Go to content

UVO Connect právní dokumenty

Podmínky užívání – účet KIA

 • 1 Úvod

  1.1 Společnost KIA vám chce nabízet služby, díky kterým pro vás bude používání značky KIA bezpečné a snadné a bude pro vás příjemným zážitkem. Z tohoto důvodu společnost KIA zavádí účet (dále jen „Účet KIA“), pomocí kterého lze využívat služby poskytované společností KIA a/nebo externími společnostmi. Tyto služby zahrnují online služby, aplikace a jiné softwarové služby.

  1.2 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Účtu KIA se obraťte na naše zákaznické call centrum na čísle +420222999333.

 • 2 Podmínky užívání

  2.1 Zaškrtnutím políčka v rámci akceptačního procesu vyjadřujete svůj souhlas s těmito „Podmínkami užívání“ a uzavíráte smlouvu se společností Kia UVO Connected GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen „KIA“ „my“, „náš“ a všechny pádové tvary těchto zájmen), o vytvoření a používání jedinečného Účtu KIA (jak je dále popsán v bodu 3 níže) pro účely přístupu a/nebo správy souvisejících služeb, které jsou podrobně popsány ve „Zvláštních podmínkách užívání“, kterými se tyto služby řídí. Tyto Zvláštní podmínky užívání mohou omezovat používání služeb a/nebo mohou vyžadovat propojení Účtu KIA s jedním či více vozidly KIA. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami užívání a Zvláštními podmínkami užívání jsou rozhodující Zvláštní podmínky užívání.

  2.2 Účet KIA můžete používat pouze tehdy, jste-li plnoletí.

  2.3 Není-li vaše zařízení vybaveno nezbytnými technickými funkcemi nebo nesplňují-li tyto funkce požadavky těchto Podmínek užívání, nejsme povinni vám Účet KIA poskytnout.

  2.4 K používání Účtu KIA může být potřeba přístup k internetu nebo jiným telekomunikačním službám. Tyto Podmínky užívání se nevztahují na telekomunikační služby, které mohou být nezbytné k používání Účtu KIA. Tyto telekomunikační služby jsou předmětem samostatné smlouvy (včetně poplatků) s vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb.

 • 3. Účet KIA

  3.1 Služby můžete používat pouze spolu se svým Účtem KIA. Účet KIA je jedinečným, osobním a nepřevoditelný účtem, kterým vám společnost KIA poskytuje přístup k vybraným službám.

  3.2 Používání Účtu KIA je bezplatné.

  3.3 Za účelem získání přístupu k vybraným službám může být nutné, abyste svůj Účet KIA propojili s jedním či více vozidly značky KIA. Toto je uvedeno ve Zvláštních podmínkách užívání.

  3.4 Údaje, které poskytujete k vytvoření Účtu KIA, musejí být přesné. Údaje shromažďované v souvislosti s Účtem KIA zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, heslo, skutečnost, že jste souhlasili s těmito podmínkami, ověřovací PIN, identifikační číslo vozidla a aktivační kód.

  3.5 Účet KIA bude vytvořen pro používání podle těchto Podmínek užívání. V záležitostech souvisejících s Účtem KIA se na vás v případě potřeby můžeme obrátit pomocí e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli při své registraci k Účtu KIA.

 • 4 Změny Podmínek užívání

  Tyto Podmínky užívání nebo funkce Účtu KIA můžeme příležitostně v odůvodněných případech změnit. O změnách budete informováni e-mailem nebo jinou formou oznámení. Neodmítnete-li tyto změny písemnou formou (například e-mailem nebo faxem) do 4 týdnů od obdržení oznámení, má se za to, že se změnami souhlasíte. Budeme vás výslovně informovat o právu na odmítnutí a o důsledcích nepodniknutí žádného kroku.

 • 5 Omezení používání

  5.1 Účet KIA nesmíte používat v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek užívání.

  5.2 Účet KIA také nesmíte používat způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo nařízeními, jako jsou například práva duševního vlastnictví nebo dopravní předpisy. Zakázáno je rovněž používat Účet KIA způsobem, který ohrožuje jeho bezpečnost nebo který by mohl ohrozit či narušit technickou infrastrukturu společnosti KIA nebo třetí strany; zakázáno je i používání Účtu KIA jinými zákazníky. Účet KIA také nesmíte poškozovat, vyřazovat z provozu nebo do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat ani do něj nesmíte zanést žádné viry, „červy“, malware, spyware, „trojské koně“ ani žádný jiný škodlivý kód či program, který by mohl narušit fungování Účtu KIA.

  5.3 Účet KIA vyžaduje heslo. Musíte si zvolit heslo, které je dostatečně bezpečné pro třetí strany. Můžeme stanovit pravidla ohledně toho, jaké heslo je považováno za dostatečně bezpečné. Odpovídáte za to, že budete zachovávat mlčenlivost o svém heslu a nebudete ho sdělovat třetím osobám. Pokud máte podezření, že nějaká třetí osoba získala neoprávněný přístup k vašemu heslu, musíte neprodleně toto heslo změnit. Pokud máte podezření, že nějaká třetí osoba získala prostřednictvím vašeho Účtu KIA neoprávněný přístup ke službám KIA, kontaktujte neprodleně naši zákaznickou službu (viz bod 1.2).

 • 6 Práva duševního vlastnictví

  6.1 Veškerý obsah Účtu KIA je vlastnictvím společnosti KIA, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných společností či spřízněných osob (dále jen „Skupina KIA“) nebo třetích stran a je chráněn platným zákonem o právu autorském, kdy jsou všechna práva vyhrazena. Všechna práva k Účtu KIA, podkladový software, obsah i uspořádání jsou vlastnictvím Skupiny KIA a jejích poskytovatelů licence. Účet KIA nesmíte žádným způsobem prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, rozesílat nebo komerčně využívat bez našeho výslovného písemného souhlasu. Účet KIA nesmíte (zcela ani částečně) reprodukovat, předávat (elektronicky či jinak), upravovat, zobrazovat, znovu zasílat, poskytovat na něj licenci, odkazovat na něj nebo ho jinak používat pro jakékoliv veřejné či komerční účely bez našeho předchozího povolení.

  6.2 Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání nebude vykládáno jako udělení licence nebo jako právo na používání jakéhokoliv zobrazení, ochranné známky, značky KIA nebo loga, kdy toto vše je vlastnictvím Skupiny KIA. Skupina KIA si vyhrazuje všechna práva ve vztahu k jakýmkoliv svým utajovaným informacím nebo materiálům ohledně Účtu KIA a bude tato práva vymáhat v plném rozsahu stanoveném platným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

 • 7 Uživatelský obsah

  Společnost KIA si nečiní nárok na vlastnictví obsahu, který dáváte k dispozici prostřednictvím Účtu KIA, a nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách užívání, neomezuje vaše práva na používání takového obsahu

 • 8 Odpovědnost

  8.1 Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti KIA za škody způsobené méně závažnou nedbalostí je bez ohledu na právní důvod omezena takto:
  a) společnost KIA odpovídá za porušení podstatných smluvních povinností do výše předvídatelné škody obvyklé u tohoto typu smluv;
  b) společnost KIA neodpovídá za porušení jakékoliv jiné povinnosti náležité péče, ke kterému došlo v důsledku méně závažné nedbalosti.

  8.2 Výše uvedená omezení odpovědnosti se neuplatní v případě jakékoliv povinné zákonné odpovědnosti, zejména odpovědnosti za úmyslné protiprávní jednání, odpovědnosti podle zákona Spolkové republiky Německo o odpovědnosti za produkt (Produkthaftungsgesetz) a odpovědnosti za zaviněné zranění osob. Tato omezení odpovědnosti se v příslušném rozsahu neuplatní také v případě, že společnost KIA poskytla určitou konkrétní záruku.

  8.3 Ustanovení bodů 8.1 a 8.2 platí obdobně pro odpovědnost společnosti KIA za zbytečně vynaložené výdaje.

  8.4 Jste povinni vynaložit přiměřené úsilí k prevenci a minimalizaci škod.

 • 9 Ochrana osobních údajů

  Informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s Účtem KIA, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů – účet KIA. Konkrétní informace o zpracování údajů spojeném s jinými službami, než je Účet KIA, naleznete v Oznámeních o ochraně osobních údajů, která se týkají dané konkrétní služby.

 • 10 Doba trvání

  10.1 Účet KIA můžete používat počínaje dnem své registrace k Účtu KIA.

  10.2 Účet KIA můžete přestat používat kdykoliv. V takovém případě přestávají platit i tyto Podmínky užívání.

  10.3 Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale zablokovat a/nebo zrušit používání Účtu KIA, pokud dojde k podstatnému porušení těchto Podmínek užívání, a v případě podstatného porušení těchto Podmínek užívání tyto Podmínky užívání ukončit.

 • 11 Různé

  11.1 Tyto Podmínky užívání představují úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu používání Účtu KIA a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami ve vztahu k danému předmětu.

  11.2 Odchylné, protichůdné nebo doplňující podmínky uživatele budou pro užívání Účtu KIA platit

  pouze tehdy, pokud je výslovně písemně akceptujeme.

  11.3 Máme právo zcela nebo částečně postoupit naše práva a povinnosti z této smlouvy jinému poskytovateli služeb na základě oznámení podaného uživateli 6 týdnů předem. V takovém případě má však uživatel právo ukončit tuto smlouvu do jednoho měsíce od obdržení písemného oznámení, s účinností k okamžiku zamýšleného postoupení smlouvy společnosti, která ve smlouvě nastupuje na místo společnosti KIA. O tomto právu na ukončení budeme uživatele výslovně informovat písemným oznámením.

  v08-08-2019

Oznámení o ochraně osobních údajů – účet KIA

Aby vám společnost KIA mohla poskytovat všechny funkce spojené s Účtem KIA, musí zpracovávat některé údaje.

 • 1 Správce

  Za zpracování všech osobních údajů, jak je uvedeno níže, odpovídá společnost Kia UVO Connected GmbH, německá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem HRB 112541, se sídlem na adrese Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen „KIA“, „my“ nebo „nás“ a všechny pádové tvary tohoto zájmena).

 • 2 Kontaktní údaje

  Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo v souvislosti s ním, případně chcete-li podat stížnost ohledně našeho nakládání s vašimi osobními údaji nebo ohledně uplatnění jakýchkoliv svých práv (viz bod 8 níže), kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených výše nebo na následující adrese/telefonním čísle:

  Kia UVO Connected GmbH
  e-mail: info@kia-uvo.eu
  tel. č.: +420222999333

  Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  e-mail: dpo@kia-uvo.eu
  korespondenční adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem

 • 3 Účel a právní základ zpracování údajů

  Zpracováváme vaše osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s vaší registrací Účtu KIA a jeho dalším používáním. Účelem našeho zpracování je správa vašeho Účtu KIA (od přihlášení až po případné zrušení Účtu KIA) a možnost poskytovat vám veškeré funkce Účtu KIA, zajistit a poskytnout vám přístup k našim službám, které vyžadují zřízení Účtu KIA, a informovat vás o aktualizacích Účtu KIA. Právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je vyžadováno pro plnění naší smlouvy s vámi ohledně Účtu KIA (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR)) nebo pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Případné další zpracování údajů ohledně konkrétních telematických služeb se řídí samostatnými Oznámeními o ochraně osobních údajů pro danou konkrétní službu či služby. Upozorňujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné účely pouze tehdy, pokud jsme povinni tak činit na základě právních požadavků (například předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s daným zpracováním souhlasili nebo pokud je takové zpracování jinak oprávněné dle platných právních předpisů. Dojde-li ke zpracování osobních údajů pro jiné účely, můžeme vás o tom dodatečně informovat.

 • 4 Kategorie osobních údajů

  Údaje shromažďované v souvislosti s Účtem KIA zahrnují vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše datum narození, vaše mobilní telefonní číslo, heslo, skutečnost, že jste souhlasili s Podmínkami užívání, ověřovací PIN, identifikační číslo automobilu a aktivační kód.

 • 5 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

  Přístup k vašim osobním údajům mají ve společnosti KIA pouze osoby, které tyto údaje potřebují k tomu, aby mohly plnit své pracovní úkoly. Vaše osobní údaje mohou být pro příslušné účely zpracovávány příjemci a kategoriemi příjemců uvedenými níže:

  Třetí strany – soukromé osoby – jiné spřízněné či nespřízněné soukromé osoby, než jsme my, které samostatně nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  Zpracovatelé údajů – Vaše osobní údaje mohou obdržet vybrané třetí strany, ať již spřízněné či nespřízněné, které pak tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Kia na základě příslušných pokynů tak, jak je to nutné pro příslušné účely zpracování. Zpracovatelé údajů budou povinni dodržovat smluvní závazky a provádět odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů a budou zpracovávat osobní údaje výhradně podle pokynů.

  Zpracovatelem údajů pro Účet KIA je společnost Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Spolková republika Německo.

  Státní orgány, soudy, externí poradci a obdobné třetí strany, které jsou veřejnými orgány , jak je vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy.

 • 6 Předávání osobních údajů do zahraničí

  Někteří příjemci vašich osobních údajů se budou nacházet nebo mohou mít příslušné provozy v jiných zemích, než je vaše země a země EU/EHP, například v Korejské republice, ve kterých mohou právní předpisy na ochranu osobních údajů stanovit odlišnou úroveň ochrany než právní předpisy ve vaší jurisdikci a pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany. Při předávání údajů těmto příjemcům mimo EU/EHP zajišťujeme odpovídající bezpečnostní opatření, zejména uzavřením smluv o předávání údajů, schválených Evropskou komisí (například Standardní smluvní doložky (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES)), s příjemci nebo prováděním jiných opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Kopie příslušného opatření, které jsme podnikli, je k dispozici prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 2 výše).

