du er forbruker, anerkjenner og vedtar Du at ved nedlasting av UVO Appen begynner Kias utførelse umiddelbart, og Du har ikke angrerett.
  v08-06-20

  Vedlegg – Bruksvilkår UVO-appen
  Tjenestebeskrivelse
  1. Fjernkontroll
  1.1. Fjernstyrt klimakontroll (kun for elektriske kjøretøy): App-Tjenestene setter Brukeren i stand til å fjernstyre og planlegge klimakontroll av sitt elektriske kjøretøy, inkludert defrost-funksjoner, via UVO-Appen.
  1.2. Fjernlading (kun for elektriske og ladbare hybride kjøretøy): App-Tjenestene setter Brukeren i stand til å fjernstyre start og stopp av ladingen av batteriet i et elektrisk og ladbare hybride kjøretøy, og planlegge ladingen, via UVO-Appen.
  1.3. Fjernstyrt dørkontroll: App-Tjenesten gjør det mulig for Brukeren å fjernlåse/låse opp kjøretøyets dører via bestemte Brukergrensesnitt. Brukeren vil kunne låse alle dører eller låse opp alle dører. For å ivareta sikkerheten når du bruker tjenesten, vil tjenesten sjekke flere forutsetninger. Tjenesten kan hjelpe i situasjoner der Brukeren kanskje ikke husker om han/hun låste kjøretøyet riktig, og tillater å utføre denne handlingen fjernstyrt.
  1.4. Overføring av brukerprofil: App-Tjenesten gjør Brukeren i stand til å sjekke og endre kjøretøyinnstillinger i UVO Appen. Brukeren kan hente opp innstillingsinformasjon og benytte dem for sitt kjøretøy.
  2. Geografisk informasjonssystem (GIS)
  2.1. Send til kjøretøy: App-Tjenesten setter Brukeren i stand til å sende et punkt av interesse (POI) til kjøretøyets navigasjonssystem og setter Brukeren i stand til å motta informasjon om punktet straks kjøretøyets tenning blir skudd på.
  2.2. Finn min bil: App-Tjenesten som setter Brukeren i stand til å finne kjøretøyet. Kjøretøyets lokasjon vil bli vist i UVO-Appen.
  2.3. Mine reiser: App-Tjenesten gir en oppsummering av alle reiser med dato og tid, gjennomsnittshastighet og maksimal hastighet, tilbakelagt distanse og tidsforbruk.
  2.4. Siste kilometer-navigasjon: App-Tjenesten gjør Brukeren i stand til å fortsette å navigere frem til sitt bestemmelsessted ved å bruke sin smarttelefon etter parkering av kjøretøyet.
  2.5. Innstilling for betjent parkering: Når innstillingen er aktivert og kjøretøyet kjøres av en annen person, kan Brukeren overvåke kjøretøyets lokasjon, tidspunktet tenningen siste gang ble skrudd av, kjøretid, kjørelengde og høyeste hastighet.
  3. Informasjon om kjøretøy
  3.1. Kjøretøystatus: App-Tjenestene presenterer følgende informasjon om kjøretøyet for Brukeren i UVO-Appen:
  3.1.1. Dørstatus
  3.1.2. Bagasjerom-/panser-status
  3.1.3. Klimaanlegg status
  3.1.4. Ladestatus for batteriet, status for ladepluggen, ladestatus (kun for elektriske kjøretøy)
  3.1.5. Drivstoffnivå
  3.1.6. Status for setevarme og -ventilasjon
  3.1.7. Status for vinduer
  3.1.8. Status for soltak
  3.1.9. Status for 12V-batteri
  3.1.10. Status for lys
  3.2. Kjøretøyrapport: Brukeren mottar en rapport i UVO-Appen. Rapporten inneholder informasjon om kjøretøydiagnose og informasjon om kjøremønster. Brukeren blir informert om forhold som nødvendiggjør vedlikehold eller reparasjoner så vel som informasjon om forholdets alvorlighet, hvor mye det haster å foreta reparasjon/vedlikehold, og de anbefalte tiltak.
  3.3. Kjøretøydiagnose: Levering av en automatisert diagnose i App-Tjenestene. Når man skrur på tenningen, foretar kjøretøyet automatisk en diagnoseskan (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Dersom feil oppdages, mottar Brukeren en melding som beskriver den oppdagede feilen, alvorlighetsgraden samt anbefalte tiltak.
