Go to content

Auto Totaal Service Zeist B.V. HUIS TER HEIDE

Contact

Privacy statement

  KIA MOTORS NEDERLAND B.V. PRIVACY STATEMENT

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Kia Motors Nederland B.V., gevestigd aan De Corridor 25, 3621 ZA in Breukelen, ("Kia") verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Kia. Kia vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. Kia verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

 • Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

  Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten. Kia verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:
  - via haar website www.kia.com/nl;
  - van haar dealer- en reparatienetwerk;
  - van uw voertuig;
  - uit telefonisch of ander contact; en
  - uit direct contact zoals bijvoorbeeld aan de balie of op beurzen.

  Kia verwerkt daarbij onder meer de volgende persoonsgegevens:
  - Naam, adres, en woonplaats;
  - Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;
  - Geboortedatum;
  - Voorkeursdealer of -reparateur;
  - Voorkeuren voor het gebruik van de website;
  - Communicatievoorkeuren;
  - Informatie over uw huidige auto, inclusief het VIN (chassisnummer), taxaties en onderhoudshistorie;
  - Interesse in nieuwe auto's en status verkooptraject;
  - Specificaties over de door u afgenomen diensten, zoals (aanvullende) garantie, en uw rechten op vergoedingen daarmee verband houdend;
  - Overige klantcontacten;
  - Financieringsaanvragen en gerelateerde financiële informatie.

 • Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

  Kia verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en haar producten zo goed mogelijk op uw voorkeuren aan te kunnen passen. Kia gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  - U informeren over onze producten en diensten en aanbiedingen van ons dealer- en reparateursnetwerk;
  - De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden of afhandelen van overeengekomen of wettelijke garantie, proefritten en financieringen, in welk kader gegevens ook met dealers en financieringsmaatschappijen kunnen worden uitgewisseld;
  - De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
  - Het opstellen van een profiel, zodat wij weten wie onze klanten zijn;
  - Er op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze diensten;
  - Onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak;
  - Ons dealer- en reparateursnetwerk aan te sturen en te onderhouden;
  - Recall-acties uit te voeren;
  - Financiële transacties af te wikkelen;
  - Statistische analyses uit te voeren;
  - De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aan passen aan uw voorkeuren.

  In het kader van bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens – voor zover noodzakelijk – worden gedeeld met groepsvennootschappen van Kia, zoals Kia Motors Corporation in Zuid-Korea en Kia Motors Europe GmbH in Duitsland. Voor zover verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met bovengenoemde doeleinden niet noodzakelijk is voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst met u, zal deze gebaseerd zijn op uw toestemming, op een wettelijke verplichting die op Kia rust, op een medewerkingsplicht of -mogelijkheid die geldt voor Kia in relatie tot toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardige belangen van Kia of een derde.

  Gerechtvaardige belangen van Kia of een derde bestaan onder andere uit:
  - het aanprijzen van producten en diensten van of onder de handelsnaam van Kia of groepsvennootschappen;
  - beveiliging van (IT-)systemen;
  - centraal beheer, of de centrale afhandeling van verzoeken;
  - fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten;
  - fouten en storingen opsporen en verhelpen;
  - onderzoek en analyse van de website;
  - het delen van persoonsgegevens met partijen die Kia assisteren in haar dienstverlening (denk aan advocaten, accountants, adviseurs);
  - bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen);
  - verbetering van de klantenservice en dienstverlening;
  - het maken van interne notities.

 • Uw rechten

  U hebt wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Als klant kunt u de meeste persoonsgegevens (zoals de door uw verstrekte gegevens en gegevens over gebruik) inzien via MijnKia.nl. Voor niet-klanten en voor verdere inzage in de door Kia verwerkte persoonsgegevens kunt u het contactformulier gebruiken op deze website, of een e-mail sturen aan info@kia.nl. Kia zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

  Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
  - het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  - het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
  - het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
  - het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
  - het recht op dataportabiliteit;
  - het recht om uw toestemming (voor zover gegeven) in te trekken;
  - een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame); en
  - een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde staan hierboven vermeld.

 • Beveiligingsmaatregelen

  Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Kia heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  - Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, incl. organisatorische controle;
  - Inbraakalarm;
  - Kluis voor opslag van gegevensbestanden;
  - Toegangscontrole m.b.v. wachtwoord/pincode;
  - Automatische logging van toegang tot gegevens, incl. een controleprocedure;
  - Controle van toegekende bevoegdheden;
  - Elektronische toegangscontrole op de serverruimte; en
  - Intrusion prevention op de firewall.

 • Bewaartermijnen

  Kia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij Kia op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

 • Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

  Kia kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar dealers en reparateurs om u zo snel, goed en uitgebreid mogelijk te informeren. Hierdoor is het mogelijk dat de Kia-dealer bij u in de buurt u zal informeren over producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. Kia heeft voor deze doorgifte een overeenkomst met al haar dealers en reparateur gesloten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens passend beveiligd worden en niet verspreid kunnen worden aan partijen buiten het netwerk. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens ook door de dealers of reparateurs verder worden doorgegeven aan Kia of binnen het netwerk om u goed te kunnen blijven bedienen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen binnen het dealer- of reparateursnetwerk. U wordt dan mogelijk door een andere dealer of reparateur benaderd dan u gewend bent.

  Kia kan uw persoonsgegevens tevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens om u gerichter commerciële berichten te kunnen versturen. In dat geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een door Kia ingeschakelde hulpverlener, waarmee Kia een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de hulpverlener voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

  Kia zal uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet alleen doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie, voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor de betreffende gegevens worden verwerkt, zoals uitgelegd in dit Privacy Statement. Voor zover Kia gehouden is uw persoonsgegevens door te gevendoorgeeft naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie, zal Kia alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar ontvangers in dergelijke landen. Binnen het Kia-netwerk zullen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers buiten de Europese Unie in de meeste gevallen waarborgen zijn getroffen in de vorm van zogeheten EU-modelcontracten, bijvoorbeeld voor de doorgifte van persoonsgegevens door of via Kia naar de Kia Motors Corporation in Zuid Korea. Voor vragen hierover, neemt u contact met ons op via het contactformulier op de website..

  Kia gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Met deze dienstverleners is Kia verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Kia.

 • Gebruik van Cookies

  Kia gebruikt cookies om het gebruik van deze site gemakkelijker voor u te maken, om haar dienstverlening te analyseren en om advertentie- en marketingactiviteiten te ontplooien. Een cookie is een eenvoudig en heel klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer of andere randapparatuur wordt opgeslagen. Wij zullen u vooraf om toestemming vragen, mocht dat wettelijk vereist zijn. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies op onze website is te vinden op www.kia.com/nl/cookies/.

 • Klikgedrag

  Op onze website www.kia.com/nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag kunnen aan uw profiel worden gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies op onze website is te vinden op www.kia.com/nl/cookies/.

 • Wijzigingen

  De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.kia.com/nl. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

 • Vragen

  Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

  Kia Motors Nederland B.V.
  Postbus 83
  3620 AB Breukelen

  Of maak gebruik van het contactformulier op de website.

  Laatst gewijzigd op 25-05-2018