 • 7 Doba uchovávání údajů

  Naše společnost a/nebo naši poskytovatelé služeb uchovávají vaše osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném k plnění našich povinností a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a to v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Jakmile již nebude zapotřebí, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, vymažeme je z našich systémů a/nebo záznamů a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci tak, aby na jejich základě již nebylo možné identifikovat vaši osobu (ledaže bychom museli vaše údaje uchovávat déle z důvodu plnění právních nebo regulatorních povinností, které se na nás vztahují; na osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodní korespondenci se například mohou vztahovat zákonné požadavky na uchovávání údajů, na základě kterých může být nutné je uchovávat po dobu až 10 let. V relevantních případech budou jakékoliv jiné osobní údaje vymazány

 • 8 Vaše práva

  Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoliv činnostmi zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

  Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu svých osobních údajů, požádat o výmaz svých osobních údajů, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, požádat o přenositelnost údajů a uplatnit právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být dle platných národních právních předpisů na ochranu osobních údajů omezena. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeným v bodu 2 výše.

  8.1 Právo na přístup: Můžete mít právo od nás získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Informace, k nimž máte právo získat přístup, zahrnují mimo jiné: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou poskytnuty. Toto právo však není právem absolutním a zájmy jiných osob mohou toto právo na přístup omezit.

  Můžete mít právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

  8.2 Právo na opravu údajů: Můžete mít právo si vyžádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje týkající se vaší osoby. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například poskytnutím doplňujícího prohlášení.

  8.3 Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo si vyžádat, abychom vymazali osobní údaje týkající se vaší osoby, a my pak můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

  8.4 Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a my je budeme moci zpracovávat pouze pro vybrané účely.

  8.5 Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom vám v tomto bránili.

  8.6 Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít kdykoliv na základě své konkrétní situace právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů a my pak můžeme být povinni přestat vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud jsou navíc vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, což zahrnuje i profilování, pokud je součástí takového přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  v08-08-2019

Kia UVO
Podmínky užívání – ovládací panel (Head Unit)

(English version below)

 • 1. Předmět

  Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky užívání “) se vztahují na užívání služeb Kia UVO a Kia Live prostřednictvím ovládacího panelu ve vozidle (dále jen „Služby “), poskytovaných uživateli Služeb (dále jen „Uživatel “ nebo „vy “) společností Kia UVO Connected GmbH, zapsanou pod registračním číslem HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, tel. č.: +42 0222 999 333, e-mail: info@Kia-uvo.eu (dále jen „Kia “, „my “, „náš “ a všechny pádové tvary těchto zájmen).

  Máte-li ohledně těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s nimi nějaké dotazy, obraťte se na naše zákaznické call centrum:

  Kia UVO Connected GmbH
  e-mail: info@Kia-uvo.eu
  korespondenční adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem
  tel. č.: +42 0222 999 333

 • 2. Používání Služeb

  2.1. K používání Služeb není potřeba, aby se Uživatel zaregistroval. Informace ohledně souvisejících shromažďovaných a zpracovávaných údajů získáte v našem Oznámení o ochraně osobních údajů – ovládací panel (Head Unit).

  2.2. Kupní smlouva na vozidlo a smlouva týkající se poskytování Služeb podle Podmínek užívání představují z právního hlediska samostatné obchodní transakce a smlouvy. Plnění jedné z těchto smluv nemá žádné dopady na smlouvu druhou. Za určitých okolností tak může dojít k tomu, že Uživatel bude plnit kupní smlouvu na vozidlo, aniž by mohl používat Služby. V opačném případě, například dojde-li ke zrušení transakce ve vztahu ke kupní smlouvě na vozidlo, může být smlouva o poskytování Služeb pro předmětné vozidlo ukončena podle bodu 9.4.

  2.3. Veškeré smlouvy mezi společností Kia a Uživatelem jsou uzavřeny v místní jazykové verzi a v anglickém jazyce. Poté, co bude příslušná smlouva uzavřena, bude její znění poskytnuto Uživateli a my ji budeme následně uchovávat, přičemž k dispozici Uživateli pak bude pouze na vyžádání.

 • 3. Služby

  3.1. Služby zahrnují následující dílčí služby, které jsou podrobněji popsány v popisu příslušné služby, který tvoří součást těchto Podmínek užívání:

  a) Kia Live Kia Live umožňuje Uživateli přístup k následujícím funkcím:
   Doprava: aktuální dopravní informace k nastavení cesty a zobrazení dopravní situace; Online navigace umožňuje uživateli navigovat do požadovaného cíle na základě kombinace dopravních dat v reálném čase a historických dopravních informací.
   Aktuální bod zájmu (Live point of interest (POI)): informace o bodu zájmu v blízkém okolí na základě aktuální polohy;
   Počasí: informace o počasí v daném místě;
   Parkování: informace o parkování na ulici a mimo ni v blízkém okolí na základě aktuální polohy, cílového bodu, bodu vybraného ze seznamu, centra města;
   Bod zájmu u elektromobilů (EV POI) (pouze u elektromobilů a hybridních plug-in elektromobilů): informace o blízkých dobíjecích stanicích, včetně dostupnosti na základě aktuální polohy;
   Bod zájmu – prodejce Kia (Dealer POI): informace o místě v blízkém okolí, kde se nachází prodejce Kia, na základě aktuální polohy; a
   Upozornění na kamery/nebezpečné zóny (pokud je to ve vaší zemi v souladu se zákonem): Systém upozorňuje na oblasti, kde dochází k nehodám, a označuje místa častých dopravních nehod nebo místa, kde jsou umístěny kamery pro měření rychlosti.

  b) Online rozpoznávání hlasu (Online Voice Recognition)
  Funkce online rozpoznávání hlasu umožňuje Uživateli mít přístup ke Službám a ovládat je pomocí slovních pokynů a psát a posílat textové zprávy prostřednictvím připojeného mobilního zařízení. Online rozpoznávání hlasu funguje v online prostředí. K tomu, aby mohla být poskytována a zlepšována služba online rozpoznávání hlasu, jsou shromažďovány vzorky hlasu Uživatele a údaje z GPS.

  3.2. Některé Služby jsou poskytovány ve spolupráci se subdodavateli.

  3.3. V rámci následujících Služeb je potřeba shromažďovat a zpracovávat údaje o poloze (údaje GPS).: Kia Live online rozpoznávání hlasu Bez shromažďování a zpracování údajů o zeměpisné poloze nemůže být příslušná Služba (Služby) poskytována/používána.

  3.4. Služby budeme dále analyzovat a zdokonalovat za účelem vývoje nové mobility a produktů a/nebo služeb souvisejících s mobilitou, zabezpečení našich produktů a/nebo zlepšování našich služeb. Za tímto účelem automaticky analyzujeme údaje vycházející ze statistických nebo matematických modelů, abychom zjistili možnosti zlepšení.

 • 4. Autorské právo

  4.1. Veškerý obsah Služeb je vlastnictvím společnosti Kia, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných společností či spřízněných osob (dále jen „Skupina Kia“) nebo třetích stran a je chráněn platným zákonem o právu autorském, ve kterém jsou všechna práva vyhrazena. Všechna práva ke Službám, podkladový software, obsah i uspořádání jsou vlastnictvím Skupiny Kia a jejích poskytovatelů licence. Služby nesmíte žádným způsobem prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, rozesílat nebo komerčně využívat bez našeho výslovného písemného souhlasu. Služby nesmíte (zcela ani částečně) reprodukovat, předávat (elektronicky či jinak), upravovat, zobrazovat, znovu zasílat, poskytovat na ně licenci, odkazovat na ně nebo je jinak používat pro jakékoliv veřejné či komerční účely bez našeho předchozího povolení. 4.2. Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání nebude vykládáno jako udělení licence nebo jako právo na používání jakéhokoliv zobrazení, ochranné známky, služební známky nebo loga, kdy toto vše je vlastnictvím Skupiny Kia. Skupina Kia si vyhrazuje všechna práva ve vztahu k jakýmkoliv svým utajovaným informacím nebo materiálům ohledně Služeb a bude tato práva vymáhat v plném rozsahu stanoveném platným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

 • 5. Závazky Uživatele

  5.1. Při používání Služeb jste povinni dodržovat platné právní předpisy a respektovat práva třetích stran. 5.2. Služby také nesmíte zneužívat a musíte plnit povinnosti uvedené níže:

  a) SIM kartu používanou k poskytování služeb nesmíte používat: (a) k přenosu hlasu (včetně VOIP), (b) k přístupu k veřejně dostupnému cíli (tj. veřejná IP adresa), například prostřednictvím zástupce, brány nebo routingu, (c) způsobem, který se snaží narušit bezpečnostní opatření, bez ohledu na to, zda má takové narušení za následek poškození nebo ztrátu dat, (d) způsobem, který využívá Služby nebo software ve vztahu k systému Internet Relay Chat (umožňujícímu chatování v reálném čase po internetu), sdílení souborů mezi uživateli (peer to peer), distribuci souborů pomocí nástroje BitTorrent nebo síti proxy serverů, (e) způsobem, který zahrnuje spamování, zasílání hromadných nevyžádaných e-mailů či komerčních sdělení nebo otevřený přenos e-mailů přes internetový protokol (SMTP), nebo (f) jakýmkoliv způsobem, v jehož důsledku dochází k narušení sítě.

  b) Nesmíte sdělovat výsledky žádných srovnávacích nebo výkonnostních testů SIM karty,

  sítě, Služeb nebo jejich součástí třetím stranám.

  c) Pokud k poskytování Služeb používáte SIM kartu, dovolujeme si vás informovat o následujícím: Služby 4G/LTE (zajišťované externím poskytovatelem služeb) jsou dostupné pouze na kompatibilních zařízeních (tj. na ovládacím panelu), která podporují určitou 4G/LTE frekvenci konkrétní roamingové sítě. Tam, kde není možné poskytovat služby 4G/LTE, budou poskytovány služby 2G nebo 3G, a to v závislosti na dostupnosti takových sítí a jejich kompatibilitě s ovládacím panelem..

 • 6. Bezplatné Služby

  Služby jsou poskytovány bezplatně po dobu 7 let, počínaje datem prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tj. okamžikem nabytí účinnosti první kupní smlouvy. Do budoucna si vyhrazujeme právo navrhnout další služby podle samostatných podmínek užívání.

 • 7. Doba provozuschopnosti

  7.1. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale deaktivovat zcela nebo částečně přístup ke Službám z technických a bezpečnostních důvodů (například v případě mezer v zabezpečení) a dalších podstatných důvodů.

  7.2. Poskytování a používání Služeb může být omezeno stavem techniky, který je mimo naši kontrolu. To se týká především dostupnosti datových připojení zajišťovaných poskytovateli. V jednotlivých případech pak nemusejí být v důsledku nedostupnosti sítě Služby k dispozici, jelikož nedojde k nutnému přenosu dat. Mimoto může v době špičky dojít ke krátkodobému zpomalení Služeb, bezdrátových i pevných sítí a internetu.

  7.3. K případům narušení může dojít i v důsledku působení vyšší moci, včetně omezení způsobených pandemií nebo epidemií, stávek, přerušení práce a úředních nařízení, a v důsledku technických či jiných opatření (například opravy, údržby, aktualizace softwaru a rozšíření) vyžadovaných v rámci našich systémů nebo systémů navazujících poskytovatelů, poskytovatelů obsahu a správců sítě, které jsou nezbytné pro řádné nebo lepší plnění Služeb.

  7.4. Má-li být přístup ke Službám dezaktivován, omezen nebo přerušen, jak je popsáno v tomto bodu 7, budeme vás o tom informovat předem, pokud to bude možné, s uvedením důvodu takové dezaktivace, omezení či přerušení.

 • 8. Ochrana osobních údajů

  8.1. Informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s poskytováním Služeb, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů – ovládací panel (Head Unit).

  8.2. Uživatel je povinen informovat jakéhokoliv dalšího uživatele či řidiče vozidla, že Služby jsou aktivovány. Uživatel bude takového dalšího uživatele či řidiče informovat o činnosti zpracování osobních údajů, popsané v Oznámení o ochraně osobních údajů – ovládací panel (Head Unit), a o skutečnosti, že Služby vyžadují shromažďování a zpracování údajů o poloze (údaje GPS).

 • 9. Doba trvání, ukončení

  9.1. Právo používat Služby vzniká dnem, kdy je vozidlo prodáno prvnímu majiteli, tj. okamžikem nabytí účinnosti první kupní smlouvy, a automaticky zaniká po uplynutí 7 let.

  9.2. Smlouvu týkající se poskytování Služeb, a tím i právo používat Služby můžete ukončit kdykoliv ke konci kalendářního čtvrtletí, s výpovědní dobou 6 týdnů.

  9.3. Právo kterékoliv ze stran na ukončení smlouvy z opodstatněných důvodů zůstává nedotčeno.

  9.4. V případě zrušení kupní smlouvy na vozidlo, zpětného odkupu nebo jiného odebrání vozidla příslušným obchodníkem, v případě ukončení leasingové smlouvy, v případě prodeje vozidla třetí straně, v případě krádeže a v případě celkové neopravitelné škody bude každá strana oprávněna ukončit Služby ve vztahu k předmětnému vozidlu. Ukončení nabývá platnosti, jakmile strana obdrží výpověď. V případě prodeje nebo převodu vlastnictví vozidla na třetí stranu vymaže Uživatel údaje uložené ve vozidle

  . 9.5. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale zablokovat a/nebo zrušit používaní Služeb, pokud dojde k podstatnému porušení těchto Podmínek užívání, a ukončit smlouvu, poruší-li Uživatel závažným způsobem tyto Podmínky užívání.

