Go to content

Change the language :

AUTO Hlaváček a.s.

Kontaktujte nás
  1. Home
  2. Kontaktujte nás
  3. Kontaktní formulář

KONTAKTUJTE NÁS

  • Obraťte se na nás ohledně dotazů a záležitostí týkajících se služeb zákazníkům.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ č.216/679
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů společností KIA MOTORS CZECH, IČ 49703188, se sídlem V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, (dále také jen „KIA MOTORS CZECH s.r.o. jako správci osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, a to pro následující účely:

MARKETINGOVÉ ÚČELY – tj. zejména nabízení výrobků a služeb a to pouze značky Kia, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování Zákazníka za účelem průzkumu spokojenosti, průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je Zákazník kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění;

SOUŤEŽE A JINÉ PODOBNÉ AKCE – tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa a datum narození.

Osobní údaje bude KIA MOTORS CZECH zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených KIA MOTORS CZECH, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur na průzkum spokojenosti, autorizovaných zástupců skupiny KIA, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči KIA MOTORS CZECH propojenými osobami. Seznam těchto subjektů je k dispozici na webové adrese KIA MOTORS CZECH - www.kia.com/cz/processors

Souhlas je udělován na dobu 7 let od okamžiku jeho udělení.

Poučení o právech Zákazníka

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník má právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z výše uvedených účelů odvolat. Souhlas lze odvolat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@kia.cz. Formulář pro odvolání souhlasu je umístěn na webové adrese KIA MOTORS CZECH - www.kia.com/cz/withdrawal . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zákazník má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Zákazník má dále právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na výmaz osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování.

Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, má Zákazník právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Zákazník má právo získat od KIA MOTORS CZECH osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl KIA MOTORS CZECHna základě svého souhlasu. Správce na základě žádosti Zákazníka poskytne Zákazníkovi tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se Zákazník, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů a práv Zákazníka je možné nalézt na webové adrese KIA MOTORS CZECH www.kia.com/cz

Kontaktní údaje KIA MOTORS CZECH s.r.o. jako správce osobních údajů:

GDPR@kia.cz