ไปสู่เนื้อหา

About KIA

การติดตามความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์
ความพยายามของเราในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยของเสีย

การดำเนินงานแบบเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์

เกียมอเตอร์มีปรัชญาบริหารสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมเสมอโดยจะระบุและประเมินเป้าหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับแต่ละสถานที่ทำงานเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด
Eco-friendly Operation
"สร้างรถที่ให้ประโยชน์กับมนุษยชาติ"

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งที่จำเป็นต่อสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศน์ของมนุษยชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทำให้สังคมของเรามั่งคั่งและยั่งยืน

ความสำเร็จในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

"เกียมอเตอร์พัฒนาและใช้วิธีลดการใช้พลังงานและการผลิตของเสียตลอดทั้งวงจรของรถยนต์
เราติดตามผลลัพธ์ของเราและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

พลังงานและก๊าซเรือนกระจก

154 กก.kg ต่อหน่วยการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงตั้งแต่ปี 2008

การใช้น้ำ

30.0%% ลดลงต่อหน่วยการใช้น้ำตั้งแต่ปี 2003

ของเสีย

27%% ต่อหน่วยของเสียลดลงตั้งแต่ปี 2003

มลพิษทางอากาศ

44%% ต่อหน่วยลดลงของมลพิษในอากาศตั้งแต่ปี 2003

* As of 2013