Go to content
Valckenier Gent Gent
 1. Home
 2. Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Met deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) willen wij – Kia Belgium NV (“wij”, “ons”) – u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft in verband met die verwerking, wanneer (i) u gebruik maakt van onze websites, applicaties en sociale media pagina’s, (ii) wij u direct marketing communicaties sturen, en (iii) u contact met ons opneemt bijv. per e-mail of telefoon.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites, diensten of toepassingen van derden, zelfs als deze toegankelijk zijn via onze website. Wij raden u aan om hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Zo is Kia Connect GmbH de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw Kia Account.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan per e-mail contact met ons op via privacy@kia.be.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

1.1 De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, is Kia Belgium NV, met zetel te Kolonel Bourgstraat 109, 1140 Evere, RPR Brussel, met KBO nummer 0477.443.106. U kan onze DPO bereiken per brief op voormeld adres of via e-mail op privacy@kia.be.

1.2 Meer informatie over ons bedrijf vindt u op onze website onder de rubriek Bedrijfsgegevens.

2. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Website

2.1. Wanneer u gebruik maakt van onze websites en applicaties, verzamelen wij technische informatie in verband met het toestel dat u gebruikt, zoals het toesteltype, de schermresolutie, de naam en versie van het besturingssysteem, het type en de versie van de internetbrowser, de systeemtaal en de locatie. Daarnaast verzamelen wij technische identificatoren die kenmerkend zijn voor het toestel dat u gebruikt, zoals het IP-adres, de IDFA (identificator voor adverteerders), het MAC-adres en andere unieke identificatoren. Afhankelijk van uw cookie-instellingen verzamelen wij ook informatie over uw surfgedrag en gebruikersactiviteit, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak u een pagina bezoekt en hoe lang het duurt voordat u terugkomt.

2.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij via onze websites en applicaties hebben verzameld om de toegang tot die websites en applicaties mogelijk te maken, inhoud aan te bieden en de websites en applicaties correct te laten functioneren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

2.3 Wij verwerken technische informatie met betrekking tot uw toestel en surfgedrag om statistische analyses uit te voeren, zoals het berekenen van het gebruiksniveau van de diensten, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de websites en applicaties, om onze websites en applicaties te verbeteren en de goede werking ervan te verzekeren. Wanneer wij voor deze doeleinden cookies of soortgelijke technologieën gebruiken, is ons Cookiebeleid van toepassing. Zoals beschreven in ons Cookiebeleid zullen wij alleen gebruik maken van analytische en marketing cookies wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

MyKia

2.4. Als eigenaar van een Kia voertuig dat is ingeschreven in België, kan u zich registreren op het MyKia platform. MyKia laat u toe om (i) op de hoogte te blijven van komende onderhoudsbeurten, inspecties en servicecampagnes voor uw voertuig, (ii) te genieten van gepersonaliseerde aanbiedingen op maat van uw voertuig, (iii) op eenvoudige manier een afspraak te maken bij uw erkende Kia dealer, (iv) nuttige informatie te consulteren over uw voertuig, zoals onderhoudsgeschiedenis, technische specificaties en handige gebruikstips, en (v) deel te nemen aan acties voor eigenaars van Kia voertuigen.

2.5. Om deze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw identificatiegegevens, contactgegevens, toestemmingsgegevens en aankoopgegevens. Omdat de MyKia diensten zijn voorbehouden aan eigenaars van een Kia voertuig verwerken wij ook het chassisnummer van uw Kia wagen. Verder verwerken wij nog bijkomende informatie over uw voertuig zoals onderhoudsgeschiedenis, inspectiemomenten, informatie over eventuele terugroepacties of uitgevoerde of uit te voeren (gratis) updates, en toekomstige data zoals de datum van de volgende onderhoudsbeurt, om u de functionaliteiten van MyKia te kunnen aanbieden.

2.6. Wanneer u zich inschrijft voor MyKia, verwerken wij uw persoonsgegevens ook om uw registratie mogelijk te maken. De rechtsgrond voor de verwerkingen met betrekking tot MyKia is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst, dan wel ons legitiem belang om u informatie te verschaffen binnen het MyKia platform en u te antwoorden op uw vragen en bemerkingen binnen het platform.

