Go to content

Integritetspolicy - UVO App

 • 1. Inledning

  Denna Integritetspolicy till Kia UVO Connected GmbH ("Kia", "vi" eller "oss") med organisationsnummer HRB 112541, gäller för den insamling och behandling av personuppgifter som sker i samband med tillhandahållande av Kia UVO tjänster ("Apptjänster") genom UVO-appen ("UVO-appen"). Vi på Kia värnar om din integritet och kommer bara att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetsrättslig lagstiftning.

  Vi kan komma att ändra eller göra tillägg till denna Integritetspolicy när som helst. Sådana ändringar eller tillägg kan särskilt vara nödvändiga på grund av implementering av nya tekniker eller vid lansering av nya tjänster. Vi kommer att publicera ändringarna på vår webbplats och/eller i UVO-appen.

 • 2. Personuppgiftsansvarig

  Kia UVO Connected GmbH är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tillhandahållande av Apptjänsterna.

 • 3.Kontakt och Dataskyddsombud

  3.1 Om du har frågor om eller i samband med denna Integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta vårt kundcallcenter:

  Kia UVO Connected GmbH
  Email: info@kia-uvo.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +49 8007773044

  3.2 Som ett alternativ kan du också kontakta vårt Dataskyddsombud:

  Email: dpo@kia-uvo.eu eller d.elander@kia.se
  Post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

 • 4. Syften, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter

  I samband med Apptjänsterna samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som insamlingen och behandlingen är nödvändig för att ingå eller genomföra avtalet för att tillhandahålla Apptjänsterna (Art. 6 (1) b) GDPR), eller för att tillvarataga våra berättigade intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). För ytterligare information omApptjänsterna, vänligen se respektive beskrivning i UVO:s Användarvillkor - App. De (person) uppgifter som beskrivs i Avsnitt 4.1- 4.12 nedan samlas in direkt från UVO-appen och behandlas i samband med Apptjänsterna.
  Vi kommer vidare att analysera och förbättra Apptjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att skydda våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa syften, analyserar vi automatiskt uppgifterna baserat på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar.
  Den information som beskrivs i Avsnitt 4.1- 4.12 nedan krävs för att tillhandahålla Apptjänsterna. Utan respektive information, kan Apptjänsterna inte utföras.
  Vi behandlar bara dina personuppgifter för andra ändamål om vi är skyldiga därtill på grund av rättsliga skyldigheter (till exempel överföring till domstolar eller åklagarmyndigheter), om du har samtyckt till respektive behandling eller om behandlingen annars är laglig enligt tillämplig lag. Om behandling för andra ändamål äger rum kommer vi att tillhandahålla dig ytterligare information, där så är lämpligt. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i samband med Apptjänsterna om vi inte på annat sätt uttryckligen har meddelat dig om sådant automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

  Om någon annan person använder UVO-appen och är kopplad till samma fordon som din UVO-app, kan en sådan användare se fordonets platsdata genom att använda UVO-appen (vid användning av tjänsten "Hitta min bil") även om du använder fordonet vid den aktuella tidpunkten. Detta är bara möjligt inom tre kilometers radie från fordonets aktuella position. Den andra användaren kan dock inte få tillgång till dina rutter i realtid.

  4.1 Registrering för UVO-appen
  För att använda UVO-appen krävs det att användare registrerar sig. För att upprätta en länk mellan slutanvändarens enhet på vilken UVO-appen är installerad och respektive bil krävs verifikation.
  För detta ändamål krävs att följande kategorier av personuppgifter samlas in för att ingå eller utföra avtalet: e-postadress, namn, lösenord, födelsedag, mobilnummer, PIN-kod för verifikation, bil-ID, aktiveringskod.

  4.2 Inloggning
  För att använda Apptjänsterna behöver användare logga in. Efter inloggning, kan användare lägga till sina fordon och använda UVO-tjänsterna.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: e-postadress och lösenord.

  4.3 Fjärrstyrning av klimatanläggning: Apptjänsterna gör det möjligt för Användare att fjärrstyra och schemalägga luftkonditionering för sina elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via UVO-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda).

  4.4 Fjärrladdning: Apptjänsterna gör det möjligt för Användaren att fjärrstyra inledning och avbrott för laddningen av det elektriska fordonets batteri och att schemalägga laddningen via UVO-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, laddningsstatus, information om reservladdning, laddningstid, stickproppsinformation)

  4.5 Skicka till bil: Apptjänsten gör det möjligt för Användaren att skicka en Point of Interest (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för Användaren att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.

