ไปสู่เนื้อหา

Kia Warranty

  1. Home>
  2. Service>
  3. Warranty

ข้อกำหนดในการรับประกันรถ KIA

ระยะเวลารับประกัน

รายการ

table fix area
แบตเตอรี่
สี
ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยน ที่ศูนย์บริการ
การรับประกันงานซ่อม
ระบบแอร์
วิทยุ , ทีวี , กล้องถอยจอด
ยาง
เบาะ , ม่าน , อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม
6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
1 ปี / ไม่กำหนดระยะทาง (เกิดจากคุณภาพของการผลิต)

1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ถกระบะ K2900 : 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

3 เดือน หรือ 5,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

3 ปี หรือ 100,000 กม.

5 ปี หรือ 150,000 กม.  

6 เดือน / ไม่กำหนดระยะทาง (ตามเงื่อนไงของบริษัทผู้ผลิต)
(ตามเงื่อนไงของบริษัทผู้ผลิต)
6 เดือน / ไม่กำหนดระยะทาง (ตามเงื่อนไงของบริษัทผู้ผลิต)

ข้อยกเว้นการรับประกัน


1. ค่าบริการ เช่นการปรับตั้งเครื่องยนต์ , การทำความสะอาดน้ำหล่อเย็นหรือในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิงการปรับตั้งต่างๆ เช่นเบรค ชุดคลัช , ศูนย์ล้อ และ ก
ารถ่วงยาง เป็นต้น
2. การเปลื่ยนอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา หรือเปลื่ยนตามอายุการใช้งานปกติ เช่น หัวเทียน สายพานทุกชนิด , หลอดไฟ , ฟิวส์ , ไส้กรองต่างๆ น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ผ้าเบรค ผ้าคลัชช์ ยางใบปัดน้ำฝน แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทางเดินน้ำ และน้ำมันต่างๆ
3. ความประมาทเลินเล่อ , ใช้อะไหล่เทียม , ดัดแปลงแก้ไข , ขาดการบำรุงรักษาตาม คู่มือการบริการ
4. ใช้ในการแข่งขัน บรรทุกเกินอัตราที่กำหนด หรือ รถรับจ้าง
5. การเสื่อมสถาพของสีตัวถัง หรือเกิดสมิม อันเนื่องมาจากขาดการบำรุงรักษา
6. ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ใช้ความบกพร่องจากผู้ผลิต
7. รถยนต์ที่ไม่ได้เข้ารับการบริการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
8.ค่าเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างนำรถเข้าซ่อมหรือในระหว่างซ่อมเช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าขนส่ง เป็นต้น
9. รถยนต์ที่ทำให้มาตราวัดระยะทางผิดไปจากความเป็นจริง(กลับเลขไมล์)
10. กระจกบังลมทุกชนิด
11. ยาง (ตามเงื่อนไงของบริษัทผู้ผลิต)
12. การปรับแต่งโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่จากศูนย์บริการ
13. เกิดความเสียหายจากสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกับตัวรถ
14. อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น วิทยุ , ทีวี , กล้องถอยจอด1 ปี / ไม่กำหนดระยะทาง (ตามเงื่อนไงของบริษัทผู้ผลิต)
15. กรณีไม่ส่งเอกสารใบส่งมอบรถยนต์ (Registration Card) ภายใน 7 วัน"