Go to content
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KIA MOTORS CZECH s.r.o., se sídlem V Oblouku 128, Čestlice, 252 43, IČ: 497 03 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22340, je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem šíření obchodních sdělení v podobě newslettrů, publikací, marketingových materiálů, obchodních nabídek, pozvánek na společenské akce, průzkumu spokojenosti zákazníků a analýzy nákupního chování v rámci elektronické komunikace. Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost KIA MOTORS CZECH s.r.o., přičemž Vy tímto dále udělujete výslovný souhlas se zpracováním a předáváním Vašich osobních údajů ostatním společnostem skupiny KIA MOTORS, jejichž seznam je k dispozici například na webových stránkách www.kia.com/cz/worldwide. Způsob zpracování je automatizovaný. Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem na adrese marketing@kia.cz.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste byli v souladu s §11 a §12 zákona č.101/2000 Sb. informováni o svých právech souvisejících se zpracováním údajů, a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění. Osobní údaje budou zpracovány výhradně v rozsahu, jak je uvedeno výše a dále v rozsahu, ve kterém nám budou Vámi poskytnuty či zveřejněny.

Dále odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že výše uvedené informace jsou pravdivé a přesné, a udělujete souhlas Správci se zpracováním výše uvedených osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace na dobu neurčitou; souhlas je udělen v rozsahu a k účelům uvedeným výše a při vědomí všech výše uvedených skutečností. Rovněž potvrzujete, že jste byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností KIA MOTORS CZECH s.r.o.