Asistenčná služba

V prípade, že vaše vozidlo má poruchu alebo nehodu a kvôli tomu je nepojazdné, zavolajte na telefónne číslo KIA – ASSISTANCE, ktoré je uvedené aj na asistenčnej karte majiteľa vozidla KIA.

KIA – ASSISTANCE poskytuje služby 24 hodín denne po celý rok. V najkratšom možnom čase vám KIA-ASSISTANCE zaistí pomoc v súlade so všeobecnými podmienkami asistenčnej služby.

Ak ste na území SR : 0800 18 56 54
Ak voláte mimo územia SR, volajte: 00421 800 18 56 54, 00421 2 43 64 10 35

(Číslo 00 je kód krajiny - international code, tzv. rozlišovacie číslo štátu pre medzinárodný telefónny hovor. Ak zistíte, že medzinárodný kód v krajine, ktorej sa nachádzate nie je platný, je potrebné kontaktovať miestnu telekomunikačnú spoločnosť.)


Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky sú záväzné pokyny pre užívanie služieb KIA – ASSISTANCE. KIA – ASSISTANCE môže zaručiť včasné a kvalitné poskytovanie svojich služieb vyslovene len v takých prípadoch, kedy sú všeobecné podmienky dodržiavané. Pre nárok na poskytnutie asistenčných služieb je rozhodujúca vzdialenosť miesta nehody alebo poruchy od trvalého bydliska hlavného oprávneného. Ak je táto vzdialenosť 5 km a viac, vzniká nárok na poskytnutie asistenčných služieb za ďalej uvedených podmienok.

Nárok na poskytnutie asistenčných služieb nastáva len v prípade, ak je porucha alebo nehoda nahlásená na servisný telefón ihneď po tejto udalosti (v prípade nehody nemá nárok na náhradné vozidlo). V prípade dodatočného nahlásenia s určitým časovým odstupom si spoločnosť Kia vyhradzuje právo neposkytnúť uvedené služby. Na KIA – ASSISTANCE je nutné nahlásiť všetky údaje, potrebné k identifikácii vozidla (zo Záručného listu) a udalosti - meno, adresu registrovaného majiteľa vozidla, model, kľúč Sincom, identifikačné číslo karosérie, EČV, ďalej miesto udalosti, detailný popis problému a pod.

Definície

VOZIDLO:
Pojem vozidlo sa vzťahuje na všetky osobné a úžitkové vozidlá značky KIA, do celkovej hmotnosti 3.5 tony (3 500 kg). Služby sú viazané na vozidlo.

HLAVNÝ OPRÁVNENÝ:
Registrovaný majiteľ vozidla (kupujúci) - fyzická osoba alebo firma, prípadne užívateľ, uvedený v lízingovej zmluve. Od jeho trvalej adresy, uvedenej v záručnom liste, sa určuje vzdialenosť 5 km a viac, ktorá podmieňuje nárok na poskytovanie asistenčných služieb za ďalej uvedených podmienok.

OPRÁVNENÉ OSOBY:
Pojem oprávnený sa vzťahuje na registrovaného majiteľa vozidla (hlavný oprávnený), ktoréhokoľvek vodiča vozidla (oprávnené osoby), i na bezplatne prepravovanú osobu, ktorá sa nachádza v tomto vozidle, za predpokladu, že celkový počet cestujúcich v tomto vozidle neprekročí počet stanovený miestnymi zákonmi o preprave cestujúcich alebo počet uvedený v technickom preukaze vozidla.

PORUCHA:
Slovo porucha sa vzťahuje na akúkoľvek mechanickú, elektrickú alebo elektronickú poruchu, majúcu za následok nepojazdnosť vozidla. Všetky garančné prehliadky, údržba doporučená výrobcom, kontroly, inštalácie doplnkov, nedostatok pohonných hmôt, defekty pneumatík , alebo strata kľúčov nezakladajú právo na servisnú službu, taktiež poruchy spôsobené nesprávnou údržbou.


