Go to content

Change the language :

Autovendy Slovakia, s.r.o. Plavnica
 1. Home
 2. Právna doložka

Právna doložka

 • Právna informácia

  Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o produkty značky Kia, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä v zasielaní informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté spoločnosťou Kia, systémovým partnerom Kia alebo autorizovaným predajcom Kia. V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje spracované na vyššie uvedené marketingové účely tretími osobami, ktoré konajú v súlade s inštrukciami spoločnosti Kia, autorizovaného predajcu Kia alebo systémového partnera Kia.

 • Autorské práva a ochranné známky

  Texty, obrázky a akýkoľvek iný obsah na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a ďalšími zákonmi upravujúcimi ochranu práv duševného vlastníctva. Všetky zobrazené slovné ochranné známky Kia a ochranné známky Kia vo forme loga sú chránené zákonmi o ochranných známkach. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať na komerčné účely ani rozposielať, upravovať alebo sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely. Hoci sme pri navrhovaní tejto webovej stránky vynaložili maximálne úsilie, nemôžeme zaručiť, že obsiahnuté informácie budú bezchybné a úplne správne. Preto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií poskytnutých na tejto webovej stránke, pokiaľ tieto škody nie sú následkom hrubej nedbanlivosti alebo zámerného porušenia povinností.

 • Vylúčenie zodpovednosti

  Hoci sme pri navrhovaní tejto webovej stránky vynaložili maximálne úsilie, nemôžeme zaručiť, že obsiahnuté informácie budú bezchybné a úplne správne. Preto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií poskytnutých na tejto webovej stránke, pokiaľ tieto škody nie sú následkom hrubej nedbanlivosti alebo zámerného porušenia povinností. Opísané technické prvky a vybavenie vozidiel sa používajú výlučne ako príklad. Predovšetkým sa tieto prvky a vybavenie môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

 • Prehlásenie o používaní sociálnych medií

  Názory a postoje vyjadrené na našich platformách sociálnych médií, vrátane, nie však výlučne, predstavujú myšlienky a názory jednotlivcov a online komunít a nemusia sa stotožňovať s názormi spoločnosti Kia Sales Slovakia s. r. o. Hoci vynakladáme primerané úsilie na sledovanie obsahu uverejneného na našich platformách sociálnych médií, nedokážeme vždy včas reagovať na online žiadosti o informácie. Na komentáre preto odpovedáme len počas štandardného pracovného času, pretože stránky sociálnych médií našej spoločnosti sú monitorované len počas štandardného pracovného času.
  Spoločnosť Kia neposkytuje žiadne nároky, prísľuby ani záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti ani primeranosti obsahu tejto stránky a výslovne odmieta zodpovednosť za chyby a opomenutia v obsahu tejto stránky. Na obsah sociálnych médií ani v nich uvedené odkazy na iné online zdroje sa nevzťahuje žiadna záruka, či už implicitná, explicitne vyjadrená alebo zákonná, vrátane, nie však výlučne, záruk týkajúcich sa neporušovania práv tretích strán.
  Vyhradzujeme si právo na kontrolu, úpravu a odstránenie akýchkoľvek komentárov, ktoré budeme považovať za nevhodné. Odstrániť alebo upraviť môžeme komentáre najmä, nie však výlučne, nasledovného charakteru - vulgárne, urážlivé alebo hanlivé poznámky o osobách, ktoré môžu obsahovať:
  • Nevhodné slovné vyjadrenia (napr. nadávky alebo neúctivé vyjadrenia založené na rasovej, etnickej či rodovej príslušnosti)
  • Osobné útoky, hanlivé vyhlásenia či negatívne osobné alebo nepravdivé poznámky namiesto čírej kritiky jeho komentárov, názorov alebo vyjadrení
  • Nepodstatné alebo nadbytočné komentáre (napr. propagácia podujatí, skupín, stránok a organizácií, ktoré nesúvisia s Kia alebo s ňou nie sú prepojené)
  • Komentáre narúšajúce súkromie našich zamestnancov, zákazníkov alebo partnerov.

  Akékoľvek komentáre, ktoré sú v rozpore s týmito smernicami, budú odstránené, a osobám, ktoré sa opakovanie dopustia ich porušenia, môže byť zablokovaný prístup ku všetkým našim kanálom sociálnych médií. Odoslaním obsahu na akúkoľvek stránku sociálnych médií spoločnosti Kia vyjadrujete porozumenie a súhlas s tým, že tieto informácie sú prístupné verejnosti a ako také sa považujú za verejný záznam.