  4. Alarm og sikkerhet
  4.1. Kjøretøyvarsel: Levering av et varslingssystem. Dersom vinduet er åpent mens tenningen er av, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO-Appen.
  4.2. Tyverialarm (kun for kjøretøy som er utstyrt med tyverialarm-system): Levering av et alarmvarslingssystem. Når tyverialarmen blir utløst, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO-Appen.
  4.3. Alarm for utladet batteri: Alarmvarslingssystem. Hvis 12V-batteriets ladestatus går under et visst nivå, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO Appen.
  4.4. Alarm for baksetepassasjer: Varslingssystem. Når det oppdages bevegelse i baksetet, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO Appen.
  4.5. Alarm for kjøretøy på tomgang: Varslingssystem. Hvis kjøretøyet står i parkeringsgir og motoren går når en dør blir åpnet, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO Appen.

 • KIA UVO

  Personvernerklæring - UVO App
  1. Innledning
  Denne Personvernerklæringen fra Kia UVO Connected GmbH, registrert med registreringsnummer HRB 112541, ("Kia", "vi" eller or "oss"), gjelder for innsamlingen og behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ytelsen av Kia UVO-tjenestene ("AppTjenestene") via UVO-appen ("UVO-Appen"). Vi hos KIA tar personvernet ditt på alvor og vil kun behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi kan endre og/eller supplere denne Personvernerklæringen til enhver tid. Slike endringer og/eller suppleringer kan særlig bli nødvendig ved implementeringen av ny teknologi eller lanseringen av nye tjenester. Vi vil publisere endringene på våre nettsider og/eller i UVOAppen.
  2. Behandlingsansvarlig
  Behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles i forbindelse med ytelsen av UVO, er Kia UVO Connected GmbH.
  3. Kontakt og Personvernombud
  3.1 Hvis du har noen spørsmål om eller i forbindelse med denne Personvernerklæringen, eller om utøvelsen av rettighetene dine, kan du kontakte vårt kundesenter:
  Kia UVO Connected GmbH
  E-post: info@kia-uvo.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +47 679 70 700
  3.2 Alternativt kan du også kontakte vårt Personvernombud:
  E-post: dpo@kia-uvo.eu
  Post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  4. Formål, rettslig grunnlag og kategorier av opplysninger
  I forbindelse med App-Tjenestene, samler vi inn og behandler personopplysningene dine bare i den utstrekning dette er nødvendig for å levere App-Tjenestene (GDPR art. 6 (1) b), eller berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). For ytterligere detaljer om de enkelte UVO-tjenester, vennligst se de aktuelle tjenestebeskrivelsene i bruksvilkårene for Kia UVO App. (Person)opplysningene beskrevet i punkt 4 nedenfor samles inn direkte fra UVO-Appen og behandles i forbindelse med App-Tjenestene. Vi vil videre analysere og forbedre App-Tjenestene for å utvikle nye mobilitets- og mobilitetsrelaterte produkter og/eller tjenester, for å sikre produktene våre og/eller forbedre tjenestene våre. For disse formålene vil vi automatisk analysere opplysningene basert på statistiske og matematiske modeller for å identifisere forbedringspotensial. Opplysningene beskrevet i punkt 4 (bortsett fra data fra håndtering av kjøretøykunderelasjoner (VCRM-data)) nedenfor er påkrevet for å kunne yte App-Tjenestene. Uten denne informasjonen kan ikke App-Tjenestene bli utført. Vi vil kun behandle personopplysningene dine for andre formål dersom vi er forpliktet til å gjøre dette på grunn av rettslige forpliktelser (f.eks. overføring til domstoler eller påtalemyndigheter), hvis du har samtykket til den aktuelle behandlingen, eller om behandlingen på annen måte er tillatt under gjeldende lovgivning. Hvis behandling foretas for andre formål, vil vi gi deg ytterligere informasjon. Vi benytter oss ikke av automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering, i forbindelse med App-Tjenestene med mindre vi uttrykkelig har informert deg om slike automatiserte avgjørelser, herunder profilering, ved andre midler. Dersom en annen person bruker UVO-Appen knyttet til det samme kjøretøyet som deg, kan en slik bruker se kjøretøyets lokasjon ved bruk av UVO-Appen (ved å bruke «Finn min bil»- tjenesten), selv om det er du som bruker kjøretøyet på dette tidspunktet. Dette er kun mulig innenfor en tre kilometers radius fra kjøretøyets lokasjon til enhver tid. Den andre brukeren kan imidlertid ikke få tilgang til dine ruter i sanntid.
