kia plant

Kia Motors presadzuje trvalú udržateľnosť svojich výrobných prevádzok

  • Stále nižšie dôsledky a vplyv výroby na životné prostredie aj napriek zvyšujúcim sa celosvetovým predajom
  • Výrobné prevádzky Kia Motors v Južnej Kórei pokrývajú 46 % celkovej svetovej produkcie
  • Priemerné emisie CO2 na jeden automobil medziročne klesli o 4,7 %
  • Spotreba vody vo výrobných prevádzkach medziročne klesla o 6 %
  • Počas poslednej dekády sa znížil objem produkovaného odpadu na jeden automobil o 26,9 %

kia plant

Spoločnosť Kia Motors nedávno oznámila, že v roku 2013 zaznamenala celosvetová výroba automobilov značky Kia doposiaľ najnižšie dopady na životné prostredie a vykázala parametre trvalej udržateľnosti lepšie ako kedykoľvek v doterajšej histórii - a to aj napriek rastúcim globálnym predajom a objemom výroby.

Predaje vozidiel značky Kia minulý rok v porovnaní s rokom 2012 vzrástli o 1,4 % na výsledných 2 746 643 automobilov, avšak vďaka stabilnej a kontinuálnej snahe spoločnosti o vyššiu trvalú udržateľnosť vo všetkých výrobných prevádzkach sa podarilo ekologické dopady znížiť.

Kia Motors dokázala obmedziť emisie oxidu uhličitého, spotrebu vody ako aj produkciu odpadu, a to vo všetkých troch hlavných výrobných prevádzkach značky Kia v Južnej Kórei (Hwasung, Sohari a Gwangju) a to najmä vďaka znižovaniu objemu odpadu na výrobnú jednotku a technológiám využívajúcim odpadové teplo. Uvedené tri výrobné prevádzky v roku 2013 spoločne vyrobili 1,31 milióna vozidiel, čo predstavuje asi 46 % celosvetovej výroby Kia Motors a 1,26 milióna motorov.

Pokles produkovaných emisií CO2 na výrobnú jednotku o 4,7 %

V roku 2013 stúpla výroba v kórejských fabrikách o 12 947 ks, ale objem produkovaných emisií CO2 na jeden vyrobený automobil poklesol o 4,7 % (tzn. 29,4 kg na jeden automobil), takže absolútny medziročný pokles predstavuje hodnotu 30 507 ton na 788 000 ton. Celkové zníženie objemu emisií CO2 v roku 2013 zodpovedá ročnej absorpcii uhlíkových emisií lesa s počtom cca 30,44 milióna borovíc.

kia plant 

Taktiež sa podarilo znížiť celkovú spotrebu energií, a to o 3,7 % (618 TJ) na 15 930 TJ, čo znamená pokles o 596 MJ na každý vyrobený automobil. Uvedený pokles s cieľom znížiť produkované emisie majú na svedomí najmä opatrenia na minimalizáciu zbytočného chodu výrobných zariadení a strojov vo všetkých výrobných prevádzkach.

Spoločnosť Kia Motors zároveň ohlásila svoj zámer získať certifikáciu ISO 50001 vo všetkých svojich globálnych výrobných prevádzkach. Štandard ISO 50001 z roku 2011 je medzinárodnou normou pre podnikové plánovanie a implementáciu opatrení a postupov na úsporu energií. Závod automobilky Kia v kórejskom Gwangju získal certifikát ISO 50001 už v roku 2012, nasledovať by mali prevádzky v Sohari a Hwasung - rovnako ako ostatné výrobné závody mimo Južnej Kórei - čo sa určite odrazí na ešte lepších výsledkoch znižovania spotreby energií.

Pokles spotreby vody

Znižovanie spotreby vody je pre Kia Motors dôležitou prioritou, nakoľko Južná Kórea patrí medzi krajiny s potenciálnym nedostatkom vodných zásob; objem dažďových zrážok, prepočítaný na obyvateľa, predstavuje v tejto krajine iba 10 % celosvetového priemeru. Automobilka dokázala v roku 2013 vo výrobných prevádzkach Hwasung, Sohari a Gwangju medziročne znížiť celkovú spotrebu vody o 305 000 m3 na objem 6,17 mil. m3 – čo predstavuje pokles spotreby vody na výrobnú jednotku o 6 % medziročne a od roku 2003 tento pokles predstavuje rovných 30 %.

K uvedenému zníženiu spotreby napomohli sústavné investície do výrobných prevádzok a ich modernizácia, vrátane projektov na zlepšenie únikov vody v chladiacich vežiach a zlepšenie parametrov recyklácie vody z kondenzovanej pary produkovanej pri výrobe. Okrem toho sú aj zamestnanci všetkých prevádzok intenzívne vedení k tomu, aby dodržiavali pravidlá úsporného zaobchádzania s vodou, či už na pracovisku alebo v domácnostiach.

Recyklácia na vzostupe - množstvo odpadu produkovaného pri výrobe kleslo počas posledných 10 rokov o 26,9 %

V roku 2013 poklesol objem produkovaného odpadu v medziročnom porovnaní o 3,6 %, čo predstavuje zníženie hmotnosti odpadu oproti roku 2012 o plných 8 399 ton. V prepočte na každý automobil Kia vyrobený v Kórei to predstavuje medziročný pokles o 8 kg, teda 4,6 %. Zároveň to znamená, že za posledných 10 rokov pokleslo množstvo odpadu vyprodukovaného pri výrobe jedného auta o plných 26,9 %.

Z celkových 221 937 ton odpadu vyprodukovaného v roku 2013 bolo 93,3 % recyklovaných (vrátane 10 381 ton ocele, čo predstavuje 5 % medziročný nárast miery recyklácie ocele, zodpovedajúcej 494 tonám). Uvedené čísla sú výsledkom nových systémov optimalizovaného zaobchádzania s  odpadom, zameraných na hľadanie ďalších možností recyklácie odpadových materiálov. Úspešné sú neustále aktivity na znižovanie produkcie akéhokoľvek odpadu v rámci všetkých výrobných prevádzok.

kia plant 

Odpadové materiály, ktoré nie je možné znovu využiť alebo recyklovať, sa deponujú na skládky alebo spaľujú; skládkovaný odpad predstavuje iba 1 % celkovej produkcie odpadu z výrobných prevádzok. Vo výrobnom závode Kia Motors Sohari, kde ročná výrobná kapacita predstavuje 340 000 vozidiel, sa od roku 2008 nevyprodukoval vôbec žiadny odpad, deponovaný na skládky.

Snahou spoločnosti Kia Motors je neustále hľadať a prinášať účinné inovácie, technológie a zlepšenia výrobných procesov s cieľom naďalej znižovať vplyv výrobnej činnosti na životné prostredie. Uvedené ekologické aktivity spolu s komerčným nasadením alternatívnych technológií pohonu a využívaním recyklovateľných a ekologicky šetrných materiálov v produkovaných automobiloch ocenila aj popredná svetová poradenská spoločnosť Interbrand, zaoberajúca sa hodnotením značiek (Best Global Green Brands), ktorá automobilku Kia Motors zaradila v ekologickom hodnotení značiek pre rok 2013 na 37. miesto medzi všetkými značkami sveta.