 • 11. Různé

  11.1. Tyto Podmínky užívání představují úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu používání Služeb a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami ve vztahu k danému předmětu.

  11.2. Odchylné, protichůdné nebo doplňující podmínky Uživatele budou pro užívání Služeb platit pouze tehdy, pokud je výslovně písemně akceptujeme.

  11.3. Jakékoliv dodatky a doplňky Podmínek užívání i oznámení nutná k jejich plnění musejí být v písemné podobě (včetně e-mailu a faxu), aby byla účinná. Požadavek na písemnou formu může být zrušen pouze písemně.

  11.4. Máme právo zcela nebo částečně postoupit naše práva a povinnosti z této smlouvy jinému poskytovateli služeb na základě oznámení podaného Uživateli 6 týdnů předem. V takovém případě má však Uživatel právo ukončit tuto smlouvu do jednoho měsíce od obdržení písemného oznámení, s účinností k okamžiku zamýšleného postoupení smlouvy společnosti, která ve smlouvě nastupuje na místo společnosti Kia. O tomto právu na ukončení budeme Uživatele výslovně informovat písemným oznámením. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, tímto právem nebude dotčeno vaše právo ukončit Podmínky užívání, a tím i právo používat Služby, kdykoliv na základě oznámení podaného 6 týdnů předem, jak je stanoveno v bodu 9.2.

 • 12. Zákaznická služba/reklamace

  12.1. V případě dotazů nebo stížností mohou Uživatelé využít kontaktní údaje uvedené v bodu 1 výše..

  12.2. Společnost Kia se nepodílí (ani není její povinností se podílet) na alternativním řešení sporů před alternativním subjektem pro řešení sporů pro spotřebitele. Evropská komise poskytuje webovou stránku pro řešení sporů online, která je zaměřena na pomoc spotřebitelům a obchodníkům při řešení jejich sporů mimosoudně, k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 • 13. Neexistence práva na odstoupení

  Uživatel nemá právo na odstoupení. To platí i v případě, že je Uživatel spotřebitelem, protože Služby jsou poskytovány bezplatně.

 • 14. Odpovědnost

  14.1. Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody způsobené mírnou nedbalostí je bez ohledu na právní důvod omezena takto: a) společnost Kia odpovídá za porušení smluvních povinností do výše předvídatelné škody obvyklé u tohoto typu smluv; b) společnost Kia neodpovídá za žádnou nepřímou škodu vyplývající z používání Služeb.

  14.2. Výše uvedená omezení odpovědnosti se neuplatní v případě povinné zákonné odpovědnosti, zejména odpovědnosti za hrubou nedbalost nebo úmyslné protiprávní jednání, újmu na přirozených právech fyzické osoby nebo odpovědnosti za vadu výrobku. Tato omezení odpovědnosti se neuplatní v případě slabší strany ve smyslu ust. § 433 odst. 2 českého občanského zákoníku a v příslušném rozsahu také v případě, že společnost Kia poskytla určitou konkrétní záruku.

  14.3. Ustanovení bodů 14.1 a 14.2 platí obdobně pro odpovědnost společnosti Kia za zbytečně vynaložené výdaje.

  14.4. Uživatel je povinen vynaložit přiměřené úsilí k prevenci a minimalizaci škod.:

Kia UVO
Terms of Use - Head Unit

(English version)

1. Scope

These terms of use ("Terms of Use") apply to the use of Kia UVO and Kia Live via the vehicle's head unit ("Services") provided by Kia UVO Connected GmbH, registered under the registration number HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, phone: +44 333 202 299 0, email: info@kia-uvo.eu ("Kia"; "we"; "us"; "our") to the user of the Services ("User" or "You"). If you have any questions about or in connection with this Terms of Use, you may contact our customer call centre:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Ordinary mail: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Phone: +44 333 202 299 0

2. Use of the Services

2.1. To use the Services the User does not need to sign up. For information regarding the related data collected and the processing thereof please refer to our Privacy Notice - Head Unit.

2.2. The purchase agreement on the vehicle and the agreement concerning the provision of the Services in accordance with the Terms of Use are legally separate business transactions and agreements. The performance of one of the agreements shall have no implications on the respective other agreement. In certain circumstances, this may result in the User fulfilling the purchase agreement on the vehicle without being able to use the Services. In the opposite case, e.g. in the case of reverse transaction of the purchase agreement for the vehicle, the agreement for the provision of the Services for the vehicle concerned may be terminated according to section 9.4.

2.3. All agreements between Kia and the User are concluded in the local language version and English language. After the conclusion of the respective agreement the text of the agreement will be provided to the User and is then stored by us but will no longer be accessible to the User, except upon request of the User.

3. Services

3.1. The Services comprise the following individual services which are described in more detail in the service descriptions of the respective service and which are hereby incorporated into these Terms of Use:

a) Kia Live
Kia Live enables the User to access the following functions:
• Traffic: Live traffic information to calculate routes and display traffic situation; Online Navigation enables the User to navigate to their desired destination based on the combination of real-time traffic data and historical traffic information.
• Live point of interest (POI): Information on nearby POI based on current position;
• Weather: Local weather information;
• Parking: On and Off Street parking information based on current position, nearby destination, nearby scrolled mark, nearby city center;
• EV POI (only for electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles): Information on nearby charging stations including availability status based on current position;
• Dealer POI: Kia dealer location information based on nearby current position; and
• Camera/danger zone alerts (if legally permissible in your country): The system provides alerts in areas where accidents are particularly common and warns You about accident black spots or speed cameras.

b) Online Voice Recognition
Online Voice Recognition enables the User to use spoken commands to access and control the Services and draft and send text messages via a connected mobile device. Online Voice Recognition is operated in an online environment. Voice samples and GPS data of the User will be collected and stored in order to perform and improve the Online Voice Recognition service.

3.2. Some of the Services are provided with the help of subcontractors.

3.3. The following Services require the collection and processing of location data (GPS data): Kia Live and Online Voice Recognition. Without the collection and processing of location data the respective Service(s) cannot be provided/used.

3.4. We will further analyse and improve the Services to develop new mobility and mobility related products and/or services, to secure our products and/or to improve our services. For these purposes, we automatically analyse the data based on statistical and mathematical models to identify potential for improvements.

4. Copyright

4.1. The entire content of the Services is the property of Kia, its direct or indirect subsidiaries or affiliated companies (hereinafter referred to collectively as "Kia Group") or third parties and is protected by applicable copyright law with all rights reserved. All rights in the Services, the underlying software, the content and arrangement are owned by Kia Group and its licensors. You must not sell, distribute, publish, broadcast, circulate or commercially exploit the Services in any manner without our express written consent. You may not reproduce (in whole or part), transmit (by electronic means or otherwise), modify, display, redeliver, license, link or otherwise use the Services for any public or commercial purpose without our prior permission.

4.2. Nothing in these Terms of Use shall be construed as granting a licence or right to use any image, trade mark, service mark or logo, all of which are the property of Kia Group. Kia Group reserves all rights with respect to its proprietary information or material in connection with the Services and will enforce such rights to the full extent of applicable copyright and trade mark law.

5. User Obligations

5.1. You are obligated to comply with applicable law and respect the rights of third parties when using the Services.

5.2. In addition, You must not misuse the Services and abide by the obligations set out as follows: a) You must not use the SIM card used for the provision of the Services: (a) for the transmission of voice (including VOIP); (b) to access a publicly addressable destination (i.e. public IP address) including through the use of a proxy, gateway or routing; (c) in any way that attempts to penetrate security measures whether or not the intrusion results in the corruption or loss of data; (d) in any way that uses the Services or software related to internet relay chat, peer to peer file sharing, bit torrent, or proxy server network; (e) in a way that involves spamming, the sending of bulk unsolicited emails or commercial messages or maintaining an open SMTP relay; or (f) in any way that causes the network to be impaired. b) You must not publish any results of any benchmark or performance tests of the SIM card, the network, the Services, or component thereof to any third parties. c) To the extent You use the SIM card for the provision of the Services, we need to inform You about the following: The 4G/LTE services (provided by an external service provider) are only available on compatible devices (i.e. the head unit) which support the particular 4G/LTE frequency of the specific roaming network. Where 4G/LTE services cannot be provided, 2G or 3G services will be provided subject to the availability of, and compatibility of the head unit with, such networks.

6. Free Services

The Services are provided free of charge for a period of 7 years commencing on the day the vehicle is sold to the first owner of the vehicle, i.e. the point in time the initial purchase agreement becomes effective. We reserve the right to propose additional services in the future subject to separate terms of use.

7. Uptime

7.1. We reserve the right to temporarily or permanently deactivate access to the Services in whole or in part for technical and security reasons (e.g. in the event of gaps in security) and other important reasons.

7.2. The provision and use of the Services may be subject to restrictions with regard to the current state of the art beyond the scope of our control. This relates in particular to the availability of the data connections provided by carriers. In individual cases, the non-availability of the network can lead to the Services not being available as the necessary data transfer cannot occur. In addition, short-term capacity bottlenecks can arise from peak loads on the Services, wireless and fixed networks and on the Internet.

7.3. Disruptions can also arise due to force majeure, including pandemic and epidemic diseases, strikes, lockouts and official orders, and on account of technical and other measures (e.g. repairs, maintenance, software updates, and extensions) necessary on our systems or those of downstream or upstream providers, content providers and network operators, which are necessary for the proper or improved performance of the Services.

7.4. Where access to the Services is deactivated, restricted or disrupted as described in this Section 7, to the extent possible we will contact you in advance to inform you of this and give a reason for the deactivation, restriction or disruption.

8. Data Protection

8.1. For information on how we collect and process personal data in connection with the provision of the Services please refer to our Privacy Notice - Head Unit.

8.2. The User shall inform any other user/driver of the vehicle that the Services are activated. The User shall in particular inform such other user/driver about the data processing activities described in the Privacy Notice - Head Unit and the fact that the Services require the collection and processing of location data (GPS data).

9. Term, Termination

9.1. The right to use the Services commences on the day the vehicle is sold to the first owner of the vehicle, i.e. the point in time the initial purchase agreement becomes effective, and automatically expires after 7 years.

9.2. The agreement concerning the provision of the Services and thereby the right to use the Services can be terminated by You at any time with 6 weeks’ notice, to the end of a calendar quarter.

9.3. Either party's right to terminate for good cause remains unaffected.

9.4. Furthermore, in the event of the reversal of the purchase agreement for a vehicle, the reacquisition or other withdrawal of the vehicle by the relevant dealer, in the event of the termination of a leasing agreement, in case of sale of the vehicle to a third party, in case of theft, as well as in the event of total damage beyond repair, each party shall be entitled to the termination of the Services with regard to the vehicle concerned. The termination shall become valid as soon as one party receives the notice of termination. In case of sale or transfer of possession of the vehicle to a third party, the User shall delete the data stored in the vehicle.

9.5. We reserve the right to temporarily or permanently block and/or revoke the use of the Services in case of material breach of these Terms of Use and, in case of material breach by the User of these Terms of Use, to terminate the contract.

10. Changes to the Terms of Use

10.1. Kia reserves the right to make reasonable changes to the Terms of Use and/or to the Services. The User will be notified by us about any changes to these Terms of Use and/or the Services. If the User does not reject to those changes in text form (e.g. email, fax) within 4 weeks after receipt of the notification, the changes are deemed to be agreed. We will expressly notify the User about the right to reject and the consequences of being silent.

10.2. If the User rejects, we reserve the right to terminate any right to use the affected Service(s) with 6 weeks’ notice, to the end of a calendar quarter.

11. Miscellaneous

11.1. These Terms of Use are the entire agreement of the parties with respect to the subject matter of the use of the Services and supersedes all prior agreements, written or oral, between the parties with respect to the subject matter.

11.2. Deviating, conflicting or supplementing terms and conditions of the User shall only govern the use of the Services if explicitly accepted by us in writing.

11.3. Any amendments and additions to the Terms of Use as well as notifications necessary for their execution require text form (including email, fax) to be effective. The text form requirement can only be overruled in text form.

11.4. We are entitled to assign our rights and duties under this agreement either in full or in part to another service provider by providing 6 weeks’ notice to the User. In this case, however, the User shall be entitled to terminate the agreement within one month after receipt of the written notification effective at the time of the intended assignment of the agreement to the company which is taking over the place of Kia in the agreement. We shall expressly inform the User of this right of termination in the written notification. For the avoidance of doubt, this right is without prejudice to your right to terminate the Terms of Use and thereby the right to use the Services at any time upon 6 weeks’ notice as stipulated in Section 9.2.

12. Customer Service / Complaints

12.1. Users may use the contact details set out in Section 1 above in case of questions or complaints.

12.2. The European Commission provides a website for online dispute resolution, dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court, available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia does not and is not obligated to participate in alternative dispute resolution procedures before an alternative dispute resolution entity for consumers.

13. No right of withdrawal

The User does not have a right of withdrawal. This applies even in case the User is a consumer, because the Services are provided free of charge.

14. Liability

14.1 Kia's contractual and statutory liability for damages caused by slight negligence shall, irrespective of its legal ground, be limited as follows:

a) Kia shall be liable up to the amount of the foreseeable damages typical for this type of agreement due to a breach of contractual obligations;
b) Kia shall not be liable for any indirect damage which may result from the use of the Services.