  4.1 Registreringsprosessen for UVO-Appen:
  For å kunne bruke UVO-Appen må du registrere deg. For å kunne etablere forbindelsen mellom sluttbrukerens utstyr der UVO-Appen er installert og det enkelte kjøretøy kreves bekreftelse. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne inngå og/eller oppfylle avtalen: epostadresse, navn, passord, fødselsdag, mobilnummer, verifikasjons-PIN, kjøretøy-ID, aktiveringskode.
  4.2 Innloggingsprosessen:
  For å kunne bruke App-Tjenestene, må du logge deg inn. Etter å ha logget inn, kan du legge til kjøretøyene dine og bruke UVO App-Tjenestene. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: epost og passord.
  4.3 Kart på hjem-meny og søkelinje: Kartet på hjem-menyen gjør deg i stand til å se hvor du befinner deg. Søkelinjen på hjem-menyen gjør deg i stand til å søke etter punkter av interesse (POI). For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: GPS-data, søkeord, språkinnstillinger på smarttelefonen.
  4.4 Fjernstyrt klimakontroll:
  App-Tjenestene setter deg i stand til å fjernstyre og planlegge klimakontroll av ditt elektriske kjøretøy, inkludert defrost-funksjoner, via UVO-Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, dato og tidskode, GPS-data, kilometerstand, statusinformasjon om kjøretøyet (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør/bagasjerom/vindu/panser).
  4.5 Fjernlading
  App-Tjenestene setter deg i stand til å fjernstyre start og stopp av ladingen av batteriet i et elektrisk kjøretøy, og planlegge ladingen, via UVO-Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, dato og tidskode, GPS-data, kilometerstand, statusinformasjon om kjøretøyet (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør/bagasjerom/vindu/panser, dekktrykk-status, bremsevæske-/motoroljestatus, ladeinformasjon, reservert ladetid, ladetid, informasjon om type ladekontakt).
  4.6 Fjernstyrt dørkontroll:
  Fjernstyrt dørkontroll (RDC) lar deg fjernlåse/låse opp kjøretøyets dører via visse brukergrensesnitt. Du vil kunne låse alle dører eller låse opp alle dører. For å ivareta sikkerheten når du bruker tjenesten, vil tjenesten sjekke flere forutsetninger. Tjenesten kan hjelpe i situasjoner der du kanskje ikke husker om du låste kjøretøyet riktig, slik at du kan utføre denne handlingen fjernstyrt. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, Bil-ID, dato og tidsstempel, GPS-data, kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør/bagasjerom/vindu/panser, dekktrykk-status, gir-status/sete-status, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus).
  4.7 Send til kjøretøy: App-Tjenesten setter deg i stand til å sende et punkt av interesse (POI) til kjøretøyets navigasjonssystem og setter deg i stand til å motta informasjon om punktet straks kjøretøyets tenning blir skudd på. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: GPS-data, VIN, kjøretøy-ID, dato og tidskode, informasjon om punkt av interesse (POI), søkeord, språkinnstillinger på smarttelefonen.
  4.8 Finn min bil: App-Tjenesten som setter deg i stand til å finne kjøretøyet. Kjøretøyets lokasjon vil bli vist i UVO-Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, GPS-data, dato og tidskode.
  4.9 Mine reiser: App-Tjenesten gir en oppsummering av alle reiser med dato og tid, gjennomsnittshastighet og maksimal hastighet, tilbakelagt distanse og tidsforbruk. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, GPS-data, dato og tidskode, kjøreinformasjon (tilbakelagt avstand, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, totalt drivstofforbruk, totalt energiforbruk, forbruk av elektrisk kraft, kjøretid, oppvarmingstid, gjennomsnittlig energiforbruk).
