Go to content
AUTO Koutek s.r.o. Tanvaldská 1141 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Telefon : +420 724 308 091 - prodej
  1. Home
  2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI KIA

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Na této webové stránce vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.

Kia Czech s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21,140 00 Praha 4, IČO 49703188 (dále také jen „Kia Czech“); a Dealer, s nímž klient uzavřel kupní smlouvu na vozidlo značky KIA. (Vašeho Dealera najdete v seznamu autorizovaných Dealerů společnosti KIA www.kia.com/cz/hledat-dealera) (dále také jen jako „Dealer“) zpracovávají jakožto správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje a nesou odpovědnost za jejich zákonné zpracování a řádné zabezpečení.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

• provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,

• v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,

• dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta,

• informace o zpracování osobních údajů poskytneme před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany naší společnosti,

• společnosti, se kterými spolupracujeme a kterým poskytujeme osobní údaje našich klientů k naplnění našich služeb, jsou uvedené na webové stránce Kia Czech www.kia.com/cz/processors• k zabezpečení osobních údajů používáme šifrování či hesla,

• všem našim zaměstnancům poskytujeme pravidelná školení ohledně zásad ochrany osobních údajů

• dbáme na to, aby přístup k osobním údajům byl omezen pouze na ty zaměstnance, kteří ho potřebují k efektivnímu zajištění sjednaných služeb.

ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální a komfortní služby a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti, smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

Za tímto účelem zpracováváme zejména následující typy osobních údajů:

• Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa);

• Autentizační údaje pro naše webové stránky a údaje o použití našich webových stránek

• Další popisné údaje (bankovní spojení),

• Informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík (zejména jméno, příjmení, adresa),

• Další osobní údaje poskytnuté prostřednictvím souhlasu (zaměstnavatel, pracovní pozice, atd.)

• Kontaktní údaje zástupce smluvního partnera

ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat dle doby stanovené v příslušných smluvních dokumentech a souhlasech, případně po dobu, kterou pro uchování konkrétních osobních údajů a dokumentů stanoví příslušné právní předpisy, je-li tato doba delší. Právní základ zpracování osobních účelů získaných pro výše uvedené účely je následující:

• Realizace smluvního vztahu nejčastěji koupě nového vozu, ojetého vozu, servisní služba nebo nákup náhradních dílů– zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro správce ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a dále nejdéle 3 roky.

• Oprávněný zájem správce – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (například poskytnutí programu 777, provoz globální IT systémů, atd.)

• Marketingové oslovování, průzkumy spokojenosti a zařazení do soutěží - a to pouze s Vaším souhlasem. Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné a máte možnost dát souhlas jednotlivě k uvedeným účelům oslovování. V uděleném souhlasu je vždy uvedena doba jeho trvání a to 7 let od data jeho poskytnutí.

• Vyřízení dotazů souvisejících s našimi produkty či službami - např. informace o nových či ojetých vozech, informace o poskytnutí garanční či servisní prohlídky, vyřešení požadavku reklamace, atd. Takto poskytnutá osobní data budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku, pokud je již nezpracováváme k jiným účelům.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce na e-mailové adrese gdpr@kia.cz . Můžete se na správce obrátit také písemně na adrese společnosti (viz výše).

• Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

• Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

• Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

• Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, zdržel se takového jednání, odstranil takto vzniklý stav. Dále jste oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

• Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA:

• Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? – Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je podle zákonné normy povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

• Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, kdy byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).