Go to content

Nařízení REACH

Kia Europe se ve všem co dělá, snaží zachovávat zásady trvalé udržitelnosti a zároveň dodržovat standard vynikající kvality v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. Jako součást tohoto závazku jsme odhodláni prosazovat zodpovědnou výrobu, manipulaci a používání v případě všech našich produktů, a to podporou nařízení Evropské komise o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemikálií (REACH).

Co to je REACH?

  • • REACH – soubor opatření EU pro Registraci, Evaluaci (hodnocení), Autorizaci (povolování) a omezování CHemických látek).

    • Cílem čl. 33 odst. 1 nařízení REACH (nařízení EC 1907/2006) je umožnit zákazníkům dodávaných výrobků přijmout veškerá příslušná opatření pro řízení rizik, která mohou vzniknout přítomností vysoce nebezpečných látek (SVHC) definovaných dle vydaného seznamu, aby bylo zaručeno jejich bezpečné používání.

    • Společnost KIA podporuje základní cíle nařízení REACH obecně a zejména jeho článek 33 odst. 1, které jsou v souladu s naším závazkem podporovat zodpovědnou výrobu, manipulaci a používání našich výrobků

    Co je to REACH?

Identifikace SVHC látek

  • • Probíhá dle našich nejlepších znalostí založených na informacích získaných z našeho dodavatelského řetězce a našich vlastních údajů o dodávaných výrobcích. U výrobků, v nichž jsou SVHC látky obsaženy z více jak 0,1% jejich hmotnosti, jsou látky uvedeny v seznamu „SVHC list“ pro konkrétní vozidlo/díl.

    Identifikace SVHC látek
Obecné informace o bezpečném zacházení s výrobky
Každé vozidlo KIA je vybaveno návodem k obsluze, který obsahuje informace o bezpečném používání pro majitele / provozovatele vozidla. Informace o bezpečném zacházení pro servisní personál při opravách vozidel a výměně originálních dílů jsou obsaženy v dokumentaci vydané společností KIA MOTORS pro opravy vozidel (dílenské manuály a další vydané materiály). Pokud jsou v dílech vozidla přítomny, pak kromě zvláštních informací o bezpečném použití, jsou výše uvedené látky SVHC použity tak, aby byla minimalizována potenciální expozice zákazníků a nebezpečí pro člověka nebo životní prostředí, pokud jsou vozidlo a jeho díly používány podle určení a veškeré opravy, servis a údržba jsou prováděny podle technických pokynů pro tyto činnosti a standardních osvědčených postupů. Vozidlo s ukončenou životností může být v Evropské unii předáno pouze oprávněnému a autorizovanému zpracovateli. Díly vozidla musí být likvidovány v souladu s místními zákony a pokyny místních orgánů.

Pokud chcete zjistit, které z těchto látek se nacházejí ve Vašem vozidle Kia, použijte odkaz na stáhnutí pod příslušným modelem: