Go to content

Ochrana údajov

  Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o produkty značky KIA, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä v zasielaní informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté spoločnosťou KIA, systémovým partnerom KIA alebo autorizovaným predajcom KIA. V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje spracované na vyššie uvedené marketingové účely tretími osobami, ktoré konajú v súlade s inštrukciami spoločnosti KIA, autorizovaného predajcu KIA alebo systémového partnera KIA. Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením zaslaným na mail dpo@kmss.sk alebo písomne s označením "Zodpovedná osoba GDPR" na adresu spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  Zásady ochrany osobných údajov


  1. Úvod
  Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov pri používaní Webového sídla Kia, ktoré slúži ako ústredná platforma pre informácie, komunikáciu a interakciu so zákazníkmi a fanúšikmi spoločnosti Kia v Slovenskej republike. Na prístup k obsahu Webového sídla Kia a jeho používanie sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, ako aj všetky ostatné platné právne predpisy, nariadenia a pravidlá. Súhlasom s týmito Zásadami ochrany osobných údajov pri používaní Webového sídla Kia potvrdzujete, že tieto Zásady ochrany osobných údajov beriete na vedomie a súhlasíte so spracúvaním vašich údajov tak, ako je uvedené nižšie, bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete používať Webové sídlo Kia. Ak si želáte, môžete kedykoľvek prestať používať Webové sídlo Kia bez akýchkoľvek následkov.


  2. Prevádzkovateľ osobných údajov a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov
  Webové sídlo Kia sprístupňuje spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, v právnom zastúpení: Yonghee Lee (prezident spoločnosti) a Marián Hoffer (generálny riaditeľ). Ďalšie informácie a kontaktné údaje o Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. nájdete v tiráži Webového sídla Kia. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv prostredníctvom e-mailu: dpo@kmss.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“ na adrese Prevádzkovateľa.


  3. Popis služieb, kategórií osobných údajov, účelov a právneho základu spracúvania údajov, kategórií príjemcov osobných údajov a prenosu osobných údajov do tretích krajín


  3.1 Prehľad
  Webové sídlo Kia ponúka možnosti na informácie, komunikáciu a interakciu so spoločnosťou Kia v Slovenskej republike prostredníctvom internetu. V súvislosti s tým sa môžu zbierať, spracúvať a/alebo využívať tieto údaje týkajúce sa vašej osoby a vášho vozidla/vozidiel značky Kia – vaše osobné údaje: váš preferovaný predajca, používateľské meno, oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, názov spoločnosti (ak existuje), adresa, dátum narodenia, identifikačné číslo/čísla vozidla, dátum(y) prvej registrácie vášho vozidla/vozidiel, telefónne číslo, e-mailová adresa, stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu, počet osôb žijúcich vo vašej domácnosti, váš rodinný stav, záujmy a koníčky, meno/mená, ktoré ste mohli dať svojmu vozidlu/vozidlám značky Kia, celkový a/alebo ročný počet najazdených kilometrov, dátum poslednej návštevy servisu a počet najazdených kilometrov, ako aj geografická poloha a dátum najbližšej plánovanej návštevy servisu. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe čl. 6 I 1 b) Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica č. 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) na poskytovanie Webového sídla Kia, poskytovanie možnosti na informácie, komunikáciu a interakciu so sieťou autorizovaných partnerov spoločnosti Kia v Slovenskej republike a na poskytovanie ďalších služieb, o ktoré môžete požiadať, napr. naplánovanie návštevy servisu u vášho autorizovaného opravcu Kia alebo zakúpenie značkového výrobku Kia v značkovom internetovom obchode, s cieľom plniť používateľskú zmluvu, ktorá bola uzatvorená medzi vami a Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., keď ste súhlasili so Zmluvnými podmienkami a týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Keďže niektoré funkcie Webového sídla Kia vyžadujú výmenu vašich osobných údajov a údajov týkajúcich sa vášho vozidla/vozidiel značky Kia medzi Webovým sídlom Kia a partnerom Kia, napr. vaším vybraným predajcom Kia, môžu byť týmto subjektom alebo osobám odoslané vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj subjektom v tretích krajinách, aby ste mohli využívať niektoré funkcie Webového sídla Kia, ak si to želáte, a na analytické účely (podrobnosti nájdete v časti 3.2). Týmito subjektmi sú:
    • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Prenos vašich osobných údajov spoločnostiam Google Inc. a Youtube LLC bude zabezpečený Rámcovou dohodou o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, ktorá je k dispozícii tu http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj . Doklad o účasti na Rámcovej dohode je k dispozícii tu https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