14.2. The aforesaid limitations of liability shall not apply to mandatory statutory liability, in particular to liability for gross negligence or wilful misconduct, harm caused to the natural rights of an individual or to liability for defective products. In addition, such limitations of liability shall not apply with respect to weaker parties in the meaning of Section 433 (2) of the Czech Civil Code and if and to the extent Kia has assumed a specific guarantee.

14.3. Sections 14.1 and 14.2 apply accordingly for Kia's liability for wasted expenditures.

14.4. The User is obliged to take reasonable efforts for the prevention and minimization of damages.


v29-04-20

KIA UVO
Oznámení o ochraně osobních údajů – ovládací panel (Head Unit)

(English version below)

 • 1. Úvod

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů, vydané společností Kia UVO Connected GmbH, zapsané pod registračním číslem HRB 112541 (dále jen „Kia“, „my“ nebo „nás“ a všechny pádové tvary tohoto zájmena), se vztahuje na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby Kia UVO (dále jen „UVO“) prostřednictvím ovládacího panelu ve vozidle. Společnost Kia bere otázku vašeho soukromí velmi vážně a vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí.

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv změnit a/nebo doplnit. Tyto změny a/nebo doplnění mohou být nezbytné zejména z důvodu zavádění nových technologií nebo nových služeb. Informace o změnách zveřejníme na našich webových stránkách a/nebo prostřednictvím ovládacího panelu ve vozidle.

 • 2. Správce

  Správcem odpovědným za osobní údaje shromážděné a zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb UVO je společnost Kia UVO Connected GmbH.

 • 3. Kontaktní místo a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  3.1 Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo v souvislosti s ním, případně ohledně uplatnění jakýchkoliv svých práv, obraťte se na naše zákaznické call centrum:

  Kia UVO Connected GmbH
  e-mail: info@Kia-uvo.eu
  korespondenční adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem
  tel. č.: +42 0222 999 333

  3.2 Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  e-mail: dpo@Kia-uvo.eu
  korespondenční adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Theodor-Heuss-Allee 11,
  60486 Frankfurt nad Mohanem

 • 4. Účely, právní základ a kategorie osobních údajů

  V souvislosti se službami UVO vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném k uzavření nebo plnění smlouvy o službách UVO (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR)) nebo pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Další informace ohledně dílčích služeb UVO získáte v popisu příslušné služby v Podmínkách užívání UVO. (Osobní) údaje popsané v tomto článku níže jsou shromažďovány přímo z ovládacího panelu ve vozidle a jsou zpracovávány v souvislosti se službami UVO.

  Služby budeme dále analyzovat a zdokonalovat za účelem vývoje nové mobility a produktů a/nebo služeb souvisejících s mobilitou, zabezpečení našich produktů a/nebo zlepšování našich služeb. Za tímto účelem automaticky analyzujeme údaje vycházející ze statistických nebo matematických modelů, abychom zjistili možnosti zlepšení.

  Údaje popsané v tomto článku níže jsou nezbytné k poskytování služeb UVO. Bez těchto příslušných informací nelze služby UVO poskytovat.

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné účely pouze tehdy, pokud jsme povinni tak činit na základě právních požadavků (například předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s daným zpracováním souhlasili nebo pokud je takové zpracování jinak oprávněné dle platných právních předpisů. Dojde-li ke zpracování osobních údajů pro jiné účely, budeme vás o tom dodatečně informovat, bude-li to vhodné. V souvislosti se službami UVO neprovádíme automatizované rozhodování, včetně profilování, aniž bychom vás o takovém automatizovaném rozhodování, včetně profilování jinými prostředky, výslovně informovali.

  4.1 Kia Live
  Kia Live vám umožňuje přístup k následujícím funkcím:

   Doprava: aktuální dopravní informace k nastavení cesty a zobrazení dopravní situace;
  Online navigace umožňuje uživateli navigovat do požadovaného cíle na základě kombinace dopravních dat v reálném čase a historických dopravních informací.
   Aktuální bod zájmu (Live point of interest (POI)): informace o bodu zájmu v blízkém okolí na základě aktuální polohy;
   Počasí: informace o počasí v daném místě;
   Parkování: informace o parkování na ulici a mimo ni v blízkém okolí na základě aktuální polohy, cílového bodu, bodu vybraného ze seznamu, centra města;
   Bod zájmu u elektromobilů (EV POI) (pouze u elektromobilů a hybridních plug-in elektromobilů): informace o blízkých dobíjecích stanicích, včetně dostupnosti na základě aktuální polohy;
   Bod zájmu – prodejce Kia (Dealer POI): informace o místě v blízkém okolí, kde se nachází prodejce Kia, na základě aktuální polohy; a
   Upozornění na kamery/nebezpečné zóny (pokud je to ve vaší zemi v souladu se zákonem): Systém upozorňuje na oblasti, kde dochází k nehodám, a označuje místa častých dopravních nehod nebo místa, kde jsou umístěny kamery pro měření rychlosti.

  Pro tento účel musejí být k uzavření a/nebo plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Údaje o poloze GPS, požadavky na služby a odpovědi pro vyhledávání na serveru (data zájmu (POI)), data POI prodejce, informace týkající se paliva, informace týkající se parkování, informace o rychlostní kameře, informace o stanici elektrického vozidla (EV), informace o počasí) dopravní informace, jednotka vzdálenosti (km, míle, metry), nastavení jazyka, informace o telekomunikačním dopravci, jedinečné identifikátory (např. VIN, ID řidiče, ID služby), telefonní číslo, datum a místní čas, verze protokolu, informace o navigačním zařízení (např. verze hardwaru, verze softwaru), informace o trase (např. počáteční bod, nastavení, cílový bod, odhadovaný čas) ). Údaje GPS (o poloze) a identifikační číslo služby budou dále shromažďovány a uchovávány po dobu až 93 dnů pro účely zlepšování služby Kia Live, a to na základě oprávněných zájmů. Podrobné informace o testu vyváženosti zájmů jsou k dispozici na vyžádání.

  4.2 Online rozpoznávání hlasu (Online Voice Recognition)
  Funkce online rozpoznávání hlasu vám umožňuje mít přístup ke službám Kia Live a ovládat je pomocí slovních pokynů a psát a posílat textové zprávy prostřednictvím připojeného mobilního zařízení. Při aktivaci služby UVO ve vašem vozidle se aktivuje online rozpoznávání hlasu jako základní nastavení. Při používání online rozpoznávání hlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány v online prostředí.

  Pro tento účel budou k uzavření nebo plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů : hlasové nahrávky, údaje GPS (poloha), identifikační číslo vozidla (VIN kód), identifikační číslo služby.

  Nahrané vzorky hlasu jsou předávány spolu s údaji GPS a identifikačním číslem služby našemu příslušnému poskytovateli služeb. Naším poskytovatelem služeb ve vztahu k online rozpoznávání hlasu je společnost Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko (zpracovatel) ("Cerence"), a její dílčí zpracovatelé, kteří se mohou nacházet v zemích mimo EU/EHP a nemusejí poskytovat odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost Cerence převádí vzorky hlasu na textové vzorky, sémanticky je interpretuje (je-li to nutné) a výsledek pak odesílá zpět do vozidla.
  Vzorky hlasu a údaje GPS budou dále shromažďovány a uchovávány po dobu až 90 dnů pro účely poskytování a zlepšování služby online rozpoznávání hlasu, a to na základě oprávněných zájmů. Podrobné informace o testu vyváženosti zájmů jsou k dispozici na vyžádání.
  Předávání svých osobních údajů (tj. vzorků hlasu) společnosti Cerence můžete zabránit dezaktivací online rozpoznávání hlasu v příslušných nastaveních ovládacího panelu ve vozidle. Dezaktivací online rozpoznávání hlasu může dojít k omezení nebo vypnutí funkce rozpoznávání hlasu.

  4.3 Režim parkovací služby
  Pokud je tento režim aktivován a vozidlo je řízeno jinou osobou, může Uživatel sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, dobu jízdy, vzdálenost jízdy a nejvyšší rychlost (viz část 4 Oznámení o ochraně osobních údajů - aplikace UVO). Tato informace se také zobrazí na obrazovce hlavní jednotky.

  Za tímto účelem jsou nezbytně zpracovávány následující kategorie osobních údajů: informace o stavu služby (stav aktivace, čas zahájení a ukončení režimu obsluhy, doba jízdy, doba najetých kilometrů, doba nečinnosti motoru, maximální rychlost, délka jízdy), ukazatele vozidla (umístění, rychlost, čas, přesnost, směr).

 • 5. Vaše práva

  Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoliv činnostmi zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

  Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu svých osobních údajů, požádat o výmaz svých osobních údajů, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, požádat o přenositelnost údajů a uplatnit právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Mimoto máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být dle platných národních právních předpisů na ochranu osobních údajů omezena.

  5.1 Právo na přístup: Můžete mít právo od nás získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Informace, k nimž máte právo získat přístup, zahrnují mimo jiné: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou poskytnuty. Toto právo však není právem absolutním a zájmy jiných osob mohou toto právo na přístup omezit.

  Můžete mít právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

  5.2 Právo na opravu údajů: Můžete mít právo si vyžádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje týkající se vaší osoby. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například poskytnutím doplňujícího prohlášení.

  5.3 Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo si vyžádat, abychom vymazali osobní údaje týkající se vaší osoby, a my pak můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

  5.4 Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a my je budeme moci zpracovávat pouze pro vybrané účely.

  5.5 Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom vám v tomto bránili.

  5.6 Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít kdykoliv na základě své konkrétní situace právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů a my pak můžeme být povinni přestat vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud jsou navíc vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, což zahrnuje i profilování, pokud je součástí takového přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  5.7 Právo učinit opatření ohledně uchovávání a sdělování údajů po vaší smrti: Máte právo učinit konkrétní opatření ohledně uchovávání a sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti a my se jimi budeme řídit. Můžete se také dohodnout na obecných opatřeních se třetí stranou, která nám pak vaše pokyny v danou dobu sdělí.

 • 6. Příjemci a kategorie příjemců

  Přístup k vašim osobním údajům mají ve společnosti Kia pouze osoby, které tyto údaje potřebují k tomu, aby mohly plnit své pracovní úkoly.

  Společnost Kia může vaše osobní údaje za příslušnými účely předávat příjemcům a kategoriím příjemců uvedeným níže:

   Třetí strany – soukromé osoby – jiné spřízněné či nespřízněné soukromé osoby, než jsme my, které samostatně nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  Pro účely poskytování služeb UVO musíme předávat údaje (například našim zpracovatelům údajů – viz níže). Pro tuto technickou službu využíváme telekomunikačních služeb poskytovaných telekomunikačními poskytovateli (v současné době společnost Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Spolková republika Německo).

   Zpracovatelé údajů – Vaše osobní údaje mohou obdržet vybrané třetí strany, ať již spřízněné či nespřízněné, které pak tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Kia na základě příslušných pokynů tak, jak je to nutné pro příslušné účely zpracování. Zpracovatelé údajů budou povinni dodržovat smluvní závazky a provádět odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů a budou zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu s danými pokyny.

   Zpracovatelem údajů pro technický provoz služby UVO jsou společnost Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Spolková republika Německo a Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.

   Ve vztahu ke službám Kia Live a online rozpoznávání hlasu využíváme také dalších zpracovatelů údajů.

   U služby online rozpoznávání hlasu: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko.

   Zpracovateli údajů pro služby call centra jsou spřízněné osoby společnosti Kia, které se nacházejí v rámci EU/EHP.

   Státní orgány, soudy, externí poradci a obdobné třetí strany, které jsou veřejnými orgány, jak je vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy.

 • 7. Předávání osobních údajů do zahraničí

  Někteří příjemci vašich osobních údajů se budou nacházet nebo mohou mít příslušné provozy v jiných zemích, než je vaše země a země EU/EHP, například v Korejské republice nebo ve Spojených státech amerických (například další zpracovatelé společnosti Cerence), ve kterých mohou právní předpisy na ochranu osobních údajů stanovit odlišnou úroveň ochrany než právní předpisy ve vaší jurisdikci a pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany. Při předávání údajů těmto příjemcům mimo EU/EHP zajišťujeme odpovídající bezpečnostní opatření, zejména uzavřením smluv o předávání údajů, schválených Evropskou komisí (například Standardní smluvní doložky (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES)), s příjemci nebo prováděním jiných opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Kopie příslušného opatření, které jsme podnikli, je k dispozici prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 3.2 výše).

 • 8. Doba uchovávání údajů

  8.1 Společnost Kia a/nebo naši poskytovatelé služeb uchovávají vaše osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném k plnění našich povinností a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a to v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Jakmile již nebude zapotřebí, aby společnost Kia zpracovávala vaše osobní údaje, vymažeme je z našich systémů a/nebo záznamů a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci tak, aby na jejich základě již nebylo možné identifikovat vaši osobu (ledaže bychom museli vaše údaje uchovávat déle z důvodu plnění právních nebo regulatorních povinností, které se na společnost Kia vztahují; na osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodní korespondenci se například mohou vztahovat zákonné požadavky na uchovávání údajů, na základě kterých může být nutné je uchovávat po dobu až 10 let).

