Go to content

MULTITRUCK Rzeszów

 1. Home
 2. UVO Connect - Informacje prawne

UVO Connect - Informacje prawne

Warunki korzystania – Konto KIA

 • 1. Wprowadzenie

  1.1 KIA pragnie zaoferować Państwu („Użytkownik”) usługi, które zapewnią bezpieczeństwo, efektywność i komfort współpracy z KIA. W związku z powyższym KIA wprowadza konto („Konto KIA”), które umożliwi Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez KIA i/lub podmioty zewnętrzne. Przedmiotowe usługi to usługi online, aplikacje oraz inne usługi związane z oprogramowaniem.

  1.2 W razie pytań dotyczących Konta KIA zachęcamy do kontaktu z naszym centrum obsługi klienta pod numerem +48605542542.

 • 2. Warunki korzystania

  2.1 Zaznaczając rubrykę w procesie akceptacji, Użytkownik akceptuje niniejsze „Warunki korzystania” i zawiera umowę z Kia UVO Connected GmbH, Theodor Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Niemcy (dalej „KIA”, „my”, „nam, nas, nami” lub „nasz”) dotyczącą utworzenia i korzystania z unikalnego Konta KIA (opisanego dalej w punkcie 3 poniżej) w celu uzyskania dostępu do powiązanych usług i/lub zarządzania takimi usługami, które zostały dalej opisane w „Szczególnych warunkach korzystania” i podlegają ich postanowieniom. Takie Szczególne warunki korzystania mogą ograniczać korzystanie z usług i/lub wymagać powiązania Konta KIA z jednym lub więcej pojazdów KIA. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszym Warunkami korzystania a obowiązującymi Szczególnymi warunkami korzystania wiążące są Szczególne warunki korzystania.

  2.2 Z Konta KIA mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

  2.3 Jeśli urządzenie(-a) Użytkownika nie posiada(-ją) koniecznych funkcji technicznych lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszych Warunkach korzystania, nie mamy obowiązku zapewnić Użytkownikowi Konta KIA.

  2.4 Korzystanie z Konta KIA może wymagać dostępu do Internetu lub innych usługtelekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki korzystania nie znajdują zastosowania do usług telekomunikacyjnych ewentualnie koniecznych do korzystania z Konta KIA. Takie usługi podlegają postanowieniom odrębnej umowy (w tym również opłatom) zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych Użytkownika.

 • 3. Konto KIA

  3.1 Użytkownik może korzystać z usług tylko poprzez Konto KIA. Konto KIA to unikalne, osobiste konto, którego nie można przenieść na inną osobę, w ramach którego KIA udziela dostępu do określonych usług.

  3.2 Korzystanie z Konta KIA jest nieodpłatne.

  3.3 Aby uzyskać dostęp do niektórych usług, Użytkownik musi ewentualnie powiązać swoje Konto KIA z jednym lub więcej pojazdów KIA. Wymóg ten jest określony w obowiązujących Szczególnych warunkach korzystania.

  3.4 Informacje dostarczone przez Użytkownika w celu utworzenia Konta KIA muszą być prawidłowe. Dane zbierane w związku z Kontem KIA to: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, hasło, informacja o akceptacji niniejszych Warunków korzystania, kod weryfikacyjny PIN, numer rejestracyjny samochodu i kod aktywacyjny.

  3.5 Konto KIA zostanie utworzone do korzystania zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. W razie konieczności możemy skontaktować się z Użytkownikiem w związku z jego Kontem KIA, pisząc na adres e-mail dostarczony przez niego podczas rejestracji jego Konta KIA.

 • 4. Zmiany Warunków korzystania

  Możemy okresowo dokonywać zasadnych zmian niniejszych Warunków korzystania lub funkcji Konta KIA. Użytkownik będzie informowany o zmianach pocztą elektroniczną lub w innego rodzaju powiadomieniach. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem) w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za przyjęte. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do odrzucenia zmian i skutkach braku odpowiedzi.

 • 5. Ograniczenia korzystania

  5.1 Użytkownik nie może korzystać z Konta KIA z naruszeniem postanowień niniejszych Warunków korzystania.

  5.2 Ponadto Użytkownik nie może korzystać z Konta KIA w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, m.in. przepisy dotyczące praw własności intelektualnej czy przepisy drogowe. Zabronione jest korzystanie z Konta KIA w sposób, który zagraża bezpieczeństwu Konta KIA, a także w sposób, który może stanowić zagrożenie dla infrastruktury technicznej KIA lub osoby trzeciej bądź korzystania z Konta KIA przez innych klientów lub też spowodować ich pogorszenie. Ponadto Użytkownik nie może uszkadzać, unieruchamiać lub w inny sposób zakłócać działania Konta KIA ani wprowadzać na Konto KIA jakichkolwiek wirusów, „robaków”, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego, „trojanów” ani też jakichkolwiek innych szkodliwych kodów lub programów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie Konta KIA.

  5.3 Konto KIA wymaga użycia hasła. Użytkownik musi wybrać hasło, które jest wystarczająco bezpieczne dla osób trzecich. Możemy określić zasady dotyczące tego, co uznaje się za wystarczająco bezpieczne hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego hasła i nieujawnianie go osobom trzecim. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że nieupoważniona osoba trzecia uzyskała dostęp do jego hasła, powinien natychmiast je zmienić. W razie podejrzenia, że osoba trzecia uzyskała w sposób nieuprawniony dostęp do usług KIA poprzez Konto KIA Użytkownika należy bezzwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (patrz punkt 1.2).

 • 6. Prawa własności intelektualnej

  6.1 Cała treść Konta KIA stanowi własność KIA, jej bezpośrednich lub pośrednich podmiotów zależnych bądź podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą KIA”) lub osób trzecich i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone. Wszystkie prawa do Konta KIA, powiązanego z nim oprogramowania, treści i układu przysługują Grupie KIA i jej licencjodawcom. Konta KIA nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować, emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Konta KIA, udzielać na nie licencji, umieszczać linków do niego ani w inny sposób wykorzystywać Konta KIA do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego zezwolenia.

  6.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku lub logo KIA, które wszystkie stanowią własność Grupy KIA. Grupa KIA zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Kontem KIA i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

 • 7. Treść użytkownika

  KIA nie rości sobie praw własności do treści udostępnianych przez Użytkownika poprzez Konto KIA i żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie ogranicza praw Użytkownika do korzystania z takich treści.

 • 8. Odpowiedzialność

  8.1 Umowna i ustawowa odpowiedzialność KIA za szkody spowodowane lekkim niedbalstwem jest ograniczona w następujący sposób, niezależnie od jej podstawy prawnej:

  a) KIA będzie ponosić odpowiedzialność do kwoty dających się przewidzieć szkód standardowo uwzględnianych w tego rodzaju umowach z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

  b) KIA nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe wskutek lekkiego niedbalstwa naruszenie jakiegokolwiek innego skutecznego obowiązku do zachowania należytej staranności.

  8.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania do jakiejkolwiek obowiązkowej ustawowej odpowiedzialności, w szczególności do odpowiedzialności za umyślne działanie na szkodę, odpowiedzialności na mocy niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) oraz odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania, jeśli i w zakresie, w jakim KIA udzieliła określonej gwarancji.

  8.3 Punkty 8.1 i 8.2 znajdują odpowiednio zastosowanie do odpowiedzialności KIA za bezskutecznie poniesione nakłady.

  8.4 Użytkownik jest zobowiązany dołożyć zasadnych starań w celu zapobieżenia szkodom i ich minimalizacji.

 • 9. Ochrona danych

  Więcej informacji o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z Kontem KIA można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności – Konto KlA. Określone informacje dotyczące przetwarzania danych związanych z usługami innymi niż Konto KIA można znaleźć w Informacji o polityce prywatności dla danej usługi.

 • 10. Termim

  10.1 Użytkownik może korzystać z Konta KIA na dzień jego rejestracji dla potrzeb utworzenia Konta KIA.

  10.2 Użytkownik może zaprzestać korzystania z Konta KIA w dowolnym momencie. W takim przypadku niniejsze Warunki korzystania nie będą znajdować zastosowania.

  10.3 Zastrzegamy sobie prawo do trwałego lub tymczasowego zablokowania i/lub cofnięcia prawa do korzystania z Konta KIA w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków korzystania oraz do wypowiedzenia niniejszych Warunków korzystania w razie ich istotnego naruszenia.

 • 11. Pozostałe postanowienia

  11.1 Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Konta KIA, i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.

  11.2 Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków korzystania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Konta KIA tylko wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.

  11.3 Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje KIA jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu.Informacja o ochronie prywatności – Konto KIAAby zapewnić użytkownikowi wszystkie funkcjonalności związane z kontem KIA, KIA musi przetwarzać określone dane.

1. Administrator danych

Za przetwarzanie wszystkich danych osobowych w sposób określony poniżej odpowiedzialna jest spółka Kia UVO Connected GmbH, niemiecki podmiot prawny zarejestrowany pod numerem HRB 112541, z siedzibą pod adresem Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Niemcy, zwana w dalszym ciągu „KIA”, „my” lub „nas”.

2. Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania itp. dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w związku z nią lub chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi lub wykonywania któregokolwiek z przysługujących Państwu praw (patrz pkt 6 poniżej), prosimy o kontakt za pomocą powyższych danych kontaktowych lub pod adresem:

Kia UVO Connected GmbH
Email address: info@kia-uvo.eu
Telefon: +48605542542

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Email: dpo@kia-uvo.eu
Adres: Inspektor Ochrony Danych, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, które użytkownik podał w związku z rejestracją Konta KIA i dalszym korzystaniem z konta użytkownika. Celem naszego przetwarzania jest zarządzanie kontem KIA użytkownika (od momentu zalogowania się do ewentualnego usunięcia Konta KIA), udostępnianie użytkownikowi wszystkich funkcji Konta KIA, zapewnienie i umożliwienie użytkownikowi dostępu do naszych usług, dla których wymagane jest posiadanie Konta KIA, oraz powiadamianie użytkownika o aktualizacjach Konta KIA. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika jest to, że przetwarzanie jest wymagane w celu realizacji naszej umowy z użytkownikiem w odniesieniu do konta KIA (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych ("RODO")) lub w oparciu o uzasadnione interesy KIA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych dotyczących poszczególnych usług teleinformatycznych podlega odrębnym zasadom ochrony prywatności dla poszczególnych usług/-i.

Podkreślamy, dane osobowe użytkownika przetwarzamy w innych celach tylko wówczas, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawnych (np. przekazanie ich do sądu lub do organów ścigania), jeżeli użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub jeżeli przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na innej podstawie. W razie wystąpienia przetwarzania danych w innym celu, możemy udzielić użytkownikowi dodatkowych informacji.

4. Kategorie danych osobowych

Dane zbierane w związku z Kontem KIA obejmują imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, hasło, fakt zaakceptowania przez użytkownika Warunków użytkowania, kod weryfikacyjny PIN, identyfikator samochodu oraz kod aktywacyjny.

5. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Jakikolwiek dostęp do danych osobowych użytkownika w KIA jest ograniczony do osób, które muszą znać te dane, aby móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w odpowiednich celach przez odbiorców i kategorie odbiorców wymienionych poniżej:

Prywatne osoby trzecie – inne niż my powiązane lub niepowiązane podmioty prywatne, które samodzielnie lub wspólnie z innymi, określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzający dane – Niektóre osoby trzecie, zarówno powiązane, jak i niepowiązane, mogą otrzymywać dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania tych danych w imieniu KIA zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla realizacji danych celów przetwarzania. Przetwarzający dane są zobowiązani na mocy umowy do implementacji odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z instrukcjami.

Przetwarzającym dane dla Konta KIA jest Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.

Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i podobne osoby trzecie będące organami publicznymi, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa lub w sposób przez niedozwolony.