  4.10 Kjøretøystatus: App-Tjenestene presenterer følgende informasjon om kjøretøyet for deg i UVO-Appen:
  (a) Dørstatus
  (b) Bagasjerom-/panser-status
  (c) Klimaanlegg status
  (d) Ladestatus for batteriet, status for ladepluggen, ladestatus (kun for elektriske kjøretøy)
  (e) Drivstoffnivå
  (f) Status for setevarme og -ventilasjon
  (g) Status for vinduer
  (h) Status for 12V batteri
  (i) Status for lys
  For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidskode, GPS-data, kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, informasjon om status for dører, panser, bagasjerom og soltak, informasjon om status for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering («HVAC»), informasjon om status for drivstoff, batteri og gjenværende distanse til fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), informasjon om status for væsker (spylervæske og bremsevæske), informasjon om status for dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
  4.11 Kjøretøyrapport: Du mottar en rapport i UVO-Appen. Rapporten inneholder informasjon om kjøretøydiagnose og informasjon om kjøremønster. Du blir informert om forhold som nødvendiggjør vedlikehold eller reparasjoner så vel som informasjon om forholdets alvorlighet, hvor mye det haster å foreta reparasjon/vedlikehold, og de anbefalte tiltak. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: GPS-data, VIN, kjøretøy-ID, dato og tidskode, informasjon om kjøretøyets status (motorstatus), informasjon om kjøremønster (hastighetsinformasjon for kjøretøyet (maksimal og gjennomsnittlig hastighet) informasjon om akselerasjon, tilbakelagt avstand, informasjon om batteriforbruk (for elektriske kjøretøy)).
  4.12 Kjøretøydiagnose: Levering av en automatisert diagnose i App-Tjenestene. Når man skrur på tenningen, foretar kjøretøyet automatisk en diagnoseskan (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Dersom feil oppdages, mottar du en melding som beskriver den oppdagede feilen, alvorlighetsgraden samt anbefalte tiltak. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, dato og tidskode, kilometerstand, resultatet av diagnoseskan, GPS-data, informasjon om kjøretøyets status (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør/bagasjerom/vindu/panser, dekktrykk-status, gir-status/sete-status, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus, batteristatus).
  4.13 Kjøretøyvarsel: Levering av et varslingssystem. Dersom vinduet er åpent mens tenningen er av, vil du motta et varsel som vises i UVO-Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidskode, GPS-data, kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, informasjon om status for dører, panser, bagasjerom og soltak, informasjon om status for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering («HVAC»), informasjon om status for drivstoff, batteri og gjenværende distanse til fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), informasjon om status for væsker (spylervæske og bremsevæske), informasjon om status for dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
  4.14 Tyverialarm (kun for kjøretøy som er utstyrt med tyverialarm-system): Levering av et alarmvarslingssystem. Når tyverialarmen blir utløst, vil du motta et varsel som vises i UVOAppen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen: VIN, kjøretøy-ID, dato og tidskode, GPS-data, kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør/bagasjerom/vindu/panser, dekktrykk-status, gir-status/sete-status, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus, batteristatus).
  4.15 Data fra håndtering av kjøretøykunderelasjoner (VCRM-data): Ved å aktivere «Produkt-/ tjenesteforbedring», vil data som gjelder kjøretøyets ytelse, bruk, drift og tilstand bli behandlet av oss for å forbedre kvaliteten på produkter og tjenester, basert på ditt samtykke. Ditt samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake på ethvert tidspunkt ved å deaktivere gjeldende knapp. Slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandling foretatt forut for dette. Når data er samlet inn og sendt til våre servere, vil vi anonymisere det innen 7 dager. Av tekniske grunner er det nødvendig å aktivere det geografiske informasjonssystemet («GIS») for å kunne aktivere «Produkt-/tjenesteforbedring».
  For dette formål blir følgende kategorier av personopplysninger behandlet på bakgrunn av ditt samtykke: Statusinformasjon for klimakontroll, informasjon om batteristatus, informasjon om tekniske systemer og stabilitetssystemer, bruks- og statusinformasjon for dashboard, informasjon om klimakontroll og oppvarming, statusinformasjon om motor, bremser og drivlinje, funksjonell statusinformasjon, informasjon om gir og forbruk, informasjon om advarsels- og assistansesystem, informasjon om styring og dekk, informasjon om motor og lading, elektrisk kjøretøy-spesifikk informasjon om bruk og status, informasjon om bruk og status for multimedia samt GPS- og hastighetsinformasjon.
