Go to content

Change the language :

Autobedrijf de Beer B.V.
 1. Home
 2. Disclaimer

Disclaimer

 • Algemene voorwaarden

  De website die beschikbaar is onder het domein www.kia.nl of www.kia.com/nl/ (“de Website”) is afkomstig van en is samengesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Kia Nederland (“KNL”).

  Toegang tot en gebruik van deze Website en de producten en diensten die via deze Website beschikbaar zijn, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Kia Car Configurator, (gezamenlijk de “Services”), wordt beheerst door de volgende deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement.

  Alle personen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die de Website bezoeken en/of gebruiken maken van de Services worden hierna aangeduid als “Gebruiker(s)”

 • Binding

  1. DOOR GEBRUIK VAN DE SERVICES, GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET ALLE HIER VERMELDE VOORWAARDEN EN MEDEDELINGEN, ZONDER WIJZINGEN VAN DE ZIJDE VAN DE GEBRUIKER.

 • Informatie

  2. De informatie die op de Website is gepubliceerd is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. KNL en de met haar verbonden ondernemingen zijn echter voortdurend bezig met ontwikkeling van hun producten en diensten. Gegevens ten aanzien van de Services, waaronder maar niet beperkt tot informatie in de Car Configurator, zoals informatie ten aanzien van uitrusting, kleuren, technische specificaties, prijzen en alle andere relevante gegevens kunnen op elk moment en zonder vooraankondiging worden aangepast.

  KNL publiceert de informatie op de Website daarom onder voorbehoud.

  KNL is onderdeel van een internationale groep van ondernemingen. De afbeeldingen die KNL op de Website gebruikt kunnen afwijken van de uitrustingen, kleuren en andere specificaties van de voertuigen die KNL in Nederland aanbiedt. De officiële Kia dealers kunnen de Gebruiker altijd voorzien van de laatste, volledige en op dat moment van toepassing zijnde informatie ten aanzien van zaken zoals uitrusting, kleuren, technische specificaties, prijzen en alle andere relevante gegevens.

 • Intelectuele eigendom

  3. KNL is houder van allen rechten van intellectuele eigendom alsmede andere eigendomsrechten (hierna “de Rechten”) die wordt gebruikt op de Website en/of die verband houden met de Services. Voor zover KNL niet de houder is, is zij bevoegd de Rechten te gebruiken.

  Overname, verveelvoudiging, openbaarmaking of gebruik op welke wijze dan ook van de Rechten, informatie, afbeeldingen en/of teksten op de Website is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van KNL.

  Virussen en andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden

 • Virussen en andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden

  4. KNL spant zich naar beste vermogen in om de Website en/of het gebruik daarvan vrij te houden van virussen en andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden.

  Daartoe controleert KNL haar Website regelmatig op de aanwezigheid van dergelijke bestanden en gebruikt zij computerprogramma’s gericht op de opsporing en eliminatie van die bestanden.

  KNL kan links gebruiken die leiden naar externe bronnen onderhouden bij derde partijen waarover KNL geen controle heeft. KNL is geen vertegenwoordiger van die partijen en geeft geen garanties voor de accuraatheid of enig ander aspect in relatie tot deze bronnen.

  KNL garandeert aan de Gebruiker in geen geval dat de Website en/of het gebruik van de Services vrij zijn van virussen en/of andere programma’s of bestanden die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden.

 • Garantie gebruikers

  5. Gebruikers van de Services garanderen dat ze de Website niet gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring of Cookie Statement verboden doeleinden.

  Gebruikers van de Services, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën op welke wijze dan ook verstrekken, garanderen aan KNL dat zij daarmee op geen enkele wijze inbreuk maken op wettelijke voorschriften (nationaal en/of Europees) op rechten van derden.

  Uitgezonderd persoonsgegevens, geeft de Gebruiker toestemming aan KNL en aan en alle met KNL verbonden ondernemingen tot gebruik van alle informatie, gegevens en ideeën die zij middels gebruik van de Website en/of de Services aan KNL en alle met KNL verbonden ondernemingen verschaft. De toestemming houdt in toestemming aan KNL en alle met KNL verbonden ondernemingen om deze informatie, gegevens en/of ideeën te gebruiken, te verveelvoudigen, vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken.

 • Aansprakelijkheid & vrijwaring

  6. KNL zal jegens de Gebruikers niet aansprakelijk zijn voor enige directe dan wel indirecte schade geleden door Gebruiker of derden die, direct dan wel indirect verband houdt met het gebruik van de Website en/of Services waaronder begrepen het deel van de informatie dat door derden op de Website is geplaatst.

  De Gebruikers vrijwaren KNL en alle met KNL verbonden ondernemingen voor de aanspraken van iedere derde die verband houden met de verstrekking van persoonsgegevens, informatie of ideeën op welke wijze dan ook.

  Voor zover een rechter of andere bevoegde instantie zou menen dat KNL wel aansprakelijk is, dan is de omvang van die aansprakelijkheid in ieder geval gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van KNL zal worden uitgekeerd voor de schade veroorzakende gebeurtenis.

 • Toepasselijk recht & forum

  7. Op de verhouding tussen KNL en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen KNL en de Gebruiker zullen exclusief worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Den Haag.

 • Laatst gewijzigd: 08-12-2022

Web Chat