6. Transgraniczne przekazywanie danych

Niektórzy z odbiorców danych osobowych użytkownika będą zlokalizowani lub mogą prowadzić odpowiednie działania poza krajem użytkownika i UE/EOG, np. w Republice Korei, gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą zapewniać inny poziom ochrony niż przepisy obowiązujące w jurysdykcji użytkownika i w odniesieniu do których nie istnieje decyzja o odpowiednim poziomie ochrony ze strony Komisji Europejskiej. W odniesieniu do przekazywania danych takim odbiorcom spoza UE/EOG zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zawarcie z odbiorcami umów o przekazywanie danych, przyjętych przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule umowne (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE)), lub zastosowanie innych środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Kopia odpowiedniego środka, który zastosowaliśmy, jest dostępna za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych (patrz pkt 2 powyżej).

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez nas i/lub naszych usługodawców, w zakresie niezbędnym do realizacji naszych obowiązków i przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli nie będziemy musieli dłużej przetwarzać danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach służbowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym zachowywania danych, które mogą wymagać przechowywania danych przez okres do 10 lat. Jeżeli będzie miało to zastosowanie, wszelkie inne dane osobowe będą co do zasady usuwane po upływie 5 lat od wygaśnięcia danego stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a nami, o ile ma to zastosowanie).

8. Prawa użytkownika

Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych użytkownikowi może przysługiwać prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania możliwości przenoszenia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Ponadto użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. W celu wykonania swoich praw, prosimy o kontakt z nami w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

8.1 Prawo dostępu: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane, a jeśli tak jest, do uzyskania dostępu do danych osobowych. Informacje takie obejmują, między innymi, cele przetwarzania, kategorie odpowiednich danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a prawo dostępu może zostać ograniczone przez interesy innych osób.

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie, o które użytkownik wystąpi, możemy pobierać opłatę w uzasadnionej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych.

8.2 Prawo do sprostowania: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika. W zależności od celu przetwarzania, użytkownik może mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

8.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane przez nas tylko w określonych celach.

8.5 Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

8.6 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.


v08-08-2019KIA UVO
Warunki korzystania – Panel sterowania

1. Zakres

Warunki korzystania („Warunki korzystania”) regulują korzystanie z Kia UVO i Kia Live poprzez jednostkę główną pojazdu („Usługi”) dostarczaną przez spółkę Kia UVO Connected GmbH, wpisaną do rejestru pod numerem HRB 112541, Theodor-Heuss- Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem, telefon: +48 605542542, e-mail: info@kia- uvo.eu („Kia”; „my”; „nam”; „nasze”) korzystającemu z Usług („Użytkownik”). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania lub z nimi związanych Użytkownik może skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta:

Kia UVO Connected GmbH
E-mail: info@kia-uvo.eu
Adres pocztowy: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem
Telefon: +48 605542542

2. Korzystanie z Usług

2.1. Użytkownik nie musi się rejestrować, aby móc korzystać z Usług. Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania odnośnych danych można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności – Panel sterowania.

2.2. Z prawnego punktu widzenia umowa sprzedaży pojazdu i umowa o świadczenie Usług zgodnie z Warunkami korzystania stanowią odrębne transakcje handlowe i odrębne porozumienia. Wykonanie jednej z umów pozostanie bez wpływu na drugą odnośną umowę. W niektórych okolicznościach może to skutkować wykonaniem umowy sprzedaży pojazdu przez Użytkownika bez możliwości korzystania z Usług. W innym przypadku, np. w razie uchylenia się bądź odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, umowa o świadczenie Usług dla danego pojazdu może zostać wypowiedziana zgodnie z punktem 9.4.

2.3. Wszystkie umowy pomiędzy Kia a Użytkownikiem są zawierane w języku danego kraju i w języku angielskim. Po zawarciu odpowiedniej umowy jej tekst zostanie przedłożony Użytkownikowi, a następnie będzie przez nas przechowywany. Będzie on jednak udostępniany Użytkownikowi tylko na jego prośbę.

3. Usługi

3.1. Usługi obejmują poniżej wymienione pojedyncze Usługi, które zostały przedstawione bardziej szczegółowo w opisach usług danej usługi stanowiących integralną część niniejszych Warunków korzystania:

a) Kia Live
Kia Live zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących funkcji:
• Ruch drogowy: informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do obliczania czasu przejazdu na trasach i wyświetlania sytuacji na drodze; Nawigacja Online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.
• Punkty zainteresowania (POI) w czasie rzeczywistym: informacje o pobliskich punktach zainteresowania dostarczane przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu;
• Pogoda: lokalne informacje o pogodzie;
• Parking: informacje o możliwościach parkowania na ulicy i poza ulicą dostarczane przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu, bliskości miejsca docelowego, bliskości miejsca wybranego z listy rozwijanej, bliskości centrum miasta;
• EV POI (tylko w przypadku pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych z opcją ładowania za pomocą gniazdka elektrycznego (plug-in hybrid): informacje o pobliskich stacjach ładowania, w tym także o statusie dostępności przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu;
• POI dealer: informacje o lokalizacji salonu dealera Kia przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu; oraz
• Alerty o strefie fotoradarów/strefie niebezpieczeństwa (jeśli są one prawnie dopuszczalne w kraju Użytkownika): system dostarcza alerty w obszarach, gdzie szczególnie często zdarzają się wypadki i ostrzega Użytkownika o czarnych punktach lub fotoradarach.

b) Rozpoznawanie głosu w trybie online
Rozpoznawanie głosu w trybie online umożliwia Użytkownikowi wypowiadanie poleceń w celu uzyskania dostępu do Usług i sterowania nimi oraz przygotowywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez podłączone urządzenie mobilne. Usługa Rozpoznawania głosu w trybie online działa w środowisku online. Próbki głosu i dane GPS Użytkownika będą zbierane i przechowywane z myślą o realizacji i ulepszaniu usługi Rozpoznawania głosu w trybie online.

3.2. Niektóre z Usług są świadczone przy pomocy podwykonawców.

3.3. Poniższe Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS): Kia Live i Rozpoznawanie głosu w trybie online. Bez zbierania i przetwarzania danych o położeniu nie można świadczyć/korzystać z danej Usługi (danych Usług).

3.4. Będziemy także dalej analizować i ulepszać Usługi z myślą o rozwoju nowej mobilności oraz produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczeniu naszych produktów i/lub ulepszeniu naszych usług. Dla potrzeb realizacji tych celów automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby określić potencjał do ulepszeń.

4. Prawa autorskie

4.1. Cała treść Usług stanowi własność Kia, jej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych bądź podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą Kia”) lub osób trzecich i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone. Wszystkie prawa do Usług, odnośnego oprogramowania, treści i układu przysługują Grupie Kia i jej licencjodawcom. Usług nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować, emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Usług, udzielać na nie licencji, umieszczać linków do nich ani w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego zezwolenia.

4.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, które wszystkie stanowią własność Grupy Kia. Grupa Kia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Usługami i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.

5.2. Użytkownik nie może niewłaściwie korzystać z usług i jest zobowiązany do spełnienia następujących obowiązków: a) Użytkownik nie może używać karty SIM wykorzystywanej do świadczenia Usług: a) do transmisji głosu (w tym VOIP); b) do uzyskania dostępu do publicznie adresowalnego miejsca docelowego (tj. publicznego adresu IP), m.in. przy zastosowaniu serwera proxy, bramy lub routingu; (c) w jakikolwiek sposób, który próbuje przeniknąć przez warstwę środków bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy włamanie powoduje uszkodzenie lub utratę danych; (d) w jakikolwiek sposób, który wykorzystuje Usługi lub oprogramowanie związane z Internet Relay Chat, wymianą plików P2P, protokołem wymiany i dystrybucji plików BitTorrent lub siecią serwera proxy; (e) w sposób, który wiąże się z wysyłaniem wiadomości spam, wysyłaniem masowych niechcianych wiadomości e-mail lub wiadomości handlowych bądź utrzymywaniem otwartego przekaźnika poczty SMTP; lub (f) w jakikolwiek sposób, który powoduje pogorszenie funkcjonowania sieci. b) Użytkownik nie może publikować dla jakichkolwiek osób trzecich wyników jakichkolwiek porównań lub testów wydajności karty SIM, sieci, Usług lub jakiegokolwiek ich komponentu. c) W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z karty SIM do świadczenia Usług, niniejszym informujemy Użytkownika, że: Usługi 4G/LTE (świadczone przez usługodawcę zewnętrznego) są dostępne tylko na urządzeniach kompatybilnych (tj. panelu sterowania), które obsługują daną częstotliwość 4G/LTE w określonej sieci roamingowej. W razie niemożności świadczenia usług 4G/LTE świadczone będą usługi 2G lub 3G, zależnie od dostępności takich sieci i kompatybilności panelu sterowania z takimi sieciami.

6. Usługi nieodpłatne

Usługi są świadczone nieodpłatnie przez okres 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do proponowania dodatkowych usług w przyszłości na odrębnych warunkach korzystania.

7. Czas działania

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Usług, w całości lub w części, ze względów technicznych i bezpieczeństwa (np. w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa) i z innych ważnych powodów.

7.2. Świadczenie Usług i korzystanie z Usług może podlegać ograniczeniom w odniesieniu do aktualnego stanu techniki, na który nie mamy wpływu. Wiąże się to w szczególności z dostępnością połączeń transmisji danych zapewnianych przez operatorów. W poszczególnych przypadkach niedostępność sieci może skutkować niedostępnością Usług ze względu na brak możliwości przesłania niezbędnych danych. Ponadto szczytowe obciążenia w Usługach, sieciach bezprzewodowych i stacjonarnych oraz w Internecie mogą powodować powstawanie krótkotrwałych „wąskich gardeł”.

7.3. Zakłócenia mogą również występować wskutek zdarzeń siły wyższej, w tym chorób pandemicznych i epidemicznych, strajków, lokautów i nakazów urzędowych oraz ze względu na środki techniczne i inne środki (np. naprawy, konserwację, aktualizacje oprogramowania oraz przedłużenia) niezbędne w naszych systemach oraz w systemach usługodawców na poziomie downstream lub upstream, dostawców treści oraz operatorów sieci, które są konieczne dla zapewnienia właściwego lub lepszego funkcjonowania Usług.

7.4. W przypadku wyłączenia dostępu do Usług, ograniczenia dostępu lub zakłóceń dostępu do Usług aplikacji opisanych w niniejszym punkcie 7, w miarę możliwości, będziemy kontaktować się z Użytkownikiem, aby powiadomić go o tych okolicznościach i wskazać powód wyłączenia, ograniczenia lub zakłóceń.

8. Ochrona danych

8.1. Więcej informacji o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności – Panel sterowania.

8.2. Użytkownik powiadomi jakiegokolwiek innego użytkownika/kierowcę pojazdu, że Usługi zostały aktywowane. W szczególności Użytkownik powiadomi takiego innego użytkownika/kierowcę o czynnościach przetwarzania danych opisanych w Informacji o ochronie prywatności – Panel sterowania i fakcie, że Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS).

9. Okres obowiązywania, wypowiedzenie

9.1. Prawo do korzystania z Usług przysługuje począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży, i wygasa automatycznie z upływem 7 lat.

9.2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, a tym samym prawo do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

9.3. Prawo każdej ze stron do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

9.4. Ponadto w razie uchylenia umowy sprzedaży pojazdu, ponownego nabycia lub innego wycofania pojazdu przez danego dealera, w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, sprzedaży pojazdu na rzecz osoby trzeciej, kradzieży oraz w razie szkody całkowitej każda ze stron będzie uprawniona do wypowiedzenia stosunku świadczenia Usług w odniesieniu do danego pojazdu. Wypowiedzenie stanie się skuteczne z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez jedną ze stron. W razie sprzedaży lub przeniesienia posiadania pojazdu na osobę trzecią Użytkownik usunie dane przechowywane w pojeździe.