  4.16 Overføring av brukerprofil: App-Tjenesten gjør Brukeren i stand til å sjekke og endre kjøretøyinnstillinger i UVO Appen. Brukeren kan hente opp innstillingsinformasjon og benytte dem for sitt kjøretøy. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å levere App-Tjenestene: VIN, kjøretøy-ID, Brukerens telefonnummer, SMSautentiseringskode, Brukerens PIN-kode, rapporteringstidspunkt, informasjon om kjøretøyinnstillinger, informasjon om systeminnstillinger, informasjon om navigasjonsinnstillinger, informasjon om interessepunkter («point of interest») i navigasjonssystemet, profilbilde (hvis oppgitt).
  4.17 Siste kilometer-navigasjon: App-Tjenesten gjør Brukeren i stand til å fortsette å navigere frem til sitt bestemmelsessted ved å bruke sin smarttelefon etter parkering av kjøretøyet. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger som hentes inn eller overføres fra den innebygde enheten i kjøretøyet: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, adresse, navn, lokasjonsdata om Brukeren og kjøretøyet, ruteinformasjon, tid, hastighet.
  4.18 Innstilling for betjent parkering: Når innstillingen er aktivert og kjøretøyet kjøres av en annen person, kan Brukeren overvåke kjøretøyets lokasjon, tidspunktet tenningen siste gang ble skrudd av, kjøretid, kjørelengde og høyeste hastighet. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å levere App-Tjenestene: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, informasjon om status for innstilling for betjent parkering (tidspunktet innstillingen for betjent parkering ble skrudd på og av, gangtid, kjøretid, tomgangstid, høyeste hastighet, kjørelengde), kjøretøyindikatorer (lokasjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning).
  4.19 Alarm for utladet batteri: Alarmvarslingssystem. Hvis 12V-batteriets ladestatus går under et visst nivå, vil Brukeren motta et varsel i UVO Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å levere App-Tjenestene: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, batteristatus, type kjørestatusvarsel.
  4.20 Alarm for baksetepassasjer: Varslingssystem. Når det oppdages bevegelse i baksetet, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å levere App-Tjenestene: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidskode, GPS-data, odometerinformasjon, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, informasjon om status for dører, panser, bagasjerom og soltak, informasjon om status for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering («HVAC»), informasjon om status for drivstoff, batteri og gjenværende distanse til fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), informasjon om status for væsker (spylervæske og bremsevæske), informasjon om status for dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
  4.21 Alarm for kjøretøy på tomgang: Varslingssystem. Hvis kjøretøyet står i parkeringsgir og motoren går når en dør blir åpnet, vil Brukeren motta et varsel som vises i UVO Appen. For dette formål er det nødvendig å behandle følgende kategorier av personopplysninger for å levere App-Tjenestene: VIN, kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidskode, GPS-data, odometerinformasjon, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, informasjon om status for dører, panser, bagasjerom og soltak, informasjon om status for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering («HVAC»), informasjon om status for drivstoff, batteri og gjenværende distanse til fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), informasjon om status for væsker (spylervæske og bremsevæske), informasjon om status for dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
  5. Dine Rettigheter
  Hvis du har avgitt samtykke for enkelte behandlinger av personopplysningene dine, kan du trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid med fremtidig virkning. Slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av den behandlingen som bygger på samtykket før samtykket ble trukket tilbake. I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan du ha rett til: å be om innsyn i personopplysningene dine, be om retting av personopplysningene dine, be om sletting av personopplysningene dine, be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, be om dataportabilitet, og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. I tillegg har du rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet for personvern. Vennligst merk at de ovennevnte rettigheter kan være begrenset under gjeldende nasjonal personvernlovgivning.
  5.1 Rett til innsyn: Du kan ha rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, kan du be om innsyn i personopplysningene. Ditt innsyn omfatter – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og andre individers rettigheter kan begrense retten din til innsyn. Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier du ber om, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på våre administrasjonskostnader.
  5.2 Rett til retting: Du kan ha rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.
  5.3 Rett til sletting ("retten til å bli glemt"): Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få oss til å slette personopplysninger om deg, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger.
  5.4 Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få oss til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. I slike tilfeller vil de aktuelle personopplysningene bli merket, og de vil bare kunne bli behandlet av oss for bestemte formål.