  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: information om VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, point of interest (POI) data.

  4.6 Hitta min bil: Apptjänsten som gör det möjligt för Användaren att lokalisera fordonet. Fordonets placering kommer att visas i UVO-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel.

  4.7 Mina resor: Apptjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel, kördata (avstånd, medel- och maxhastighet, sammanlagd bränsleförbrukning, elförbrukning, körtid, uppvärmningstid, medelkörsträcka).

  4.8 Fordonsstatus: Apptjänsterna visar följande information för Användaren i UVO-appen:
  (a) Dörrstatus: låst/olåst
  (b) Bagage-/huvstatus: låst/olåst
  (c) Klimatstatus: av/på
  (d) Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elfordon).
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja); samt - för elektriska fordon: laddningsinformation, reservladdningsinformation, laddningstid, stickproppsinformation).

  4.9 Fordonsrapport: Användaren får en rapport i UVO-appen. Rapporten innehåller information om fordonsdiagnostik och information om körmönster. Användaren informeras om förhållanden som kräver underhåll eller reparation såväl som information om omständighetens allvarlighetsgrad, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder. För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data,VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (motorstatus), körmönster, hastighetsinformation (max- och medelhastighet), accelerationsstatus, körd distans, batteriförbrukning (elektriska fordon).

  4.10 Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av diagnostisk Apptjänst. Vid tändning, genomförs en automatisk diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om det upptäcks någon funktionsstörning, kommer Användaren att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såvitt avser allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.

  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, utfall av DTC-scanningen, GPS-data, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja, batteristatus).

  4.11 Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett varningssystem. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i UVO-appen.

  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (information om ifall dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda).

  4.12 Tjuvlarm (endast för fordon som är utrustade med tjuvlarm): Tillhandahållande av ett larmsystem. Närhelst tjuvlarmet tjuter, kommer Användaren att få ett meddelande som visas i UVO-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om ifall dörr/bagageutrymme/fönster/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja).
  VCRM data: Genom att aktivera “Produkt-/Serviceförbättringar”, kommer uppgifter om prestanda, användning, drift och kondition för fordonet att behandlas av oss för att förbättra kvalitén på produkt och service baserat på ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att avaktivera respektive knapp. Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. När datan har samlats in och skickats till våra servrar, kommer vi att anonymisera den inom 7 dagar. För att aktivera ““Produkt-/Serviceförbättringar”, krävs det också av tekniska skäl att “GIS” aktiveras.

  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: information om systemstatus för luftkontroll, information om batteristatus, information om tekniska system och stabilitetsrelaterade system, information om användning av och status för instrumentbräda, information om luftkonditionering uppvärmning, statusinformation för motor, bromsar och drivsystem, funktionsrelaterad statusinformation, växlings- och förbrukningsrelaterad information, varnings- och assistansrelaterad information, styr- och däckrelaterad information, motor- och laddningsrelaterad information, elfordonsspecifik information om användning och status, information om multimedia-relaterad användning och status såväl som GPS- och hastighetsinformation.

 • 5.Dina rättigheter

  Om du har lämnat samtycke för behandling av personuppgifter kan du återkalla det när som helst med framåtverkande effekt. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingar som ägt rum före det att återkallandet skedde. Enligt tillämplig dataskyddslag kan du ha rätt att: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; begära dataportabilitet, och motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. Vänligen notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslag.

  5.1 Rätt till tillgång: Du kan ha rätt att begära bekräftelse från oss avseende ifall personuppgifter som rör dig behandlas och, i förekommande fall, begära tillgång till personuppgifterna. Rätten till tillgång inkluderar - bland annat - rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Detta är dock inte en absolut rättighet och andra personers intressen kan begränsa din rätt till tillgång. Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ifall du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

  5.2 Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som handlar om dig. Beroende på för vilka ändamål behandlingen sker, kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

  5.3 Rätt till radering ("rätten att bli glömd"): Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter som handlar om dig, varvid vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter. 5.4 Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I förekommande fall kommer de aktuella personuppgifterna att markeras och behandlas endast för särskilda ändamål.

  5.5 Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att ta emot personuppgifter som handlar om dig och som du har tillhandahållit, i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att föra över sådana uppgifter till en annan enhet utan att vi hindrar detta.

