Go to content
Kia Vermant Antwerpen Zuid Aartselaar
 1. Home
 2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 • Principes

  De informatie over het gebruik van deze site en de persoonlijke gegevens die u vrij meedeelt zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy en onze cookies policy, die terug te vinden zijn op onze website. Het gebruik van de ontvangen informatie mits naleving van de toepasselijke wetgevingen, in bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten.

 • Intellectuele eigendomsrechten en merken

  Onder voorbehoud van alle rechten. De gehele inhoud van deze website, inclusief o.a. de teksten, afbeeldingen, grafische beelden, animaties en video’s zelf alsook de plaatsing van deze elementen op de verschillende webpagina’s worden beschermd door het auteursrecht en alle toepasselijke wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendom. Bovendien, behoudens enige expliciete indicatie in tegenzin, zijn alle op de website gebruikte merken beschermd door het merkenrecht. Dit is in het bijzonder het geval voor merken, logo’s en/of modelplaten van Kia. Het gebruik van de website impliceert geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van KIA of derden. De inhoud van de webpagina’s mag niet gereproduceerd, verdeeld, aangepast of aan derden ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden.

 • Hyperlinks

  Onze website bevat hyperlinks naar externe websites waarvan wij de inhoud niet kunnen controleren. Om deze reden kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud dergelijke websites van derden. De contactpersoon of beheerder van deze websites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud. Bij het creëren van deze hyperlinks is de inhoud van deze websites gecontroleerd geweest om na te gaan of zij al dan niet een onwettig karakter hadden. Op dat moment hebben wij geen onwettige inhoud aangetroffen. Wij kunnen evenwel niet worden gehouden om permanent en zonder enige concrete indicatie van een schending van de wet, de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen te controleren. Indien wij kennis zouden nemen van dergelijke schending van de wet, zouden wij onmiddellijk de hyperlink naar de website in kwestie schrappen.

 • Auteursrechten en merken

  De teksten en afbeeldingen en de gehele inhoud van deze website, worden beschermd door het auteursrecht en alle toepasselijke wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendom. Alle Kia woord- en beeldmerken die hierop verschijnen zijn beschermd door het merkenrecht. De inhoud van de website mag niet gereproduceerd, verdeeld, aangepast of ter beschikking van derde gesteld worden voor commerciële doeleinden. Niettegenstaande het feit dat wij de grootste zorg aan de dag hebben gelegd bij het voorwerp van deze website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die de website bevat foutloos en volledig correct is. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website verschafte informatie, behalve voor zover de schade voortvloeit uit fraude of een grove fout in hoofde van Kia. De beschreven technische functionaliteiten en uitrustingen van de wagens gelden enkel als voorbeeld.

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Niettegenstaande het feit dat wij de grootste zorg aan de dag hebben gelegd bij het voorwerp van deze website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die de website bevat foutloos en volledig correct is. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloiet uit het gebruik van de op deze website verschafte informatie, behalve voor zover de schade voortvloeit uit fraude of een grove fout in hoofde van KIA. De beschreven technische functionaliteiten en uitrustingen van de wagens gelden enkel als voorbeeld. Deze functionaliteiten en uitrustingen kunnen in het bijzonder verschillen van land tot land.