  8.2 Tam, kde nejsou stanoveny žádné zákonné nebo regulatorní lhůty, jsou zpravidla veškeré osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb UVO vymazány nebo anonymizovány bezprostředně poté, co bylo dokončeno provádění konkrétního úkonu v rámci služeb UVO, a to s následujícími výjimkami:

   registrační and přihlašovací údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy (tj. maximálně sedm let)
   online rozpoznávání hlasu: vzorky hlasu a údaje GPS (viz bod 4.2 výše) jsou uchovávány po dobu maximálně 90 dnů
   Kia Live: údaje GPS a identifikační číslo služby (viz bod 4.1 výše) jsou uchovávány po dobu maximálně 93 dnů.

  8.3 Resetování účtu: Svůj účet můžete resetovat nastavením příslušné preference (například na ovládacím panelu ve vozidle). V takovém případě budou veškeré osobní údaje týkající se vašeho účtu vymazány, ledaže by se na ně vztahovaly doby uchovávání údajů (viz bod 8.1 výše). Po resetování účtu budete ze služeb UVO odhlášeni, a pokud byste chtěli služby UVO používat, budete se muset znovu zaregistrovat nebo se přihlásit za použití jiných přihlašovacích údajů.

 • 9. Offline režim (vypnutý modem)

  Nastavením příslušné preference můžete aktivovat Offline režim. Pokud je zapnutý Offline režim, dojde k dezaktivaci všech funkcí UVO a pro UVO nebudou shromažďovány žádné osobní údaje, zejména údaje o poloze (GPS), a v horní části displeje ovládacího panelu ve vozidle se objeví ikona Offline režim.

KIA UVO
Privacy Notice - Head Unit

(English version)

1. Introduction

This Privacy Notice of Kia UVO Connected GmbH, registered under the registration number HRB 112541, ("Kia", "we" or "us") applies to the collection and processing of personal data in connection with the provision of Kia UVO ("UVO") via the car’s head unit. We at Kia take your privacy very seriously and will process your personal data only in accordance with applicable data protection and privacy law.
We may change and/or supplement this Privacy Notice at any time. Such changes and/or supplements may be necessary in particular due to the implementation of new technologies or the introduction of new services. We will publish the changes on our websites and/or in the car’s head unit.

2. Controller

The responsible controller for any personal data collected and processed in connection with the provision of UVO is Kia UVO Connected GmbH.

3. Contact Point and Data Protection Officer

3.1 If you have any questions about or in connection with this Privacy Notice or the exercise any of your rights, you may contact our customer call center:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Ordinary mail: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Phone: +44 333 202 299 0

3.2 Alternatively, you may also contact our data protection officer:

Email: dpo@kia-uvo.eu
Ordinary mail: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

4. Purposes, Legal Basis and Categories of Data

In connection with UVO we collect and process your personal data only insofar as the collection and processing is necessary for the conclusion or the performance of the UVO contract (Art. 6 (1) b) GDPR), or legitimate interests (Art. 6 (1) f) GDPR). For further details on individual UVO services, please consult the respective service description in the UVO Terms of Use. The (personal) data described in this Section 4 below is collected directly from the car’s head unit and is processed in connection with the UVO services.

We will further analyse and improve the Services to develop new mobility and mobility related products and/or services, to secure our products and/or to improve our services. For these purposes, we automatically analyse the data based on statistical and mathematical models to identify potential for improvements.

The data described in this Section 4 below is required to provide the UVO services. Without the respective information, the UVO services cannot be performed.

We process your personal data for other purposes only if we are obligated to do so on the basis of legal requirements (for example, transfer to courts or criminal prosecution authorities), if you have consented to the respective processing or if the processing is otherwise lawful under applicable law. If processing for another purpose takes place we will provide you with additional information, if appropriate. We do not engage in automated decision-making including profiling in connection with the UVO services unless we have expressly notified you of such automated decision-making including profiling by other means.

4.1 Kia Live

Kia Live enables you to access the following functions:

• Traffic: Live traffic information to calculate routes and display traffic situation. Online Navigation enables the User to navigate to their desired destination based on the combination of real-time traffic data and historical traffic information.
• Live point of interest (POI): Information on nearby POI based on current position
• Weather: Local weather information
• Parking: On and Off Street parking based on current position, nearby destination, nearby scrolled mark, nearby city center
• EV POI (only for Electric Vehicles and Plug-in Hybrid Electric Vehicles): Information on nearby charging stations including availability status based on current position
• Dealer point of interest (POI): Kia nearby dealer location information based on nearby current position
• Camera/danger zone alerts (if legally permissible in your country): The system provides alerts in areas where accidents are particularly common and warns You about accident black spots or speed cameras

For this purpose the following categories of personal data are processed for the conclusion or the performance of the contract: (GPS) Location data, service requests and responses for server search (point of interest (POI) data), dealer POI data, fuel-related information, parking-related information, speed camera information, electric vehicle (EV) station information, weather information), traffic information, unit of distance (km, miles, meters), language settings, telecom carrier information, unique identifiers (e.g. Vehicle Identification Number (VIN), Driver ID, Service ID), phone number, date and local time, protocol version, navigation device information (e.g. hardware version, software version), route information (e.g. start point, settings, goal point, estimated time).

In addition, the GPS data (location) and the Service ID will be collected and stored for up to 93 days in order to improve the Kia Live service, based on legitimate interests. More information on the balancing test is available upon request.

4.2 Online Voice Recognition

Online Voice Recognition enables you to use spoken commands to access and control Kia Live services and draft and send text messages via a connected mobile device. Upon the activation of UVO in your vehicle, Online Voice Recognition is activated as a default setting. When using Online Voice Recognition, your personal data will be processed in an online environment.

For this purpose the following categories of personal data are processed for the conclusion or the performance of the contract: Voice recording, GPS data (location), unique identifiers (e.g. Vehicle Identification Number (VIN), Service ID).

The recorded voice samples are transferred together with the GPS data and the Service ID to our relevant service provider. Our service provider for the Online Voice Recognition is Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Netherlands (processor) ("Cerence") and its sub-processors, which may be located in countries outside the EU/EEA and may not provide for an adequate level of data protection. Cerence transforms the voice samples into text samples, semantically interpreting them (if necessary), and then sends the result back to the vehicle.

In addition, voice samples and GPS data will be collected and stored for up to 90 days in order to perform and improve the Online Voice Recognition service based on legitimate interests. More information on the balancing test is available upon request.

You can prevent the transfer of your personal data (i.e. voice samples) to Cerence by deactivating the Online Voice Recognition in the respective settings of your head unit. By deactivating the Online Voice Recognition the functionality of the voice recognition may be limited or disabled.

4.3 Notification Center

Notification Center enables the User to receive messages from Kia on the head unit screen.
For this purpose the following categories of personal data are processed for the conclusion or the performance of the contract: unique identifiers (e.g. Vehicle Identification Number (VIN)), sequenceID, read status, UTC time.

4.4 Valet Parking Mode

When activated and the vehicle is driven by another person, the User can monitor the vehicle location, the time ignition was turned off last, driving time, driving distance and top speed (please refer to Section 4 of the Privacy Notice - UVO App). This information is also displayed on the head unit screen.

For this purpose the following categories of personal data are necessarily processed: unique identifiers (e.g. Vehicle Identification Number (VIN)), valet mode status information (activation status, valet mode starting and ending time, run time, mileage time, idle engine time, maximum speed, run distance), vehicle indicators (location, speed, time, accuracy, direction).

5. Your Rights

If you have declared your consent for any personal data processing activities, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal.

Pursuant to applicable data protection law you may have the right to: request access to your personal data, request rectification of your personal data; request erasure of your personal data, request restriction of processing of your personal data; request data portability, and object to the processing of your personal data.

In addition, you also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority.

Please note that these aforementioned rights might be limited under the applicable national data protection law.

5.1 Right of Access: You may have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is processed, and, where that is the case, to request access to the personal data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access.

You may have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

5.2 Right to rectification: You may have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

5.3 Right to erasure ("right to be forgotten"): Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we may be obliged to erase such personal data.

5.4 Right to restriction of processing: Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us restriction of processing your personal data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

5.5 Right to data portability: Under certain circumstances, you may have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and you may have the right to transmit those data to another entity without hindrance from us.

5.6 Right to object: Under certain circumstances, you may have the right to object, on grounds relating to your particular situation at any time to the processing of your personal data by us and we can be required to no longer process your personal data. Moreover, if your personal data is processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing. In this case your personal data will no longer be processed for such purposes by us.

5.7 Right to make arrangements for the storage and communications of data after one’s death: You have a right to make specific arrangements for the storage and communication of your personal data after your death, and we will act accordingly. You may also make general arrangements with a third party, which will let us know about your instructions in due time.

6. Recipients and Categories of Recipients

Any access to your personal data at Kia is restricted to those individuals that have a need to know in order to fulfill their job responsibilities.

Kia may transfer your personal data for the respective purposes to the recipients and categories of recipients listed below:

Private third parties – Affiliated or unaffiliated private bodies other than us that alone or jointly with others, determine the purposes and means of the processing of personal data.
For the purpose of providing UVO we need to transfer data (e.g. to our data processors – see below). For this technical service we rely on telecommunication services provided by telecommunication providers (currently Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Germany).
Data processors – Certain third parties, whether affiliated or unaffiliated, may receive your personal data to process such data on behalf of Kia under appropriate instructions as necessary for the respective processing purposes. The data processors will be subject to contractual obligations to implement appropriate technical and organizational security measures to safeguard the personal data, and to process the personal data only as instructed.
- The data processors for the technical provision of UVO are Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germany and Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
- Regarding Kia Live and Online Voice Recognition, we use additional data processors.
--For Online Voice Recognition: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Netherlands (processor).
- The data processors for call center services are affiliates of Kia, which are located in the EU/EEA.
Governmental authorities, courts, external advisors, and similar third parties that are public bodies as required or permitted by applicable law.

7. Cross-Border Data Transfer

Some of the recipients of your personal data will be located or may have relevant operations outside of your country and the EU/EEA, e.g. in the Republic of Korea or the United States of America (e.g. Cerence’s subprocessors), where the data protection laws may provide a different level of protection compared to the laws in your jurisdiction and with regard to which an adequacy decision by the European Commission does not exist. With regard to data transfers to such recipients outside of the EU/EEA we provide appropriate safeguards, in particular, by way of entering into data transfer agreements adopted by the European Commission (e.g. Standard Contractual Clauses (2010/87/EU and/or 2004/915/EC)) with the recipients or taking other measures to provide an adequate level of data protection. A copy of the respective measure we have taken is available via our data protection officer (see 3.2 above).

8. Storage Period

8.1 Your personal data is stored by Kia and/or our service providers, strictly to the extent necessary for the performance of our obligations and strictly for the time necessary to achieve the purposes for which the personal data is collected, in accordance with applicable data protection laws. When Kia no longer needs to process your personal data, we will erase it from our systems and/or records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it (unless we need to keep your information to comply with legal or regulatory obligations to which Kia is subject; e.g., personal data contained in contracts, communications, and business letters may be subject to statutory retention requirements, which may require retention of up to 10 years).

8.2 Where no legal or regulatory retention periods apply, as a rule, all personal data processed in connection with the provision of UVO is deleted or anonymized immediately after provision of the individual UVO services action has been completed with the following exceptions:

• Sign-up and Log-in data are stored for the duration of the contract (i.e. up to seven years)
• Online Voice Recognition: Voice samples and GPS data (see 4.2 above) are stored up to 90 days
• Kia Live: GPS data and Service ID (see 4.1 above) are stored up to 93 days

8.3 Reset of account: Your account may be reset by setting the respective preference (e.g. in the vehicle's head unit). In such case, all personal data related to your account will be deleted, unless retention periods apply (see 8.1 above). Upon reset of the account, you will be logged out of UVO and will have to perform a new sign-up procedure or log in with different credentials if you intend to use UVO.

9. Offline Mode (Modem Off)

You may choose to activate Offline Mode by setting the respective preference. If Offline Mode is turned on all UVO functions are disabled and no personal data, in particular no location data (GPS), is collected for UVO and an Offline Mode icon is displayed at the top of the head unit screen in the vehicle.

v29-04-20

KIA UVO
Podmínky užívání – aplikace UVO

 • 1. Předmět

  Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky užívání“) se vztahují na užívání této aplikace (dále jen „Aplikace UVO“), která vám poskytuje možnost využívat vybrané služby Kia UVO (dále jen „Služby aplikace“) prostřednictvím Aplikace UVO. Služby aplikace poskytuje uživateli Služeb aplikace (dále jen „Uživatel“ nebo „vy“) společnost Kia UVO Connected GmbH, zapsaná pod registračním číslem HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, tel. č.: +42 0222999333, e-mail: info@kia-uvo.eu (dále jen „Kia“, „my“, „náš“ a všechny pádové tvary těchto zájmen)..
  .
  Máte-li ohledně těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s nimi nějaké dotazy, obraťte se na naše zákaznické call centrum:.
  .
  Kia UVO Connected GmbH.
  e-mail: info@kia-uvo.eu.
  korespondenční adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem.
  tel. č.: +42 0222999333.

  .

 • 2. Používání Služeb aplikace)

  2.1. Služby aplikace můžete používat spolu se svým Účtem Kia. Za účelem získání přístupu ke Službám aplikace může být nutné propojit Aplikaci UVO s jedním či více vozidly značky Kia.

  2.2. Informace ohledně souvisejících shromažďovaných a zpracovávaných údajů získáte v našem Oznámení o ochraně osobních údajů – aplikace UVO.

  2.3. Používání Služeb aplikace může vyžadovat přístup k internetu nebo jiným telekomunikačním službám. Tyto Podmínky užívání se nevztahují na telekomunikační služby, které mohou být nezbytné k používání Služeb aplikace. Tyto telekomunikační služby jsou předmětem samostatné smlouvy (včetně poplatků) s vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb.