  5.6 Rätt att motsätta dig behandling: 5.6 Under vissa omständigheter kan du ha rätt att, på grunder som hänför sig till din specifika situation, när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara tvungna att upphöra med att behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som handlar om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som detta är kopplat till sådan direkt marknadsföring. I förekommande fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana ändamål.


  5.7 5.7 Rätt att lämna instruktioner om hur uppgifter ska förvaras och kommuniceras efter din död:/ Du har rätt att lämna särskilda besked avseende förvaring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet därmed. Du kan också ingå generella överenskommelser med tredje part som rättidigt ska meddela oss om dina instruktioner. • 6. Mottagare och kategorier av mottagare

  All tillgång till dina personuppgifter hos Kia är begränsad till sådana personer som behöver få del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Kia kan komma att överföra dina personuppgifter för respektive ändamål till de mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan:

  Privaträttsliga tredje parter – Närstående eller icke närstående privaträttsliga aktörer andra än oss själva som ensamma eller gemensamt med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter. I syfte att kunna tillhandahålla Apptjänsterna behöver vi överföra personuppgifter (t.ex. till våra personuppgiftsbiträden - se nedan). För denna tekniska tjänst förlitar vi oss på telekommunikationstjänster som tillhandahålls av leverantörer av telekommunikationstjänster (för närvarande Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Germany).

  Personuppgiftsbiträden – Vissa tredje parter, oavsett om de är närstående eller inte, kan komma att få del av dina personuppgifter för att behandla dessa på Kia:s vägnar enligt de lämpliga instruktioner som krävs för respektive ändamål med behandlingen. Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för kontraktuella skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, och för att enbart behandla personuppgifterna enligt vad de instruerats. - Personuppgiftsbiträdena för Apptjänsterna är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germany och Hyundai MnSoft Inc., 74, Wonhyoro, Yongsan-gu, Seoul, Korea. - Personuppgiftsbiträdena för callcentertjänster är närstående till Kia, som befinner sig inom EU/EES.

  Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare, och liknande tredje parter som är offentligrättsliga aktörer enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag.

 • 7. Gränsöverskridande dataöverföring

  Vissa av mottagarna av dina personuppgifter kommer att befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea, där dataskyddslagarna kan ge en annan skyddsnivå jämfört med lagarna i din jurisdiktion och där det inte finns något lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen. För dataöverföringar till sådana mottagare utanför EU/EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder, särskilt genom att ingå avtal om överföring av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen (t.ex. Standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EG)) med mottagarna eller genom att vidta andra åtgärder för att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå för personuppgifterna. En kopia av respektive åtgärd som vi använt finns att tillgå via vårt dataskyddsombud (se 3.2 ovan).

 • 8. Lagringstid

  8.1 Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer enbart i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och enbart under den tid som krävs för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att vederbörligen anonymisera dem så att de inte längre kan hänföras till dig (om vi inte behöver behålla dina uppgifter för att följa lagliga eller regulatoriska krav för vilka vi är föremål, t.ex. kan personuppgifter som finns i avtal, kommunikation och brev till affärsförbindelser omfattas av lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till tio år).

  8.2 Där det inte finns lagstadgade eller regulatoriska lagringstider, raderas eller anonymiseras i regel alla personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av Apptjänsterna omedelbart efter att den aktuella tjänsteåtgärden har slutförts, med följande undantag:

  • Inloggningsdata lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. i upp till sju år)

  8.3Avslutande av konto : Om du väljer att upphöra med att använda Apptjänsterna (t.ex. genom att ange respektive preferens i UVO-appen) kommer alla personuppgifter kopplade till ditt UVO-konto att raderas, om inte det finns tillämpliga lagringskrav (se 8.1 ovan).

  8.4Återställande av konto : Ditt UVO-konto kan återställas genom att ange respektive preferens (t.ex. i UVO-appen). Vid återställande av UVO-kontot, kommer du att loggas ut från UVO-appen och kommer att behöva göra en ny inloggning eller att logga in med andra användaruppgifter om du vill använda Apptjänsterna.

 • 9. Offlineläge

  Du kan välja att aktivera ett Offlineläge genom att ange respektive preferens. Om Offlineläge är påslaget kommer alla UVO-funktioner att bli obrukbara och inga personuppgifter, och i synnerhet inga positioneringsdata (GPS), kommer att samlas in.