Opravy na ceste

Ak sa vám vyskytla porucha motorového vozidla, na vašu žiadosť s ohľadom na miestnu dostupnosť a platné nariadenia, KIA – ASSISTANCE vyšle na miesto poruchy odborného odťahovača a požiada ho o opravu vozidla na mieste poruchy.

Odtiahnutie v prípade poruchy/nehody do autorizovaného servisu

V prípade poruchy alebo nehody vášho motorového vozidla, KIA – ASSISTANCE zariadi odtiahnutie vozidla k najbližšiemu dealerovi alebo autorizovanému predajcovi KIA. Asistenčná služba vám rovnako zariadi dopravu vášho vozidla s čo najmenším oneskorením. KIA – ASSISTANCE však nenesie zodpovednosť za zdržanie pri poskytnutí tejto služby, ktoré nie je zavinené jeho vinou.

V prípade, že odtiahnutie vášho vozidla prevedie spoločnosť, ktorá má výhradné právo na túto službu, zaplatíte účet a KIA – ASSISTANCE vám účet uhradí dodatočne. Asistenčná služba taktiež zariadi vašu dopravu na miesto, kde bude vozidlo opravené.

Návrat do bydliska alebo pokračovanie v ceste

Pokiaľ dôjde k poruche na mieste, ktoré je vzdialené od vášho trvalého bydliska viac než 5 km a vaše vozidlo sa nedá opraviť behom 24 hodín od nahlásenia poruchy, asistenčná služba zariadi vašu dopravu buď do pôvodného miesta vašej cesty na danom území, alebo do miesta vášho trvalého bydliska, pokiaľ sa nachádza v krajine registrácie vozidla.
Doprava hlavnej alebo oprávnenej osoby sa uskutoční vlakom prvej triedy alebo lietadlom (ECONOMY CLASS). Náklady na túto dopravu, ktoré hradí asistenčná služba, celkovo nepresiahnu 431,50 Eur, pokiaľ sa jedná o dopravu na území Slovenskej republiky a 896,25 Eur, pokiaľ sa jedná o dopravu mimo územia Slovenskej republiky.

Prenocovanie v hoteli

Pokiaľ dôjde k poruche na mieste, ktoré je vzdialené od vášho trvalého bydliska, a to viac ako 5 km a vozidlo sa nedá opraviť behom 24 hodín od nehody, KIA – ASSISTANCE vám zariadi počas doby nepresahujúcej dobu trvania opravy ubytovanie v hoteli strednej kategórie a to podľa rozhodnutia asistenčnej služby. Náklady za túto službu, ktoré nesie asistenčná služba, nepresiahnu celkovo 83,- Eur pokiaľ sa jedná o ubytovanie v Slovenskej republike, a 531,10 Eur pokiaľ sa jedná o ubytovanie mimo Slovenskej republiky. Asistenčná služba taktiež zariadi vašu dopravu do hotela.

Návrat do servisu pre opravené vozidlo

Pokiaľ dôjde k poruche vozidla na mieste, ktoré je vzdialené od vášho trvalého bydliska viac ako 5 km KIA – ASSISTANCE zariadi hneď po oprave vozidla vašu alebo dopravu vami poverenej osoby z miesta vášho trvalého bydliska do miesta opravy vozidla, aby ho prevzal.

Asistenčná služba hradí cestovné výdaje pre jednu osobu vrátane cestovného lístka do vlaku prvej triedy alebo letenky v ECONOMY CLASS, ktorú poskytne vám alebo vami poverenej osobe. V prípade, že sa rozhodnete inak, KIA – ASSISTANCE na vaše požiadanie môže poslať pre vozidlo vodiča, ktorý vaše vozidlo odvezie do miesta vášho trvalého bydliska. Náklady na benzín, poistné krytie a poplatky hradí hlavný užívateľ.