9.5. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania i/lub cofnięcia prawa do korzystania z Usług w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków korzystania oraz do wypowiedzenia umowy w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków korzystania przez Użytkownika.

10. Zmiany Warunków korzystania

10.1. Kia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasadnych zmian w Warunkach korzystania i/lub Usługach. Będziemy powiadamiać Użytkownika o zmianach niniejszych Warunków korzystania i/lub Usług. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem ) w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za przyjęte. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do odrzucenia zmian i skutkach braku odpowiedzi.

10.2. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia jakiegokolwiek prawa do korzystania z danej Usługi (danych Usług), z zachowaniem 6- tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

11. Pozostałe postanowienia

11.1. Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.

11.2. Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków korzystania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Usług tylko wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.

11.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków korzystania oraz powiadomienia niezbędne do ich wykonania wymagają formy pisemnej (m.in. poczta elektroniczna, faks) pod rygorem nieważności. Rezygnacja z wymogu formy pisemnej może nastąpić tylko w formie pisemnej.

11.4. Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje Kia jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu. Dla uniknięcia wątpliwości prawo to jest skuteczne bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wypowiedzenia Warunków korzystania, a tym samym prawa do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami punktu 9.2.

12. Obsługa klienta / Reklamacje

12.1. W razie pytań lub reklamacji Użytkownicy mogą korzystać z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

12.2. Kia nie bierze udziału i nie ma obowiązku brać udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów przez jednostkę właściwą do alternatywnego rozstrzygania sporów dla konsumentów. Komisja Europejska prowadzi stronę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, poświęconą pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów pozasądowo, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Brak prawa do odstąpienia od umowy

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Postanowienie to znajduje zastosowanie również w przypadku Użytkownika będącego konsumentem, ponieważ Usługi są świadczone nieodpłatnie.

14. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność w poniżej opisanym zakresie spoczywa na Użytkowniku zależnie od kraju, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania.

Austria

Kia nie ponosi odpowiedzialności innej niż (1) odpowiedzialność za rażące niedbalstwo lub działanie świadome oraz (2) odpowiedzialność za zawinione obrażenia ciała lub śmierć.

Belgia

14.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od swojej podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub z innego tytułu, w tym za wady niewidoczne/ukryte), za straty i szkody powstałe w wyniku lub w związku ze świadczeniem Usług lub za opóźnienie lub przerwę w świadczeniu Usług, są ograniczone w następujący sposób:

(i) Kia odpowiada do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umów, wynikającej z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
(ii) Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani z tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; oraz
(iii) Kia nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie ani wtórne szkody, w tym między innymi za utratę możliwości korzystania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, jak również za roszczenia osób trzecich (nawet w przypadku, gdy Kia była informowana o możliwości wystąpienia tego rodzaju szkody).

14.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do: (i) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (takiej, jak odpowiedzialność za wadliwe produkty), (ii) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Kia, (iii) wszelkiej odpowiedzialności za oszustwo lub rażące niedbalstwo lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

Czechy

14.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:

a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług.

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne, szkodę wyrządzoną prawom naturalnym jednostki lub odpowiedzialności za wadliwe produkty. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do słabszych stron w rozumieniu art. 433 ust. 2 Czeskiego Kodeksu Cywilnego oraz w przypadku i w zakresie, w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Francja

14.1. Odpowiedzialność umowna Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona w następujący sposób:

a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług;
c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia poza kontrolą Kia, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy).

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne, odpowiedzialności za wadliwe produkty ani odpowiedzialności za szkody na osobie. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku i w zakresie, w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

Niemcy

14.1. Umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona, niezależnie od jej podstawy prawnej, w następujący sposób:

a) Kia odpowiada do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy, wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za umyślne działanie, odpowiedzialności na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) ani do odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku i w zakresie, w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych starań w celu zapobiegania i minimalizowania szkód.

Węgry

14.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, niedbalstwa lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób:

(i) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
(ii) Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne niedbalstwo z powodu naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i
(iii) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody).

14.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; (ii) umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Włochy

14.1. Odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona w następujący sposób:

a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.

14.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków używania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; (ii) rażące zaniedbanie lub umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych starań w celu zapobiegania i minimalizowania szkód.

Holandia

14.1. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kia nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z umową o świadczenie Usług lub z samymi Usługami. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania kierownictwa Kia.

14.2. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych starań w celu zapobiegania i minimalizowania szkód.

Norwegia

14.1. Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:

a) Kia odpowiada do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy, wynikającej z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.
c) Odpowiedzialność KIA będzie ograniczona do kwoty 5,000 koron norweskich za każde zdarzenie.

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym do odpowiedzialności na podstawie norweskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

Polska

14.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą / lub utratę korzyści, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem Kia.

14.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu winy umyślnej, odpowiedzialności na podstawie Polskiej Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie Polskiego Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała.

Republika Irlandii

14.1. Kia ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za przewidywalne szkody rzeczywiste i utracone korzyści spowodowane przez Kia. Jeśli Kia nie zastosuje się do niniejszych Warunków korzystania, będzie odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę lub utracone korzyści, które Użytkownik poniesie, które są możliwym do przewidzenia skutkiem zerwania umowy przez Kia lub zaniedbania przez nas należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste szkody lub utracone korzyści, których nie można przewidzieć. Rzeczywistą szkodę lub korzyść można przewidzieć, jeśli albo będzie to oczywiste, że nastąpi, albo jeśli w momencie zawarcia umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedział, że może się to zdarzyć.

14.2. Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność: za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Kia lub zaniedbaniem jej pracowników, agentów lub podwykonawców lub za oszustwo lub wprowadzenie w błąd.

14.3. Kia nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści biznesowe. Dostarczamy Usługi wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik użyje produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub do odsprzedaży, Kia nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za utratę zysków, straty biznesowe, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Słowacja

14.1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo słowackie, umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody (w szczególności rzeczywistą szkodę i utratę korzyści) będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona. Kia będzie odpowiedzialna za szkody tylko do wysokości szkód, które Kia przewidziała, lub które Kia mogła przewidzieć w wyniku naruszenia zobowiązania Kia w momencie wykonania umowy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty Kia wiedziała lub powinna była wiedzieć, zachowując należytą ostrożność.

14.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli i w zakresie w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Hiszpania

14.1. Kia nie ogranicza swojej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym między innymi odpowiedzialności za działania umyślne i odpowiedzialności za zawinione szkody osobowe.

14.2. Punkt 14.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

Szwecja

14.1. Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, chyba że Kia spowodowała stratę lub szkodę w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

14.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, odpowiedzialności na podstawie szwedzkiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produktansvarslagen) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Wielka Brytania

14.1. Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków korzystania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo jest oczywiste, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć.

14.2. Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw użytkownika w związku z Usługami, w tym prawa do otrzymywania Usług świadczonych z należytą fachowością i starannością.

14.3. Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeżeli Użytkownik używa produktów w celach handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakąkolwiek utratę zysku, stratę w działalności gospodarczej, przerwanie działalności lub tratę możliwości biznesowych.


15. Zmiany wynikające z przepisów prawa lokalnego

Poniższa tabela zawiera szczegółowe zmiany wynikające z prawa lokalnego w zależności od kraju, w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania.

Belgia

4.1 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie może powielać (w całości lub części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać, licencjonować, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej zgody.

11.4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na innego dostawcę usług, z zachowaniem 6 tygodniowego okresu wypowiedzenia dla Użytkownika, bez jego zgody, pod warunkiem, że to przeniesienie nie zmniejszy gwarancji Użytkownika jako konsumenta.

13. otrzymuje następujące brzmienie:
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wykonanie umowy rozpoczyna się, za jego zgodą, od dnia, w którym akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i w związku z tym uznaje, że traci prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. VI.53,13° belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego.

Czechy

Punkt 12.2 zostaje usunięty i zastąpiony następującym:
Jeśli Użytkownik jest konsumentem, oprócz prawa wniesienia roszczenia do czeskich sądów lub w innej jurysdykcji, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, ma również prawo do alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z lub w związku z umową podlegającą pod niniejsze Warunki korzystania poprzez zatwierdzonym organ do alternatywnego rozstrzygania sporów. Aktualny wykaz zatwierdzonych organów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a także dodatkowe informacje na temat obowiązującej procedury ADR można znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://www.adr.coi.cz.

Użytkownik może również złożyć skargę online do organu ADR za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Punkt 13. zostaje usunięty i zastąpiony następującym:
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy dotyczącej świadczenia Usług rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki korzystania, a zatem uznaje, że traci prawo do odstąpienia zgodnie z art. 1837 (l) Czeskiego Kodeksu Cywilnego.

Węgry

Niniejsze Warunki korzystania zawierane są w formie elektronicznej. Warunki korzystania zostaną zawarte po aktywacji Usług za pomocą przycisku „ZGADZAM SIĘ”. Niniejsze Warunki korzystania nie są uważane za sporządzone na piśmie a Użytkownik będzie mógł je przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp oraz kopiować je na nośniku danych lub nośniku elektronicznym. Zapewnimy środki techniczne do identyfikowania i poprawiania błędów poprzez przetwarzanie elektroniczne przed złożeniem prawnie wiążącego oświadczenia.

Punkt 12.2 nie obowiązuje w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami.

Holandia

10.1 zostaje uzupełniony jak poniżej:
Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach korzystania i/lub w Usługach. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach korzystaią i/lub w Usługach. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie 6 tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o nich.

Polska

13. otrzymuje następujące brzmienie:
Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, ponieważ korzystanie z Usług polega na dostarczaniu Użytkownikowi przez Kia treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystając z Usług, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług przez Kia i nie ma prawa do odstąpienia od umowy.


v29-04-20

KIA UVO
Informacja o ochronie prywatności – panel sterowania

1. Wstęp

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności spółki Kia UVO Connected GmbH, wpisanej do rejestru pod numerem HRB 112541, („Kia”, „my” lub „nas”) dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem usług aplikacji Kia UVO („Usługi Aplikacji”) za pośrednictwem aplikacji UVO („Aplikacja UVO”). W Kia bardzo poważnie traktujemy Państwa prywatność i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.
Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub ją uzupełniać w każdym czasie. Takie zmiany i/lub uzupełnienia mogą być konieczne w szczególności ze względu na wdrożenie nowych technologii lub wprowadzenie nowych usług. Zmiany te będziemy publikować na naszych stronach internetowych i/lub w Aplikacji UVO.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z udostępnianiem Usług Aplikacji jest Kia UVO Connected GmbH.

3. Punkt kontaktowy i inspektor ochrony danych

3.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub wykonywania któregokolwiek z przysługujących Państwu praw lub pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności lub wykonywaniem któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
ADresl: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: +44 333 202 299 0

3.2 Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Email: dpo@kia-uvo.eu
Adres: Inspektor Ochrony Danych, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem

4. Cele, podstawa prawna i kategorie danych

W związku z Usługami Aplikacji zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy o świadczenie Usług Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celu uzyskania dalszych informacji na temat Usług Aplikacji, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim opisem usługi w Warunkach korzystania UVO - Aplikacja. Dane (osobowe) opisane w punkcie 4 poniżej są zbierane bezpośrednio z Aplikacji UVO i przetwarzane w związku z Usługami Aplikacji.

Będziemy w dalszym ciągu analizować i ulepszać Usługi Aplikacji w celu rozwijania mobilności oraz opracowywania nowych produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczania naszych produktów i/lub ulepszania naszych usług. W tym celu automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby zidentyfikować potencjał ulepszeń.

