Go to content
Emil Frey ČR, s.r.o. Pekařská 638 Praha - Jinonice Telefon : +420 255 720 111 - prodej/servis
 1. Home
 2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 • Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů společností Kia Czech, IČ 49703188, se sídlem V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, (dále také jen „Kia Czech s.r.o. jako správci osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, a to pro následující účely:

  MARKETINGOVÉ ÚČELY – tj. zejména nabízení výrobků a služeb a to pouze značky Kia, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování Zákazníka za účelem průzkumu spokojenosti, průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je Zákazník kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění;

  SOUŤEŽE A JINÉ PODOBNÉ AKCE – tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

  Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa a datum narození.

  Osobní údaje bude KIA MOTORS CZECH zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených KIA MOTORS CZECH, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur na průzkum spokojenosti, autorizovaných zástupců skupiny KIA, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči KIA MOTORS CZECH propojenými osobami. Seznam těchto subjektů je k dispozici na webové adrese KIA MOTORS CZECH - www.kia.com/cz/processors

  Souhlas je udělován na dobu 7 let od okamžiku jeho udělení.

  Poučení o právech Zákazníka

  Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník má právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z výše uvedených účelů odvolat. Souhlas lze odvolat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@kia.cz. Formulář pro odvolání souhlasu je umístěn na webové adrese KIA MOTORS CZECH - www.kia.com/cz/withdrawal. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  Zákazník má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Zákazník má dále právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na výmaz osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování.

  Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, má Zákazník právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

  Zákazník má právo získat od KIA MOTORS CZECH osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl KIA MOTORS CZECHna základě svého souhlasu. Správce na základě žádosti Zákazníka poskytne Zákazníkovi tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

  Domnívá-li se Zákazník, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů a práv Zákazníka je možné nalézt na webové adrese KIA MOTORS CZECH www.kia.com/cz/processors

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ ZÁKAZNICKÉHO PROGRAMU MOJEKIA

  Kia Czech s.r.o., se sídlem IČO 49703188 (dále také jen „Kia Czech“); zpracovává jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje, zejména následující typy osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa);

  Výše uvedené osobní údaje klienta zpracovává Kia Czech s.r.o. za účelem poskytnutí zákaznického programu, umožňujícího mimo jiné online rezervace, poskytujícího nabídky a propagaci stejně jako aktuální zprávy ze strany Kia Czech.

  Osobní údaje klienta budou Kia Czech s.r.o. zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ze strany Kia Czech s.r.o. a Dealer na základě smluv o zpracování osobních údajů. Těmito zpracovateli se rozumí zejména:

  Kia Motros Europe GmbH;
  Redhoteminute B.V.

  Kia Czech s.r.o. bude osobní údaje klienta zpracovávat po dobu, po kterou klient ponechá své osobní údaje v aplikaci MojeKia, nebo do prodeje vozu klientem, pokud se o této skutečnosti Kia Czech dozví, nebo po dobu, kterou pro uchování konkrétních osobních údajů a dokumentů stanoví příslušné právní předpisy, je-li tato doba delší.

  Klient má přímý přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím aplikace MojeKia a může je kdykoliv opravit či smazat.

  Klient má také právo požadovat opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování a vznesení námitky proti zpracování, jakož i požadovat právo na přenositelnost údajů. Klient má také právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

  Domnívá-li se klient, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na pověřence pro ochranu osobních údajů Kia Czech s.r.o., popř. kontaktovat dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Kontaktní údaje Kia Czech s.r.o. jako správce osobních údajů:

  GDPR@kia.cz