ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth กับรถยนต์

วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth กับรถยนต์

"เริ่มต้นโดยการเชือมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานเข้ากับรถยนต์ KIA ก่อน โดยเลือกเพิ่มอุปกรณ์ ในรายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth และทำการเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับอุปกรณ์ของคุณที่ต้องการใช้งาน"

สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 

ให้เริ่มต้นโดยการจับคู่อุปกรณ์ของคุณเข้ากับรถยนต์ KIA ก่อน โดยการเลือกเพิ่มรายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth แล้วเลือกบันทึกการเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 เครื่อง โดยมีวิธีการดังนี้

 

1)กดปุ่ม PHONE ที่แผงควบคุมเครื่องเสียงแล้วเลือกคำสั่งตั้งค่าอุปกรณ์ (Phone Settings) > เพิ่มอุปกรณ์ (Add new device) หรือคุณอาจใช้วิธีกดปุ่มรูปโทรศัพท์ (ปุ่ม Call/Answer) บนพวงมาลัยแทนก็ได้

2) เปิด Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของรถ และกดเลือกเพื่อทำการเชื่อมต่อ

3) ใส่รหัสผ่านเพื่อทำการเชื่อมต่อ

*หากมีคำสั่งให้กรอกรหัสผ่านแสดงขึ้นมาในอุปกรณ์ ให้ใส่รหัสผ่าน คือ '0000' ซึ่งคำสั่งนี้อาจปรากฎขึ้นให้กรอกจากระบบของรถก็ได้

*หากรหัสผ่าน 6 หลักปรากฎขึ้นบนอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบว่าเป็นรหัสเดียวกันกับที่แสดงในระบบของรถ และกดเลือกยืนยันการเชื่อมต่อ (Confirm Connection) ที่อุปกรณ์ได้เลย

 

Bluetooth นั้นควรเป็นระบบที่เชื่อมต่อได้ง่าย แต่หากอาจมีข้อผิดพลาดในกรณีที่เกิดจากความแตกต่างของระบบ (Compatability) ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ 'Bluetooth Smart' จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับระบบ 'Bluetooth Smart' เท่านั้น

ทำได้ง่ายๆ โดยเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์จากรายชื่ออุปกรณ์ที่เคยจับคู่แล้ว (Paired devices)  แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

1) เริ่มจากการใช้ปุ่มควบคุม กดปุ่ม PHONE เลือกคำสั่งตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone setting) > อุปกรณ์ที่เคยจับคู่แล้ว (Paired devices)  หากไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถกดปุ่มรับสายโทรศัพท์ (ปุ่ม Call/Answer) ที่พวงมาลัยเพื่อเริ่มการเชื่อมต่ออุปกรณ์

2) หมุนปุ่มควบคุม (ปุ่ม TUNE) เพื่อกดเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ และกดปุ่มควบคุมเพื่อเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้น

*หากมีอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนโดยการกดเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้ว