ไปสู่เนื้อหา

24/7 Roadside Service

  1. Home>
  2. Service>
  3. 24/7 Roadside Service

ศูนย์บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Yontrakit Corperation Roadside Assistance 24 hr. Tel : 0 2305 4411

ยนตรกิจ ขอมอบสิทธิพิเศษสาหรับบริการฉุกเฉิน 24 ชม. ให้แก่ท่านเจ้าของรถยนต์ Kia ในระยะเวลา 1ปี นับจากวันส่งมอบรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านเจ้าของรถยนต์ Kia สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ของเกียได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2305 4411 จากโทรศัพท์มือถือนาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ของลูกค้ารถยนต์ Kia

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยไม่จากัดจานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

ฟรี บริการรถยก / ลากจูงได้ไม่จากัดจานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

ฟรี เรียกบริการรถยก / ลากไปศูนย์บริการที่แต่งตั้งเป็นทางการในเครือยนตรกิจ คอร์ปอเรชั่น ที่ใกล้ที่สุดไม่จากัดระยะทางหรือ / และไม่เกิน 50 กม.หากเกินคิดกิโลเมตรละ 25 บาท หรือไปสถานที่อื่นๆ ที่สมาชิกต้องการ ฟรี ภายในระยะทาง 15 กม.แรก ส่วนเกินคิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท หากระยะทางไกลกว่า 50 กม. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะทาการต่อรองอัตราค่าบริการ และขออนุมัติความคิดเห็นจากลูกค้าก่อนดาเนินการ

ฟรี บริการให้คาปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย

ฟรี บริการนากุญแจสารองให้แก่สมาชิก ณ จุดเกิดเหตุ กรณีรถล็อค ภายในระยะทาง 20 กม. หากเกินคิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท

ฟรี บริการเติมน้ามัน 1 ครั้งต่อปี จานวนไม่เกิน 5 ลิตร ในกรณีน้ามันหมดฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนรถไปยังสถานีน้ามันที่ใกล้ที่สุดได้