  5.5 Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg selv, som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre nevnte personopplysninger til en annen enhet uten hinder av oss.
  5.6 Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere, av grunner knyttet til din særlige situasjon, eller når personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring til enhver tid, mot vår behandling av personopplysningene dine og vi kan være forpliktet til ikke lenger å behandle personopplysningene dine. Dessuten, hvis personopplysningene dine behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du rett til å protestere til enhver tid mot behandlingen av personopplysningene dine for slik markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til slik direkte markedsføring. I slike tilfeller vil ikke personopplysningene dine lenger behandles for slike formål av oss.
  5.7 Rett til å gjøre ordninger for oppbevaringen og kommunikasjon av opplysninger etter ens død: Du har rett til å gjøre spesifikke ordninger for oppbevaringen og kommunikasjon av personopplysningene dine etter din død, og vi vil opptre i samsvar med disse. Du kan også gjøre generelle ordninger med en tredjepart som vil informere oss om instruksjonene dine til rett tid.
  6. Mottakere og kategorier av mottakere
  Enhver tilgang til personopplysningene dine hos KIA er begrenset til de personer som må ha tilgang for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. KIA kan overføre personopplysningene dine for de formål og til de mottakere og kategoriene av mottakere som angitt nedenfor:
   Private tredjeparter – Tilknyttede eller ikke-tilknyttede private selskaper, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. For å levere App-Tjenestene, må vi overføre opplysninger (f.eks. til våre databehandlere – se nedenfor). For denne tekniske tjenesten benytter vi telekommunikasjonstjenester fra teleselskaper (for tiden Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Tyskland).
   Databehandlere – Enkelte tredjeparter, enten tilknyttet eller ikke-tilknyttet, kan motta personopplysningene dine for å behandle slike opplysninger på vegne av Kia etter instruks, som nødvendig for de respektive formålene for behandlingen. Databehandlerne er underlagt avtaleforpliktelser om å implementere egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, og til kun å behandle personopplysningene som instruert.
   Databehandler for den tekniske infrastrukturen og vedlikeholdet av App-Tjenesten er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland og Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
   Databehandlerne for callsentertjenester er Kias tilknyttede selskaper, lokalisert i EU/EØS.
   Kia bruker ytterligere databehandlere for spesifikke tjenester (f.eks. kartleverandører).
   Offentlige myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere, og lignende tredjeparter som er offentlige instanser, som påkrevd eller tillatt etter gjeldende rett.
  7. Overføring av opplysninger til utlandet
  Enkelte av mottakerne av personopplysningene dine vil være lokalisert eller vil utføre relevante operasjoner utenfor ditt hjemland og EU/EØS, f.eks. i Sør-Korea, hvor personvernlovgivningen kan gi et annet beskyttelsesnivå sammenlignet med lovene i din jurisdiksjon og hvor en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen ikke foreligger. For overføring til slike mottakere utenfor EU/EØS gir vi nødvendige garantier, særlig ved å inngå dataoverføringsavtaler som vedtatt av EU-kommisjonen (f.eks. Standard Personvernbestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF)) med mottakerne, eller gjør andre tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvern. En kopi av de aktuelle tiltakene vi har gjennomført er tilgjengelig via vårt Personvernombud (se 3.2 ovenfor).
  8. Oppbevaringsperiode
  8.1 Personopplysningene dine oppbevares av Kia og/eller våre tjenestetilbydere kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser, og bare for det tidsrom det er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn for, i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Når Kia ikke lenger har behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette dem fra våre systemer og/eller arkiver og/eller gjøre egnede tiltak for å anonymisere opplysningene slik at du ikke lenger kan bli identifisert av dem (med mindre vi må beholde opplysningene dine for å oppfylle rettslige eller myndighetspålagte forpliktelser som påhviler Kia; f.eks. kan personopplysninger i avtaler, kommunikasjon, og forretningsbrev være underlagt lovpålagte oppbevaringsplikter som kan kreve oppbevaring i opptil 10 år).
