Go to content

Új gépjármű értékesítés

 • Érvényesség: 2021.09.01-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

 • Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kia Hungary Kft. (továbbiakban KIA) márkakereskedő partnerei által végzett, új gépjárművek értékesítéséhez kötődő adatkezelési tevékenységekről.


  A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.


  Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt.


  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett márkakereskedéssel, vagy belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:


  Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

 • Amennyiben Ön új gépjárműre vonatkozó vételi ajánlatot kér márkakereskedéseinkben, úgy az érintett márkakereskedésnek szüksége van az Ön egyes adatainak kezelésére ajánlatadás, illetve az ahhoz kapcsolódó kommunikáció céljából.


  A Kia franchise-rendszerben működik Magyarországon, ebből következően a márkakereskedések a Kiától független gazdasági társaságok. Az ajánlatadás során Ön adott márkakereskedéssel kerül jogviszonyba, az ajánlatadó márkakereskedés lesz az adatkezelő, míg a Kia a szükséges informatikai hátteret biztosítja (egységes ajánlatadó rendszer), mint adatfeldolgozó, hogy Ön mindegyik Kia márkakereskedésben a márkánktól megszokott színvonalú szolgáltatást kapja.


  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Ön által megadott adatok kezeléséért első sorban az érintett márkakereskedés felel, így amennyiben adatkezeléssel összefüggő kérdése lenne, vagy érintetti jogait gyakorolná, úgy első sorban közvetlenül a márkakereskedéssel érdemes felvenni a kapcsolatot.


2.1. Adatkezelő(k)

 • Kia márkakereskedések
  Márkapartnereink mindenkor listáját eléri honlapunkon a következő link segítségével:
  https://www.kia.com/hu/markakereskedesek/

  A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatókat a 4.1-es pontban érheti el.

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

 • Kia Hungary Kft.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.


  Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2.3. Egyéb címzettek

 • A Kia harmadik fél számára nem adja át az adatokat. A márkakereskedések bizonyos esetekben továbbíthatják az Ön egyes adatait egyéb címzetteknek, például finanszírozási konstrukció igénybevétele esetén. Ezen adattovábbításokról részletes tájékoztatást a márkakereskedések kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóiban talál, melyeket alább érhet el.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 • A KIA adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:


  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


  - Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)


  A KIA adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

4.1. Márkakereskedések kapcsolódó adatkezelési tájékoztatói

4.2. A Kia kapcsolódó adatkezelési tájékoztatói

 • Amennyiben Ön személyesen látogat el valamelyik márkakereskedésünkbe ajánlatkérés céljából, úgy a tárgyalás során a lehetősége van a Kia számára is hozzájárulni a marketingkommunikációhoz, ezáltal a jövőben az elsők között értesülhet a Kiával kapcsolatos újdonságokról, akciókról. Marketing hozzájárulással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatónkat külön dokumentumban rögzítettük, melyet a következő linken érhet el:


  https://www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont/adatvedelmi-tajekoztatok/marketing/

5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és az EU-n kívüli országokban, pl. a Koreai Köztársaságban, Indiában találhatók vagy működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.


  Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.


6. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Önt megillető jogok

 • Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


  Tájékoztatáshoz való jog

  Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


  Hozzáféréshez való jog

  Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


  Adatok helyesbítéséhez való jog

  Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


  Törléshez való jog

  Ön bármikor kérheti adatai törlését.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


6.2. Jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.