Dane opisane w punkcie 4 (poza danymi osobowymi VCRM) poniżej są wymagane do świadczenia Usług Aplikacji. Bez odpowiednich informacji, Usługi Aplikacji nie mogą być wykonywane.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w innych celach tylko wówczas, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawnych (np. przekazanie ich do sądu lub do organów ścigania), jeżeli użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub jeżeli przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na innej podstawie. Jeśli będzie miało miejsce przetwarzanie w innym celu, w razie potrzeby udzielimy użytkownikowi dodatkowych informacji. Nie zajmujemy się automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem w związku z usługami UVO, chyba że wyraźnie powiadomiliśmy użytkownika o takim automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w inny sposób.

4.1 Kia Live

Kia Live umożliwia dostęp do następujących funkcji:

• Natężenie ruchu: aktualne informacje o ruchu drogowym w celu obliczenia tras i przedstawienia sytuacji na drogach. Nawigacja Online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.
• Aktualne informacje o punktach POI: informacje na temat pobliskich punktów POI w oparciu o bieżącą lokalizację
• Pogoda: lokalne informacje o pogodzie
• Parkingi: Parking na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta.
• EV POI (tylko dla pojazdów elektrycznych i elektrycznych pojazdów hybrydowychpodłączanych do sieci): informacje o pobliskich stacjach ładowania, w tym informacje na temat dostępności w oparciu o bieżącą lokalizację
• Punkt POI - dealer: informacje o lokalizacji dealera Kia w pobliżu na podstawie bieżącej lokalizacji
• Ostrzeżenia o fotoradarach/strefach zagrożenia (jeśli jest to prawnie dopuszczalne w danym kraju): system wysyła ostrzeżenia w miejscach, w których wypadki zdarzają się szczególnie często i ostrzega przed czarnymi punktami lub fotoradarami.

W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy: dane (GPS) dane dotyczące lokalizacji, zapytania i odpowiedzi na wyszukiwania na serwerze (dane dotyczące punktów POI), dane dotyczące punktów POI dealer, informacje dotyczące paliwa, informacje dotyczące parkowania, informacje dotyczące fotoradarów, informacji dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV), informacje pogodowe), informacje o ruchu drogowym, jednostka miary odległości (kilometry, mile, metry), ustawienia języka, informacje o operatorach telekomunikacyjnych, unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator kierowcy, identyfikator Usługi), numer telefonu, data i czas lokalny, wersja protokołu, informacje o urządzeniu do nawigacji (np. wersja sprzętowa, wersja oprogramowania), informacje o trasie (np. punkt początkowy, ustawienia, punkt docelowy, szacowany czas).

Ponadto dane GPS (lokalizacja) i identyfikator Usługi będą gromadzone i przechowywane przez okres do 93 dni w celu ulepszenia usługi Kia Live, w oparciu o uzasadnione interesy. Więcej informacji na temat testu równowagi jest dostępnych na żądanie.

4.2 Rozpoznawanie głosu online

Funkcja rozpoznawania głosu online umożliwia korzystanie z poleceń głosowych w celu uzyskiwania dostępu do usług Kia Live i sterowania nimi oraz tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem podłączonego urządzenia mobilnego. Po aktywacji aplikacji UVO w pojeździe, funkcja rozpoznawania głosu online uruchamia się w trybie domyślnym. Podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu online dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w środowisku online.

W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy: nagrywanie głosu, dane GPS (lokalizacja), unikalne identyfikatory, np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator Usługi.

Zarejestrowane próbki głosu są przesyłane wraz z danymi GPS i identyfikatorem Usługi do naszego odpowiedniego dostawcy usług. Naszym dostawcą usług rozpoznawania głosu online jest Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Niderlandy (przetwarzający dane) („Cerence“) wraz ze swoimi podwykonawcami przetwarzania danych, którzy mogą znajdować się w krajach spoza UE/EOG i mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych. Cerence przetwarza próbki głosu na próbki tekstu, interpretując je semantycznie (jeśli to konieczne), a następnie odsyła wynik z powrotem do pojazdu.

Ponadto, próbki głosu i dane GPS będą zbierane i przechowywane przez okres maksymalnie 90 dni w celu wykonania i ulepszenia usługi rozpoznawania głosu online w oparciu o uzasadnione interesy. Więcej informacji na temat testu równowagi jest dostępnych na żądanie.

Istnieje możliwość zapobieżenia przekazywaniu danych osobowych (tj. próbek głosu) do Cerence poprzez dezaktywację funkcji rozpoznawania głosu online w odpowiednich ustawieniach panelu sterowania. Wyłączenie funkcji rozpoznawania głosu w trybie online może spowodować ograniczenie lub wyłączenie funkcji rozpoznawania głosu.

4.3 Centrum powiadamiania

Centrum Powiadamiania pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie wiadomości od Kia na ekranie panelu sterowania.
W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), identyfikator sekwencji, stan odczytu, czas UTC.

4.4 Tryb Valet Parking

Kiedy ten tryb jest uruchomiony a pojazd jest kierowany przez inną osobę, Użytkownik może kontrolować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, odległość jazdy i prędkość maksymalną (proszę zapoznać się z punktem 4 informacji o ochronie prywatności – Aplikacja UVO). Te informacje są również wyświetlane na ekranie panelu sterowania.

W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), informacje o statusie Trybu Valet Parking (status aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia Trybu Valet Parking, czas trwania, przebieg, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek).

5. Prawa użytkownika

Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych użytkownikowi może przysługiwać prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania możliwości przenoszenia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

5.1 Prawo dostępu: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane, a jeśli tak jest, do uzyskania dostępu do danych osobowych. Informacje takie obejmują, między innymi, cele przetwarzania, kategorie odpowiednich danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a prawo dostępu może zostać ograniczone przez interesy innych osób.

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie, o które użytkownik wystąpi, możemy pobierać opłatę w uzasadnionej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych.

5.2 Prawo do sprostowania:Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika. W zależności od celu przetwarzania, użytkownik może mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

5.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

5.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane przez nas tylko w określonych celach.

5.5 Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

5.6 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

5.7 Prawo do dokonywania ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania danych po śmierci użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo do dokonania specjalnych ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania jego danych osobowych po śmierci, a my podejmiemy działania zgodnie z takimi ustaleniami. Użytkownik może również dokonać ogólnych ustaleń z osobą trzecią, która w odpowiednim czasie poinformuje nas o instrukcjach użytkownika.

6. Odbiorcy i kategorie odbiorców

Dostęp do danych osobowych użytkownika w Kia jest ograniczony do osób, które muszą znać te dane, aby móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Kia może przekazywać dane osobowe użytkownika w odpowiednich celach wymienionym poniżej odbiorcom i kategoriom odbiorców:

Prywatne osoby trzecie - inne niż my powiązane lub niepowiązane podmioty prywatne, które samodzielnie lub wspólnie z innymi, określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
W celu udostępnienia UVO musimy przesyłać dane (np. do naszych przetwarzających dane - patrz poniżej). W przypadku tej usługi technicznej polegamy na usługach telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych (obecnie jest to Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Niemcy).
Przetwarzający dane – Niektóre osoby trzecie, zarówno powiązane, jak i niepowiązane, mogą otrzymywać dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania tych danych w imieniu Kia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla realizacji danych celów przetwarzania. Przetwarzający dane są zobowiązani na mocy umowy do implementacji odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z instrukcjami.
- Przetwarzającymi dane w celu technicznego zapewnienia UVO są Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Niemcy oraz Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
- Jeśli chodzi o Kia Live i rozpoznawanie głosu online, wykorzystujemy dodatkowych przetwarzających dane.
- Dla rozpoznawania głosu online: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Niderlandy.
- Przetwarzający dane dla usług infolinii są spółkami stowarzyszonymi Kia, które znajdują się na terenie UE/EOG..
Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i podobne osoby trzecie będące organami publicznymi, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa lub w sposób przez nie dozwolony.

7. Transgraniczne przekazywanie danych

Niektórzy z odbiorców danych osobowych użytkownika będą zlokalizowani lub mogą prowadzić odpowiednie działania poza krajem użytkownika i UE/EOG, np. w Republice Korei lub w Stanach Zjednoczonych (np. podwykonawcy przetwarzania Cerence), gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą zapewniać inny poziom ochrony niż przepisy obowiązujące w jurysdykcji użytkownika i w odniesieniu do których nie istnieje decyzja o odpowiednim poziomie ochrony ze strony Komisji Europejskiej. W odniesieniu do przekazywania danych takim odbiorcom spoza UE/EOG zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zawarcie z odbiorcami umów o przekazywanie danych, przyjętych przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule umowne (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE)), lub zastosowanie innych środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Kopia odpowiedniego środka, który zastosowaliśmy, jest dostępna za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych (patrz pkt 3.2 powyżej).

8. Okres przechowywania danych

8.1 Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli spółka Kia nie będzie dłużej musiała przetwarzać danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach służbowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym zachowywania danych, które mogą wymagać przechowywania danych przez okres do 10 lat).

8.2 W przypadku, gdy nie mają zastosowania żadne ustawowe ani regulacyjne okresy zachowywania danych osobowych, co do zasady, wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku z udostępnieniem UVO są usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych usług UVO z następującymi wyjątkami:

• Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (tj. do siedmiu lat)
• Rozpoznawanie głosu online: próbki głosu i dane GPS (patrz pkt 4.2 powyżej) są przechowywane przez okres do 90 dni
• KIA Live: Dane GPS i identyfikator Usługi (patrz pkt 4.1 powyżej) są przechowywane do 93 dni

8.3 Reset konta: Konto użytkownika może zostać zresetowane poprzez ustawienie odpowiednich preferencji (np. w panelu sterowania pojazdu). W takim przypadku wszystkie dane osobowe związane z kontem użytkownika zostaną usunięte, chyba że mają zastosowanie okresy zachowania danych (patrz punkt 8.1 powyżej). Po zresetowaniu konta użytkownik zostanie wylogowany z UVO i będzie musiał przeprowadzić nową procedurę rejestracji lub zalogować się z innymi danymi uwierzytelniającymi, jeśli zamierza korzystać z UVO.

9. Tryb offline (wyłączony modem)

Użytkownik może zdecydować się na włączenie trybu offline poprzez ustawienie odpowiednich preferencji. Jeśli tryb offline jest włączony, wszystkie funkcje UVO są wyłączone i żadne dane osobowe, w szczególności dane dotyczące lokalizacji (GPS) nie są zbierane dla potrzeb UVO, a na górze ekranu panelu sterowania w pojeździe wyświetlana jest ikona trybu offline.

10. Zmiany wynikające z przepisów prawa lokalnego

Zastosowanie mają następujące zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego:

Austria

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i / lub naszych usługodawców w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków i jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane osobowe Użytkownika z naszych systemów i / lub rejestrów i / lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia, np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 7 lat. Ten okres przechowywania może zostać przedłużony w szczególności jeśli jest to konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym).

Belgia

W odniesieniu do okresu przechowywania danych na mocy sekcji 8.1, w Belgii dane osobowe odnoszące się do stosunku umownego w umowach, komunikatach lub pismach handlowych mogą być przechowywane przez okres do 10 lat od zakończenia stosunku umownego między Kia a Użytkownikiem. Jeżeli takie dane są istotne w ramach jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, mogą być przechowywane przez Kia przez cały czas trwania tych procedur, łącznie z wygaśnięciem wszelkich środków odwoławczych.

Dane adresowe belgijskiego urzędu ds. danych osobowych:
Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la presse 35
1000 Brussels

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax.: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

Węgry

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Kia i / lub naszych usługodawców w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków i jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkowników, usuniemy te dane z naszych systemów i / lub rejestrów i / lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 8 lat w przypadku dokumentów księgowych od ich daty wydania). Jeśli takie dane są istotne dla jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, Kia może je przechowywać przez cały czas trwania tych postępowań, w tym także po wygaśnięciu prawa regresu.