  2.4. Kupní smlouva na vozidlo a smlouva týkající se poskytování Služeb aplikace podle Podmínek užívání představují z právního hlediska samostatné obchodní transakce a smlouvy. Plnění jedné z těchto smluv nemá žádné dopady na smlouvu druhou. Za určitých okolností tak může dojít k tomu, že Uživatel bude plnit kupní smlouvu na vozidlo, aniž by mohl používat Služby aplikace. V opačném případě, například dojde-li ke zrušení transakce ve vztahu ke kupní smlouvě na vozidlo, může být smlouva o poskytování Služeb aplikace pro předmětné vozidlo ukončena podle bodu 9.5.

  2.5. Veškeré smlouvy mezi společností Kia a Uživatelem jsou uzavřeny v několika jazycích. Poté, co bude příslušná smlouva uzavřena, bude její znění k dispozici Uživateli v Aplikaci UVO.

 • 3. Služby aplikace

  3.1. Aplikace UVO umožňuje přístup k následujícím Službám aplikace, které jsou podrobněji popsány v popisu příslušné Služby aplikace, který tvoří součást těchto Podmínek užívání:

  3.1.1. Mapa domovské nabídky a lišta vyhledávání (Home menu map and search bar)
  3.1.2. Dálkové ovládání klimatizace/topení (Remote Climate Control)
  3.1.3. Dálkové ovládání nabíjení (Remote Charging)
  3.1.4. Dálkové ovládání dveří (Remote Door Control)
  3.1.5. Odeslání polohy do navigačního systému vozu (Send to Car)
  3.1.6. Geolokační služba (Find my Car)
  3.1.7. Mé cesty (My Trips)
  3.1.8. Stav vozidla (Vehicle Status)
  3.1.9. Zpráva o vozidle (Vehicle Report)
  3.1.10. Diagnostika vozidla (Vehicle Diagnostic)
  3.1.11. Upozornění ohledně vozidla (Vehicle Alert)
  3.1.12. Zabezpečovací zařízení (Burglar Alarm)
  3.1.13. Přenos profilu uživatele
  3.1.14. Navigace až do cíle (Last Mile Navigation)
  3.1.15. Režim parkování s obsluhou (Valet Parking Mode)
  3.1.16. Alarm vybití baterie
  3.1.17. Upozornění na stav vozidla
  3.1.18. Alarm indikující cestující na zadních sedadlech
  3.1.19. Alarm při nečinnosti vozidla

  3.2. V rámci následujících Služeb aplikace je potřeba shromažďovat a zpracovávat údaje o poloze (údaje GPS): Mapa domovské nabídky a lišta vyhledávání (Home menu map and search bar), Dálkové ovládání klimatizace/topení (Remote Climate Control) (jen elektrická vozidla), Dálkové ovládání nabíjení (Remote Charging), Dálkové ovládání dveří (Remote Door Control), Odeslání polohy do navigačního systému vozu (Send to Car), Geolokační služba (Find my Car), Mé cesty (My Trips), Stav vozidla (Vehicle Status), Zpráva o vozidle (Vehicle Report), Diagnostika vozidla (Vehicle Diagnostic), Upozornění ohledně vozidla (Vehicle Alert), Navigace až do cíle (Last Mile Navigation), Režim parkování s obsluhou (Valet Parking Mode), Alarm indikující cestující na zadních sedadlech, Alarm při nečinnosti vozidla a Zabezpečovací zařízení (Burglar Alarm). Bez shromažďování a zpracování údajů o zeměpisné poloze nemůže být příslušná Služba (Služby) aplikace poskytována/používána.

  3.3. Služby aplikace budeme dále analyzovat a zdokonalovat za účelem vývoje nové mobility a produktů a/nebo služeb souvisejících s mobilitou, zabezpečení našich produktů a/nebo zlepšování našich služeb. Za tímto účelem automaticky analyzujeme údaje vycházející ze statistických nebo matematických modelů, abychom zjistili možnosti zlepšení.

 • 4. Autorské právo

  4.1. Veškerý obsah Služeb aplikace je vlastnictvím společnosti Kia, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných společností či spřízněných osob (dále jen „Skupina Kia“) nebo třetích stran a je chráněn platným zákonem o právu autorském, ve kterém jsou všechna práva vyhrazena. Všechna práva ke Službám aplikace, podkladový software, obsah i uspořádání jsou vlastnictvím Skupiny Kia a jejích poskytovatelů licence. Služby aplikace nesmíte žádným způsobem prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, rozesílat nebo komerčně využívat bez našeho výslovného písemného souhlasu. Služby aplikace nesmíte (zcela ani částečně) reprodukovat, předávat (elektronicky či jinak), upravovat, zobrazovat, znovu zasílat, poskytovat na ně licenci, odkazovat na ně nebo je jinak používat pro jakékoliv veřejné či komerční účely bez našeho předchozího povolení.

  4.2. Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání nebude vykládáno jako udělení licence nebo jako právo na používání jakéhokoliv zobrazení, ochranné známky, služební známky nebo loga, kdy toto vše je vlastnictvím Skupiny Kia. Skupina Kia si vyhrazuje všechna práva ve vztahu k jakýmkoliv svým utajovaným informacím nebo materiálům ohledně Služeb aplikace a bude tato práva vymáhat v plném rozsahu stanoveném platným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

 • 5. Závazky Uživatele

  Při používání Služeb aplikace jste povinni dodržovat platné právní předpisy a respektovat práva třetích stran.

 • 6. Bezplatné Služby aplikace

  Služby aplikace jsou poskytovány bezplatně po dobu 7 let, počínaje datem prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tj. okamžikem nabytí účinnosti první kupní smlouvy. Do budoucna si vyhrazujeme právo navrhnout další služby podle samostatných podmínek užívání.

 • 7. Doba provozuschopnosti

  7.1. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale deaktivovat zcela nebo částečně přístup ke Službám aplikace z technických a bezpečnostních důvodů (například v případě mezer v zabezpečení) a dalších podstatných důvodů.

  7.2. Poskytování a používání Služeb aplikace může být omezeno stavem techniky, který je mimo naši kontrolu. To se týká především dostupnosti datových připojení zajišťovaných poskytovateli. V jednotlivých případech pak nemusejí být v důsledku nedostupnosti sítě Služby aplikace k dispozici, jelikož nedojde k nutnému přenosu dat. Mimoto může v době špičky dojít ke krátkodobému zpomalení Služeb aplikace, bezdrátových i pevných sítí a internetu.

  7.3. K případům narušení může dojít i v důsledku působení vyšší moci, včetně stavu epidemie či pandemie, stávek, přerušení práce a úředních nařízení, a v důsledku technických či jiných opatření (například opravy, údržby, aktualizace softwaru a rozšíření) vyžadovaných v rámci našich systémů nebo systémů navazujících poskytovatelů, poskytovatelů obsahu a správců sítě, které jsou nezbytné pro řádné nebo lepší plnění Služeb aplikace.

  7.4. Má-li být přístup ke Službám aplikace dezaktivován, omezen nebo přerušen, jak je popsáno v tomto bodu 7, budeme vás o tom informovat předem, pokud to bude možné, s uvedením důvodu takové dezaktivace, omezení či přerušení.

 • 8. Ochrana osobních údajů

  Informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s poskytováním Služeb aplikace, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů – aplikace UVO.

  Uživatel je povinen informovat jakéhokoliv dalšího uživatele či řidiče vozidla, že Služby aplikace jsou aktivovány. Uživatel bude takového dalšího uživatele či řidiče informovat o činnosti zpracování osobních údajů, popsané v Oznámení o ochraně osobních údajů – aplikace UVO, a o skutečnosti, že Služby aplikace vyžadují shromažďování a zpracování údajů o poloze (údaje GPS).

 • 9. Doba trvání, ukončení

  9.1. Služby aplikace můžete používat počínaje dnem své registrace k Účtu Kia a svého souhlasu s Podmínkami užívání.

  9.2. Právo používat Služby aplikace vzniká dnem, kdy je vozidlo prodáno prvnímu majiteli, tj. okamžikem nabytí účinnosti první kupní smlouvy, a automaticky zaniká po uplynutí 7 let.

  9.3. Smlouvu týkající se poskytování Služeb aplikace, a tím i právo používat Služby aplikace můžete ukončit kdykoliv ke konci kalendářního čtvrtletí, s výpovědní dobou 6 týdnů.

  9.4. Právo kterékoliv ze stran na ukončení smlouvy z opodstatněných důvodů zůstává nedotčeno.

  9.5. V případě zrušení kupní smlouvy na vozidlo, zpětného odkupu nebo jiného odebrání vozidla příslušným obchodníkem, v případě ukončení leasingové smlouvy, v případě prodeje vozidla třetí straně, v případě krádeže a v případě celkové neopravitelné škody bude každá strana oprávněna ukončit Služby aplikace ve vztahu k předmětnému vozidlu. Ukončení nabývá platnosti, jakmile strana obdrží výpověď. V případě prodeje nebo převodu vlastnictví vozidla na třetí stranu vymaže Uživatel údaje uložené ve vozidle.

  9.6. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale zablokovat a/nebo zrušit používaní Služeb aplikace, pokud dojde k podstatnému porušení těchto Podmínek užívání, a ukončit smlouvu, poruší-li Uživatel závažným způsobem tyto Podmínky užívání.

 • 10. Změny Podmínek užívání

  10.1. Společnost Kia si vyhrazuje právo provádět odůvodněné změny Podmínek užívání a/nebo Služeb aplikace. Uživatele budeme o jakékoliv změně těchto Podmínek užívání a/nebo Služeb aplikace informovat. Neodmítne-li Uživatel tyto změny písemnou formou (například e-mailem nebo faxem) do 4 týdnů od obdržení oznámení, má se za to, že se změnami souhlasí. Uživatele budeme výslovně informovat o právu na odmítnutí a o důsledcích nepodniknutí žádného kroku.

  10.2. Pokud Uživatel změnu odmítne, vyhrazujeme si právo ukončit jakékoliv právo na užívání dotčené Služby (Služeb) aplikace ke konci kalendářního čtvrtletí, s výpovědní dobou 6 týdnů.

 • 11. Různé

  11.1. Tyto Podmínky užívání představují úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu používání Služeb aplikace a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami ve vztahu k danému předmětu.

  11.2. Odchylné, protichůdné nebo doplňující podmínky Uživatele budou pro užívání Služeb aplikace platit pouze tehdy, pokud je výslovně písemně akceptujeme.

  11.3. Jakékoliv dodatky a doplňky Podmínek užívání i oznámení nutná k jejich plnění musejí být v písemné podobě (včetně e-mailu a faxu), aby byla účinná. Požadavek na písemnou formu může být zrušen pouze písemně.

  11.4. Máme právo zcela nebo částečně postoupit naše práva a povinnosti z této smlouvy jinému poskytovateli služeb na základě oznámení podaného Uživateli 6 týdnů předem. V takovém případě má však Uživatel právo ukončit tuto smlouvu do jednoho měsíce od obdržení písemného oznámení, s účinností k okamžiku zamýšleného postoupení smlouvy společnosti, která ve smlouvě nastupuje na místo společnosti Kia. O tomto právu na ukončení budeme Uživatele výslovně informovat písemným oznámením. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, tímto právem nebude dotčeno vaše právo ukončit Podmínky užívání, a tím i právo používat Služby aplikace, kdykoliv na základě oznámení podaného 6 týdnů předem, jak je stanoveno v bodu 9.3.

 • 12. Zákaznická služba/reklamace

  12.1. V případě dotazů nebo stížností mohou Uživatelé využít kontaktní údaje uvedené v bodu 1 výše.

  12.2.Pokud jste spotřebitel, máte vedle možnosti uplatnit nárok u českých soudů nebo v jiné jurisdikci, je-li to povoleno příslušnými právními předpisy, rovněž právo na alternativní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího nebo vzniklého v souvislosti se smlouvou řídící se těmito Podmínkami užívání u schváleného orgánu pro alternativní řešení sporů (ADR). Aktuální seznam schválených orgánů pro alternativní řešení sporů spolu s dalšími informacemi o příslušném postupu při alternativním řešení sporů naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: https://www.adr.coi.cz. Orgánu pro alternativní řešení sporů můžete rovněž předložit stížnost prostřednictvím online platformy pro řešení sporů (ODR) na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 • 13. Neexistence práva na odstoupení

  Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva o poskytování Služeb je uzavřena s jeho souhlasem ke dni, kdy si Uživatel zřídí účet u společnosti Kia a akceptuje aktuálně platné Podmínky užívání, a tudíž uznává, že ztrácí právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. l) českého občanského zákoníku.

 • 14. Odpovědnost

  14.1. Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody způsobené mírnou nedbalostí je bez ohledu na právní důvod omezena takto: a) společnost Kia odpovídá za porušení smluvních povinností do výše předvídatelné škody obvyklé u tohoto typu smluv; b) společnost Kia neodpovídá za žádnou nepřímou škodu vyplývající z používání Služeb..

  14.2. Výše uvedená omezení odpovědnosti se neuplatní v případě povinné zákonné odpovědnosti, zejména odpovědnosti za hrubou nedbalost nebo úmyslné protiprávní jednání, újmu na přirozených právech fyzické osoby nebo odpovědnosti za vadu výrobku. Tato omezení odpovědnosti se neuplatní v případě slabší strany ve smyslu ust. § 433 odst. 2 českého občanského zákoníku a v příslušném rozsahu také v případě, že společnost Kia poskytla určitou konkrétní záruku..

