Go to content
Automobielbedrijf Kooijman IJsselstein IJSSELSTEIN
 1. Home
 2. Privacy statement

Privacy statement

 • KIA NEDERLAND - PRIVACY STATEMENT

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Kia Nederland B.V., gevestigd aan De Corridor 25, 3621 ZA in Breukelen, ("Kia") verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Kia. Kia vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. Kia verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

  Het kan zijn dat Kia bepaalde diensten levert waarop een specifieke Privacy Statement van toepassing is. Deze Privacy Statement is van toepassing op dergelijke diensten alleen voor zover dat bij die diensten uitdrukkelijk is aangegeven.

 • Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

  Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten. Kia verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:
  - via haar website www.kia.com/nl ;
  - van haar dealer- en reparatienetwerk;
  - van uw voertuig;
  - uit telefonisch of ander contact; en
  - uit direct contact zoals bijvoorbeeld aan de balie of op beurzen.

  Kia verwerkt daarbij onder meer de volgende persoonsgegevens:
  - Naam, adres, en woonplaats;
  - Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;
  - Geboortedatum;
  - Voorkeursdealer of -reparateur;
  - Voorkeuren voor het gebruik van de website;
  - Communicatievoorkeuren;
  - Informatie over uw huidige auto, inclusief het VIN (chassisnummer), kilometerstand, taxaties en onderhoudshistorie;
  - Interesse in nieuwe auto's en status verkooptraject;
  - Specificaties over de door u afgenomen diensten, zoals (aanvullende) garantie, en uw rechten op vergoedingen daarmee verband houdend;
  - Overige klantcontacten;
  - Financieringsaanvragen en gerelateerde financiële informatie;
  - IP-adres van uw computer/randapparatuur. Uitsluitend voor zover dit herleidbaar is tot een natuurlijk persoon geldt dit als 'persoonsgegeven'.

 • Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

  Kia verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en haar producten zo goed mogelijk op uw voorkeuren aan te kunnen passen. Kia gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende grondslagen:

  - U informeren over onze producten, diensten, acties en aanbiedingen van ons dealer- en reparateursnetwerk [gerechtvaardigd belang] ;
  - De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden of afhandelen van overeengekomen of wettelijke garantie, proefritten, service reminders en financieringen, in welk kader gegevens ook met dealers en financieringsmaatschappijen kunnen worden uitgewisseld [uitvoering overeenkomst];
  - De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent [uitvoering overeenkomst];
  - Het opstellen van een profiel, zodat wij weten wie onze klanten zijn en hen aanbiedingen kunnen doen die zijn afgestemd op hun voorkeuren of omstandigheden [gerechtvaardigd belang];
  - Het gebruik en de effectiviteit van onze dienstverlening, waaronder onze website, nieuwsbrieven en andere uitingen, meten. Op onze website gebruiken wij bijvoorbeeld cookies. Om te meten hoe onze nieuwsbrieven en marketing-uitingen worden bekeken en/of gelezen, gebruiken wij zogeheten pixels. Lees meer onder het kopje 'Klikgedrag' [gerechtvaardigd belang];
  - Er op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze diensten [gerechtvaardigd belang];
  - Onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak [gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting];
  - Ons dealer- en reparateursnetwerk aan te sturen en te onderhouden, bijvoorbeeld door een centrale database te beheren [gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst];
  - Recall-acties uit te voeren [wettelijke verplichting];
  - Financiële transacties af te wikkelen [uitvoering overeenkomst];
  - Statistische analyses uit te voeren [gerechtvaardigd belang];
  - De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aan passen aan uw voorkeuren [gerechtvaardigd belang].

  In het kader van bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens – voor zover noodzakelijk – worden gedeeld met groepsvennootschappen van Kia, zoals Kia Corporation in Zuid-Korea en Kia Europe GmbH in Duitsland. Voor zover verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met bovengenoemde doeleinden niet noodzakelijk is voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst met u, zal deze gebaseerd zijn op uw toestemming, op een wettelijke verplichting die op Kia rust, op een medewerkingsplicht of -mogelijkheid die geldt voor Kia in relatie tot toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde.