Dane adresowe węgierskiego urzędu ds. danych osobowych:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Włochy

Niezależnie od tego, co zostało wskazane w powyższej informacji o ochronie danych osobowych, w zakresie, w jakim prawo włoskie będzie miało zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zastosowanie będzie miało następujące prawo: (i) w żadnym wypadku Kia nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkowników do celów profilowania bez zgody Użytkownika; (ii) jeśli Użytkownik jest istniejącym klientem i dostarczył Kia swój adres email, i bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do sprzeciwu zgodnie z pkt 5.6 powyżej, Kia może wysyłać do Użytkownika informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w odniesieniu do produktów lub usług podobnych do produktów lub usług wcześniej zakupionych przez Użytkownika; (iii) w odniesieniu do okresów przechowywania, Kia będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania, jeśli takie istnieją, odpowiednio przez okres 24 i 12 miesięcy, chyba że włoski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych zezwoli Kia na przechowywanie daych przez dłuższy okres.

Dane adresowe włoskiego urzędu ds. danych osobowych:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Email: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Holandia

Punkt 8.1 otrzymuje następujące brzmienie:
Standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Holandii 7 lat. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego właściwe prawo i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy Kia (na przykład z powodu spodziewanego lub toczącego się postępowania sądowego).

Polska

Punkt 5.6 jest zmieniony w następujący sposób:
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w takim celu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania w każdej chwili jego zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:
Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli Kia nie będzie dłużej musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować Użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane Użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Polsce 5 lat od końca poprzedzającego roku obrotowego. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego prawo właściwe i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy realizowane przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym).

Dane kontaktowe polskiego urzędu ds. danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 -193 Warszawa
Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Słowacja

Dane adresowe słowackiego urzędu ds. danych osobowych:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Słowacja
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Tel: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Hiszpania

Punkt 5.1 ust. 2 zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:
Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie zamówione przez Użytkownika w ciągu sześciu miesięcy, chyba że istnieje ku temu uzasadniony powód, możemy pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

Punkt 8 zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:
8.1 Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Kia i/lub naszych dostawców usług, ściśle w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań oraz ściśle w czasie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Kia nie będzie już potrzebowała już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, będziemy je blokować, a po upływie okresu przedawnienia (np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym przechowywania, które mogą wymagać przechowywania ich przez okres do 10 lat), usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu odpowiedniej anonimizacji, tak aby nie można było ich już zidentyfikować.

8.2 W przypadku gdy nie mają zastosowania żadne prawne lub regulacyjne okresy przechowywania, z reguły wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług UVO są blokowane, a następnie usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych usług UVO, z następującymi wyjątkami:
• Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres trwania umowy (tzn. do siedmiu lat). • Rozpoznawanie głosu online: Próbki głosu i dane GPS (patrz 4.2 powyżej) są przechowywane do 90 dni. • Kia Live: Dane GPS i Service ID (patrz 4.1 powyżej) są przechowywane do 93 dni.

8.3 Zakończenie konta: Jeśli Użytkownik zdecyduje się zamknąć swoje konto (np. poprzez ustawienie odpowiednich preferencji w panelu sterowania samochodu), wszystkie dane osobowe związane z kontem zostaną zablokowane, a następnie usunięte, jak wyjaśniono powyżej.:

v29-04-20

KIA UVO
Warunki korzystania – Aplikacja UVO

1. Zakres

Niniejsze warunki korzystania („Warunki korzystania”) regulują użytkowanie przedmiotowej aplikacji („Aplikacja UVO”), która umożliwia korzystanie z niektórych usług Kia UVO („Usługi aplikacji”) poprzez Aplikację UVO. Usługi aplikacji są świadczone przez Kia UVO Connected GmbH, wpisaną do rejestru po numerem: HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem, telefon: +48 605542542, e-mail: info@kia-uvo.eu („Kia”; „my”; „nam”; „nasze”) na rzecz użytkownika Usług aplikacji („Użytkownik”).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania lub z nimi związanych Użytkownik może skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Poczta tradycyjna: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem
Telefon: +48 605542542

2. Korzystanie z Usług aplikacji

2.1. Użytkownik może korzystać z Usług aplikacji tylko poprzez swoje Konto Kia. Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług aplikacji, Użytkownik musi ewentualnie powiązać Aplikację UVO z jednym lub więcej pojazdów Kia.
2.2. Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania odnośnych danych można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności – Aplikacja UVO.
2.3. Korzystanie z Usług aplikacji może wymagać dostępu do Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki korzystania nie znajdują zastosowania do usług telekomunikacyjnych, które mogą być konieczne do korzystania z Usług aplikacji. Takie usługi podlegają postanowieniom odrębnej umowy (w tym również opłatom) zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych Użytkownika.
2.4. Z prawnego punktu widzenia umowa sprzedaży pojazdu i umowa o świadczenie Usług aplikacji zgodnie z Warunkami korzystania stanowią odrębne transakcje handlowe i odrębne porozumienia. Wykonanie jednej z umów pozostanie bez wpływu na drugą odnośną umowę. W niektórych okolicznościach może to skutkować wykonaniem umowy sprzedaży pojazdu przez Użytkownika bez możliwości korzystania z Usług aplikacji. W innym przypadku, np. w razie uchylenia się bądź odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, umowa o świadczenie Usług aplikacji dla danego pojazdu może zostać wypowiedziana zgodnie z punktem 9.5.
2.5. Wszystkie umowy pomiędzy Kia a Użytkownikiem są zawierane w różnych językach. Po zawarciu odpowiedniej umowy tekst umowy zostanie udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji UVO.

3. Usługi aplikacji

3.1. Aplikacja UVO zapewnia dostęp do następujących Usług aplikacji, które zostały przedstawione bardziej szczegółowo w opisach usług danej Usługi aplikacji stanowiących część niniejszych Warunków korzystania (faktycznie dostępne usługi mogą się różnić w zależności od modelu pojazdu użytkownika, daty produkcji oraz linii wykończeniowej – w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej)::
3.1.1. Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania
3.1.2. Zdalne sterowanie klimatyzacją
3.1.3. Zdalne ładowanie
3.1.4. Zdalne sterowanie drzwiami
3.1.5. Wyślij do samochodu
3.1.6. Znajdź mój samochód
3.1.7. Moje podróże
3.1.8. Stan pojazdu
3.1.9. Raport dotyczący pojazdu
3.1.10. Diagnostyka pojazdu
3.1.11. Alert dotyczący pojazdu
3.1.12. Alarm przeciwwłamaniowy
3.1.13. Przeniesienie profilu użytkownika
3.1.14. Funkcja Last Mile Navigation
3.1.15. Alarm rozładowania akumulatora
3.1.16. Tryb Valet Parking
3.1.17. Powiadomienia dotyczące stanu pojazdu
3.1.18. Alarm pasażera na tylnym siedzeniu
3.1.19. Alarm bezczynności pojazdu

3.2. Poniższe Usługi aplikacji wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS): Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania, Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych), Zdalne ładowanie, Zdalne sterowanie drzwiami, Wyślij do samochodu, Znajdź mój samochód, Moje podróże, Stan pojazdu, Raport dotyczący pojazdu, Diagnostyka pojazdu, Alert dotyczący pojazdu, Funkcja Last Mile Navigation, Tryb Valet Parking, Alarm pasażera na tylnym siedzeniu, Alarm bezczynności pojazdu i Alarm przeciwwłamaniowy. Bez zbierania i przetwarzania danych o położeniu nie można świadczyć/korzystać z danej Usługi (danych Usług) aplikacji.

3.3. Będziemy także dalej analizować i ulepszać Usługi aplikacji z myślą o rozwoju nowej mobilności oraz produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczeniu naszych produktów i/lub ulepszeniu naszych usług. Dla potrzeb realizacji tych celów automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby określić potencjał do ulepszeń.

4. Prawa autorskie

4.1. Cała treść Usług aplikacji stanowi własność Kia, jej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych bądź podmiotów powiązanych (zwanych dalej łącznie „Grupą Kia”) lub osób trzecich i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone. Wszystkie prawa do Usług aplikacji, odnośnego oprogramowania, treści i układu przysługują Grupie Kia i jej licencjodawcom. Usług aplikacji nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Usług aplikacji, udzielać na nie licencji, umieszczać linków do nich ani w inny sposób wykorzystywać Usług aplikacji do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego uprzedniego zezwolenia.

4.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, które wszystkie stanowią własność Grupy Kia. Grupa Kia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Usługami aplikacji i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

5. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług aplikacji.

6. Nieodpłatne Usługi aplikacji

Usługi aplikacji są świadczone nieodpłatnie przez okres 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do proponowania dodatkowych usług w przyszłości na odrębnych warunkach korzystania.

7. Czas działania

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Usług aplikacji, w całości lub w części, ze względów technicznych i bezpieczeństwa (np. w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa) i z innych ważnych powodów.

7.2. Świadczenie i korzystanie z Usług aplikacji może podlegać ograniczeniom ze względu na obecny stan wiedzy, na który nie mamy wpływu. Wiąże się to w szczególności z dostępnością połączeń transmisji danych zapewnianych przez operatorów. W poszczególnych przypadkach niedostępność sieci może skutkować niedostępnością Usług aplikacji ze względu na brak możliwości przekazania niezbędnych danych. Ponadto szczytowe obciążenia w Usługach aplikacji, sieciach bezprzewodowych i stacjonarnych oraz w Internecie mogą powodować powstawanie krótkotrwałych „wąskich gardeł”.

7.3. Zakłócenia mogą również występować wskutek zdarzeń siły wyższej, w tym chorób pandemicznych i epidemicznych, strajków, lokautów i nakazów urzędowych oraz ze względu na środki techniczne i inne środki (np. naprawy, konserwację, aktualizacje oprogramowania oraz przedłużenia) niezbędne w naszych systemach oraz w systemach usługodawców na poziomie downstream lub upstream, dostawców treści oraz operatorów sieci, które są konieczne dla zapewnienia właściwego lub lepszego funkcjonowania Usług aplikacji..

7.4. W przypadku wyłączenia dostępu do Usług aplikacji, ograniczenia dostępu lub zakłóceń dostępu do Usług aplikacji opisanych w niniejszym punkcie 7, w miarę możliwości, będziemy kontaktować się z Użytkownikiem, aby powiadomić go o tych okolicznościach i wskazać powód wyłączenia, ograniczenia lub zakłóceń.

8. Ochrona danych

Więcej informacji o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z Usługami aplikacji można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności – Aplikacja UVO.

Użytkownik powiadomi jakiegokolwiek innego użytkownika/kierowcę pojazdu, że Usługi aplikacji zostały aktywowane. W szczególności Użytkownik powiadomi takiego innego użytkownika/kierowcę o czynnościach przetwarzania danych opisanych w Informacji o polityce prywatności – Aplikacja UVO i fakcie, że Usługi aplikacji wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS).

9. Okres obowiązywania, wypowiedzenie

9.1. Użytkownik może korzystać z Usług aplikacji począwszy od dnia jego rejestracji dla potrzeb utworzenia Konta Kia i akceptacji niniejszych Warunków korzystania.

9.2. Prawo do korzystania z Usług aplikacji przysługuje począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży, i wygasa automatycznie z upływem 7 lat.

9.3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług aplikacji, a tym samym prawo do korzystania z Usług aplikacji, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

9.4. Prawo każdej ze stron do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

9.5. Ponadto w razie uchylenia/odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, ponownego nabycia lub innego wycofania pojazdu przez danego dealera, w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, sprzedaży pojazdu na rzecz osoby trzeciej, kradzieży oraz w razie szkody całkowitej każda ze stron będzie uprawniona do wypowiedzenia stosunku świadczenia Usług aplikacji w odniesieniu do danego pojazdu. Wypowiedzenie stanie się skuteczne z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez jedną ze stron. W razie sprzedaży lub przeniesienia posiadania pojazdu na osobę trzecią Użytkownik usunie dane przechowywane w pojeździe.

