Go to content

Álláspályázatok, munkaerő toborzás

  Érvényesség: 2018.05.25-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

  Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a KIA Motors Hungary Kft. (továbbiakban KIA) által végzett, álláspályázatokhoz és munkaerő toborzáshoz kötődő adatkezelési tevékenységekről.


  A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.


  Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.


  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:


  Steixner Balázs | adatvedelem@kiamotors.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

  KIA Motors Hungary Járműkereskedelmi Kft.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.


  Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiamotors.hu

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

  Kia Motors Europe GmbH
  Székhely: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Németország


  HireHive
  Székhely: 2nd floor, 78-80 South Mall, Cork, Ireland

2.3. Egyéb címzettek

  A Kia harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

  A KIA adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:


  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


  A KIA adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

  A Kia a hozzá közvetlenül- vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett pályázatokban és a csatolt egyéb dokumentumokban (különösen önéletrajz, motivációs levél) szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettel időpontot egyeztessen, valamint meghirdetett pozícióra a megfelelő munkavállalót kiválaszthassa. Amennyiben a pályázó a megpályázott pozícióra nem kerül kiválasztásra, ha ez ellen a pályázó nem nyújt be tiltakozást, a Kia pályázatát figyelembe veheti esetlegesen más jelenlegi és jövőbeli pozíciók kapcsán.


  Adatkezelési cél: Munkaerő toborzás, álláspályázatok kezelése


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul


  Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre


  Kezelt adatok köre: név, email cím, telefon, cím, ország, jelenlegi munkáltató, jelenlegi pozíció, önéletrajz, motivációs levél
  Megjegyzés: a jelentkezési felületen csillaggal megjelölt mezők esetén az adatszolgáltats önkéntes, de megadásuk az álláspályázat benyújtásánk feltétele


  Adatok tárolásának időtartama: A benyújtott pályázatokat két évig vagy az utolsó pályázattal kapcsolatos módosítást/kommunikációt követő 6 hónapig őrizzük, utána automatikusan törlésre kerülnek.


5. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

5.1. Az Önt megillető jogok

  Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


  Tájékoztatáshoz való jog

  Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


  Hozzáféréshez való jog

  Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


  Adatok helyesbítéséhez való jog

  Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


  Törléshez való jog

  Ön bármikor kérheti adatai törlését.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


5.2. Jogorvoslati lehetőségek

  Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.