  Kia verwerkt segmentatiegegevens van Whooz om de behoeften van onze klanten te analyseren en om deze inzichten te vertalen naar een betere dienstverlening. Whooz is een dienstverlener op het gebied van consumenteninformatie, welke informatie geleverd wordt onder de productnaam Whize. Als segmentatiespecialist geeft Whooz voorspellingen van kenmerken, interesses en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. Indien u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw klantgegevens combineren met de Whooz gegevens, zullen wij - indien u ons daarom verzoekt - uw gegevens daartoe blokkeren. Indien u meer informatie wilt over de Whooz gegevens, dan kunt u deze vinden op de website van Whooz (www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden ). Vragen over de gegevens van Whooz kunt u richten aan compliance@whooz.nl .

  Gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde bestaan onder andere uit:
  - het aanprijzen van producten en diensten van of onder de handelsnaam van Kia of groepsvennootschappen;
  - beveiliging van (IT-)systemen;
  - centraal beheer, of de centrale afhandeling van verzoeken;
  - fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten;
  - fouten en storingen opsporen en verhelpen;
  - onderzoek en analyse van de website;
  - het delen van persoonsgegevens met partijen die Kia assisteren in haar dienstverlening (denk aan advocaten, accountants, adviseurs);
  - bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen);
  - verbetering van de klantenservice en dienstverlening;
  - het maken van interne notities.

 • Uw rechten

  U hebt wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Als klant kunt u de meeste persoonsgegevens (zoals de door uw verstrekte gegevens en gegevens over gebruik) inzien via MijnKia.nl. Voor niet-klanten en voor verdere inzage in de door Kia verwerkte persoonsgegevens kunt u het contactformulier gebruiken op deze website, of een e-mail sturen aan info@kia.nl. Kia zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

  Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
  - het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  - het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
  - het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
  - het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
  - het recht op dataportabiliteit;
  - het recht om uw toestemming (voor zover gegeven) in te trekken;
  - een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame); en
  - een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde staan hierboven vermeld. Als u wilt weten hoe wij in het kader van 'gerechtvaardigd belang' tot een afweging komen, kunt u ons daarover contacteren.

  Rijdt u in een Kia-voertuig (personenauto en licht bedrijfsvoertuig) dat met ingang van 1 januari 2021 is geregistreerd, dan hebt u op grond van EU Uitvoeringsverordening 2021/392 een specifiek weigeringsrecht dat losstaat van uw AVG-rechten. U kunt weigeren dat gegevens die zijn verkregen van boordinstrumenten voor de meting van het brandstof- en/of elektriciteitsverbruik, in combinatie met het VIN van uw voertuig, aan de fabrikant of de dealer beschikbaar worden gesteld. Dit weigeringsrecht oefent u niet uit bij Kia, maar bij uw dealer, bijvoorbeeld voorafgaand aan een onderhoudsbeurt. Kia is geen verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Voor nadere informatie verzoekt Kia u daarom om de informatie van uw dealer hierover te raadplegen.

 • Beveiligingsmaatregelen

  Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Kia heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  - Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, incl. organisatorische controle;
  - Inbraakalarm;
  - Kluis voor opslag van gegevensbestanden;
  - Toegangscontrole m.b.v. wachtwoord/pincode;
  - Automatische logging van toegang tot gegevens, incl. een controleprocedure;
  - Controle van toegekende bevoegdheden;
  - Elektronische toegangscontrole op de serverruimte; en
  - Intrusion prevention op de firewall.

 • Bewaartermijnen

  Kia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij Kia op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

 • Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

  Kia kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar dealers en reparateurs om u zo snel, goed en uitgebreid mogelijk te informeren. Hierdoor is het mogelijk dat de Kia-dealer bij u in de buurt u zal informeren over producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. Kia heeft voor deze doorgifte een overeenkomst met al haar dealers en reparateurs gesloten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens passend beveiligd worden en niet verspreid kunnen worden aan partijen buiten het netwerk. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens ook door de dealers of reparateurs verder worden doorgegeven aan Kia of binnen het netwerk om u goed te kunnen blijven bedienen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen binnen het dealer- of reparateursnetwerk. U wordt dan mogelijk door een andere dealer of reparateur benaderd dan u gewend bent.