9.6. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania i/lub cofnięcia prawa do korzystania z Usług aplikacji w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków korzystania oraz do wypowiedzenia umowy w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków korzystania przez Użytkownika.

10. Zmiany Warunków korzystania

10.1. Kia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasadnych zmian w Warunkach korzystania i/lub Usługach aplikacji. Będziemy powiadamiać Użytkownika o zmianach niniejszych Warunków korzystania i/lub Usług aplikacji. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem) w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za przyjęte. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do odrzucenia zmian i skutkach braku odpowiedzi.

10.2. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia jakiegokolwiek prawa do korzystania z danej Usługi (danych Usług) aplikacji, z zachowaniem 6- tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

11. Pozostałe postanowienia

11.1. Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Usług aplikacji i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.

11.2. Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków korzystania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Usług tylko wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.

11.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków korzystania oraz powiadomienia niezbędne do ich wykonania wymagają formy pisemnej (m.in. poczta elektroniczna, faks) pod rygorem nieważności. Rezygnacja z wymogu formy pisemnej może nastąpić tylko w formie pisemnej.

11.4. Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje Kia jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu. Dla uniknięcia wątpliwości prawo to jest skuteczne bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wypowiedzenia Warunków korzystania, a tym samym prawa do korzystania z Usług aplikacji, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami punktu 9.3.

12. Obsługa klienta / Reklamacje

12.1. W razie pytań lub reklamacji Użytkownicy mogą korzystać z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

12.2. Kia nie bierze udziału i nie ma obowiązku brać udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów przez jednostkę właściwą do alternatywnego rozstrzygania sporów dla konsumentów. Komisja Europejska prowadzi stronę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, poświęconą pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów pozasądowo, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Brak prawa do odstąpienia od umowy

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Postanowienie to znajduje zastosowanie również w przypadku Użytkownika będącego konsumentem, ponieważ Usługi aplikacji są świadczone nieodpłatnie.

14. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność w poniżej opisanym zakresie spoczywa na Użytkowniku zależnie od kraju, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania:

Austria

Kia nie ponosi odpowiedzialności innej niż (1) odpowiedzialność za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne oraz (2) odpowiedzialność za zawinione obrażenia ciała lub śmierć.

Belgia

14.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od swojej podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub z innego tytułu, w tym za wady niewidoczne/ukryte), za straty i szkody powstałe w wyniku lub w związku ze świadczeniem Usług lub za opóźnienie lub przerwę w świadczeniu Usług, są ograniczone w następujący sposób:
(i) Kia odpowiada do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umów, wynikającej z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
(ii) Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani z tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; oraz
(iii) Kia nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie ani wtórne szkody, w tym między innymi za utratę możliwości korzystania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, jak również za roszczenia osób trzecich (nawet w przypadku, gdy Kia była informowana o możliwości wystąpienia tego rodzaju szkody).

14.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do: (i) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (takiej, jak odpowiedzialność za wadliwe produkty), (ii) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Kia, (iii) wszelkiej odpowiedzialności za oszustwo lub rażące niedbalstwo lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

Czechy

14.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:
a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług.

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne, szkodę wyrządzoną prawom naturalnym jednostki lub odpowiedzialność za wadliwe produkty. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do słabszych stron w rozumieniu art. 433 ust. 2 Czeskiego Kodeksu Cywilnego oraz jeżeli i w zakresie w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Francja

14.1. Odpowiedzialność umowna Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona w następujący sposób:
a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług;
c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia poza kontrolą Kia, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy).

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne, odpowiedzialności za wadliwe produkty ani odpowiedzialności za szkody na osobie. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku i w zakresie, w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

Niemcy

14.1. Umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona, niezależnie od jej podstawy prawnej, w następujący sposób:
a) Kia odpowiada do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy, wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za umyślne działanie, odpowiedzialności na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) ani do odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku i w zakresie, w jakim Kia przyjęła szczególną gwarancję.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych starań w celu zapobiegania i minimalizowania szkód.

Węgry

14.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, niedbalstwa lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub będące w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób:
(i) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
(ii) Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne niedbalstwo wynikające z naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania należytej staranności; i
(iii) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody).

14.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli iw zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; (ii) umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Włochy

14.1. Odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona w następujący sposób:
a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.

14.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków używania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; (ii) rażące zaniedbanie lub umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych starań w celu zapobiegania i minimalizowania szkód.

Holandia

14.1. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kia nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z umową o świadczenie Usług lub z samymi Usługami. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania kierownictwa Kia.

14.2. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych starań w celu zapobiegania i minimalizowania szkód.

Norwegia

14.1. Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:
a) Kia odpowiada do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy, wynikającej z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;
b) Kia nie ponosi odpowiedzialności tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności;
c) Odpowiedzialność KIA będzie ograniczona do kwoty 5,000 koron norweskich za każde zdarzenie.

14.2. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym do odpowiedzialności na podstawie norweskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

Polska

14.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą i/ lub utratę korzyści, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem Kia.

14.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu winy umyślnej, odpowiedzialności na podstawie Polskiej Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie Polskiego Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała.

Republika Irlandii

14.1. Kia ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za przewidywalne szkody rzeczywiste i utracone korzyści spowodowane przez Kia. Jeśli Kia nie zastosuje się do niniejszych Warunków korzystania, będzie odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę lub utracone korzyści, które Użytkownik poniesie, które są możliwym do przewidzenia skutkiem zerwania umowy przez Kia lub zaniedbania przez nas należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste szkody lub utracone korzyści, których nie można przewidzieć. Rzeczywistą szkodę lub korzyść można przewidzieć, jeśli albo będzie to oczywiste, że wystąpią, albo jeśli w momencie zawarcia umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedział, że może się to zdarzyć.

14.2. Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkownika jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność: za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane niedbalstwem Kia lub niedbalstwem jej pracowników, agentów i podwykonawców lub odpowiedzialność za oszustwo lub wprowadzenie w błąd.

14.3. Kia nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści biznesowe. Dostarczamy Usługi wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik użyje produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub do odsprzedaży, Kia nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za utratę zysków, straty biznesowe, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Słowacja

14.1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo słowackie, umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody (w szczególności rzeczywistą szkodę i utratę korzyści) będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona. Kia będzie odpowiedzialna za szkody tylko do wysokości szkód, które Kia przewidziała, lub które Kia mogła przewidzieć w związku z naruszeniem zobowiązań Kia w momencie wykonywania umowy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty o których Kia wiedziała lub powinna była wiedzieć, zachowując należytą ostrożność.

14.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli i w zakresie w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.3. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Hiszpania

14.1. Kia nie ogranicza swojej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym między innymi odpowiedzialności za działania umyślne i odpowiedzialności za zawinione szkody osobowe.

14.2. Punkt 14.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

Szwecja

14.1. Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, chyba że Kia spowodowała stratę lub szkodę w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

14.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, odpowiedzialności na podstawie szwedzkiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produktansvarslagen) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.3. Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Wielka Brytania

14.1. Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków korzystania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo jest oczywiste, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć.

14.2. Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw użytkownika w związku z Usługami, w tym prawa do otrzymywania Usług świadczonych z należytą fachowością i starannością.

14.3. Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeżeli Użytkownik używa produktów w celach handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakąkolwiek utratę zysku, stratę w działalności gospodarczej, przerwanie działalności lub utratę możliwości biznesowych.15. Zmiany wynikające z przepisów prawa lokalnego

Poniższa tabela zawiera szczegółowe zmiany wynikające z prawa lokalnego w zależności od kraju, w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania.

Belgia

4.1 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie::
Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie może powielać (w całości lub części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać, licencjonować, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej zgody.

11.4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na innego dostawcę usług, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia dla Użytkownika, bez jego zgody, pod warunkiem, że to przeniesienie nie zmniejszy gwarancji Użytkownika jako konsumenta.

13. otrzymuje następujące brzmienie:
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wykonanie umowy rozpoczyna się, za jego zgodą, od dnia, w którym akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i w związku z tym uznaje, że traci prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. VI.53,13° belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego.

Czechy

Punkt 12.2 zostaje usunięty i zastąpiony następującym:
Jeśli Użytkownik jest konsumentem, oprócz prawa wniesienia roszczenia do czeskich sądów lub w innej jurysdykcji, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, ma również prawo do alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z lub w związku z umową podlegającą pod niniejsze Warunki korzystania poprzez zatwierdzonym organ do alternatywnego rozstrzygania sporów. Aktualny wykaz zatwierdzonych organów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a także dodatkowe informacje na temat obowiązującej procedury ADR można znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://www.adr.coi.cz.
Użytkownik może również złożyć skargę online do organu ADR za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Punkt 13. zostaje usunięty i zastąpiony następującym:
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy dotyczącej świadczenia Usług rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki korzystania, a zatem uznaje, że traci prawo do odstąpienia zgodnie z art. 1837 (l) Czeskiego Kodeksu Cywilnego.

Węgry

Niniejsze Warunki korzystania zawierane są w formie elektronicznej. Warunki korzystania zostaną zawarte po aktywacji Usług za pomocą przycisku „ZGADZAM SIĘ”. Niniejsze Warunki korzystania nie są uważane za sporządzone na piśmie a Użytkownik będzie mógł je przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp oraz kopiować je na nośniku danych lub nośniku elektronicznym. Zapewnimy środki techniczne do identyfikowania i poprawiania błędów poprzez przetwarzanie elektroniczne przed złożeniem prawnie wiążącego oświadczenia.

Punkt 12.2 nie obowiązuje w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami.

Holandia

10.1 zostaje uzupełniony jak poniżej: Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach korzystania i/lub w Usługach. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach korzystaia i/lub w Usługach. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie 6 tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o nich.

Polska

13. otrzymuje następujące brzmienie: Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, ponieważ korzystanie z Usług polega na dostarczaniu Użytkownikowi przez Kia treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystając z Usług, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług przez Kia i nie ma prawa do odstąpienia od umowy.Opisy Usług

1. Zdalne

1.1. Zdalne sterowanie klimatyzacją(dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie systemem klimatyzacji jego pojazdu elektrycznego, w tym funkcją odszraniania, oraz planowanie działania tego systemu poprzez Aplikację UVO.

1.2. Zdalne ładowanie (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug-in): Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi zdalne uruchamianie i zatrzymywanie procesu ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego i hybrydowych plug-in oraz planowanie procesu ładowania poprzez Aplikację UVO.

1.3. Zdalne sterowanie drzwiami: Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi pojazdu poprzez określone Interfejsy Użytkownika. Użytkownik będzie mógł zamknąć lub otworzyć zamki we wszystkich drzwiach. Z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z usługi w ramach usługi sprawdzane będzie spełnienie kilku warunków wstępnych. Usługa może być przydatna w sytuacjach, gdy Użytkownik nie pamięta, czy prawidłowo zamknął zamki w drzwiach pojazdu, ponieważ umożliwia ona zdalne wykonanie tej czynności.

1.4. Przeniesienie profilu użytkownika: Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji UVO. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.

2. System Informacji Geograficznej (GIS)

2.1. Wyślij do samochodu: Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi wysłanie punktu zainteresowania (POI) do systemu nawigacji pojazdu. Użytkownik otrzymuje informacje o lokalizacji natychmiast po włączeniu zapłonu pojazdu.

2.2. Znajdź mój samochód: Usługa aplikacji, która umożliwia Użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu. Położenie pojazdu zostanie wyświetlone w Aplikacji UVO.

2.3. Moje podróże: w Usłudze aplikacji dostępne jest zestawienie dla każdej podróży z uwzględnieniem daty i czasu, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i planowanego czasu przejazdów.