  3.2 Podrobnosti
  Spracúvanie vašich osobných údajov a funkcie Webového sídla Kia sú podrobne vysvetlené nižšie:


  3.2.1 Výmena údajov
  Vaše údaje zadané v súvislosti s prístupom a využívaním webových registračných formulárov na Webovom sídle Kia (Kontaktujte nás, Testovacia jazda, Brožúry, Newsletter a pod.) vyžadujú výmenu údajov o vašej osobe v rozsahu: preferovaný predajca, oslovenie, titul, krstné meno a priezvisko, názov spoločnosti (ak existuje), adresa, dátum narodenia, identifikačné číslo vozidla/vozidiel, dátum(y) prvej registrácie vášho vozidla/vozidiel, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu. Tieto údaje môžete kedykoľvek neskôr doplniť, upraviť alebo vymazať. Vaše údaje ako aj zmeny, opravy alebo doplnenia vašich údajov, ktoré ste mohli poskytnúť, budú sprístupnené aj vášmu preferovanému predajcovi Kia s cieľom zabezpečiť, aby aj on disponoval správnymi a úplnými údajmi o vás. Váš preferovaný predajca Kia bude tieto údaje spracúvať a využívať v súlade s platným zákonom o ochrane údajov za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s vami a v záujme zabezpečenia ďalšej podpory a informácií.


  3.2.2 Výber predajcu Kia
  Môžete vyhľadať konkrétnu lokalitu alebo predajcov Kia vo vašom okolí. Ak chcete využiť geografickú polohu na vyhľadávanie vo vašej oblasti alebo na zobrazenie trasy, získa sa geografická poloha vášho mobilného zariadenia a odošle sa na Webové sídlo Kia a tiež do služby Mapy Google – online služby spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). To vyžaduje pripojenie k serverom spoločnosti Google, ktoré, rovnako ako akékoľvek iné internetové pripojenie, vyžaduje poskytnutie vašej IP adresy spoločnosti Google. Spoločnosť Google zodpovedá za spracúvanie vašich údajov službou Mapy Google, na ktorú sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.


  3.2.3 Súbory cookie
  Webové sídlo Kia používa súbory cookie, ktoré sú z technického hľadiska potrebné na jeho používanie, ako aj na realizáciu obsahu a služieb, ktoré si vyžiadate. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, keď používate webové stránky a aplikácie. Vy sami môžete rozhodnúť o tom, ako budú webové stránky tieto súbory cookie používať, a to zvolením zodpovedajúcich nastavení ochrany osobných údajov/nastavení súkromia vo vašom prehliadači (ďalšie informácie nájdete vo svojom prehliadači pomocou funkcie Pomocník). Ak ste úplne zakázali používanie súborov cookie, nebudete môcť využiť niektoré funkcie Webového sídla Kia.


  3.2.4 Služba Google Analytics
  Webové sídlo Kia využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. (Google). Služba Google Analytics využíva takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení a ktoré umožňujú analýzu toho, ako používate Webové sídlo Kia. Informácie generované pomocou súborov cookie týkajúce sa vášho používania Webového sídla Kia sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V členských štátoch Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) bude vaša IP adresa pred takýmto prenosom skrátená aktiváciou anonymizácie IP. Len vo výnimočných prípadoch môže byť na server spoločnosti Google v USA odoslaná vaša úplná IP adresa a skrátená až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. s cieľom vyhodnotiť vaše používanie Webového sídla Kia, podať správy týkajúce sa aktivity Webového sídla Kia a realizovať ďalšie služby súvisiace s Webovým sídlom Kia a používaním internetu pre Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.. IP adresa prenesená z vášho prehliadača do spoločnosti Google v rozsahu služby Google Analytics nebude prepojená so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má k dispozícii spoločnosť Google. Nastaveniu súborov cookie môžete zabrániť zvolením zodpovedajúcich nastavení v softvéri vášho prehliadača. Nezabudnite však, že ak úplne zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť využiť niektoré funkcie Webového sídla Kia. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracúvať údaje generované súbormi cookie v súvislosti s vaším používaním Webového portálu Kia (vrátane vašej IP adresy). Môžete tak urobiť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl [odkaz na doplnok spoločnosti Google o odhlásení – dostupný v anglickom jazyku]. Spoločnosti Google môžete zabrániť zhromažďovať a spracúvať údaje generované súbormi cookie v súvislosti s vaším používaním Webového sídla Kia (vrátane vašej IP adresy) aj prostredníctvom tohto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl [odkaz na súbor cookie spoločnosti Google – dostupný v anglickom jazyku]. Ak kliknete na odkaz, do vášho zariadenia sa uloží súbor cookie o odhlásení, ktorý v budúcnosti zabráni zberu vašich údajov pri návšteve Webového sídla Kia.
  Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje pri používaní webových stránok a aplikácií partnerov spoločnosti Google, nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk [odkaz na Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google – dostupné v slovenskom jazyku].


