Go to content

Rezervo një shërbim

 1. 01
  Automjet Ju lutemi të zgjidhni një automjet.
  Kategori :
 2. 02
  Qendra e shërbimit
 3. 03
  Informacionet e Mia
 1. 01
  Automjet
 2. 02
  Qendra e shërbimit Shkruani numrin Zip/Kodin Postar
  KËRKONI
 3. 03
  Informacionet e Mia
 1. 01
  Automjet
 2. 03
  Informacionet e Mia Vendosni informacionet
  • Titulli
  • Emri *
  • Kontakti i preferuar *
  • Emaili *
  • Konfirmoni e-mail-in *
  • Telefoni *

   (Do të na nevojitet të paktën një numër telefoni)

   • Celular
    - -
   • Punë
    - -
   • Shtëpi
    - -
   • Do të na nevojitet të paktën një numër telefoni
  • Kodi postar / Qyteti *
  • Mesazh *

   (0/1,000 germa.)

  • Shërbimi *

  * është informacion i nevojshëm

  Artinel 95 sh.p.k. "Shoqëria" nuk ofron garanci ose përfaqësime, qoftë të shprehura ose të nënkuptuara, për sa i përket vërtetësisë dhe plotësisë së përmbajtjes së këtij uebsiti ose për përmbajtjen e çdo uebsiti që ka lidhje me të. Ky uebsit përditësohet herë pas here dhe ka vetëm qëllime informacioni. Informacioni që përmban ky uebsit nuk konsiderohet si i plotë dhe gjithëpërfshirës dhe nuk duhet marrë për bazë për çdo qëllim.

  "Shoqëria", agjentët e saj të reklamimit, organizatat e lidhura me të, nëpunësit e saj, të punësuarit, partnerët e saj të biznesit dhe aksionerët e saj mund të konsiderohen përgjegjës për çdo dëmtim ose humbje, qoftë të drejtpërdrejtë, jo të drejtpërdrejtë, ose si rrjedhojë, të shkaktuar nga përdorimi i këtij uebsiti ose përmbajtjes së tij, ose i çdo uebsiti të lidhur me të. Kjo deklaratë i nënshtrohet modifikimeve nga Shoqëria siç mund të çmohet e nevojshme herë pas here.

  Automjetet dhe pjesët dhe aksesorët e tyre Specifikimet mund të ndryshojnë pa asnjë njoftim të mëparshëm. Fotot dhe ngjyrat e automjeteve mund të ndryshojnë nga specifikimet aktuale. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi të vizitoni Showroom-in më të afërt të Kia-s.

Rezervimi u plotësua! Ju faleminderit

Libër një shërbim | Shërbimi | Kia Motors Albania result report
Automjet
 • {{car.carName}} {{car.carName}}
{{car.carName}} {{car.carName}}
Dekori i brendshëm i automjetit
 • {{car.carTrim}}
{{car.carTrim}}
Pika e shitjes
 • {{dealerNm}}
 • Telefoni : {{dealerPhone}}
Titulli {{title}}
Emri {{fname}} {{lname}}
Contact Method {{preferred_method}}
Emaili {{email}}
Telefoni
 • Celular : {{mphone}}
 • Punë : {{wphone}}
 • Shtëpi : {{hphone}}
Kodi postar / Qyteti {{city}}
Mesazh
Shërbimi {{pcategory}}
Qendra e shërbimit
 • {{centerNm}}
 • {{centerAddr}}
 • Telefoni : {{centerPhone}}