Go to content

MyKia

 • Érvényesség: 2021.08.17-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

 • Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kia Hungary Kft. (továbbiakban KIA) által üzemeltetett MyKia alkalmazáshoz (webes és mobil felület egyaránt) kötődő adatkezelési tevékenységekről.


  A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.


  Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.


  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:


  Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

 • Kia Hungary Kft.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.


  Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

 • Kia Europe GmbH
  Székhely: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Németország


  Hyundai AutoEver Europe
  Székhely: Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach am Main, Németország


  RedHotMinute B.V.
  Székhely: Graaf Reinaldweg 22., 4176 LX Tuil, Hollandia

2.3. Egyéb címzettek

 • A Kia harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 • A KIA adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:


  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


  - Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)


  A KIA adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodás kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

 • Az ügyfeleink számára ingyenesen elérhető MyKia alkalmazás célja, hogy hasznos információkkal és egyéb gépjárművükhöz kötődő szolgáltatásokkal segítse a Kia tulajdonosokat. Az alkalmazás fő funkcióinak üzemeltetéséhez szükségünk van bizonyos személyes adatokra.
  Az alkalmazás fő funkciói a következők:


  Automatikus karbantartás emlékeztetők
  A rögzített km óra állások, forgalomba helyezés dátuma és rögzített szervizek dátumai alapján az alkalmazás becslést készít a következő esedékes szerviz időpontjára vonatkozóan és emailes figyelmeztetést küld.


  Elektronikus kezelési kézikönyvek
  Amennyiben az alvázszám alapján azonosított modellhez rendelkezésre áll, az alkalmazás elérhetővé tesz a gépjármű digitális kezelési kézikönyvét


  Tesztvezetési lehetőség, ajánlatkérés, szalon-időpont igénylése
  Az alkalmazáson keresztül is lehetőség van tesztvezetésre jelentkezni. A telefon GPS funkciója segítségével lehetőség van a legközelebbi márkapartner megkeresésére. A szolgáltatás igénybe vételekor az aktuális lokáció átadásra kerül a telefon alapértelmezett térkép alkalmazásának (pl. Google Maps), illetve a MyKia alkalmazás szervere felé is továbbitásra kerül bizonyos logikák (pl. legközelebbi márkaszerviz azonosítása) céljából.


  Digitális formátumú prospektus igénylés
  Az alkalmazáson keresztül is lehetőség van a legújabb prospektusok igénylésére a különböző modellekhez kapcsolódóan. Az igényléshez közvetlenül nem kapcsolódik adatkezelési művelet.


  Parkoló gépjármű kereső
  A telefon GPS funkciója segítségével lehetőség van parkoláskor a helyadatok rögzítésére és később a gépjárműhöz történő gyalogos navigációra. Historikus helyadatot nem tárolunk. A szolgáltatás igénybe vételekor az aktuális lokáció átadásra kerül a telefon alapértelmezett térkép alkalmazásának (pl. Google Maps).


  Promóciók és hírek a Kia világából, videók
  A hírek és promóciók megjelenítéséhez közvetlenül nem kapcsolódik adatkezelés.


  Adatkezelési cél: MyKia alkalmazás üzemeltetése, az alkalmazás funkcióinak biztosítása


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.


  Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre


  Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, alvázszám, lakcím, forgalomba helyezés dátuma, rögzített km óra állások, utolsó szerviz dátuma, bizonyos szolgáltatások igénybevétele esetén aktuális földrajzi pozíció


  Adatok tárolásának időtartama: A gyűjtött adatokat a MyKia fiók megszűnéséig kezeljük. A fiókokat 3 év inaktivitás után automatikusan töröljük.


5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és az EU-n kívüli országokban, pl. a Koreai Köztársaságban, Indiában találhatók vagy működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.


  Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.


6. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Önt megillető jogok

 • Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


  Tájékoztatáshoz való jog

  Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


  Hozzáféréshez való jog

  Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


  Adatok helyesbítéséhez való jog

  Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


  Törléshez való jog

  Ön bármikor kérheti adatai törlését.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


6.2. Jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.