  14.3. Ustanovení bodů 14.1 a 14.2 platí obdobně pro odpovědnost společnosti Kia za zbytečně vynaložené výdaje..

  14.4. Uživatel je povinen vynaložit přiměřené úsilí k prevenci a minimalizaci škod..

 • Popis služeb

  1. Dálkové ovládání (Remote) (pouze elektrická vozidla)

  1.1. Dálkové ovládání klimatizace/topení (Remote Climate Control) (pouze u elektromobilů): Tato Služba aplikace umožňuje Uživateli na dálku ovládat a naprogramovat klimatizaci jeho elektromobilu, včetně funkce rozmrazování prostřednictvím Aplikace UVO.

  1.2. Dálkové ovládání nabíjení (Remote Charging) (pouze u elektromobilů a plug-in hybridních vozidel): Tato Služba aplikace umožňuje Uživateli na dálku zahájit a ukončit dobíjení baterie jeho elektromobilu a plug-in hybridních vozidel a naprogramovat dobíjení prostřednictvím Aplikace UVO.

  1.3. Dálkové ovládání dveří (Remote Door Control): Tato Služba aplikace umožňuje Uživateli na dálku odemknout/zamknout dveře vozu prostřednictvím konkrétních Uživatelských rozhraní. Uživatel bude takto moci zamknout nebo odemknout všechny dveře vozu. Aby byla při používání této služby zajištěna ochrana a bezpečnost, zkontroluje služba předem splnění několika podmínek. Služba může být užitečná v situacích, kdy si Uživatel nepamatuje, zda vůz správně zamkl, protože umožňuje provést tento úkon na dálku.

  1.4. Přenos profilu uživatele: Tato služba umožňuje uživateli kontrolovat a měnit nastavení vozidla prostřednictvím aplikace UVO. Uživatel může zálohovat informace o nastavení a aplikovat je na své vozidlo.

  2. Geografický informační systém (Geographic Information System – GIS)

  2.1. Odeslání polohy do navigačního systému vozu (Send to Car): Tato Služba aplikace umožňuje Uživateli odeslat tzv. bod zájmu (point of interest – POI) do navigačního systému vozu a okamžitě získat údaje o poloze, jakmile vozidlo nastartuje.

  2.2. Geolokační služba (Find my Car): Tato Služba aplikace umožňuje Uživateli zjistit polohu vozidla. Poloha vozidla se zobrazí v Aplikaci UVO.

  2.3. Mé cesty (My Trips): Tato Služba aplikace poskytuje souhrnný přehled o každé cestě, s uvedením data a času, průměrné a maximální rychlosti, ujeté vzdálenosti a doby trvání cesty.

  2.4. Navigace až do cíle (Last Mile Navigation): Služba umožňuje uživateli pomocí smartphonu pokračovat v navigaci až do konečného cíle i po zaparkování vozidla.

  2.5. Režim parkování s obsluhou (Valet Parking Mode): Pokud je tento režim aktivován a vozidlo řídí jiná osoba, uživatel může sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, ujetou vzdálenost a nejvyšší rychlost.

  3. Informace o vozidle

  3.1. Stav vozidla (Vehicle Status): Tato Služba aplikace poskytuje Uživateli v Aplikaci UVO

  následující informace o vozidle:

  3.1.1. stav dveří:

  3.1.2. stav kufru/kapoty:

  3.1.3. stav klimatizace:

  3.1.4. stav dobíjení baterie, stav dobíjecí zástrčky, stav dobíjení (pouze u elektromobilů)

  3.1.5. množství paliva

  3.1.6. stav vyhřívání a větrání sedadel

  3.1.7. stav oken

  3.1.8. stav střešního okna

  3.1.9. stav baterie 12 V

  3.1.10. stav světel

  3.2. Zpráva o vozidle (Vehicle Report): Uživatel dostává zprávu do Aplikace UVO. Zpráva obsahuje diagnostické informace o vozidle a o způsobu řízení. Uživatel tak dostává informace o potřebných opravách a údržbě a také o jejich závažnosti, naléhavosti a doporučených krocích.

  3.3. Diagnostika vozidla (Vehicle Diagnostic): Jedná se o automatizovanou diagnostickou Službu aplikace. Po nastartování vozidla provede vozidlo automaticky diagnostickou kontrolu (tzv. diagnostický poruchový kód – Diagnostics Trouble Code – DTC). Pokud je zjištěna porucha, obdrží Uživatel zprávu s vysvětlením, jaká porucha byla zjištěna, jak je daná porucha závažná a jaké kroky jsou doporučeny k jejímu odstranění.Upozornění a zabezpečení

  4.1. Upozornění ohledně vozidla (Vehicle Alert): Jedná se o systém upozornění. Je-li v okamžiku, kdy je vypnuté zapalování, otevřené okénko, obdrží Uživatel zprávu s oznámením, která se mu zobrazí v Aplikaci UVO.

  4.2. Zabezpečovací zařízení (Burglar Alarm) (pouze u vozidel vybavených systémem autoalarmu): Jedná se o oznámení ze systému autoalarmu. Jestliže se spustí autoalarm, obdrží Uživatel zprávu s oznámením, která se mu zobrazí v Aplikaci UVO.

  v08-06-2020

KIA UVO
Oznámení o ochraně osobních údajů – aplikace UVO

 • 1. Úvod

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů, vydané společností Kia UVO Connected GmbH, zapsané pod registračním číslem HRB 112541 (dále jen „Kia“, „my“ nebo „nás“ a všechny pádové tvary tohoto zájmena), se vztahuje na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Kia UVO (dále jen „Služby aplikace“) prostřednictvím aplikace UVO (dále jen „Aplikace UVO“). Společnost Kia bere otázku vašeho soukromí velmi vážně a vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí.

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv změnit a/nebo doplnit. Tyto změny a/nebo doplnění mohou být nezbytné zejména z důvodu zavádění nových technologií nebo nových služeb. Informace o změnách zveřejníme na našich webových stránkách a/nebo v rámci Aplikace UVO..

 • 2. Správce

  Správcem odpovědným za osobní údaje shromážděné a zpracovávané v souvislosti s poskytováním Služeb aplikace je společnost Kia UVO Connected GmbH.

 • 3. Kontaktní místo a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  3.1 Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo v souvislosti s ním, případně ohledně uplatnění jakýchkoliv svých práv, obraťte se na naše zákaznické call centrum:

  Kia UVO Connected GmbH
  e-mail: info@kia-uvo.eu
  korespondenční adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem
  tel. č.: +420 222999333.

  3.2 Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:.

  e-mail: dpo@kia-uvo.eu.
  korespondenční adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem.

 • 4. Účely, právní základ a kategorie osobních údajů

  V souvislosti se Službami aplikace vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném k uzavření nebo plnění smlouvy o poskytování Služeb aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR)) nebo pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Další informace ohledně Služeb aplikace získáte v popisu příslušné služby v Podmínkách užívání aplikace UVO. (Osobní) údaje popsané v bodě 4 níže jsou shromažďovány přímo z Aplikace UVO a jsou zpracovávány v souvislosti se Službami aplikace.

  Služby aplikace budeme dále analyzovat a zdokonalovat za účelem vývoje nové mobility a produktů a/nebo služeb souvisejících s mobilitou, zabezpečení našich produktů a/nebo zlepšování našich služeb. Za tímto účelem automaticky analyzujeme údaje vycházející ze statistických nebo matematických modelů, abychom zjistili možnosti zlepšení.

  Údaje popsané v bodě 4 (vyjma údajů VCRM) níže jsou nezbytné k poskytování Služeb aplikace. Bez těchto příslušných informací nelze Služby aplikace poskytovat.

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné účely pouze tehdy, pokud jsme povinni tak činit na základě právních požadavků (například předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s daným zpracováním souhlasili nebo pokud je takové zpracování jinak oprávněné dle platných právních předpisů. Dojde-li ke zpracování osobních údajů pro jiné účely, budeme vás o tom dodatečně informovat, bude-li to vhodné. V souvislosti se Službami aplikace neprovádíme automatizované rozhodování, včetně profilování, aniž bychom vás o takovém automatizovaném rozhodování, včetně profilování jinými prostředky, výslovně informovali.

  Bude-li Aplikaci UVO propojenou s týmž vozidlem kromě vás používat ještě další osoba, bude tento druhý uživatel moci na základě používání Aplikace UVO (používáním Geolokační služby (Find My Car)) nahlížet do údajů o poloze vozidla, a to i tehdy, když v dané době vozidlo používáte vy. To je možné pouze v okruhu tří kilometrů od stávající polohy vozidla. Druhý uživatel však nemá přístup k vašim aktuálně zadaným cestám.

  4.1 Registrace do Aplikace UVO:

  Abyste mohli Aplikaci UVO používat, je třeba, abyste se zaregistrovali. K propojení mezi zařízením koncového uživatele, na kterém je nainstalována Aplikace UVO, a příslušným vozidlem je vyžadováno ověření.

  Pro tento účel musejí být k uzavření a/nebo plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: e-mailová adresa, jméno, heslo, datum narození, mobilní telefonní číslo, ověřovací PIN, identifikační číslo automobilu, aktivační kód.

  4.2 Postup přihlášení:

  Abyste mohli používat služby Aplikace UVO, musíte se přihlásit. Po přihlášení můžete přidat svůj vůz a používat služby UVO.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: e-mailová adresa a heslo.

  4.3 Mapa domovské nabídky a lišta vyhledávání: Mapa domovské nabídky umožňuje zobrazit vaši aktuální polohu. Vyhledávací lišta domovské nabídky umožňuje vyhledávat zajímavá místa tzv. bod zájmu (point of interest – POI).

  Za tímto účelem jsou pro plnění smlouvy nezbytně zpracovávány následující kategorie osobních údajů: GPS data, klíčové slovo pro vyhledávání, nastavení jazyka smartphonu. 4.4 Dálkové ovládání klimatizace/topení (Remote Climate Control) : Tato Služba aplikace vám umožňuje na dálku ovládat a naprogramovat klimatizaci vašeho elektromobilu, včetně funkce rozmrazování prostřednictvím Aplikace UVO.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo vozidla, záznam data a času, údaje GPS, údaje z kilometrovníku, údaje o stavu vozidla (stav klimatizace, motoru, zda jsou otevřené/zavřené dveře/kufr, okna, kapota).

  4.5 Dálkové ovládání nabíjení (Remote Charging) : Tato Služba aplikace vám umožňuje na dálku zahájit a ukončit dobíjení baterie vašeho elektromobilu a naprogramovat dobíjení prostřednictvím Aplikace UVO.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo vozidla, záznam data a času, údaje GPS, údaje z kilometrovníku, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, motoru, zda jsou otevřené/zavřené dveře/kufr, okna, kapota, tlak v pneumatikách, hladina brzdové kapaliny a oleje v motoru, informace o dobíjení, informace o rezervním dobíjení, čas dobíjení, informace o typu nabíjecí zástrčky).

  4.6 Dálkové ovládání dveří (Remote Door Control) : Tato Služba aplikace vám umožňuje na dálku odemknout/zamknout dveře vozu prostřednictvím konkrétních uživatelských rozhraní. Budete takto moci zamknout nebo odemknout všechny dveře vozu. Aby byla při používání této služby zajištěna ochrana a bezpečnost, zkontroluje služba předem splnění několika podmínek. Služba může být užitečná v situacích, kdy si nepamatujete, zda jste vůz správně zamkli, protože umožňuje provést tento úkon na dálku.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo vozidla, záznam data a času, údaje GPS, údaje z kilometrovníku, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, zda jsou otevřené/zavřené dveře/kufr, okna, kapota, tlak v pneumatikách, stav řazení/sedadel, hladina paliva, hladina brzdové kapaliny/oleje v motoru).

  4.7 Odeslání polohy do navigačního systému vozu (Send to Car) : Tato Služba aplikace vám umožňuje odeslat tzv. bod zájmu (point of interest – POI) do navigačního systému vozu a okamžitě získat údaje o poloze, jakmile vozidlo nastartuje.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: údaje GPS, VIN kód, identifikační číslo automobilu, záznam data a času, informace o bodu zájmu (POI), klíčové slovo pro vyhledávání, nastavení jazyka smartphonu.

  4.8 Geolokační služba (Find my Car) : Tato Služba aplikace vám umožňuje zjistit polohu vozidla. Poloha vozidla se zobrazí v Aplikaci UVO.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, údaje GPS a záznam data a času.

  4.9 Moje cesty (My Trips): Tato Služba aplikace poskytuje souhrnný přehled o každé cestě, s uvedením data a času, průměrné a maximální rychlosti, ujeté vzdálenosti a doby trvání cesty. Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, údaje GPS, záznam data a času, informace o jízdě (ujetá vzdálenost, průměrná rychlost, maximální rychlost, celková spotřeba paliva, celková spotřeba energie, spotřeba elektrické energie, doba jízdy, doba zahřátí, průměrný počet najetých kilometrů).