Contact

2.7. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals via onze website en applicaties, sociale media of per e-mail of telefoon, verzamelen wij de informatie die u ons verstrekt. Dit kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens zijn die u zelf verstrekt. Wij verwerken ook de inhoud van onze communicatie, de praktische details van deze communicatie (zoals met wie u heeft gecommuniceerd, en de datum en het tijdstip) en, waar nodig en proportioneel, openbaar beschikbare informatie over u.

2.8. Zo dit het geval is, gebruiken wij uw persoonsgegevens om relevante klantenservice te verlenen, vragen te beantwoorden en verzoeken te behandelen, inclusief het eventueel doorverwijzen naar een van onze erkende Kia dealers of herstellers. Het kan daarbij gaan om het opvolgen van (i) vragen om een testrit te bekomen, (ii) vragen om brochures en prijslijsten te bekomen, (iii) vragen om een offerte te bekomen, (iv) vragen om in contact gebracht te worden met een erkende Kia dealer of hersteller, bijv. omdat u interesse heeft in een tweedehandsvoertuig dat door deze dealer wordt aangeboden, (v) vragen om ingeschreven te worden op onze nieuwsbrieven, of (vi) algemene vragen en bemerkingen die u ons via ons online contactformulier of op enige andere wijze bezorgt. In de mate dat wij uw persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren, is de rechtsgrond voor deze verwerking de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor de sluiting van een overeenkomst, dan wel ons legitiem belang om te antwoorden op uw vragen en bemerkingen, om communicatie te voeren met onze klanten en potentiële klanten, onze klantenrelaties te onderhouden en klantenondersteuning aan te bieden.

2.9. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor onderzoek, analyse en verbetering van onze klantenservice en dienstverlening in het algemeen. Hiervoor beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten verder te ontwikkelen.

Direct marketing

2.10. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor direct marketing (om u te contacteren met informatie en publiciteit met betrekking tot producten en diensten van de Kia groep, en u aanbiedingen te bezorgen die aansluiten bij uw interesses – zoals uitnodigingen voor evenementen, lanceringen van nieuwe modellen, speciale aanbiedingen bij Kia en/of bij een erkende Kia dealer – of om u aanbiedingen te bezorgen in verband met uw leasing-of financieringscontract), wanneer u daartoe uw toestemming heeft gegeven (bijv. doordat u bij het boeken van een testrit het daartoe voorziene vakje heeft aangevinkt of doordat u hiervoor via uw Kia dealer uw toestemming heeft gegeven in het kader van een bestelling of ander contact met uw Kia dealer), tenzij in gevallen waar de regelgeving geen toestemming vereist.

Berichtgeving over productveiligheid

2.11. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op eigen initiatief boodschappen te sturen over de productveiligheid van een door u aangekocht product en in het kader van terugroepacties. In dit geval verwerken wij uw identificatiegegevens, contactinformatie en uw aankoopgegevens met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen dan wel ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van onze klanten en een veilig gebruik van onze producten te bevorderen.

Naleving

2.12. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen en interne procedures te voldoen. Dit doen wij in de volgende gevallen:

2.12.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige verplichtingen of verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde tot wat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.12.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens eveneens voor zover nodig om onze interne procedures na te leven. Deze procedures hebben onder meer betrekking op het beheer van onze IT-systemen (bijv. het bewaken van onze IT-systemen), onze financiële administratie (bijv. boekhouding), ons communicatie- en relatiebeheer (bijv. bijwerken van contactgegevens), en het beheer van onze leveranciers en zakenpartners (bijv. verwerking van betalingen). Voor zover deze verwerkingen niet volgen uit een wettelijke verplichting (zoals bijv. boekhoudkundige wettelijke verplichtingen), steunen wij ons voor deze verwerkingen op ons gerechtvaardigd belang om aan normale bedrijfsvoering te doen.

2.12.3. Om na te gaan of onze interne procedures worden gevolgd, doen wij interne audits en voeren wij controles uit om na te gaan of onze interne processen functioneren zoals voorzien en in overeenstemming zijn met toepasselijke regelgeving, wettelijke vereisten en contractuele verplichtingen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is om dergelijke controles mogelijk te maken, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor dit doeleinde, d.w.z. enkel voor zover verwerking nodig is om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, om onze activa en ons bedrijf te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, en om ons beleid te handhaven.