2.4. Usługa Last Mile Navigation: Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi kontynuować, przy użyciu smartfona, nawigację do ostatecznego miejsca docelowego po zaparkowaniu pojazdu.

2.5. Usługa Valet Parking: Kiedy ta usługa jest uruchomiona, a pojazd jest kierowany przez inną osobę, użytkownik może kontrolować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, odległość jazdy i prędkość maksymalną.

3. Informacje o pojeździe

3.1. Stan pojazdu: Usługa aplikacji prezentuje Użytkownikowi następujące informacje o pojeździe w Aplikacji UVO:
3.1.1. Stan drzwi
3.1.2. Stan bagażnika
3.1.3. Stan klimatyzacji
3.1.4. Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan ładowania (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych)
3.1.5. Poziom paliwa
3.1.6. Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
3.1.7. Stan okien
3.1.8. Stan szyberdachu
3.1.9. Stan akumulatora 12V
3.1.10. Stan świateł

3.2. Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji UVO. Raport obejmuje informacje diagnostyczne oraz informacje o wzorcach jazdy. Użytkownik otrzymuje informacje o problemach, które skutkują koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub napraw oraz informacje o tym, jak poważny jest problem, jak szybko należy wykonać naprawy/przeprowadzić konserwację oraz jakie są zalecane działania.

3.3. Diagnostyka pojazdu: świadczenie zautomatyzowanej diagnostycznej Usługi aplikacji. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie dokonuje skanowania diagnostycznego (Diagnostyczny kod błędu; (DTC)). W razie stwierdzenia nieprawidłowości Użytkownik otrzymuje komunikat z wyjaśnieniem wykrytej nieprawidłowości, ze wskazaniem jej znaczenia oraz zalecanych działań do podjęcia.Alert i bezpieczeństwo.

4.1. Alert dotyczący pojazdu: zapewnienie systemu alertów. Jeśli okno pozostaje otwarte po wyłączeniu zapłonu, Użytkownik otrzyma powiadomienie, które wyświetli się w Aplikacji UVO.

4.2. Alarm przeciwwłamaniowy (tylko w przypadku pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego): zapewnienie systemu powiadomień o alarmie. Jeśli uruchomi się system alarmu przeciwwłamaniowego, Użytkownik otrzyma powiadomienie, które wyświetli się w Aplikacji UVO.Alarm rozładowania akumulatora: Zapewnienie alarmu systemu powiadamiania. Ilekroć stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji UVO.

4.4. Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Zapewnienie alarmu systemu powiadamiania. Ilekroć zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji UVO.

4.5. Alarm bezczynności pojazdu: Zapewnienie alarmu systemu powiadamiania. Ilekroć pojazd znajduje się na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji UVO.KIA UVO
Informacja o ochronie prywatności – Aplikacja UVO

1. Wstęp

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności spółki Kia UVO Connected GmbH, wpisanej do rejestru pod numerem HRB 112541, („Kia”, „my” lub „nas”) dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem usług aplikacji Kia UVO („Usługi Aplikacji”) za pośrednictwem aplikacji UVO („Aplikacja UVO”). W Kia bardzo poważnie traktujemy Państwa prywatność i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.
Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub ją uzupełniać w każdym czasie. Takie zmiany i/lub uzupełnienia mogą być konieczne w szczególności ze względu na wdrożenie nowych technologii lub wprowadzenie nowych usług. Zmiany te będziemy publikować na naszych stronach internetowych i/lub w Aplikacji UVO.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z udostępnianiem Usług Aplikacji jest Kia UVO Connected GmbH.

3. Punkt kontaktowy i inspektor ochrony danych

3.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub wykonywania któregokolwiek z przysługujących Państwu praw lub pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności lub wykonywaniem któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Adres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem
Telefon: +48 605542542

3.2 Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
Email: dpo@kia-uvo.eu
Adres: Inspektor Ochrony Danych, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem

4. Cele, podstawa prawna i kategorie danych

W związku z Usługami Aplikacji zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy o świadczenie Usług Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celu uzyskania dalszych informacji na temat Usług Aplikacji, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim opisem usługi w Warunkach korzystania UVO - Aplikacja. Dane (osobowe) opisane w punkcie 4 poniżej są zbierane bezpośrednio z Aplikacji UVO i przetwarzane w związku z Usługami Aplikacji.
Będziemy w dalszym ciągu analizować i ulepszać Usługi Aplikacji w celu rozwijania mobilności oraz opracowywania nowych produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczania naszych produktów i/lub ulepszania naszych usług. W tym celu automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby zidentyfikować potencjał ulepszeń.
Dane opisane w punkcie 4 (poza danymi osobowymi VCRM) poniżej są wymagane do świadczenia Usług Aplikacji. Bez odpowiednich informacji, Usługi Aplikacji nie mogą być wykonywane.
Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w innych celach tylko wówczas, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawnych (np. przekazanie ich do sądu lub do organów ścigania) lub, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub jeżeli przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na innej podstawie. Jeśli będzie miało miejsce przetwarzanie w innym celu, w razie potrzeby udzielimy użytkownikowi dodatkowych informacji. Nie zajmujemy się automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem w związku z Usługami Aplikacji, chyba, że wyraźnie powiadomiliśmy użytkownika o takim automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w inny sposób.
Jeśli inna osoba korzysta z Aplikacji UVO podłączonej do tego samego pojazdu, co użytkownik, może ona zobaczyć dane dotyczące lokalizacji pojazdu za pomocą Aplikacji UVO (korzystając z usługi „Znajdź mój samochód”), nawet, jeśli to użytkownik korzysta z pojazdu w danym czasie. Jest to możliwe tylko w promieniu trzech kilometrów od aktualnej lokalizacji pojazdu. Inny użytkownik nie ma jednak dostępu do bieżących tras użytkownika.

4.1 Proces rejestracji w Aplikacji UVO:
Aby korzystać z Aplikacji UVO należy się zarejestrować. Utworzenie połączenia pomiędzy urządzeniem użytkownika końcowego, na którym zainstalowana jest Aplikacja UVO, a odpowiednim samochodem wymaga weryfikacji.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb zawarcia i/lub realizacji umowy:: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, kod weryfikacyjny PIN, identyfikator samochodu, kod aktywacyjny.

4.2 Proces logowania:
Aby korzystać z usług Aplikacji UVO, należy się zalogować. Po zalogowaniu użytkownik może dodać swoje pojazdy i korzystać z usług UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych w celu realizacji umowy: e-mail i hasło.

4.3 Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania:
Mapa w menu głównym umożliwia użytkownikowi wyświetlenie jego bieżącej lokalizacji. Pasek wyszukiwania w menu głównym umożliwia użytkownikowi wyszukanie informacji o interesujących go miejscach (POI).
W związku z powyższym, w celu wykonania umowy, konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:: dane GPS, wyszukiwane słowa kluczowe oraz ustawienia językowe smartphone'a.

4.4 Zdalne sterowanie klimatyzacją:
Usługa Aplikacji umożliwia zdalne sterowanie i planowanie pracy klimatyzacji w pojeździe elektrycznym, w tym funkcji odszraniania za pomocą Aplikacji UVO.
W tym celu niezbędne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a).

4.5 Zdalne ładowanie:
Usługa Aplikacji umożliwia zdalne inicjowanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego oraz planowanie ładowania przy użyciu Aplikacji UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: : numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, dane GPS, informacje z licznika kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan płynu hamulcowego/oleju silnikowego, informacje o ładowaniu rezerwowym, czas ładowania, informacje o rodzaju wtyczki do ładowania).

4.6 Zdalne sterowanie drzwiami:
Funkcja zdalnego sterowania drzwiami umożliwia zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych interfejsów użytkownika. Możliwe jest zamknięcie lub otwarcie wszystkich drzwi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z usługi, usługa sprawdzi kilka warunków wstępnych. Usługa może pomóc w sytuacjach, w których użytkownik może nie pamiętać, czy prawidłowo zamknął pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan płynu hamulcowego/oleju silnikowego).

4.7 Wyślij do samochodu:
Usługa Aplikacji umożliwia przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji o lokalizacji po włączeniu zapłonu pojazdu.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: : dane GPS, numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, informacje o interesujących miejscach (POI), wyszukiwane słowa kluczowe, ustawienia językowe smartphone'a.

4.8 Znajdź mój samochód:
Usługa Aplikacji, która umożliwia zlokalizowanie pojazdu. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, dane GPS, data i godzina.

4.9 Moje podróże:
Usługa Aplikacji udostępnia podsumowanie każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, dane GPS, data i godzina, informacje o jeździe (przebyta odległość, średnia prędkość, maksymalna prędkość, łączne zużycie paliwa, całkowite zużycie energii, zużycie energii elektrycznej, czas jazdy, czas rozruchu, średni przebieg).

4.10 Stan pojazdu:
Status pojazdu: Usługa aplikacji prezentuje następujące informacje o pojeździe w Aplikacji UVO:
(a) Stan drzwi
(b) Stan bagażnika/klapy przedniej
(c) Stan klimatyzacji
(d) Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (tylko w przypadku pojazdów elektrycznych)
(e) Poziom paliwa
(f) Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
(g) Stan okien
(h) Stan akumulatora 12V
(i) Stan świateł

W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu numer identyfikacyjny karty SIM, data i godzina, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu ( informacje o stanie silnika i biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz dystansie do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

4.11 Raport dotyczący pojazdu:
Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji UVO. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy. Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia konieczności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: dane GPS, numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, informacje o stanie pojazdu (stan silnika), informacje o stylu jazdy (informacje o prędkości samochodu (prędkość maksymalna i średnia), informacje o stanie przyspieszenia, przebyta odległość, informacje o zużyciu akumulatora (w przypadku pojazdów elektrycznych)).

4.12 Diagnostyka pojazdu:
Udostępnienie Usługi aplikacji do zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)). W przypadku wykrycia usterki, użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, informacje o przebiegu, wyniki skanu DTC, dane GPS, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan płynu hamulcowego/oleju silnikowego, stan akumulatora).

4.13 Alert dotyczący pojazdu:
udostępnienie systemu powiadamiania o zagrożeniu. Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, w Aplikacji UVO zostanie wyświetlony komunikat z powiadomieniem.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer identyfikacyjny karty SIM data i godzina, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu ( informacje o stanie silnika i biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz dystansie do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

4.14 Alarm przeciwwłamaniowy (tylko w przypadku pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego):
Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, użytkownik otrzyma powiadomienie wyświetlane w Aplikacji UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług Aplikacji: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, data i godzina, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan płynu hamulcowego/oleju silnikowego).

4.15 Dane Zarządzania relacjami z klientem pojazdu (VCRM):
Poprzez aktywację funkcji „Ulepszanie produktów/usług”, dane dotyczące osiągów, użytkowania, działania i stanu pojazdu będą przetwarzane przez nas w celu poprawy jakości produktu i usługi na podstawie zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana poprzez dezaktywację odpowiedniego przycisku. Takie wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed dezaktywacją. Po zebraniu danych i przesłaniu ich do naszych serwerów, będziemy je anonimizować w terminie 7 dni. W celu aktywacji funkcji „Ulepszenie produktów/usług”, z przyczyn technicznych konieczna jest również aktywacja funkcji systemu informacji geograficznej ("GIS").
W tym celu, na podstawie zgody użytkownika, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:: informacje o stanie systemu kontroli powietrza, informacje o stanie akumulatora, informacje o stanie systemów technicznych i systemów związanych ze stabilnością, informacje o wykorzystaniu przyrządów pomiarowych i ich stanie, informacje o stanie klimatyzacji i związane z ogrzewaniem, informacje o stanie silnika, hamulca i układu napędowego, informacje dotyczące stanu funkcjonowania, informacje na temat biegów i zużycia paliwa, informacje na temat systemu ostrzegania i wspomagania, informacje na temat układu kierowniczego i opon, informacje na temat silnika i ładowania, informacje na temat użytkowania i stanu pojazdu elektrycznego (EV), informacje na temat korzystania z multimediów i informacje o ich stanie, a także informacje na temat GPS i prędkości.