  3.2.5 Novinky a propagačné videá
  Na Webovom sídle Kia môžete dostávať novinky a reklamné informácie. Zobrazí sa číslo príslušnej novinky a Webové sídlo Kia zaregistruje jej čítanie alebo prezeranie. Pri prehrávaní videí môže byť vytvorené internetové prepojenie so servermi kanála www.youtube.com. Rovnako ako akékoľvek iné internetové pripojenie, aj toto vyžaduje presun vašej IP adresy na kanál YouTube. Spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (YouTube) zodpovedá za spracúvanie vašich údajov kanálom YouTube, na ktorý sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti YouTube.


  3.2.6 Príručky
  Z Webového sídla Kia si môžete stiahnuť používateľské príručky a stručné návody pre vaše vozidlo. Keď tak urobíte, vytvorí sa prepojenie s naším mediálnym serverom v EÚ, na ktorý bude odoslaná vaša IP adresa ako aj požadovaná príručka alebo stručný návod na účely stiahnutia.


  3.2.7 Žiadosť o brožúru
  Prostredníctvom Webového sídla Kia si môžete objednať elektronické brožúry, ktoré vám pošleme na vašu e-mailovú adresu. Objednávky brožúr obsahujú vaše zákaznícke číslo a výber brožúr.


  3.2.8 Plánovanie návštevy servisu
  Prostredníctvom Webového sídla Kia si tiež môžete naplánovať návštevu servisu u preferovaného partnera Kia, alebo požiadať preferovaného partnera Kia, aby vás kontaktoval. Vaša žiadosť o návštevu alebo kontaktovanie bude odoslaná vášmu preferovanému partnerovi Kia. Potvrdenie žiadosti bude odoslané aj na vašu e-mailovú adresu.


  3.2.9 Podujatia, súťaže a propagačné akcie
  Účastníci aktivít organizovaných Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. pre svojich zákazníkov a/alebo fanúšikov (Experience Day, Autosalón, Servisné dni, Národné testovacie jazdy a podobne), svojím zapojením sa do týchto aktivít udeľujú organizátorovi, resp. technickému realizátorovi organizátora súhlas s tým, že organizátor, resp. technický realizátor je oprávnený za účelom realizácie a/alebo propagácie pred, počas alebo po aktivite použiť bezplatne krstné meno, priezvisko a vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy účastníka a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch (vrátane elektronických). V prípade súťaže sa uvedený súhlas okrem iného vzťahuje aj na výhru, jej odovzdávanie účastníkovi a jej využívanie účastníkom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú počas doby trvania podujatia, súťaže a propagačnej akcie, ako aj nevyhnutnej doby na ich vyhodnotenie alebo odovzdania výhier v prípade súťaže a následne po dobu 24 mesiacov na propagáciu podujatia a značky Kia. Po naplnení tohto účelu budú osobné dáta účastníka zlikvidované a nebudú ďalej používané. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu: dpo@kmss.sk.


  4. Obdobie uchovávania vašich osobných údajov
  Vaše osobné údaje budú uložené a spracúvané do naplnenia účelu, pre ktorý boli vami poskytnuté ako je popísané v statiach vyššie.


  5. Vaše práva
  Kedykoľvek si môžete uplatniť svoje práva na vyžiadanie prístupu (čl. 15 Nariadenia GDPR), opravy (čl. 16 Nariadenia GDPR), vymazania (čl. 17 Nariadenia GDPR) alebo obmedzenia spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR) vašich osobných údajov, ako aj právo na prenesenie údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR), a to kontaktovaním spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, alebo priamo zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa GDPR. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: email: dpo@kmss.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“.
  A napokon, na základe čl. 77 Nariadenia GDPR máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


  Máte ďalšie otázky?
  Všetky otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ochrany údajov vo všeobecnosti vám zodpovie osoba zodpovedná za ochranu údajov Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: email: dpo@kmss.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“.

  VAŠE PRÁVA podľa Nariadenia a Zákona o Ochrane osobných údajov


  Právo na prístup
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na opravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na vymazanie
  Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracúvania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  Právo kedykoľvek odvolať súhlas
  Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinný dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Právo podať sťažnosť
  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.