Prenájom vozidla / náhradné vozidlo

Pokiaľ dôjde k poruche na mieste, ktoré je vzdialené od Vášho trvalého bydliska viac než 5 km, vaše vozidlo je nepojazdné viac ako 24 hodín a za predpokladu, že asistenčná služba zabezpečila odťah vozidla do autorizovaného servisu KIA, KIA – ASSISTANCE vám zabezpečí náhradné vozidlo počas doby opravy, maximálne na dobu 8 dní bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
V prípade invalidného užívateľa, pre ktorých je nutné mať pre vás špeciálne prispôsobené vozidlo, majú právo na auto s vodičom, pokiaľ žiaden z pasažierov vozidla nie je schopný šoférovať. Náklady na benzín, poistné krytie a poplatky hradí užívateľ.

KIA – ASSISTANCE si vyhradzuje právo overiť si u užívateľa aj v autodielni, ktorá vozidlo opravila, splnenie vyššie uvedených záväzkov na základe porovnania dokumentov (účtov, servisnej brožúry, pracovných pečiatok) s prehláseniami vytvorenými pri požiadavke na náhradné vozidlo. Pokiaľ sa rozhodnete nechať si urobiť pravidelné služby a/alebo bežnú údržbu zároveň s nutnými opravami, nemôže sa doba trvania tejto pravidelnej alebo bežnej údržby v žiadnom prípade pripočítať k dobe trvania opravy škody.

Zaslanie náhradných dielov

Pokiaľ dôjde k poruche na mieste, ktoré je vzdialené od vášho trvalého bydliska viac než 5 km a vaše vozidlo sa nedá opraviť z dôvodu nedostupnosti nevyhnutných náhradných súčiastok v danej lokalite, na požiadanie a s vaším súhlasom KIA – ASSISTANCE zariadi objednávku potrebných náhradných súčiastok a ich dodávku na miesto predpokladanej opravy Vášho vozidla.

Náklady na samotné náhradné diely a colné poplatky nesie oprávnená osoba, pokiaľ nie sú súčasťou záruky výrobcu KIA. Zaslanie náhradných dielov KIA – ASSISTANCE podlieha príslušnému nariadeniu o doprave tovaru.

Územná platnosť

Asistenčné služby sa poskytujú vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj ďalších a to: Andorra, Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Ceuta&Melilla, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltar, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Macedónia, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, San Marino, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia, Vatikán

Obmedzenia a okolnosti kedy KIA – ASSISTANCE nezasahuje:

  • Služby sa poskytujú s ohľadom na miestnu dostupnosť, predovšetkým s ohľadom na ubytovanie v hoteli, zapožičanie áut a železničnú dopravu. KIA – ASSISTANCE môže zasahovať iba v rámci predpisov stanovených miestnymi úradmi.
  • KIA – ASSISTANCE nezastupuje štátny alebo súkromný pohotovostný systém ako je požiarnická jednotka, polícia, lekárska pohotovosť, rezervná mobilná jednotka.
  • Krajiny, ktoré sú v stave občianskej alebo cudzej vojny, politickej nestability, národného hnutia, povstania, teroristických akcií, utlačovania, obmedzenia voľného pohybu ľudí a obehu tovaru, stávok, explózii, prírodných katastrôf, atómového štiepenia a všetkých ďalších zásahov vyššej moci sú vylúčené.
  • Nehoda, ku ktorej dôjde pri testovaní alebo pri automobilových súťažiach (alebo v priebehu ich prípravy), ktoré podľa platných nariadení boli predbežne povolené štátnymi úradmi, v dobe kedy sa Oprávnená osoba prihlásila ako súťažiaci.
  • Nepojazdnosť vozidla z dôvodov jeho údržby.
  • Škody spôsobené Oprávnenej osobe pri podriadení sa vojenským úradom.
  • V prípade či dôsledku občianskej alebo cudzej a všetkých zásahov vyššej moci.