  8.2 Når ingen rettslig eller myndighetspålagt oppbevaringsperiode gjelder, blir som hovedregel alle personopplysninger som behandles i forbindelse med ytelsen av App-Tjenestene, slettet eller anonymisert umiddelbart etter ytelsen av den enkelte tjenestehandlingen har blitt gjennomført, med følgende unntak:
  Innloggingsdata blir oppbevart så lenge avtalen varer (dvs. opptil syv år)
  8.3 Tilbakestilling av konto: UVO-Kontoen din kan bli tilbakestilt ved å velge de aktuelle systemvalgene (f. eks. i UVO-Appen).I slike tilfeller vil alle personopplysninger relatert til din UVO-konto bli slettet, med mindre en oppbevaringsperiode gjelder (se 8.1 ovenfor). Ved å tilbakestille UVO-kontoen, vil du bli logget ut av UVO-Appen og vil måtte registrere deg på nytt eller logge inn med andre opplysninger for å benytte App-Tjenestene.
  9. Offline-modus
  Du kan velge å aktivere Offline-modus ved å benytte de aktuelle systemvalgene. Hvis Offlinemodus er skrudd på, vil alle UVO-funksjoner bli deaktivert, og ingen personopplysninger, særskilt ingen posisjonsdata (GPS), vil bli samlet inn. 10. Lokale endringer
  Følgende lokale endringer gjelder:
  Østerrike Punkt 8.1 skal endres som følger:
  Personopplysningene dine oppbevares av Kia og/eller våre tjenestetilbydere kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser, og bare for det tidsrom det er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn for, i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Når Kia ikke lenger har behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette dem fra våre systemer og/ eller arkiver og/ eller ta steg for å anonymisere dem forsvarlig så du ikke lenger kan bli identifisert ved dem (med mindre vi må oppbevare dine opplysninger for å oppfylle rettslige eller regulatoriske forpliktelser pålagt oss; f.eks. kan personopplysninger i avtaler, kommunikasjon, og forretningsbrev være underlagt lovpålagte oppbevaringsplikter som kan kreve oppbevaring i 7 år. Denne oppbevaringsperioden kan forlenges, særlig hvis det er nødvendig for formål knyttet til Kias berettigede interesser (for eksempel på grunn av varslet eller pågående rettssak).
  Belgia Når det gjelder oppbevaringsperioden i kapittel 8.1, i Belgia kan personopplysninger som vedrører kontraktsforholdet i kontrakter, kommunikasjon eller forretningsbrev lagres i opptil 10 år fra slutten av kontraktsforholdet mellom Kia og deg. Dersom slike data er relevante i forbindelse med noen administrative eller rettslige prosesser, kan de oppbevares av Kia så lenge disse prosessene pågår, frem til utløpet av en eventuell foreldelsesfrist.
  Kontaktinformasjonen til det belgiske datatilsynet er som følger:
  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brussels
  Tel.: +32 (0)2 274 48 00
  Fax.: +32 (0)2 274 48 35
  E-post: contact(at)apd-gba.be
  Ungarn Punkt 8.1 skal erstattes med følgende:
  Personopplysningene dine oppbevares av Kia og/eller våre tjenestetilbydere kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser, og bare for det tidsrom det er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn for, i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Når Kia ikke lenger har behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette dem fra våre systemer og/ eller arkiver og/ eller ta steg for å anonymisere dem forsvarlig så du ikke lenger kan bli identifisert ved dem (med mindre vi må oppbevare dine opplysninger for å oppfylle rettslige eller regulatoriske forpliktelser pålagt oss; f.eks. kan personopplysninger i avtaler, kommunikasjon, og forretningsbrev være underlagt lovpålagte oppbevaringsplikter som kan kreve oppbevaring i opptil 8 år, fra utstedelsesdatoen når det gjelder regnskapsdokumenter.) Hvis opplysningene er relevante innenfor rammen av en sak for forvaltningen eller domstolene, kan Kia lagre dem så lenge saken varer, frem til bortfall av eventuelle regresskrav.
  Kontaktopplysningene til det ungarske datatilsynet er som følger:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-post: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Italia Uavhengig av noe annet som måtte fremgå av Personvernerklæringen ovenfor, vil følgende gjelde i den utstrekning italiensk lov gjelder for behandlingen av personopplysningene dine: (i) ikke i noen tilfeller vil Kia
  behandle personopplysningene dine for profileringsformål uten ditt samtykke;
  (ii) hvis Du er en eksisterende kunde og har oppgitt e-postadressen din til Kia, og uten at dette berører retten din til å protestere i henhold til punkt 5.6 ovenfor, kan KIA sende deg markedsføringshenvendelser via e-post for lignende produkter og tjenester som Du tidligere har kjøpt; (iii) med referanse til oppbevaringsperiodene vil KIA oppbevare personopplysninger som behandles for markedsførings- eller profileringsformål, i henholdsvis 24 og 12 måneder, med mindre den italienske tilsynsmyndigheten for personvern autoriserer Kia til å oppbevare dem for en lengre periode.