  Kia zal uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet alleen doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie, voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor de betreffende gegevens worden verwerkt, zoals uitgelegd in dit Privacy Statement. Voor zover Kia gehouden is uw persoonsgegevens door te geven naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie, zal Kia alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar ontvangers in dergelijke landen. Binnen het Kia-netwerk zullen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers buiten de Europese Unie in de meeste gevallen waarborgen zijn getroffen in de vorm van zogeheten EU-modelcontracten, bijvoorbeeld voor de doorgifte van persoonsgegevens door of via Kia naar de Kia Corporation in Zuid-Korea. Voor vragen hierover, neemt u contact met ons op via het contactformulier op de website.

  Kia gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners) en van derde partijen die zelfstandige 'verwerkingsverantwoordelijken' zijn (bijvoorbeeld betaaldiensten). Kia is verplicht om met verwerkers een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Kia. Kia kan uw persoonsgegevens tevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens om u gerichter commerciële berichten te kunnen versturen. In dat geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een door Kia ingeschakelde verwerker.

 • Gebruik van Cookies

  Kia gebruikt cookies om het gebruik van deze site gemakkelijker voor u te maken, om haar dienstverlening te analyseren en om advertentie- en marketingactiviteiten te ontplooien. Een cookie is een eenvoudig en heel klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer of andere randapparatuur wordt opgeslagen. Wij zullen u vooraf om toestemming vragen, mocht dat wettelijk vereist zijn. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies op onze website is te vinden op www.kia.com/nl/cookies/ .

 • Klikgedrag

  Op onze website www.kia.com/nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren door de effectiviteit en het gebruik te meten. De gegevens over het klikgedrag kunnen aan uw profiel worden gekoppeld. Standaard worden de persoonsgegevens geanonimiseerd verwerkt. Indien u toestemming geeft op het gebruik van de cookies, kunnen wij dit aan uw profiel linken. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies op onze website is te vinden op www.kia.com/nl/cookies/ .

  Wij meten ook hoe onze e-mailuitingen (nieuwsbrieven e.d.) worden gelezen. Dat doen wij door in die uitingen een pixel (kleine afbeelding) mee te sturen. Bij het laden van die afbeelding kunnen wij constateren of en welke content wordt aangeklikt, binnen welk tijdsbestek, op welk tijdstip en hoe vaak de nieuwsbrief geopend wordt. Het IP-adres van uw apparaat wordt daarbij geregistreerd. Wij zijn in dit verband niet geïnteresseerd in de gegevens van één specifieke gebruiker, maar van het totaal (het geaggregeerde geheel). Wij meten zo de effectiviteit van campagnes.

 • Wijzigingen

  De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.kia.com/nl . Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

 • Online uw Kia-voertuig samenstellen

  Via de knop "online showoom" op onze website komt u in de online omgeving waarin u online het door u gewenste Kia-voertuig kunt samenstellen in de "Kia online showroom". U kunt het voertuig vervolgens direct bij uw dealer bestellen en online afrekenen. Op het gebruik van de Kia online showroom zijn de 'Voorwaarden Kia online showroom' van toepassing. Kia is aanbieder van de website, waar de "Kia online showroom" onderdeel van is, en de dealer is de verkoper van het voertuig (mocht u daartoe uiteindelijk overgaan).

  De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn: uw voertuig samenstellen naar uw voorkeuren, uw samengestelde Kia te bewaren, de inruilwaarde van uw voertuig bepalen, uw proefritaanvraag verwerken en uw bestelling uitvoeren. Wij verwerken onder meer de gegevens die u tijdens het gebruik van de "Kia online showroom" en het aangaan van een overeenkomst aan verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, betaalgegevens en het kenteken van uw huidige auto indien u die wilt inruilen.

  De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik vande "Kia online showroom" en eventuele aankopen is de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst waarbij u partij bent.

  Indien u een proefrit aanvraagt of een bestelling plaatst, zullen wij uw gegevens delen met derden, zoals:
  - Betaaldienstverleners, om uw betaling uit te kunnen voeren;
  - Derde partijen die optreden als verwerker van Kia, zoals partijen die data-verificatiediensten verlenen;
  - Voor zover van toepassing: ALD (Kia Lease) of Santander (kredietverlener);
  - Uw Kia-dealer die het voertuig verkoopt, zodat de dealer uw verzoek in behandeling kan nemen en bestelling kan uitvoeren;

 • Vragen

  Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

  Kia Nederland B.V.
  Postbus 83
  3620 AB Breukelen

  Of maak gebruik van het contactformulier op de website.

 • Laatst gewijzigd op 01-09-2022

Web Chat