2.12.4. Wij doen ook controles om na te gaan of onze producten en diensten correct worden gebruikt. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van onze partners of anderen te waarborgen wanneer uw interactie met ons, inclusief uw gebruik van onze websites of applicaties, een inbreuk zou uitmaken op toepasselijke gebruiksvoorwaarden, onze rechten of die van anderen schendt, een bedreiging vormt voor de veiligheid of integriteit van ons bedrijf, of in het algemeen als ongepast, ontoelaatbaar of onwettig kan worden beschouwd. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze activa en ons bedrijf, waaronder onze websites en applicaties, of belangen van onze partners, te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, om ons beleid te handhaven, en om eventuele geschillen te behandelen, inclusief het voeren van juridische procedures.

2.12.5. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers, met inbegrip van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, en van gerechtelijke autoriteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerken voor zover deze verwerking nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Op gelijkaardige wijze kunnen wij persoonsgegevens ook op eigen initiatief delen met bevoegde autoriteiten indien wij gerechtvaardigde vermoedens hebben van een onwettige handeling of misdrijf. Voor zover wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerken steunen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om bevoegde autoriteiten te helpen bij het voorkomen of onderzoeken van illegale activiteiten.

Zakelijke transacties

2.12.6. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om derde partijen te informeren in het kader van zakelijke transacties, zoals overnames, fusies, splitsingen of andere herstructureringen. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang van onszelf en deze derde partijen om die zakelijke transacties tot een goed einde te brengen.

Ontwikkeling van producten en diensten

2.12.7. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van ons marktonderzoek, bijv. als u deelneemt aan onze enquêtes, en om het gebruik van onze producten en diensten beter te begrijpen. Voor deze verwerking steunen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten verder te ontwikkelen.

Evenementen en trainingssessies

2.12.8. Wanneer u deelneemt aan onze evenementen of trainingen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de organisatie, het beheer en de administratie van onze evenementen en trainingen, alsook om met u te communiceren over het evenement of de trainingssessie waarvoor u bent ingeschreven. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst, dan wel ons legitiem belang om onze evenementen en trainingssessies op een efficiënte manier te organiseren.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

3.1. Wij verwerken onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (bijv. naam, identificatienummer);
 • Contactgegevens (bijv. correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Persoonlijke kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal);
 • Voertuiggegevens, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op uw voertuig (bijv. chassisnummer, onderhoudsgeschiedenis, informatie over updates en alle toekomstige data zoals de datum van het volgende geplande onderhoud);
 • Professionele kenmerken, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op uw organisatie, uw werkgever en uw functie (bijv. uw rol of functie);
 • Communicatiegegevens, w.z. gegevens die betrekking hebben op uw communicatie met ons via onze websites, e-mail, telefoon, sociale media of andere wegen (bijv. inhoud van gesprekken, correspondentie verzonden via e-mail, contactformulieren, brieven of andere communicatiemiddelen, verslagen van uw interacties met ons);
 • Contractgegevens, d.w.z. gegevens betreffende de sluiting of uitvoering van een overeenkomst (bijv. inhoud van de overeenkomst, informatie over de geleverde diensten of producten, datum, duur, ondertekening);
 • Aankoopgegevens, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op uw aankoop van onze diensten of producten en onze levering daarvan (bijv. aankoopgegevens, prijzen);
 • Betalingsgegevens, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op de uitgifte of betaling van facturen (bijv. facturatieadres, factuurnummer, bankgegevens, betalingsgeschiedenis);
 • Voorkeuren en interesses, d.w.z. voor zover u dit heeft aangegeven, uw voorkeuren en interesses, zoals uw voorkeur van dealer en/of hersteller en uw voorkeuren en interesses inzake type wagen en/of accessoires;
 • Toestemmingsgegevens, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op toestemmingen die u heeft gegeven (bijv. datum en tijdstip van de toestemming, voorwerp van de toestemming);
 • Meningen en opinies, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op uw mening en opinie (bijv. meningen en opinies over onze diensten of producten die u publiekelijk plaatst op sociale mediaplatformen, meningen en opinies die u rechtstreeks naar ons stuurt, klachten, feedback);
 • Technische gegevens, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze websites en applicaties of online-aanbiedingen (bijv. IP-adres, besturingssysteem, datum, regio en tijdstip van gebruik, tijdzone, type browser, taalinstellingen, logbestanden) en paswoorden en logins die u zou gebruiken voor het inloggen in bepaalde delen van onze website;
 • Enige andere informatie die u met ons deelt, evenals informatie waarvan wij wettelijk verplicht zijn om deze te verwerken.

Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaald doeleinde worden verwerkt.

3.2 Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de eerste plaats bij u, door uw gebruik van onze websites of applicaties of door uw interactie met ons. Voor zover nodig en altijd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving, kunnen uw persoonsgegevens ook worden verkregen van derden, zoals onze partners of dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan u, of uit publiek toegankelijke bronnen. Afhankelijk van uw cookie-instellingen kunnen wij bijvoorbeeld aanvullende informatie over uw online voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google. Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen ter beschikking stellen, wordt u vriendelijk verzocht om hun privacybeleid te raadplegen. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

4.1 Binnen Kia Belgium NV zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de personen en afdelingen die uw persoonsgegevens moeten verwerken om bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken.

4.2 Ook wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden is dit steeds uitsluitend voor de doeleinden hierboven beschreven. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens:

 • Andere entiteiten binnen onze groep: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere leden van onze groep, zoals Kia Europe GmbH en Kia Corporation;
 • Dienstverleners: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die ons onder andere ondersteunen op het gebied van IT, logistiek en marketing, en meer in het algemeen bij de exploitatie van ons bedrijf. Wij rekenen op externe dienstverleners zoals de dienstverlener die onze websites host, de dienstverlener die de informatie die u invult in de online formulieren namens ons verwerkt, of het call center dat u namens ons terugbelt indien u daarom heeft verzocht;
 • Erkende Kia dealers en herstellers: wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan erkende Kia dealers en herstellers. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een testrit wenst te maken of wanneer u geïnteresseerd bent in een door een Kia dealer aangeboden tweedehandsvoertuig of wanneer u een hersteller in uw buurt zoekt;
 • Rechtbanken, autoriteiten en overheidsinstanties: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met rechtbanken, autoriteiten en overheidsinstanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of om onze belangen te beschermen of onze rechten af te dwingen;
 • Adviseurs: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze boekhouders, juridische adviseurs en andere adviseurs die ons helpen om onze belangen te beschermen of onze rechten af te dwingen;
 • Derden in het kader van overnames: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden in het kader van overnames, fusies, splitsingen of andere herstructureringen;
 • Anderen: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere derden wanneer u ons daartoe heeft verzocht, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of wanneer wij hier wettelijk toe worden verplicht.

4.3 Wij hebben met onze dealers en herstellers, zowel als met onze externe dienstverleners een overeenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU?

5.1 Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“derde land”). Zo zullen wij, wanneer u eigenaar bent van een Kia voertuig, uw gegevens, in het bijzonder het chassisnummer van uw voertuig, evenals technische informatie en (onderhouds-)geschiedenis van uw voertuig, delen met de producent van uw voertuig, namelijk Kia Corporation (Zuid-Korea). Dit doen wij voor het afhandelen van de garantie op uw voertuig en het leveren van eventuele technische dienstverlening, evenals voor de naleving van product monitoring verplichtingen en voor doeleinden van productveiligheid, verkeersveiligheid en ontwikkeling en verbetering van Kia producten.

5.2 Voor bepaalde derde landen heeft de Europese Commissie vastgesteld dat de lokale regelgeving een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens. Dergelijk adequaatheidsbesluit bestaat onder meer voor Zuid-Korea waar Kia Corporation is gevestigd. Als wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een derde land waarvoor geen adequaatheidsbesluit bestaat, doen wij dit op basis van passende waarborgen, zoals de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wanneer wij de doorgifte van uw persoonsgegevens steunen op passende waarborgen, zullen wij nagaan of deze waarborgen uw persoonsgegevens voldoende beschermen opdat het beschermingsniveau dat in de Europese Unie wordt gewaarborgd niet wordt ondermijnd door de doorgifte. Zo dit niet het geval is, nemen wij de nodige bijkomende maatregelen om in een passende bescherming van uw persoonsgegevens te voorzien. Indien het niet mogelijk is in een passende bescherming van uw persoonsgegevens te voorzien, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan de ontvanger in een derde land, dan wel uw persoonsgegevens pas doorgeven indien en voor zover een ander mechanisme de doorgifte van uw persoonsgegevens rechtvaardigt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

5.3 Om een kopie te krijgen van deze waarborgen ter bescherming van uw gegevens of om informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kan u een verzoek sturen via e-mail naar privacy@kia.be.

