Go to content
ČSAD Hodonín a.s. Brněnská 3883/48 Hodonín Telefon : +420 518 304 248 - prodej
 1. Home
 2. Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

 • Ochrana osobních údajů

  ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI KIA

  Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

  S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Na této webové stránce vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.

  KIA MOTORS CZECH s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00, Praha 4, IČO 49703188 (dále také jen „KIA MOTORS CZECH“); a Dealer, s nímž klient uzavřel kupní smlouvu na vozidlo značky KIA. (Vašeho Dealera najdete v seznamu autorizovaných Dealerů společnosti KIA https://www.kia.com/cz/hledat-dealera/#/) (dále také jen jako „Dealer“) zpracovávají jakožto správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje a nesou odpovědnost za jejich zákonné zpracování a řádné zabezpečení.

  ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

  • provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,

  • v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,

  • dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta,

  • informace o zpracování osobních údajů poskytneme před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany naší společnosti,

  • společnosti, se kterými spolupracujeme a kterým poskytujeme osobní údaje našich klientů k naplnění našich služeb, jsou uvedené na webové stránce KIA MOTORS CZECH www.kia.com/cz/processors  • k zabezpečení osobních údajů používáme šifrování či hesla,

  • všem našim zaměstnancům poskytujeme pravidelná školení ohledně zásad ochrany osobních údajů

  • dbáme na to, aby přístup k osobním údajům byl omezen pouze na ty zaměstnance, kteří ho potřebují k efektivnímu zajištění sjednaných služeb.

  ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální a komfortní služby a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti, smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

  Za tímto účelem zpracováváme zejména následující typy osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa);

  • Autentizační údaje pro naše webové stránky a údaje o použití našich webových stránek

  • Další popisné údaje (bankovní spojení),

  • Informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík (zejména jméno, příjmení, adresa),

  • Další osobní údaje poskytnuté prostřednictvím souhlasu (zaměstnavatel, pracovní pozice, atd.)

  • Kontaktní údaje zástupce smluvního partnera

  ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat dle doby stanovené v příslušných smluvních dokumentech a souhlasech, případně po dobu, kterou pro uchování konkrétních osobních údajů a dokumentů stanoví příslušné právní předpisy, je-li tato doba delší. Právní základ zpracování osobních účelů získaných pro výše uvedené účely je následující:

  • Realizace smluvního vztahu nejčastěji koupě nového vozu, ojetého vozu, servisní služba nebo nákup náhradních dílů– zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro správce ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a dále nejdéle 3 roky.

  • Oprávněný zájem správce – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (například poskytnutí programu 777, provoz globální IT systémů, atd.)

  • Marketingové oslovování, průzkumy spokojenosti a zařazení do soutěží - a to pouze s Vaším souhlasem. Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné a máte možnost dát souhlas jednotlivě k uvedeným účelům oslovování. V uděleném souhlasu je vždy uvedena doba jeho trvání a to 7 let od data jeho poskytnutí.

  • Vyřízení dotazů souvisejících s našimi produkty či službami - např. informace o nových či ojetých vozech, informace o poskytnutí garanční či servisní prohlídky, vyřešení požadavku reklamace, atd. Takto poskytnutá osobní data budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku, pokud je již nezpracováváme k jiným účelům.

  PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

  Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce na e-mailové adrese gdpr@kia.cz . Můžete se na správce obrátit také písemně na adrese společnosti (viz výše).

  • Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  • Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

  • Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

  • Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, zdržel se takového jednání, odstranil takto vzniklý stav. Dále jste oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

  VAŠE DALŠÍ PRÁVA:

  • Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? – Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je podle zákonné normy povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

  • Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, kdy byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

 • Autorská práva & ochranné známky

  Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto stránek v plném rozsahu, zejména texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jinými zákony na ochranu práv duševního vlastnictví. Kromě toho, pokud není výslovně uvedeno jinak, ochranné známky používané na našich webových stránkách jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. To se týká zejména ochranných známek společnosti Kia, firemních log a dalších. Tato webová stránka neposkytuje licenci k užívání duševního vlastnictví společnosti Kia nebo třetích stran. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován k obchodním účelům ani je nelze šířit, upravovat nebo zpřístupňovat třetím stranám pro komerční účely.

 • Linky

  Naše webové stránky jsou propojeny s externími webovými stránkami provozovanými třetími stranami, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. V každém případě je strana, která propojené webové stránky nabízí nebo provozuje, zodpovědná za její obsah. Po vytvoření odkazu na tyto webové stránky bylo přezkoumáno, zda porušují zákony. V době, kdy byl odkaz nastaven, nebyl rozpoznatelný žádný obsah, který byl v rozporu se zákonem. Nelze však přiměřeně očekávat, že trvale kontrolujeme obsah stránek, ke kterým jsme se připojili, pokud neexistuje žádný konkrétní údaj o porušení zákona. Pokud by se takové porušení zákona stalo známým, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

 • Vyloučení odpovědnosti

  Kia Czech s.r.o. vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k politice Kia a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a společnost Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné , specifikace, barvy a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění. Kia Czech s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.