  Kontaktinformasjonen til den italienske tilsynsmyndigheten for personvern er:
  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-post: garante@gpdp@it
  Faks: (+39) 06 696773785
  Telefon: (+39) 06 696771
  Nederland Punkt 8.1 skal endres som følger:
  Standard oppbevaringsperiode av opplysninger for bokføringsformål er 7 år i Nederland. Merk at denne oppbevaringsperioden kan bli utvidet, særlig dersom dette kreves etter gjeldende lovgivning og/eller er nødvendig for formål knyttet til Kias berettigede interesser (f.eks. på grunn av fare for- eller pågående rettstvister).
  Polen Punkt 5.6 skal endres som følger:
  Rett til å nekte: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å nekte på grunnlag av din særlige situasjon på ethvert tidspunkt i behandlingen av dine personopplysninger, og vi kan ha plikt til ikke lenger å behandle dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger behandles med det formål å bedrive direkte markedsføring, og du har gitt ditt samtykke til behandling for slike formål, har du rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger for slik markedsføring, inkludert personprofilering i den utstrekning det knytter seg til slik direkte markedsføring. I slike tilfeller vil dine personopplysninger ikke lenger bli behandlet av oss for slike formål.
  Punkt 8.1 skal endres som følger:
  Personopplysningene dine oppbevares av Kia og/eller våre tjenestetilbydere kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser, og bare for det tidsrom det er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn for, i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Når Kia ikke lenger har behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette dem fra våre systemer og/ eller arkiver og/ eller ta steg for å anonymisere dem forsvarlig så du ikke lenger kan bli identifisert ved dem (med mindre vi må oppbevare dine opplysninger for å oppfylle rettslige eller regulatoriske forpliktelser pålagt oss; f.eks. er standard oppbevaringsperiode for regnskapsformål 5 år fra slutten av foregående regnskapsår i Polen. Vær oppmerksom på at denne oppbevaringsperioden kan bli forlenget, særlig hvis det er påkrevd etter loven eller nødvendig for formål knyttet til Kias berettigede interesser (for eksempel på grunn av varslet eller pågående rettssak).)
  Kontaktopplysningene til det polske datatilsynet er som følger:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  E-post: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakia Kontaktopplysningene til det slovakiske datatilsynet er som følger:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovak Republic
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Spania Punkt 5.1 avsnitt 2 skal endres som følger:
  Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier du ber om i løpet av seks måneder, med mindre det er en berettiget grunn til å gjøre det, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader.
  Punkt 8 skal endres som følger:
  8.1 Personopplysningene dine oppbevares av Kia og/eller våre
  tjenestetilbydere kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser, og bare for det tidsrom det er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn for, i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Når Kia ikke lenger har behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi blokkere dem, og fra det øyeblikk foreldelsesfristene har utløpt (f.eks. kan personopplysninger i avtaler, kommunikasjon, og forretningsbrev være underlagt lovpålagte oppbevaringsplikter som kan kreve oppbevaring i opptil 10 år), vil vi slette dem fra våre systemer og/eller arkiver og/eller gjøre egnede tiltak for å anonymisere opplysningene slik at du ikke lenger kan bli identifisert av dem.
  8.2 Når ingen lovlig eller myndighetspålagt oppbevaringsperiode gjelder, blir alle personopplysninger som behandles i forbindelse med leveringen av AppTjenesten blokkert og deretter slettet eller anonymisert umiddelbart etter leveringen av den individuelle tjenesten har blitt fullført, med følgende unntak: Innloggingsdata blir lagret så lenge avtalen varer (dvs. opptil syv år).
  8.3 Avslutning av brukerkonto: Hvis du velger å avslutte bruken av AppTjenestene (f.eks. ved innstilling i UVO Appen), vil alle personopplysninger knyttet til din UVO brukerkonto bli blokkert og deretter slettet, som forklart ovenfor.
  v08-06-2020