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

6.1 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

6.2 Dit houdt onder meer in dat deze gegevens worden bewaard (i) om de vragen die u ons stelt, bijvoorbeeld via onze website, te beantwoorden en verder op te volgen: tot 12 maanden nadat uw aanvraag werd afgehandeld of, indien daaruit een commerciële relatie voortvloeit, zolang die relatie loopt, (ii) wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere direct marketing boodschappen: totdat u aangeeft onze communicaties niet langer te willen ontvangen, (iii) voor MyKia: zolang u zich niet heeft uitgeschreven voor de MyKia diensten, (iv) voor het bestrijden van fraude en inbreuken en het voeren van geschillen: zolang als de betwisting loopt, (v) voor gebruik bij bedrijfsreorganisaties en overnames: zolang als nodig in het kader van de betrokken transacties, en (vi) voor het naleven van andere wettelijke bepalingen: zolang als wettelijk vereist.

6.3 Wij verwijderen uw persoonsgegevens in principe vijf jaar na ons laatste contact, tenzij bewaring noodzakelijk is omwille van een wettelijke verplichting (bijv. boekhoudkundige bewaringstermijn), een lopend geschil, of om redenen van productveiligheid.

6.4 Bij het bepalen van bewaartermijnen houden wij rekening met de doeleinden van de verwerking, de wijze waarop deze doeleinden kunnen worden bereikt, de relevante categorieën van persoonsgegevens, de risico’s in geval van een gegevensinbreuk en onze wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren.

7. Welke maatregelen nemen wij voor een veilige verwerking?

7.1 De door ons verwerkte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en ons intern beleid en onze interne procedures voor gegevensbeveiliging. Wij leveren commercieel redelijke inspanningen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen verlies of ongeoorloofde bekendmaking of gebruik.

8. Welke rechten heeft u als betrokkene?

8.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

8.2 U kan kosteloos de verbetering vragen van onjuiste persoonsgegevens over u. U dient hiervoor het bewijs aan te leveren van de onjuistheden die u wilt laten verbeteren.

8.3 Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

8.4 Onder de voorwaarden voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

8.5 Onder de voorwaarden voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u onze marketingcommunicaties ontvangt, kan u zich uitschrijven door op de “uitschrijven”-link onderaan elke marketingcommunicatie te klikken of door een e-mail te sturen naar privacy@kia.be.

8.6 Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. U kan nochtans te allen tijde zonder kosten of rechtvaardiging bezwaar maken tegen verwerkingen ten behoeve van direct marketing.

8.7 Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en die aan een andere verantwoordelijke over te dragen (zgn. recht op gegevensoverdraagbaarheid).

8.8 U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op vergelijkbare wijze in belangrijke mate treft, tenzij dergelijk besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van onze overeenkomst of wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor dit soort verwerking. Wij maken géén gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

8.9 U kan uw verzoek om bovengenoemde rechten uit te oefenen per e-mail sturen naar privacy@kia.be. of per brief op ons bovenvermeld adres. Vermeld in uw verzoek duidelijk welk recht u wenst uit te oefenen en geef indien vereist de nodige toelichting. Wij zullen ontvangst van uw verzoek bevestigen. Als uw verzoek geldig is, zullen wij het inwilligen. Indien wij twijfelen aan uw identiteit, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

8.10 Als eigenaar van een Kia voertuig kan u ons op eenvoudige wijze verzoeken om uw recht van inzage, verbetering en wissing uit te oefenen via MyKia.

8.11 Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar privacy@kia.be. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Wijzigingen

9.1 Wij kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde instanties, evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen. Om na te gaan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, kan u de datum bij “Laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina raadplegen. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer wij de bijgewerkte versie beschikbaar maken op onze websites of applicaties. Wij raden u dan ook aan om deze pagina’s regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt: 23/06/2023