  4.10 Stav vozidla (Vehicle Status) : Tato Služba aplikace vám poskytuje v Aplikaci UVO následující informace o vozidle:

  (a) stav dveří
  (b) stav kufru/kapoty
  (c) stav klimatizace
  (d) stav dobíjení baterie, stav dobíjecí zástrčky, stav dobíjení (pouze u elektromobilů)
  (e) množství paliva
  (f) stav vyhřívání a větrání sedadel
  (g) stav oken
  (h) stav baterie 12 V
  (i) stav světel
  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, záznam data a času, údaje GPS, údaje z kilometrovníku, údaje o stavu vozidla.(stav motoru a převodového stupně, informace o stavu dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu topení, ventilace a klimatizace (HVAC), stavu baterie, paliva a vzdálenosti do vyprázdnění nádrže (DTE), informace o stavu kapalin (kapalina do ostřikovače a brzdový olej), pneumatiky, světla, stav inteligentního klíče stav elektrického vozidla (EV))

  4.11 Zpráva o vozidle (Vehicle Report) : Dostáváte zprávu do Aplikace UVO. Zpráva obsahuje diagnostické informace o vozidle a o způsobu řízení. Dostáváte tak informace o potřebných opravách a údržbě a také o jejich závažnosti, naléhavosti a doporučených krocích. Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: údaje GPS, VIN kód, identifikační číslo automobilu, záznam data a času, informace o stavu vozidla (stav motoru), informace o způsobu řízení (rychlost automobilu – maximální a průměrná rychlost, informace o zrychlení, ujeté vzdálenosti, spotřebě baterie (u elektromobilů)).

  4.12 Diagnostika vozidla (Vehicle Diagnostic) : Jedná se o automatizovanou diagnostickou Službu aplikace. Po nastartování vozidla provede vozidlo automaticky diagnostickou kontrolu (tzv. diagnostický poruchový kód – Diagnostics Trouble Code – DTC). Pokud je zjištěna porucha, obdržíte zprávu s vysvětlením, jaká porucha byla zjištěna, jak je daná porucha závažná a jaké kroky jsou doporučeny k jejímu odstranění.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, záznam data a času, údaje z kilometrovníku, výsledky skenu diagnostických poruchových kódů, údaje GPS, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, zda jsou otevřené/zavřené dveře/kufr, okna, kapota, tlak v pneumatikách, stav řazení/sedadel, hladina paliva, hladina brzdové kapaliny/oleje v motoru, stav baterie).

  4.13 Upozornění ohledně vozidla (Vehicle Alert) : Jedná se o systém upozornění. Je-li v okamžiku, kdy je vypnutý motor, otevřené okénko, obdržíte zprávu s oznámením, která se vám zobrazí v Aplikaci UVO.

  Pro tento účel musejí být k plnění smlouvy zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, záznam data a času, údaje GPS, údaje z kilometrovníku, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodového stupně, informace o stavu dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu topení, ventilace a klimatizace (HVAC), stavu baterie, paliva a vzdálenosti do vyprázdnění nádrže (DTE), informace o stavu kapalin (kapalina do ostřikovače a brzdová kapalina), pneumatiky, světla, stav inteligentního klíče stav elektrického vozidla (EV))).

  4.14 Zabezpečovací zařízení (Burglar Alarm) (pouze u vozidel vybavených systémem autoalarmu) : Jedná se o oznámení ze systému autoalarmu. Jestliže se spustí autoalarm, obdržíte zprávu s oznámením, která se vám zobrazí v Aplikaci UVO. Pro tento účel musejí být k plnění Služeb aplikace zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, záznam data a času, údaje GPS, údaje z kilometrovníku, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, zda jsou otevřené/zavřené dveře/kufr, okna, kapota, tlak v pneumatikách, stav řazení/sedadel, hladina paliva, hladina brzdové kapaliny/oleje v motoru).

  4.15 Údaje VCRM : Na základě aktivace funkce „zlepšení Produktu/Služby“ budeme s vaším souhlasem zpracovávat údaje o výkonu, používání, provozu a stavu vozidla za účelem zlepšení kvality produktu a služby. Váš souhlas je dobrovolný, kdykoliv jej můžete odvolat dezaktivací příslušného tlačítka. Toto odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo před touto dezaktivací. Jakmile budou údaje shromážděny a odeslány na naše servery, budou do 7 dnů anonymizovány. K aktivaci funkce „zlepšení Produktu/Služby“ je z technických důvodů rovněž potřeba aktivovat funkci geografický informační systém „GIS“. Pro tento účel jsou na základě vašeho souhlasu zpracovávány následující kategorie osobních údajů: informace o stavu systému odvětrání, informace o stavu baterie, informace o stavu technických a stabilizačních systémů, informace o používání a stavu palubní desky, informace týkající se klimatizace a vytápění, informace o stavu motoru, brzd a pohonné jednotky, informace o stavu funkcí, informace o stavu řazení a spotřebě, informace o výstražném a asistenčním systému, informace o řízení a pneumatikách, informace o motoru a dobíjení, informace o specifickém používání a stavu elektromobilu, informace o používání a stavu multimédií a informace o GPS a rychlosti.  4.16 Přenos profilu uživatele : Služba umožňuje uživateli kontrolovat a měnit nastavení vozidla prostřednictvím aplikace UVO. Uživatel může zálohovat informace o nastavení a aplikovat je na své vozidlo. Za tímto účelem zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, telefonní číslo uživatele, ověřování SMS kód, PIN kód uživatele, čas hlášení, informace o nastavení vozidla, informace o nastavení systému, informace o nastavení navigace, informace o bodu zájmu (POI), obrázek profilu (pokud byl poskytnut).

  4.17 Navigace až do cíle (Last Mile Navigation) : Služba umožňuje uživateli pomocí smartphonu pokračovat v navigaci až do konečného cíle i po zaparkování vozidla. Za tímto účelem jsou pro EU nutně zpracovávány následující kategorie osobních údajů, které budou převzaty z palubní jednotky vozidla: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, adresa, jméno, informace o poloze uživatele a vozidla, informace o trasovém bodu, čas, rychlost.

  4.18 Režim parkování s obsluhou (Valet Parking Mode) : Pokud je tento režim aktivován a vozidlo řídí jiná osoba, uživatel může sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, ujetou vzdálenost a nejvyšší rychlost. Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, informace o stavu režimu (stav aktivace režimu, čas zahájení a ukončení režimu, čas běhu motoru, čas jízdy, čas běhu motor na volnoběh, maximální rychlost, dojezdová vzdálenost), ukazatele vozidla (poloha, rychlost, čas, přesnost, směr)

  4.19 Alarm vybití baterie : Zaslání upozornění. Kdykoli stav nabití 12 V baterie klesne pod určitou úroveň, uživatel obdrží zprávu s upozorněním zobrazenou v aplikaci UVO. Za tímto účelem jsou nutně zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, stav baterie, typ upozornění na stav vozidla.

  4.20 Alarm indikující cestující na zadních sedadlech : Zaslání upozornění. Kdykoli je na zadním sedadle detekován pohyb, uživatel obdrží oznámení, které se zobrazí v aplikaci UVO. Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, datum a čas, GPS data, informace o kilometrech, informace o stavu vozidla (informace o stavu motoru a převodového stupně, informace o stavu dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu topení, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a vzdálenosti do vyprázdnění nádrže (DTE), informace o stavu kapalin (kapalina do ostřikovače a brzdová kapalina), pneumatiky, světla, informace o stavu inteligentního klíče, stav elektrického vozidla (EV)).

  4.21 Alarm při nečinnosti vozidla : Zaslání upozornění. Kdykoli je vozidlo v režimu převodovky "parking" a zároveň je motor v chodu a dveře jsou otevřeny, obdrží uživatel zprávu s upozorněním zobrazenou v aplikaci UVO.
  Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: VIN kód, identifikační číslo automobilu, identifikační číslo SIM, datum a čas, GPS data, informace o kilometrech, informace o stavu vozidla (informace o stavu motoru a převodového stupně, nformace o stavu dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu topení, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a vzdálenosti do vyprázdnění nádrže (DTE), informace o stavu kapalin (kapalina do ostřikovače a brzdová kapalina), pneumatiky, světla, informace o stavu inteligentního klíče, stav elektrického vozidla (EV)).

 • 5. Vaše práva

  Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoliv činnostmi zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu. Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu svých osobních údajů, požádat o výmaz svých osobních údajů, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, požádat o přenositelnost údajů a uplatnit právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Mimoto máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být dle platných národních právních předpisů na ochranu osobních údajů omezena.

  5.1 Právo na přístup: Můžete mít právo od nás získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Informace, k nimž máte právo získat přístup, zahrnují mimo jiné: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou poskytnuty. Toto právo však není právem absolutním a zájmy jiných osob mohou toto právo na přístup omezit. Můžete mít právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

  5.2 Právo na opravu údajů: Můžete mít právo si vyžádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje týkající se vaší osoby. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například poskytnutím doplňujícího prohlášení.

  5.3 Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo si vyžádat, abychom vymazali osobní údaje týkající se vaší osoby, a my pak můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

  5.4 Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a my je budeme moci zpracovávat pouze pro vybrané účely.

  5.5 Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom vám v tomto bránili.

  5.6 Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít kdykoliv na základě své konkrétní situace právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů a my pak můžeme být povinni přestat vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud jsou navíc vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, což zahrnuje i profilování, pokud je součástí takového přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  5.7 Právo učinit opatření ohledně uchovávání a sdělování údajů po vaší smrti: Máte právo učinit konkrétní opatření ohledně uchovávání a sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti a my se jimi budeme řídit. Můžete se také dohodnout na obecných opatřeních se třetí stranou, která nám pak vaše pokyny v danou dobu sdělí..

 • 6. Příjemci a kategorie příjemců

  Přístup k vašim osobním údajům mají ve společnosti Kia pouze osoby, které tyto údaje potřebují k tomu, aby mohly plnit své pracovní úkoly. Společnost Kia může vaše osobní údaje za příslušnými účely předávat příjemcům a kategoriím příjemců uvedeným níže:

   Třetí strany – soukromé osoby – jiné spřízněné či nespřízněné soukromé osoby, než jsme my, které samostatně nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  Pro účely poskytování Služeb aplikace musíme předávat údaje (například našim zpracovatelům údajů – viz níže). Pro tuto technickou službu využíváme telekomunikačních služeb poskytovaných telekomunikačními poskytovateli (v současné době společnost Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Spolková republika Německo).

   Zpracovatelé údajů – Vaše osobní údaje mohou obdržet vybrané třetí strany, ať již spřízněné či nespřízněné, které pak tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Kia na základě příslušných pokynů tak, jak je to nutné pro příslušné účely zpracování. Zpracovatelé údajů budou povinni dodržovat smluvní závazky a provádět odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů a budou zpracovávat osobní údaje výhradně podle pokynů.

   Zpracovatelem údajů pro technickou infrastrukturu a údržbu Služby aplikace jsou společnosti Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Spolková republika Německo a Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Soul, Korea.

   Zpracovateli údajů pro služby call centra jsou spřízněné osoby společnosti Kia, které se nacházejí v rámci EU/EHP.

   Kia využívá pro některé služby i další zpracovatele údajů (např. poskytovatele map).

   Státní orgány, soudy, externí poradci a obdobné třetí strany, které jsou veřejnými orgány, jak je vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy.

 • 7. Předávání osobních údajů do zahraničí

  Někteří příjemci vašich osobních údajů se budou nacházet nebo mohou mít příslušné provozy v jiných zemích, než je vaše země a země EU/EHP, například v Korejské republice, ve kterých 1899307-v1\FRADMS 8 mohou právní předpisy na ochranu osobních údajů stanovit odlišnou úroveň ochrany než právní předpisy ve vaší jurisdikci a pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany. Při předávání údajů těmto příjemcům mimo EU/EHP zajišťujeme odpovídající bezpečnostní opatření, zejména uzavřením smluv o předávání údajů, schválených Evropskou komisí (například Standardní smluvní doložky (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES)), s příjemci nebo prováděním jiných opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Kopie příslušného opatření, které jsme podnikli, je k dispozici prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 3.2 výše).

 • 8. Doba uchovávání údajů

  8.1 Společnost Kia a/nebo naši poskytovatelé služeb uchovávají vaše osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném k plnění našich povinností a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a to v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Jakmile již nebude zapotřebí, aby společnost Kia zpracovávala vaše osobní údaje, vymažeme je z našich systémů a/nebo záznamů a/nebo učiníme kroky k jejich řádné anonymizaci tak, aby na jejich základě již nebylo možné identifikovat vaši osobu (ledaže bychom museli vaše údaje uchovávat déle z důvodu plnění právních nebo regulatorních povinností, které se na společnost Kia vztahují; na osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodní korespondenci se například mohou vztahovat zákonné požadavky na uchovávání údajů, na základě kterých může být nutné je uchovávat po dobu až 10 let).

  8.2 Tam, kde nejsou stanoveny žádné zákonné nebo regulatorní lhůty, jsou zpravidla veškeré osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním Služeb aplikace vymazány nebo anonymizovány bezprostředně poté, co bylo dokončeno provádění konkrétního úkonu v rámci služeb, a to s následujícími výjimkami:

  Přihlašovací údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy (tj. maximálně sedm let).

  8.3 Resetování účtu: Svůj účet UVO můžete resetovat nastavením příslušné preference (například v Aplikaci UVO). V takovém případě budou veškeré osobní údaje týkající se vašeho účtu UVO vymazány, ledaže by se na ně vztahovaly doby uchovávání údajů (viz bod 8.1 výše). Po resetování účtu UVO budete z Aplikace UVO odhlášeni, a pokud byste chtěli používat Služby aplikace, budete se muset znovu zaregistrovat nebo se přihlásit za použití jiných přihlašovacích údajů.

 • Offline režim

  Nastavením příslušné preference můžete aktivovat Offline režim. Pokud je zapnutý Offline režim, dojde k dezaktivaci všech funkcí UVO a nebudou shromažďovány žádné osobní údaje, zejména údaje o poloze (GPS).

  v08-06-20