4.16 Przeniesienie profilu użytkownika:
Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji UVO. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu..
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług aplikacji: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer telefonu użytkownika, kod uwierzytelniania SMS, numer PIN użytkownika, czas raportu, informacje o ustawieniach pojazdu, , informacje o ustawieniach systemu, informacje o ustawieniach nawigacji, informacje o interesujących miejscach (POI), zdjęcie profilowe (o ile zostało przekazane).

4.17 Usługa Last Mile Navigation:
Usługa aplikacji umożliwia Użytkownikowi kontynuować, przy użyciu smartfona, nawigację do ostatecznego miejsca docelowego po zaparkowaniu pojazdu
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług aplikacji, które będą pobierane z panelu sterowania i/lub przesyłane z panelu sterowania pojazdu:: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer identyfikacyjny karty SIM, adres, nazwa, informacje o lokalizacji użytkownika i pojazdu, informacje o punkcie orientacyjnym, czas, prędkość.

4.18 Usługa Valet Parking:
Kiedy ta usługa jest uruchomiona, a pojazd jest kierowany przez inną osobę, użytkownik może kontrolować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, odległość jazdy i prędkość maksymalną.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług aplikacji: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer identyfikacyjny karty SIM, informacje o stanie usługi Valet Parking (stan aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia usługi valet parking, czas trwania, przebieg, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek).

4.19 Alarm rozładowania akumulatora:
Zapewnienie alarmu systemu powiadamiania. Ilekroć stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług aplikacji: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer identyfikacyjny karty SIM, stan akumulatora, typ alertu o stanie pojazdu.

4.20 Alarm pasażera na tylnym siedzeniu:
Zapewnienie alarmu systemu powiadamiania. Ilekroć zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług aplikacji: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer identyfikacyjny karty SIM, data i godzina, dane o lokalizacji (GPS), informacja o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz dystansie do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

4.21 Alarm bezczynności pojazdu:
Zapewnienie alarmu systemu powiadamiania. Ilekroć pojazd znajduje się na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji UVO.
W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług aplikacji: numer VIN, numer identyfikacyjny samochodu, numer identyfikacyjny karty SIM, data i godzina, dane o lokalizacji (GPS), informacja o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz dystansie do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

5. Prawa użytkownika

Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych użytkownikowi może przysługiwać prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania możliwości przenoszenia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

5.1 Prawo dostępu: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane, a jeśli tak jest, do uzyskania dostępu do danych osobowych. Informacje takie obejmują, między innymi, cele przetwarzania, kategorie odpowiednich danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a prawo dostępu może zostać ograniczone przez interesy innych osób.
Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie, o które użytkownik wystąpi, możemy pobierać opłatę w uzasadnionej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych.

5.2 Prawo do sprostowania: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika. W zależności od celu przetwarzania, użytkownik może mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

5.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

5.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane przez nas tylko w określonych celach.

5.5 Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

5.6 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.5.7 Prawo do dokonywania ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania danych po śmierci użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo do dokonania specjalnych ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania jego danych osobowych po śmierci, a my podejmiemy działania zgodnie z takimi ustaleniami. Użytkownik może również dokonać ogólnych ustaleń z osobą trzecią, która w odpowiednim czasie poinformuje nas o instrukcjach użytkownika.

6. Odbiorcy i kategorie odbiorców

Jakikolwiek dostęp do danych osobowych użytkownika w Kia jest ograniczony do osób, które muszą znać te dane, aby móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Kia może przekazywać dane osobowe użytkownika w odpowiednich celach wymienionym poniżej odbiorcom i kategoriom odbiorców::

Prywatne osoby trzecie – inne niż my powiązane lub niepowiązane podmioty prywatne, które samodzielnie lub wspólnie z innymi, określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
W celu udostępnienia Usług Aplikacji musimy przesyłać dane (np. do naszych przetwarzających dane - patrz poniżej). W przypadku tej usługi technicznej polegamy na usługach telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych (obecnie jest to Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Niemcy).

Przetwarzający dane – Niektóre osoby trzecie, zarówno powiązane, jak i niepowiązane, mogą otrzymywać dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania tych danych w imieniu Kia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla realizacji danych celów przetwarzania. Przetwarzający dane są zobowiązani na mocy umowy do implementacji odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z instrukcjami.
- Przetwarzającymi dane na potrzeby infrastruktury technicznej oraz dla wsparcia Usług Aplikacji są Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach nad Menem, Niemcy oraz Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
- Przetwarzający dane dla usług infolinii są spółkami powiązanymi Kia, które znajdują się na terenie UE/EOG.
- Kia korzysta z usług dodatkowych przetwarzających dane na potrzeby konkretnych usług (np. dostawców map).

Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i podobne osoby trzecie będące organami publicznymi zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa lub w sposób przez nie dozwolony.

7. Transgraniczne przekazywanie danych

Niektórzy z odbiorców danych osobowych użytkownika będą zlokalizowani lub mogą prowadzić odpowiednie działania poza krajem użytkownika i UE/EOG, np. w Republice Korei, gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą zapewniać inny poziom ochrony niż przepisy obowiązujące w jurysdykcji użytkownika i w odniesieniu do których nie istnieje decyzja o odpowiednim poziomie ochrony ze strony Komisji Europejskiej. W odniesieniu do przekazywania danych takim odbiorcom spoza UE/EOG zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zawarcie z odbiorcami umów o przekazywanie danych, przyjętych przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule umowne (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE)), lub zastosowanie innych środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Kopia odpowiedniego zabezpieczenia, które zastosowaliśmy dostępna za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych (patrz pkt 3.2 powyżej).

8. Okres przechowywania danych

8.1 Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli spółka Kia nie będzie dłużej musiała przetwarzać danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach służbowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym zachowywania danych, które mogą wymagać przechowywania danych przez okres do 10 lat).

8.2 W przypadku, gdy nie mają zastosowania żadne ustawowe ani regulacyjne okresy zachowywania danych osobowych, co do zasady, wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku z udostępnieniem Usług Aplikacji są usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych usług UVO z następującymi wyjątkami:
Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (tj. do siedmiu lat)

8.3 Reset konta: Konto UVO użytkownika może zostać zresetowane poprzez ustawienie odpowiednich preferencji (np. w Aplikacji UVO). W takim przypadku wszystkie dane osobowe związane z kontem UVO użytkownika zostaną usunięte, chyba że mają zastosowanie okresy zachowania danych (patrz punkt 8.1 powyżej). Po zresetowaniu konta UVO użytkownik zostanie wylogowany z Aplikacji UVO i będzie musiał przeprowadzić nową procedurę rejestracji lub zalogować się z innymi danymi uwierzytelniającymi, jeśli zamierza korzystać z Usług Aplikacji.

9. Tryb offline

Użytkownik może zdecydować się na włączenie trybu offline poprzez ustawienie odpowiednich preferencji. Jeśli tryb offline jest włączony, wszystkie funkcje UVO są wyłączone i żadne dane osobowe, w szczególności dane dotyczące lokalizacji (GPS) nie są zbierane.

10. Zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego

Zastosowanie mają następujące zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego::

Austria

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i / lub naszych usługodawców w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków i jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane osobowe Użytkownika z naszych systemów i / lub rejestrów i / lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia, np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 7 lat. Ten okres przechowywania może zostać przedłużony w szczególności jeśli jest to konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym).

Belgia

W odniesieniu do okresu przechowywania danych na mocy sekcji 8.1, w Belgii dane osobowe odnoszące się do stosunku umownego w umowach, komunikatach lub pismach handlowych mogą być przechowywane przez okres do 10 lat od zakończenia stosunku umownego między Kia a Użytkownikiem. Jeżeli takie dane są istotne w ramach jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, mogą być przechowywane przez Kia przez cały czas trwania tych procedur, łącznie z wygaśnięciem wszelkich środków odwoławczych.

Dane adresowe belgijskiego urzędu ds. danych osobowych::
Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la presse 35
1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

Węgry

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Kia i / lub naszych usługodawców w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków i jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkowników, usuniemy te dane z naszych systemów i / lub rejestrów i / lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 8 lat w przypadku dokumentów księgowych od ich daty wydania). Jeśli takie dane są istotne dla jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, Kia może je przechowywać przez cały czas trwania tych postępowań, w tym także po wygaśnięciu prawa regresu.

Dane adresowe węgierskiego urzędu ds. danych osobowych:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Phone: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Włochy

Niezależnie od tego, co zostało wskazane w powyższej informacji o ochronie danych osobowych, w zakresie, w jakim prawo włoskie będzie miało zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zastosowanie będzie miało następujące prawo: (i) w żadnym wypadku Kia nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkowników do celów profilowania bez zgody Użytkownika; (ii) jeśli Użytkownik jest istniejącym klientem i dostarczył Kia swój adres email, i bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do sprzeciwu zgodnie z pkt 5.6 powyżej, Kia może wysyłać do Użytkownika informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w odniesieniu do produktów lub usług podobnych do produktów lub usług wcześniej zakupionych przez Użytkownika; (iii) w odniesieniu do okresów przechowywania, Kia będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania, jeśli takie istnieją, odpowiednio przez okres 24 i 12 miesięcy, chyba że włoski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych zezwoli Kia na przechowywanie danych przez dłuższy okres.

Dane adresowe włoskiego urzędu ds. danych osobowych:
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Email: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Holandia

Punkt 8.1 otrzymuje następujące brzmienie:
Standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Holandii 7 lat. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego właściwe prawo i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy Kia (na przykład z powodu spodziewanego lub toczącego się postępowania sądowego).

Polska

Punkt 5.6 jest zmieniony w następujący sposób:
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w takim celu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania w każdej chwili jego zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:
Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli Kia nie będzie dłużej musiała przetwarzać danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Polsce 5 lat od końca poprzedzającego roku obrotowego. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego prawo właściwe i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy realizowane przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym).

Dane kontaktowe polskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 -193 Warszawa
Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Słowacja

Dane adresowe słowackiego urzędu ds. danych osobowych::
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovak Republic
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Tel: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Hiszpania

Punkt 5.1 ust. 2 zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:
Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie zamówione przez Użytkownika w ciągu sześciu miesięcy, chyba że istnieje ku temu uzasadniony powód, możemy pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

Punkt 8 zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:
8.1 Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Kia i/lub naszych dostawców usług, ściśle w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań oraz ściśle w czasie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Kia nie będzie już potrzebowała już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, będziemy je blokować, a po upływie okresu przedawnienia (np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym przechowywania, które mogą wymagać przechowywania ich przez okres do 10 lat), usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu odpowiedniej anonimizacji, tak aby nie można było ich już zidentyfikować.

8.2 W przypadku gdy nie mają zastosowania żadne prawne lub regulacyjne okresy przechowywania, z reguły wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług UVO są blokowane, a następnie usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych usług UVO, z następującymi wyjątkami:
- Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres trwania umowy (tzn. do siedmiu lat).
- Rozpoznawanie głosu online: Próbki głosu i dane GPS (patrz 4.2 powyżej) są przechowywane do 90 dni.
- Kia Live: Dane GPS i Service ID (patrz 4.1 powyżej) są przechowywane do 93 dni.

8.3 Zakończenie konta: Jeśli Użytkownik zdecyduje się zamknąć swoje konto (np. poprzez ustawienie odpowiednich preferencji w panelu sterowania samochodu), wszystkie dane osobowe związane z kontem zostaną zablokowane, a następnie usunięte, jak wyjaśniono powyżej.


v08-06-20