Go to content
Warunki ogólne

Warunki ogólne

Strona Moja Kia (dalej: „Strona”) jest obsługiwana przez Kia Motors Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa. 

Przed skorzystaniem ze Strony prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Kia Motors Polska sp. z o.o. w Warszawie uprzedza, że wejście na Stronę oznacza potwierdzenie Państwa akceptacji niniejszych warunków, bez względu na to, czy podejmą Państwo decyzje o zarejestrowaniu się na Stronie. Jeśli Państwo nie akceptują powyższego, prosimy opuścić Stronę.


Warunki korzystania ze Strony internetowej Moja Kia

1. Własność intelektualna

Materiały znajdujące się w Stronie stanowią własność intelektualną firmy Kia. Materiały nie mogą być kopiowane, ani powielane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przeglądania ich w trybie online. Jednakże możliwe jest drukowanie treści zawartych na Stronie poprzez tzw. „zrzuty ekranu” lub poprzez skorzystanie z opcji „wersja do druku”) dla własnego użytku na poniższych warunkach:
 
• (a) dokumenty lub grafiki z Strony nie podlegają jakimkolwiek modyfikacjom;
• (b) grafiki z Strony nie są wykorzystywane niezależnie od towarzyszącego im tekstu; 
• (c) prawa autorskie i znak towarowy Kia oraz pozostałe ostrzeżenia są uwidocznione na wszystkich kopiach;
• (d) wydruk zawiera informację o stronie, z której został pobrany.
 
Kia może umożliwić pobieranie ze Strony materiałów elektronicznych, takich jak: tapety na pulpit, wygaszacze ekranu lub inne pliki, wyraźnie oznaczając ich dozwolone przeznaczenie. Pobrane materiały podlegają postanowieniom wskazanym wyżej w niniejszym punkcie.
Jakiekolwiek wykorzystanie elementów Strony odbiegające od niniejszych warunków jest zabronione. 
Materiały zawarte na Stronie zostały zweryfikowane i sprawdzone na każdym etapie ich wykonania,  niemniej firma Kia zaleca użycie oprogramowania antywirusowego podczas korzystania ze Strony.

2. Dostępność Strony Moja Kia

Kia podejmuje działania w celu zapewnienia dostępności Strony przez 24 godziny na dobę, mogą jednak zdarzyć się sytuacje czasowej niedostępności Strony, spowodowane różnymi przyczynami. Kia nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Aktualność informacji

Informacje zamieszczone na tej stronie przeznaczone są dla klientów firmy Kia w Polsce. Firma Kia dokłada starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności informacji zawartych na Stronie. Z uwagi jednak na charakterystykę rynku samochodowego oraz zmiany specyfikacji samochodów wprowadzane podczas okresowych aktualizacji itp., produkty prezentowane w niniejszej Stronie mogą różnić się od tych z bieżącej oferty. Niektóre elementy wyposażenia  mogą nie być dostępne w Polsce albo mogą być dostępne jedynie za dodatkową odpłatnością. Doradza się zatem klientom sprawdzenie cech konkretnego zamawianego pojazdu przy składaniu zamówienia u sprzedawcy. Firma Kia zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie specyfikacji produktów lub ich sugerowanej ceny  Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ani też nie stanowią publicznych zapewnień , o których mowa w art. 556 § 2 kodeksu cywilnego.  Z powyższych względów  Kia Motors Polska sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje,  roszczenia lub straty wynikające z polegania na treści zamieszczonej na Stronie.

4. Udostępnianie treści strony

Treści zawarte na Stronie nie są wiążące. Materiały i informacje opublikowane na Stronie są dostarczane  w sposób uproszczony, bez informacji o warunkach, gwarancjach lub innego rodzaju zastrzeżeniach. W związku z tym  Kia Motors Polska sp. z o.o.  udostępnia Państwu niniejszą witrynę wyłącznie na takiej zasadzie, że z wyłączeniem niniejszych warunków korzystania ze Strony wyklucza w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie (w tym dorozumiane) oświadczenia, gwarancje, warunki lub innego rodzaju ustalenia, które mogłyby w jakikolwiek sposób dotyczyć treści zawartych na Stronie.

5. Odpowiedzialność

Firma Kia oraz osoby będące członkami zarządu firmy, dyrektorami, pracownikami lub agentami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek szkody powstałe po stronie użytkownika Strony lub osób trzecich (w szczególności jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie szkody lub szkody wtórne, lub utratę dochodów, utratę zysków, reputacji, danych, kontraktów, możliwości korzystania z pieniędzy, straty lub szkody spowodowane lub związane w jakikolwiek sposób z zakłóceniem działalności, niezależnie czy spowodowanych czynem niedozwolonym, w tym
w szczególności, zaniedbaniem, umową czy jakimkolwiek innym czynnikiem), w związku z zawartością Strony, korzystaniem z niej lub brakiem takiej możliwości, użyciem stron, do których odsyła Strona lub materiałów tam dostępnych, w szczególności szkód wywołanych przez wirusy mogące zainfekować komputer użytkownika, oprogramowanie, dane lub inne mienie, z powodu dostępu użytkownika do Strony, korzystaniem z niej lub przeglądaniem Strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z Strony albo ze stron, do których odsyła Strona. Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Kia za:

• (a) śmierć lub obrażenie ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy Kia;
• (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
• (c) jakiekolwiek zdarzenie, za które odpowiedzialność nie może być wyłączona, ani ograniczona przez właściwe prawo.

6. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą Stroną będą rozstrzygane przez sądy i zgodnie z prawem właściwym danego kraju sprzedaży.

Uwagi
Informacje zawarte w niniejszej Stronie są tak spójne i aktualne, jak to jest możliwe. Zastrzegamy jednak prawo do każdorazowej zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, cen, kolorów, materiałów, wyposażenia, specyfikacji technicznej, modeli oraz ich dostępności. Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w tej Stronie mogą odsyłać do witryn obsługiwanych przez niezależne podmioty. Informacje tam zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność właścicieli tych witryn. Kia nie sprawuje kontroli, ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość niezależnych witryn, a odnośniki do tych witryn umieszcza dla wygody użytkowników Strony.